Hotărârea nr. 179/2015

Hotărârea.nr. 179 – privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Conferința și Expoziția Aeroporturi Regionale Europene de la Reykjavik-Islanda, din perioada 18-20 mai 2015
ISO 90;Q1


iliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 179

din data de 29.04.2015

- privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Conferința și Expoziția Aeroporturi Regionale Europene de la Reykjavik-Islanda, din perioada 18-20 mai 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2015;

Analizând propunerea domnului consilier județean Cornea Gheorghe Claudiu privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene -Conferința și Expoziția Aeroporturi Regionale Europene de la Reykjavik-Islanda, din perioada 18-20 mai 2015, precum și referatul nr. ad. 4863/28.04.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Relații Externe. învățământ, Cultură, Turism, Sport;

Având în vedere dispozițiile art. IV, alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 16/2013;

în temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește numărul și componența nominală pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Conferința și Expoziția Aeroporturi Regionale Europene de la Reykjavik-Islanda, din perioada 18-20 mai 2015, după cum urmează:

Nr.crt

Numele și Prenumele

Funcția

1

Ambrus Carol

Secretar, Comisia nr. 4-pentru activități științifice. învățământ, cultură și culte

~>

Kovacs Attila

Membru. Comisia nr. l-de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

3

Maxim Adrian

Secretar, Comisia nr. 3-pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

4

Minea Luana

Secretar, Comisia nr. 7-pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte

5

Ungureanu Vasile

Președinte Comisia nr. 5-pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse. Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, Învățământ, Cultură, Turism, Sport.


Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.- Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare- Serviciul Relații Externe, învățământ. Cultură, Turism, Sport.

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

Câte un ex.

Ambrus Carol

Kovacs Attila

Maxim Adrian

Minea Luana

Ungureanu Vasile