Hotărârea nr. 180/2015

Hotărârea.nr. 180– privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Întâlnirea plenară de primăvară ARE de la Azore-Portugalia, din perioada 21-24 mai 2015; sssiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 180

din data de 29.04.2015

- privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - întâlnirea plenară de primăvară ARE de la Azore-Portugalia, din perioada 21--4 mai 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2015;

Analizând propunerea domnului consilier județean Cornea Gheorghe Claudiu privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene întâlnirea plenară de primăvară ARE de la Azore-Portugalia, din perioada 21-24 mai 2015

. precum și referatul nr. ad. 4863/28.04.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Relații Externe. învățământ. Cultură, Turism, Sport;

Având în vedere dispozițiile art. IV, alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 16/2013;

în temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește numărul și componența nominală pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - întâlnirea plenară de primăvară ARE de la Azore-Portugalia, din perioada 21-24 mai 2015. după cum urmează:

Nr.crt

Numele și Prenumele

Funcția

Braga Horațiu Florentin

Membru, Comisia nr. 3-pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

1

Cornea Gheorghe Claudiu

Președinte, Comisia nr. 6-pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

2

Crăciun Dragoș

Președinte, Comisia nr. 8-pentru sport și tineret

3

Drotleff Dieter

Secretar, Comisia nr. 9-pentru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

4

Gabor Adrian

Președinte, Comisia nr. l-de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

5

Lupu Ștefan Ovidiu

Secretar, Comisia nr. 6-pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

6

Mareș Ioan

Membru, Comisia nr. 6-pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

Art.2. Se împuternicește domnul consilier județean Cornea Gheorghe Claudiu să reprezinte județul Brașov, cu drept de vot la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Regiunilor Europene - întâlnirea plenară de primăvară ARE de la Azore-Portugalia, din perioada 21-24 mai 2015.

Atl3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse. Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport.

p.PREȘEDINTE, Vicepreședinte, Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria