Hotărârea nr. 18/2015

Hotărârea.nr. 18 - privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.18 din data de 20.02.2015

privind aprobarea bugetului propriu al județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014 — Legea bugetului de stat pe anul 2015 , ale art. 19 alin. (1), lit. „a” din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. ~ Se aprobă bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2015, conform anexelor nr.1-25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. ~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Mihail Veștea^^

JUDEȚUL.BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

18.403,56

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

17.023,56

0,00

; CHl   ’JIELI CURENTE (cod 7 0+20+30+40+50+57 SF+55SF+57+59;

01

17.023,56

0,00

( TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.787,00

0,00

ICheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

) ..........

10.01

6.375,00

0,00

Saiarii de baza

10.01.01

5.982,40

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

352,60

Indemnizații de delegare

10.01.13

40,00

|Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.412,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

945,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

30,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

329,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

99,00

|    TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

9.236,56

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4.619,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

200,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

39,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

480,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

60,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

100,00

Piese de schimb

20.01.06

85,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

450,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

612,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.593,00

Reparații curente

20.02

250,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

72,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,90

5

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta™..

Alte obiecte de inventar

20.05.30

72,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

766,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

376,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

390,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

56,00

Consultanta si expertiza

20.12

15,00

Pregătire profesionala

20.13

160,00

Protecția muncii

20.14

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Stuc*1* si cercetări

20.16

0,00

Plat.

.^ntru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și servicii |de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

(cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea [intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

1.863,00

| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.430,56

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

69,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

50,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

140,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției pubiice

20.30.07

30,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.141,56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.380,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.380,00

0,00

Activi

î fixe (cod 71.01.01 ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.380,00

0,00

snstrucții

71.01.01

160,00

Mașini, echipamente st mijloace de transport

71.01.02

458,00

I

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

481,50

I

Alte active fixe

71.01.30

280,50

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIAiCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

188

5982.40

Mihail Vestea


Viorica Olteanu

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE-STRUCTURA TERITORIALA PT PROBLEME SPECIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

DE DEZVOLTARE)

36,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

36,00

0,00

C '

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36,00

0,00

i    TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 /a

20.16+20.18 la 20.27*20.30)

20

36,00

0,00

jBunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

34,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

20,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,00

iReparatii curente

20,02

2,00

iCarti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

\CHELTU!ELÎ DE CAPITAL (cod 71+72+75)

.70

0,00

0,00

‘TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

fixe (cod 71.01.01 ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

' 0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -ALTE ACȚIUNI-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONĂRE+SECȚIUNEA

DE DEZVOLTARE)

350,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

350,00

0,00

C ’.TUIELI CURENTE (cod 7 0+20+30+40+50+57 SF+55SF+57+59)

01

350,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

350,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

350,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

350,00

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

414,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

144,00

0,00

Ir "LTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

144,00

0,00

I TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

144,00

0,00

(Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

137,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

137,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

7,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

270,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

270,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

270,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

270,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

270,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE-FOND DE REZERVA BUGETARA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

ERI TRIMEi

TOTAL

dm care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

"OTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

DE DEZVOLTARE)

3.700,00

0,00

3.700,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.700,00

0,00

3.700,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.700,00

0,00

3.700,00

r/TLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

3.700,00

0,00

3.700,00

:end de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

3.700,00

3.700,00

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ ~ teritorială JUDEȚUL

BRAȘOV

instituția pubiică:JUDETUL BRAȘOV

Formular:


11/06


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


55,02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.925,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81 +84)

7.925,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.925,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

339,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24,03)

20.24

339,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

14,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente 'împrumuturilor interne

20.24.02

325,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

7.586,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

6.913,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30,01.01

6.913,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

673,00

0,00


Ordonator principal de credite,


Director executiv economic,
BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

Ordonator principal de credite,


Director Executiv EconomicCAP 60.02 APARARE NAȚIONALA CENTRUL MILITAR ZONAL

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rARtanfp

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

341,20

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

331,20

0,00

CH

UIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

331,20

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

331,20

0,00

Bunuri st servicii (cod 20.01,01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

304,20

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

60,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrîca

20.01.03

105,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

9,20

Piese de schimb

20.01.06

5,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

38,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

40,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

Rep

ii curente

20.02

15,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20,05.03+20.05.30)

20.05

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

7,00

0,00

| Prime de asigurare non-viata

20.30.03

7,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

10,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01,30)

71.01

10,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanie

I TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

DE DEZVOLTARE)

618,50

0,00

|      SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

418,50

0,00

r "LTUIELI CURENTE (cod 70+20+3O+4O+5D+57SF+55SF+57+59)

01

418,50

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

418,50

0,00

|Bunuri si servicii (cod 20,01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

320,60

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

45,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,50

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20,00

Piese de schimb

20.01.06

5,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

33,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

40,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

159,00

Reparații curente

20.02

12,00

uri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

42,80

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

42,80

i Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

43,20

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

7,20

Chirii

20.30.04

36,00

^CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

i U

200,00

n nn U,UV

[TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

200,00

0,00

[Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

200,00

0,00

j

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

200,00

Ordonator principal de credite,

Director Executiv Economic


JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială :JUDETUL BRAȘOV

Instituția publică:

I ll/06~] Formular


JUDEȚUL BRAȘOV


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL .


65.02 NVATAMANT CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buc

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.793,57

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.793,57

0,00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30}

20

300,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

300,00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

300,00

0,00

TITLUL ÎX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

12.493,57

0,00

Ajutoare sociafe (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

12.493,57

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12.493,57


Ordonator principal de credite,Director executiv economic,

(iui- ■JUDEȚULBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV BRAȘOV Formular: | ii/os "J

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP,66,02 SANATATE - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV - SPITALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate * stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9.670,73

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

9.670,73

0,00

Cr 'LTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75)

70

9.670,73

0,00

Tli^ULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

9.670,73

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9.670,73

0,00

Construcții

71,01.01

9.670,73

Ordonator principal de credite,


Director executiv economic,

ACȚIUNI CONSILIUL JUDEȚEAN

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

Director ex. economic


Ordonator principal de credite,CAP 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚiONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,500.00

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,500.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,500.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

500.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

500.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

500.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25

59

1,000.00

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

1,000.00

CULTE Si REPARAT» BISERICI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,848.00

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,848.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,848.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.

59

4,848.00

0.00

Susținerea cultelor

59.12

800.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

4,048.00

RAMBURSĂRI CREDITE

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăți! or restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,795.00

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,795.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

73

1,795.00

0.00

T/TLUL XVrRAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1,795.00

0.00

Rambursări de credite interne (cod

81.02,01+81.02.02+81.02.05)

81.02

1,795.00

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

1,795.00

CONSILIUL JUDEȚEAN PROPRIU

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,000.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

1,000.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,000.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,000,00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,000.00

0.00

Construcții

71.01.01

1,000.00

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic——Qti

Unitatea administrativ - teritorială :

JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN

BRAȘOV

Formular;

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.350,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80*81+84)

1.650,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.650,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 la

20

200,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

200,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI fcnd 55.01+55.021

55 SF

1.450,00

0,00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

1.450,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1.450,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

3.700,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

3.250,00

0,00

A. Transferuri interne         (cod

55.01.03+55.01.08 ia

55.01

3.250,00

0,00

Programe de dezvoltare

55.01.13

3.250,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod

71+72+75)

70

450,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

’ 450,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

450,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

450,00

Ordonator principal de credite,


JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială

Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Formular:

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

Ordonator principal de credite,


Director executiv economic,

Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov

DENUMIREA ÎNDICATORÎLOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

750,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

750,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

750,00

0,00

A. Transferuri interne         (cod

55.01.03+55.01.08 la

55,01

750,00

0,00

Transferuri din bugetul local către j asociațiile de dezvoltare mtercomunitară

55.01.42

750,00

Unitatea administrativ - teritorială :

JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚUL BRAȘOV

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 SI

ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018

CAP 74 PROTECȚIA MEDIULUI - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

390,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

140,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

140,00

0,00

TITLUL!! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

140,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

140,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

140,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

250,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 Ia 71.03)

71

250,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

250,00

0,00

Construcții

71.01.01

250,00

Ordonator principal de credite,

Director executiv economic,

JUDEȚUL'BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:JUDEȚUL BRAȘOV

Formular .REGISTRU AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Și ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP .83.02. AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                              Mi! LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

3.839,45

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

3.839,45

0.00

Titlu} Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

3.839,45

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

3.839,45

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

650,94

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

3.111,72

Cheltuieli neeligtbile **)

56.01.03

76,79

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

instituția publicăJUDETUL BRAȘOV

Formular.

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

Ordonator principal de credite,


CAP.84.02 TRANSPORTURI                                      - mii lei -

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

47.215,51

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

25.031,96

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.411,96

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10.411,96

0,00

Reparații curente

20.02

9.750,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30. 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20^30.30)

20.30

161,96

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

161,96

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

14.620,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

14.620,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01 -OS)

81.01

6.606,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

6.606,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

8.014,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

8.014,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

22.183,55

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

22.183,55

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

22.183,55

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

22.183,55

0,00

Construcții

71.01.01

22.183,55

0,00

Director executiv economic, OF

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL

BRAȘOV

Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN

BRAȘOV

11/06

Formular:

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

84,06,02- AEROPORT mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21.411,96

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

161,96

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SP+55SP+57+59)

01

161,96

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ta

20

161,96

0,00

acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0S+20.30.30)

20.30

161,96

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

161,96

CHEL TUIELI DE CAPITAL (cad 71+72+75)

70

21.250.00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

21.250.00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 ia 71.01.03+71.01.30)

' 71.01

21.250,00

0,00

Construcții

71.01.01

21.250,00

Unitatea administrativ - teritorială

JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Formular:

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT                     mii tei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.750,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.750,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

5.750,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod

81.01,01+81.01.02+81.01.05+81.01,06)

81.01

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

5.750,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

5,750,00

Unitatea administrativ - teritorială

JUDEȚUL BRAȘOV

instituția pubiică:CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

84,03,01 DRUMURI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11.183,55

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.250,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.250,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 1

20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

10.250,00

0,00

Reparații curente

20.02

9.750,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

20.25

200,00

Alte cheltuieli

20.30

300,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+70+79+84)

933,55

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

933,55

0,00

TiTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE {cod

71.01 la 71.03)

71

933,55

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

933,55

0,00

Construcții

71.01.01

933,55

Unitatea administrativ - teritorială

.'JUDEȚUL BRAȘOV

instituția publică:JUDEȚUL BRAȘOV

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

84,03,01 RAMBURSĂRI BERD mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.606,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6.606,00

0,00

TltLUL XVI RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

6.606,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01,01+61.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

6.606,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

6.606,00

Unitatea administrativ - teritorială

JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN

BRAȘOV

| il/06

Formular: j

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

Ordonator principal de credite,


84,03,01 RAMBURSĂRI EXIMBANK mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDER!ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.264,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.264,00

0,00

titLul "xvi ^AMBUksAri de

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

2.264,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod

81,02,01+81.02.02+81,02.05)

81.02

2.264,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

2.264,00

Director executiv economic,