Hotărârea nr. 182/2015

Hotărârea nr.182 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27.05.2015


Adresa: Bd. Eroilor, nr. S cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.182

din data de 27.05.2015

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27.05.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015;

Analizând Dispoziția nr. 403/ 22.05.2015, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 27.05.2015, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 27.05.2015, a trei propuneri formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Coman Claudiu.

Art.2. - Se aprobă amânarea punctului nr. 9 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 mai 2015.

Art.3. - Se aprobă scoaterea punctului nr.18 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 mai 2015, având același obiect cu punctul 15.

Art.4. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 mai 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 403/22.05.2015 și propunerile formulate.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.403

din data de 22.05.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 27 mai 2015, ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 27 mai 2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Județean Brașov din data de 29.04.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul Zămești (centru CEC) - Poiana Mărului - Râșnov (SC PROTEC DAC SRL punct de lucru SC D.M. Elekcrom SRL - parcare incintă) și retur.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.67/20.02.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului patrimoniului Județului Brașov pe anul 2014.

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de

preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu, nr.26.

 • 6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentele nr.6 și nr.8, situate în imobilul din Municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.ll.

7 .Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului nr. 1.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Muzeul

Județean de Istorie Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea nr. 120/2015 a Consiliului Județean Brașov privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015.

7 7. Prezentarea raportului Comisiei speciale de analiză și verificare a a activității Serviciului de Administrare Drumuri.

 • 12. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la H.C.J. Brașov nr. 71/20.02.2015 privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, sectorul de drum județean ,.DJ 102 I lim. jud. Prahova - DN IA Șanțuri, km 49+910-63+594".

 • 13. Proiect de hotărâre privind radierea imobilului aflat la poziția 68, identificat in CF nr. 16405 Brașov, nr. Top 2096/1/2 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Anexa nr. 1 la HG 972/2002.

 • 14. Proiect de hotărâre privind radierea imobilelor aflate la pozițiile nr 199 și nr.205 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Anexa nr. 1 la HG 972/2002.

 • 15. Proiect de hotărâre privind radierea imobilelor (construcții + teren) aflate la pozițiile nr 213, 214, 215, 216, 217 și 218 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Anexa nr. 1 la HG 972/2002.

 • 16. Proiect de hotărâre privind includerea investiției ..Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Prejmer, Județul Brașov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 ,.Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în județul Brașov”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Brașov la Grupul de Acțiune Locală (GAL) ..Asociația Transilvană Brașov Nord” conform Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 Măsura 19 ,.Dezvoltarea locală LEADER (și sub-măsurile aferente).

 • 18. Proiect de hotărâre privind radierea unor bunuri imobile din lista de inventar, ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv Anexa nr.l la HGR nr.972/2002.

 • 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Brașov la constituirea Asociației ..Brașov 2021- Capitală Europeană a Culturii”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind participarea județului Brașov prin Consiliul Județean Brașov la Programul de stimulare a innoirii parcului auto național RABLA

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.Brașov

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației județului Brașov de la valoarea prezentă de 0,2 lei/locuitor la o valoare de 1,4 lei/locuitor pentru semestrul 2 al anului 2015, respectiv 2,8 lei/locuitor anual, pentru anul 2016 și împuternicirea unui vicepreședinte să reprezinte județul Brașov în AGA pentru a vota noul cuantum al cotizației la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea Anexei la HCJ nr.82/20.02.2015 privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărîrii intereselor județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Brașov ca membru în Asociația”Grup de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei”

27.Interpelări, informări și diverse

p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu
Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wtrN.judbrasov.ro

; onsiliul .Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27.05.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 3. Informare privind atribuirea contractului de servicii de administrare a lucrărilor și obiectelor realizate în cadrul obiectivului de investiții Aeroport Internațional Brașov Ghimbav.