Hotărârea nr. 188/2015

Hotărârea nr.188 - privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 120/18.03.2015, privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, pentru anul 2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16HOTĂRÂREA NR.188

din data de 27.05.2015


- privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 120/18.03.2015, privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015


Analizând referatul nr.4915/20.05.2015 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri, prin care se propune completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 120/18.03.2015, privind stabilirea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov<

Având în vedere dispozițiile art. 7 din H.G.R. nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, art.l din Ordinul nr.226/2009 al M.A.P.D.R. coroborat cu art. 91 alin.(l) lit ..b” și lit. ..d. alin.(3) lit."c" și alin.(5) lit. .’*a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. -Se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 120/18.03.2015, privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015.

- Anexa modificată face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Camera Agricolă Județeană Brașov.


p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuAnexă la Hotărârea

CJBv nr. /&F/2o *f<T


/^țlîER^ȘEDINTE. .COPREȘEDINTE, Claudiu'Coman :*'ă       'STRUCTURA SERVICIILOR SPECIFICE PRIN CARE SE CO VENITURILE PROPRII ALE CAMEREI AGRICOLE JUDEȚENE BRAȘOV;

TARIFELOR, PRECUM ȘI MODALITĂȚILE DE ÎNCASARE ȘI UTILIZARE A FONDURILOR PENTRU ANUL 2015

I. Structura serviciilor specifice și cuantumul tarifelor:

Nr. crt.

Servicii specifice

Tarif

1.

1.1. Servicii de elaborare și multiplicare a materialelor informative de specialitate (pe suport de hârtie sau pe suport magnetic) și alte multiplicări.

2 lei/pagină

1.2. Servicii de elaborare și multiplicare a broșurilor cuprinzând suporturile de curs pentru programele de formare profesională autorizate de C.N.F.P.A.2, organizate de instituție.

50 lei/cxemplar

2.

2.1. Servicii privind elaborarea de Cereri de plată pentru proiectele depuse pe măsurile din P.N.D.R.1

100 lei/cerere de plată

2.2. Servicii privind elaborarea de Raport de progres pentru proiectele depuse pe măsura 112 din P.N.D.R.1

100 lei/raport de progres

3.

Documentații pentru justificarea lucrărilor efectuate pe pajiștile naturale care au beneficiat de sprijin prin P.N.D.R.1 - axa 2 „îmbunătățirea mediului și a spațiului rural" - măsura 214 - Plățile de agro-mediu.

2-5% din valoarea sumei acordată ca plată directă

4.

Servicii privind elaborarea de proiecte de amenajamente pastorale în condițiile prevăzute de art. 8 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013.

până la 4% din valoarea proiectului

5.

Cursuri autorizate de C.N.F.P.A.2:

300 lci/cursanl, din care:

- Tarif pentru înscriere

100 lei/cursant

- Tarif pentru eliberarea certificatului de calificare profesională

200 lci/cursanl

6.

Servicii de consultanță la cerere, inclusiv deplasarea specialistului la locația menționată, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru atestarea produselor tradiționale conform O.M.A.D.R. nr. 724/2013, respectiv pentru obținerea atestatului de producător conform Legii nr. 145/2014, consultanță și documentație privind Programul Național Apicol conform H.G. nr. 1050/2013 și Legii nr. 383/2013.

20 lei/oră

7.

7.1. Servicii privind elaborarea de proiecte pe submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din P.N.D.R.1 2014-2020.

2% din valoarea proiectului elaborat

7.2. Servicii privind elaborarea de Cereri de plată pentru proiectele depuse pe submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din P.N.D.R.2014-2020.

150 lei/cerere de plată

7.3. Raport de progres pentru proiectele depuse pe submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din P.N.D.R.1 2014-2020.

150 lei/raport de progres

8.

8.1. Servicii privind elaborarea de proiecte pe submăsura 6.1 „Instalarea tinerilor fermieri” din P.N.D.R.1 2014-2020.

2% din valoarea proiectului elaborat

8.2. Servicii privind elaborarea de Cereri de plată pentru proiectele depuse pe submăsura 6.1 „Instalarea tinerilor fermieri” din P.N.D.R.1 2014-2020.

150 lei/cerere de plată

8.3. Raport de progres pentru proiectele depuse pe submăsura 6.1 ..Instalarea tinerilor fermieri” din P.N.D.R.1 2014-2020.

150 lei/raport de progres

9.

Servicii privind elaborarea de proiecte pe submăsura 6.3 „Dezvoltarea fermelor mici” din P.N.D.R.1 2014-2020.

1,5% din valoarea proiectului

10.

Servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de amenajament pastoral conform O.U.G. nr. 34/2013 și H.G. nr. 78/2015.

24 lei/ha

11.

Cursuri de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”.

250 lei/curs

1 P.N.D.R.: Programul Național de Dezvoltare Rurală

: CNF P.A.: Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților

  • II.     Modalități de încasare:

Modalitățile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Factură Fiscală și Chitanță Fiscală.

  • III.    Utilizarea veniturilor proprii:

    1. Cheltuieli curente și de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform


legilor în vigoare;

2. Cheltuieli de personal, deplasări în țară și în străinătate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu