Hotărârea nr. 177/2015

Hotărârea.nr. 177 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 480/2014 privind modificarea componenţei comisiei speciale de analiză şi verificare a modului în care se desfăşoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean

<_ nnsihui juueican Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 177

din data de 29.04.2015

- privind modificarea Hotărârii Consiliul Județean Brașov nr. 480/2014 privind modificarea componenței comisiei speciale de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015;

Analizând referatul nr. 4767/27.04.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția Tehnică prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliul Județean Brașov nr. 480/2014 privind modificarea componenței comisiei speciale de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea nr. 191/2014, precum și ale art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă modificarea componenței comisiei speciale de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, care va avea următoarea componență:

  • 1. Crisbășan Emanoil Dorin - consilier județean PDL

  • 2. Niță Emil - consilier județean PSD

  • 3. Ambruș Carol - consilier județean UDMR

  • 4. Lupu Ștefan Ovidiu - consilier județean PDL

  • 5. Wittslock Eberhard Wolfgang - consilier județean FDGR

  • 6. Pascu Mihai - director general - Direcția Generală Administrație Publică

  • 7. Alexandru Dorina - consilier Direcția Tehnică

Art.2. - Celelalte dispoziții ale Hotărârii nr. 480/2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind modificarea componenței comisiei speciale de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, rămân neschimbate.

Art.3.-Directia Generală Administrație Publică-Direcția Tehnică și membrii comisiei nominalizați la art. 1 vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu