Hotărârea nr. 187/2015

Hotărârea nr.187 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii modificate pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

CO'


Cod F-16


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


l DEȚEAN BRAȘOV


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


Website: wmijudbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 187

din dala de 27.05.2015

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții modificate pentru Muzeul Județean de Istorie

Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015 ;

Analizând referatul nr.5528/18.05.2015 întocmit de către Direcția Resurse. Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Istorie Brașov, cu următoarele modificări:

Transformări de posturi, ca urmare a examenului de promovare organizat la nivelul instituției, conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011. precum și majorări ale salariilor, urmare a aplicării prevederilor H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată:

  • - un post de economist, S, grad profesional II, în economist, S, grad profesional I;

  • - un post de referent de specialitate, S. grad profesional 111, în referent de specialitate, S, grad


profesional II;

- un post de desenator, S, grad profesional II, în desenator, S, grad profesional 1;


Aceste modificări propuse nu implică suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru

unul. 2015:

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 (I) lit.’a" și (2) lit.’*c** din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov:

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și organigrama modificate pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse. Programe. Proiecte de Dezvoltare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.

p.PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuNU.


K4 LJ>CI IL J |.„

1>I< ISTOKIH

BR ASC^V


..l.... Hnk...... •».  t.'f.             n

*  •••<»» I «<l I ICVtW'l M Ot I vl> V I i>

I .»«        O?f.NZ*l77

Kr              ttin

,<^nnL aprobat. PREȘEDINTE, < < / ' P. PREȘEDINTE > , VICEPREȘEDINTE, ■       • ... CLAUDtîlCQMAN

STAT DE FUNCȚII ' •

Nr. crt.

Funcția

Niv.stud.

Grad/ Treaptă profesional

Nr. posturi

Salar de bază brut

Sporuri în afara sal. de bază de 10% (cond.deo sebite)

Total fond salarii brut (lei)

1

Manager

S

II

1

3.151

3.151

2

Șef serviciu

S

II

1

3.963

3.963

3

Contabi șef

S

II

1

3.533

3.533

4

CONSILIER

S

I

2

2.018

4.036

5

Muzeograf

S

IA

4

2.314

9.256

6

Muzeograf

S

1

1

1.586

1.586

7

Muzeograf

SSD

1

1

1.630

1.630

8

RESTAURATOR

S

LA

1

1.962

1.962

9

Restaurator

SSD

1

1

1.683

1.683

10

Restaurator

M

IA

1

1.420

1.420

11

Conservator

S

1

3

1.630

4.890

12

Conservator

S

IA

2

2.314

4.628

13

Economist

S

IA

1

1.892

1.892

14

Economist

S

1

1

1.536

1.536

15

Referent specialitate

S

1

1

1.728

1.728

16

Referent specialitate

S

II

1

1.555

1.555

17

Inspector specialitate

s

1

1

2.018

2.018

18

Desenator

s

1

1

1.449

1.449

19

Funcționar

M

1

1.339

1.339

20

Secretar-dactilograf

M

1

1

975

975

21

Supraveghetor

M;G

9

915

60

8.775

22

Paznic

12

913

68

11.772

23

Muncitor calif.

M

1

2

1.118

89

2.414

TOTAL

50

77.191

Personal contractual                     50

Din care:

Personal contractual                     50

Din care:

Manager                             1

Șef serviciu                                1

Contabil șef                              1

Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte in procent de 25% la sal de bază .


COMP. RESURSE UMANE Deaconu irginia


TOTAL POSTURI: 50

Din care:

FUNCȚII DE CONDUCERE: 3

FUNCȚII DE EXECUȚIE: 47