Hotărârea nr. 191/2015

Hotărârea nr.191 - privind radierea imobilelor înscrise la poziţiile 199 şi 205 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: viwN.judbrasov.roCONSIÎ HI. JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR, 191

din data de 27.05.2015


- privind radierea imobilelor înscrise la pozițiile 199 și 205 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 5865/20.05.2015, întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul -Compartiment Patrimoniu, prin care se propune radierea imobilelor înscrise la pozițiile 199 (imobilul - Pavilion nr. 2, situat în Timișul de Sus, restituit foștilor proprietari, conform sentinței civile nr. 1540/26.01.2000 a Judecătoriei Brașov, predat în baza procesului-verbal nr. 4094/2000) și, respectiv, la poziția 205 (Imobilul - Pavilion nr. 6, situat în Timișul de Sus. restituit foștilor proprietari, conform deciziei civile nr. 570/A/02.03.2000 a Tribunalului Brașov, predat în baza procesului-verbal nr. 4284/2000), din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

în referat se face precizarea că aceste imobile se regăsesc pe lista bunurilor ieșite din patrimoniul Județului Brașov la inventarul din anul 2007, astfel cum rezultă din procesul verbal, încheiat în data de 14.11.2007, de către subcomisia de inventariere numită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 407/2007;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91. alin. (1). lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ^r-și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă radierea imobilului înscris la poziția 199 (imobilul - Pavilion nr. 2, situat în Timișul de Sus, restituit foștilor proprietari, conform sentinței civile nr. 1540/26.01.2000 a Judecătoriei Brașov, predat în baza procesului-verbal nr. 4094/2000), din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002.

Art.2. - Se aprobă radierea imobilului înscris la poziția 205 (imobilul - Pavilion nr. 6, situat în Timișul de Sus, restituit foștilor proprietari, conform deciziei civile nr. 570/A/02.03.2000 a Tribunalului Brașov, predat în baza procesului-verbal nr. 4284/2000), din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.


p. PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu