Hotărârea nr. 175/2015

Hotărârea.nr. 175 – privind aprobarea Actului adiţional care cuprinde strategia tarifară pe 2015 în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 175

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea Actului adițional care cuprinde strategia tarifară pe 2015 în Adunarea

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2015;

Analizând referatul nr. ad. 4715/27.04.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare prin care se propune Actul adițional de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 9 din 15.05.2009 și acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind aprobarea acestui act adițional d-lui Săcuiu Nicolae/Ștefaniuc Ioan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al reprezentantului Consiliului Județean Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu.;

Având în vedere:

  • • prevederile art. 36 din Titlul II - ”Sistemul financiar și contabil” din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 9 din 15.05.2009;

  • • prevederile art. 16, alin. (3), lit. ”d” și art. 21, alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu;

  • • dispozițiile art. 23, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • dispozițiile art. 36 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 23/2009 privind asocierea Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu;

Ținînd cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/2015 privind desemnarea domnului Săcuiu Nicolae, director executiv în cadrul Direcției. Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ..Asociația de Apă” Sibiu și desemnarea domnului Ștefaniuc Ioan, consilier în cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca înlocuitor al reprezentantului județului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu

în temeiul art. 11, art. 91, alin. (1), lit. ”e”, alin. (6), lit. ”c”, art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul adițional de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 9 din 15.05.2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se acordă un mandat special în vederea exercitării votului privind aprobarea acestui act adițional d-lui Săcuiu Nicolae/Ștefaniuc Ioan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al reprezentantului Consiliului Județean Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare.

/X* MSI

p.PREȘEDINTE^^ Vicepreședinte^ Coman Claud1^



Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria

A


Strada Andrei Șaguna, nr. 9, 550009 Sibiu, Romania tel. 0269/232448, fax 0269/232435 e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Anexa nr.______Ia Hotărârea nr.____din____________

ACT ADIȚIONAL NR._____din data de____________

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE NR. 9/15.05.2009

încheiat între „Autoritatea Delegantă” Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu și „Operatorul”-S.C. „Apă Canal” S.A. Sibiu

Părțile contractante:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU, cu sediul în mun. Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9, jud. Sibiu, România, înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu sub nr. 4/20.02.2008, C.I.F 23404490, reprezentată legal de către Corina Bokor, în calitate de Președinte, în calitate de Autoritate Delegantă.

Și

S.C. „Apă-Canal” S.A. Sibiu, Operator Regional, cu sediul în Sibiu, str. Eschil, nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1023/1998, C.I.F. 2684940, cont 1BAN nr. RO82 RNCB 4200 0000 0035 0001, deschis la BCR Filiala Sibiu, reprezentată prin Director General Mircea Niculescu, în calitate de Operator,

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.____adoptată de membri Asociației de Apă Sibiu în Adunarea Generală din data de____,

Prin prezentul act adițional, părțile convin actualizarea/modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 9/15.05.2009, astfel:

Art. I Se actualizează Anexa nr. 1 - Dispozițiile speciale - Partea de apă precum și Anexa nr. 1 - Dispozițiile Speciale -Partea de Canalizare, conform modificărilor cuprinse în Anexa nr. __ la Hotărârea nr. /____________, adoptată de

Adunarea Generală a Asociației de Apă Sibiu.

Anexele identificate vor fi reunite într-o singură anexă, care va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 1 - Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și de Canalizare.

Creșteri tarifare stabilite la nivelul anului 2009 (n). Inflația se va calcula de la 01.07.2009

Creștere tarife în termeni reali (tarife fără T V A.)

Tarife inițiale 2009

1 iulie 2010

1 iulie 2011

1 iulie 2012

1 Iulie 2013

1 iulie 2014

1 iulie 2015**

n

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

n+6

Sibiu

Apă

RON/m3

1.97

7,70%

3,60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m3

1,00

6,10%

5,80%

4,60%

10.0%

16,4%

15,00%

Păltiniș

Apă

RON/m3

1.97

7,70%

3,60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m3

1.00

6,10%

5,80%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Cisnădie

Apă

RON/m3

1.11

36,60%

25,40%

19,4%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m3

1,00

6,10%

5,80%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Avriq

Apă

RON/m3

0.89

36,60%

35,00%

38,2%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m3

1.00

6,10%

5.80%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Făgăraș

Apă

RON/m3

1,97

7,70%

3.60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m4

0,85

15,50%

14,30%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Ocna Sibiului

Apă

RON/m4

1,97

7,70%

3.60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m4

0,60

36.60%

25,30%

14,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Șelimbăr

Apă

RON/m4

1.97

7,70%

3,60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m3

1,00

6,10%

5,80%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Rășinari

Apă

RON/m4

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

Tarif unificat la nivel OR

Canal

RON/m4

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

Tarif unificat la nivel OR

Sadu

Apă

RON/m4

1.11

36,60%

25,40%

19,4%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m3

0

1,06%

5,80%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Cristian

Apă

RON/m3

1,97

7,70%

3,60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m4

1,00

6.10%

5,80%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Șura Mică

Apă

RON/m4

1,97

7,70%

3,60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m4

0

0

1,12%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Șura Mare

Apă

RON/m4

0

7,70%

3,60%

3,60%

0,00%

0,00%

10,00%

Canal

RON/m4

0

6,10%

5,80%

4,60%

10,0%

16,4%

15,00%

Poplaca

Apă

RON/m4

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

0,00%

10,00%

Racovița

Apă

RON/m3

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

0,00%

10,00%

Canal

RON/m4

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat ta nivel OR

16,4%

15,00%

Săliște

Apă

RON/m4

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

10,00%

Canal

RON/m4

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

10,00%

Tilișca

Apă

RON/m4

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

10,00%

Canal

RON/m3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

15,00%

Loamneș

Apă

RON/m3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

Canal

RON/m3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

Localități     Apa

Secase lor

Apă

RON/m4

0

n/a

n/a

n/a

Tarif unificat la nivel OR

Tarif unificat la nivel OR

Tarif unificat la nivel OR

* Ajustările anuale în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare adăugată. **Ajustările anuale în termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2009 si nu includ inflație în perioada dintre ajustările tarifare si nici taxa pe valoare adăugată. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu la data de 01.07.2015, cu luarea în calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat lunar de Institutul Național de Statistică) și a creșterilor impuse în termeni reali din tabelul de mai sus. Inflație va fi calculată de la 01 iulie 2009.

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului de delegare rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi _________________________, în 4 exemplare originale, din care 3 exemplare pentru

Autoritatea Delegantă iar un exemplar la Operator.

Autoritatea Delegantă

Operator Regional

SC APÂ-CANAL SA

Mircea Niculescu - Director general


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă SIBIU

Corina BOKOR - Președinte