Hotărârea nr. 190/2015

Hotărârea nr.190 - privind radierea imobilului înscris la poziţia 68 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

k^mâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.m Website: vjvrvj.judbrasov.ro


I JUDEȚEAN BRAȘOV

-16

HOTĂRÂREA NR.190

din data de 27.05.2015

- privind radierea imobilului înscris la poziția 68 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. I la H.G.R. nr. 972/2002

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27 mai 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5866/20.05.2015, întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune radierea imobilului înscris la poziția 68 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. I la H.G.R. nr. ‘>72/2002. imobil (construcție + teren) identificat în C.F. nr. 16405 - Brașov sub nr. top. 2096/1/2. situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35. cu destinația de Bibliotecă Județeană "George Barițiu”;

Conform notificării nr. 529/14.08.2001 și a sentinței civile nr. 220/2007 pronunțată de Tribunalul Brașov in dosarul nr. 2853/2006. Consiliul Județean Brașov a fost obligat la restituirea în natură a imobilului în favoarea Camerei de Comerț și Industrie Brașov; Imobilul în cauză a fost predat către Camera de Comerț și Industrie Brașov, prin procesul-verbal de predare nr. 8048/2011. conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 379/2011;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91. alin. (1). iit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 2)5/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov:

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă radierea imobilului înscris la poziția 68, din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002. imobil (construcție + teren) identificat în C.F. nr. 16405 Brașov sub nr. Top. 2096/1/2. situat în Brașov. B-dul Eroilor nr. 35. cu destinația de Bibliotecă Județeană "George Barițiu”.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu