Hotărârea nr. 178/2015

Hotărârea.nr. 178 – privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”

România
Consiliul Județean Bn

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.178

din data de 29.04.2015

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.ad 4486/17.04.2015 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”, respectiv casarea a trei autoturisme aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și achiziționarea a trei autoturisme noi,

Având în vedere dispozițiile art.13 lit.s din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată, art.24 alin.3 lit e din OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare, art.28 lit.j din Ordinul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr.609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național și art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.2 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”.

Art.2.- Se aprobă, casarea a trei autoturisme din parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a căror date de identificare sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă achiziționarea a trei autoturisme noi prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”.

Art.4.- Valoarea totală a finanțării solicitate reprezintă primele de casare corespunzătoare autoturismelor uzate și este de 6.500 lei/autoturism, respectiv, 19.500 lei/ 3 autoturisme, urmând ca diferența să fie asigurată conform dispozițiilor Hotărârii nr. 17/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015, secțiunea de dezvoltare și ale Hotărârii nr.26/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p. Președinte

Vicepreședinte

Anexa la Hotărârea nr. 178/29.04.2015


AUTOTURISMELE CASATE PROPUSE PENTRU PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAȚIONAL PENTRU ANUL 2015


Nr. crt.

Categoria de folosință, marca și modelul

Numărul de înmatriculare

Numărul de identificare

Anul fabricației

Anul primei înmatriculări în România

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

Numărul de inventar

1.

AUTOTURISM DACIA 1310 MLS

BV-05-DLS

UU1R11700J2126985

1988

1988

B00484931V

24006

2.

AUTOTURISM DACIA 1310 L

BV-16-CJB

UU1R11711S2548563

1995

1995

B00410657V

240403

3.

AUTOTURISM DACIA 1310 L

BV-07-TVF

UU1R11711S2547777

1995

1995

B00410646V

2001

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC