Hotărârea nr. 185/2015

Hotărârea nr.185 - privind însuşirea inventarului patrimoniului județului Brașov, pe anul 2014

România

(’onsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.185

din data 27.05.2015

- privind însușirea inventarului patrimoniului județului Brașov, pe anul 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015

Analizând referatul nr.4032/06.04.2015, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune însușirea inventarului patrimoniului județului Brașov, pe anul

2014;


Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 7. alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009. ale art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile art. 122 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui nr. 468/6.11.2014 . precum și de procesul-verbal întocmit de către Comisia centrale de Inventariere,

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușește inventarul patrimoniului județului Brașov, pe anul 2014 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu