Hotărârea nr. 181/2015

Hotărârea.nr. 181 – privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene – Adunarea Generală: Ceremonia de aniversare a 30 de ani de la înființarea ARE de la Goteborg-Suedia din perioada 9-12 iunie 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 181

din data de 29.04.2015

- privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Adunarea Generală: Ceremonia de aniversare a 30 de ani de la înființarea ARE de la Goteborg-Suedia din perioada 9-12 iunie 2015

.Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2015;

Analizând propunerea domnului consilier județean Comea Gheorghe Claudiu privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Adunarea Generală: Ceremonia de aniversare a 30 de ani de la înființarea ARE de la Goteborg-Suedia din perioada 9-12 iunie 2015, precum și referatul nr. ad. 4863/28.04.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport;

Având în vedere dispozițiile art. IV, alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 16/2013;

în temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește numărul și componența nominală pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Adunarea Generală: Ceremonia de aniversare a 30 de ani de la înființarea ARE de la Goteborg-Suedia din perioada 9-12 iunie 2015, după cum urmează:

Nr.crt

Numele și Prenumele

Funcția

1

Braga Horațiu Florentin

Membru, Comisia nr. 3-pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

2

Câju Mariana

Președinte, Comisia nr. 7-pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte

3

Comea Gheorghe Claudiu

Președinte, Comisia nr. 6-pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

4

Crizbășan Emanoil Dorin

Secretar, Comisia nr. 2-de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

5

Enache Paul

Secretar, Comisia nr. 8-pentru sport și tineret

6

Lupu Ștefan Ovidiu

Secretar, Comisia nr. 6-pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

7

Mareș Ioan

Membru, Comisia nr. 6-pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

8

Paler Ioan Miron

Membru, Comisia nr. 9-pentru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

9

Pop Mircea Virgil

Membru, Comisia nr. 8-pentru sport și tineret

10

Noaghea Nelu Petre

Membru, Comisia nr. 9-pentru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

11

Sarafinceanu    Gheorghe

Buibas

Membru, Comisia nr. 4- pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

Art.2. Se împuternicește domnul consilier județean Cornea Gheorghe Claudiu să reprezinte județul Brașov, cu drept de vot la punctele de pe ordinea de zi, la Adunarea Generală și Adunarea Generală Extraordinară a Regiunilor Europene, care se vor desfășură la Goteborg-Suedia în perioada 10-12 iunie 2015.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport.

p.PREȘEDINTE, Vicepreședinte, Coman Claudiu
Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria