Hotărârea nr. 174/2015

Hotărârea.nr. 174 – privind desemnarea doamnei Bejan Simona, manager public în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din judeţul Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.174

din data de 29.04.2015

- privind desemnarea doamnei Bejan Simona, manager public în cadrul Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.4855/28.04.2015 întocmit de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 492/20.12.2007, privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov, precum și de propunerea domnului vicepreședinte Veștea Mihail formulată în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile HGR nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, completată și modificată prin HGR nr.742/2014, ale 91 alin.l și alin.2 lit. d și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.94 alin 2 1 lit.b din Legea nr. 161/2003;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna BEJAN SIMONA, manager public în cadrul Consiliului Județean Brațov, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov..

Art.2. - Datele de indentificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Doamna Bejan Simona și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE' ^^

Claudiu Com^tț^

o

*Anexa are caracter confidențial


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu