Hotărârea nr. 184/2015

Hotărârea nr.184 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 67/2015 pentru aprobarea iniţierii procedurilor privind adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”

FnrnâniaAdresa: Bd. Erolor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov, ro Website: vww,judbrasov.ro


CONM1 II L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 184

din data de 27.05.2015

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 67/2015 pentru aprobarea inițierii procedurilor privind adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art. 2. alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 mai 2015;

Analizând propunerea dlui. vicepreședinte Coman Claudiu privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 67/2015, prin înlocuirea sintagmei „prelungirea termenului*’ cu cea de „modificarea termenului" de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav*’;

Având în vedere că prin art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007 s-a stabilit un termen de 5 ani pentru realizarea obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”. termen care a expirat la data de 06.06.2014;

Ținând cont de adresa nr. 3544 din 17.04.2015 a Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului -Județul Brașov. înregistrată sub nr. 4515 din 20.04.2015. prin care se solicită revocarea sau modificarea corespunzătoare a HCJ nr. 67/2015. astfel încât actul administrativ să facă referire la o nouă perioadă de finalizare a obiectivului investițional și nu la prelungirea acesteia;

Având în vedere O.U.G. nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov. în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav", aprobată prin Legea nr. 197/2009, dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 67/2015 în sensul înlocuirii sintagmei „prelungirea termenului" cu cea de „modificarea termenului" de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav";

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Comartimcntul Patrimoniu.

P. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu