Hotărârea nr. 189/2015

Hotărârea nr.189 - privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 71/20.02.2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov,ro Website: WM.judbrasov.roCONSII.il 4..JUDEȚEAN


BRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 189

din data de 27.05.2015

- privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 71/20.02.2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov. în domeniul public al statului și in administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5634/14.05.2015 întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 71/20.02.2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov. în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național; propunerea este determinată de adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România nr. 92/20751/31.03.2015. conform căreia, în vederea promovării proiectului de Hotărâre de Guvern, este necesară completarea acestei anexe cu datele de identificare, respectiv, suprafața de teren aferentă sectorului de drum care face obiectul transferului, valoarea de inventar și extras de carte funciară;

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare, anexele 1-2 la H.G.R. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.*’d*’ și alin.(5) lit."a" pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 71/20.02.2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov. în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, se completează cu datele de identificare, respectiv, suprafața de teren aferentă sectorului de drum care face obiectul transferului, valoarea de inventar și extras de carte funciară și se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

c/A


!■


DATELE DE IDENTIFICARE

privind

Transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.București precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național a sectorului de drum județean “DJ 102 I lim.jud.Prahova -DN1A Șanțuri, km 49+910 - 63+594 ”

Nr. crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine-destinație)

Lungimea Km

Provine din

suprafața de teren aferentă sectorului de drum

valoarea de inventar

extras de carte funciară

1.

DN...

DJ 102 I lim.jud.Prahova -DN IA Șanțuri

49+910-63+594

13,684

DJ 102 1 lim.jud.Prahova -DN 1 A Șanțuri km 49+910-63+594

82.104 m‘

158.102,80 lei (conf. adresei Serviciului Contabilitate nr.ad.3759/ 03.04.2015

nu deținem (conform adresei Compartimentului Patrimoniu nr. ad.3759/09.04.2015

Vicepreședinte, Veștea MihailVizat: Sef Serviciu A.D. Nicolae Blaga Redactat: Neagu Mirela (Vt -______