Hotărârea nr. 176/2015

Hotărârea.nr. 176 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 107/2015 privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, unitate sanitară publică judeţeană al cărui management a fost preluat de Consiliul judeţean Braşov

Remania
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 176

din data de 29.04.2015

- privind modificarea Hotărârii Consiliul Județean Brașov nr. 107/2015 privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr. 4204/10.04.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune numirea membrilor în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de:

  • •  Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

  • •  Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 252/2015 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 192/13.03.2015 privind numirea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Brașov în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.186 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ”d” și alin. (5), lit. ”a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 107/2015 privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, în sensul validării doamnei Rădulea Andreea Elena în locul doamnei Georgescu Monica și a doamnei Borteș Mihaela Didona în locul doamnei Bîrseșteanu Adriana, ca membru, respectiv membru supleant, numiți ca reprezentanți ai Președintelui Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Art.2. - Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean nr. 107/2015 privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, rămîn neschimbate.

Art.3,-Directia Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu


Red. AM

Se difuzează la:

Câte un ex.: membrilor

1 ex.- Direcția Generală Administrație Publică

1 ex.- Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale

1 ex.- Colecție