Hotărârea nr. 172/2015

Hotărârea.nr. 172 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.172

din data 29.04.2015

- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.4640/23.04.2015 întocmit de Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 96/20.02.2015 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a reorganizării;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit „a” și alin.(2) lit „c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 89/06.03 2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Serviciul Juridic Contencios.Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

ANEXA

la Hotărârea nr./^0/2O15 a

Consiliului Județean Brașov

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

A

In conformitate cu dispozițiile art.122 din Constituția României, republicată, coroborate cu dispozițiile art.87 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, Consiliul Județean Brașov este autoritatea administrației publice locale, pentru coordonarea activităților consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării

A

serviciilor publice de interes județean. In temeiul prevederilor art.91 alin.l lit.a si alin.2 lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Brașov aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare si funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l.Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, Consiliul Județean Brașov organizează și asigură funcționarea unui aparat de specialitate, subordonat președintelui acestuia.

Art.2. Președintele răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate al consiliului județean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziție a președintelui consiliului județean, vicepreședinților sau altor persoane, în condițiile legii.

Art.3 (1) In funcție de atribuțiile prevăzute de lege, Consiliul Județean Brașov își organizează aparatul de specialitate în compartimente de specialitate, respectiv direcții, servicii, birouri si compartimente, ce pot fi constituite în funcție de volumul, importanța și complexitatea atribuțiilor repartizate.

 • (2) Compartimentele de specialitate sunt structuri organizatorice ale consiliului județean care asigură realizarea atribuțiilor autorității administrației publice județene stabilite prin legi și alte acte normative, inclusiv prin hotărârile adoptate de Consiliul Județean Brașov și dispozițiile normative emise de Președintele Consiliului Județean Brașov. Acestea au o componență proprie, stabilită prin lege sau prin prezentul regulament.

 • (3) Structurile organizatorice din aparatul de specialitate nu au o capacitate decizională ci, doar abilitarea legală de a fundamenta, prin note de fundamentare, rapoarte de specialitate, studii, referate etc. sub aspect legal, formal, de eficiență și/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul Județean Brașov.

 • (4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov colaborează cu aparatul de specialitate al primarilor, al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, precum și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate, organizate la nivelul județului.

 • (5) Structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov coordonează activitatea consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, sprijină și controlează activitatea instituțiilor publice și societăților comerciale de sub autoritatea sa, în vederea rezolvării operative a atribuțiilor și sarcinilor ce le revin, conform competențelor legale sau stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare proprii.

Art. 4. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov cuprinde două categorii de personal, după cum urmează:

 • - funcționari publici, cărora Ie sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

 • - personal contractual, angajat pe baza de contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcționar public și căruia îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii și ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov li se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile prezentului regulament.

Art.5. Președintele consiliului județean angajează, sancționează și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul de specialitate al consiliului județean.

Art.6.Funcționarii din aparatul de specialitate se bucură de stabilitate în funcție, conform legii.

Art.7 (1) Președintele, vicepreședinții si secretarul județului asigură conducerea, coordonarea și controlul activitatii desfășurate de compartimentele de specialitate, astfel cum rezultă din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean, organigrama aparatului de specialitate si dispoziții ale președintelui consiliului județean.

 • (2) Vicepreședinții sunt înlocuitorii de drept ai președintelui consiliului județean. In caz de absență a președintelui, atribuțiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte prin dispoziție.

 • (3) Președintele poate delega dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor sai de drept.

Art.8. Secretarul județului repartizează corespondența primită și înregistrată în registrul de evidență generală, direcțiilor de specialitate spre soluționare..

Art.9. Circuitul documentelor între compartimentele de specialitate se va realiza printr-un registru intern de corespondență ținut la nivel de direcții și compartimente independente.

Art.10. Actele care emană de la consiliul județean și care sunt adresate ministerelor, organelor centrale, consiliilor județene și locale, instituției prefectului, precum și altor instituții și agenti economici vor fi semnate de președinte sau înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat în condițiile legii și contrasemnate de secretarul județului sau înlocuitorul acestuia, desemnat în condițiile legii.

Art.ll. Termenul de soluționare a actelor adresate consiliului județean va fi de maximum 30 de zile pentru situațiile în care legea nu prevede alte termene.

Art.12. Periodic sau ori de câte ori este nevoie, se va informa opinia publică prin mijloace mass-media sau prin publicare a unor informări pe site-ul instituției, asupra acivității desfășurate de Consiliul Județean Brașov.

Art.13. în scopul organizării aplicării legii și a celorlalte acte normative, aparatul de specialitate al consiliului județean îndeplinește următoarele atribuții generale:

 • a) realizează activități de punere în executare a legilor și a celorlalte acte normative, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Brașov și a dispozițiilor normative emise de președintele acestuia;

 • b) elaborează proiecte ale strategiilor, programelor, studii, analize și statistici precum și documentația privind aplicarea și executarea legilor necesare realizării competenței autorității publice și acordă, la cererea autorităților administrației publice locale din județ, consultanță tehnică, juridică, economică și de altă natură;

 • c) exercită activități de îndrumare și control conform prevederilor legale în vigoare și în condițiile prezentului regulament;

 • d) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar ale consiliului județean si instituțiilor subordonate sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, economicitate, eficiență si eficacitate;

 • e) asigura accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informațiile de interes public;

Art.14. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform organigramei, aprobată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov, nr.451/17.12.2014 și nr.96/20.02.2015 , este alcătuită, după cum urmează:

BIROU AUDIT INTERN COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU CABINET PREȘEDINTE

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, IMAGINE ȘI RELAȚII CU PRESA COMPARTIMENTUL MANAGERI PUBLICI

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

DIRECȚIA RESURSE, PROGRAME, PROIECTE DE DEZVOLTARE DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ care are în subordine :

♦ *

Direcția Tehnică

Serviciul Administrare Drumuri

Direcția De Sănătate Și Asistență Medicală

DIRECȚIA ECONOMICĂ ARHITECT ȘEF

Art.15 (1) Coordonarea direcțiilor, serviciilor și compartimentelor se realizează de către directorii executivi, arhitectul sef si șefii de servicii independente.

 • (2) Directorii executivi, arhitectul șef și șefii serviciilor independente organizează și controlează activitatea funcționarilor publici și a personalului contractual, aflati în subordinea lor, conform organigramei.

 • (3) Directorii executivi, arhitectul șef și șefii serviciilor independente colaborează între ei, precum și cu conducătorii instituțiilor, serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, cu autoritățile administrației publice locale din județ și cu șefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor și celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate organizate la nivelul județului, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor Consiliului Județean Brașov, în condiții de legalitate, oportunitate si eficiență.

Art.16. Directorii executivi, arhitectul șef si șefii serviciilor/compartimentelor independente îndeplinesc următoarele atribuții principale:

 • - primesc corespondenta repartizată de către conducerea consiliului județean și o distribuie serviciilor, birourilor, compartimentelor de specialitate sau persoanelor din cadrul direcției sau serviciului;

 • - urmăresc respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;

 • - informează ori câte ori este necesar, conducerea consiliului județean, asupra activității desfășurate în cadrul direcției sau serviciului, precum si despre problemele din activitatea consiliilor locale, instituțiilor și agentilor economici de interes județean;

 • - participă la ședințele consiliului județean și ale comisiilor de specialitate ale acestuia, la care se analizează probleme ce intră în competența lor de soluționare;

 • - asigură rezolvarea problemelor curente;

 • - asigură cunoașterea si studierea de către personalul din subordine, a legislației în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creșterea contribuției fiecărui angajat la rezolvarea, cu competență, a tuturor sarcinilor încredințate, conform fișei postului, în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

 • - acordă punctajul cuprins în fisa de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

 • - asigură și răspund de rezolvarea, în termen, cu respectarea legislației în vigoare a cererilor, sesizărilor și scrisorilor cetățenilor, care le sunt repartizate de către conducerea instituției;

 • - realizează colaborarea și conlucrarea cu toate compartimentele de specialitate pentru soluționarea unor probleme complexe, inclusiv participă la întocmirea materialelor ce se prezintă, spre analiza, comisiilor de specialitate sau plenului consiliului județean;

 • - urmăresc abonamentele la publicațiile de specialitate și realizarea colecțiilor de acte normative, asigură organizarea arhivei din cadrul compartimentelor, precum si aplicarea dispozițiilor legale de către personalul din subordine;

 • - participă la ședințele săptămânale sau orice alte întâlniri convocate de către conducerea instituției;

 • - îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea consiliului județean.

Art.17. Directorii executivi, Arhitectul șef, șefii serviciilor independente, șefii serviciilor și birourilor din cadrul direcțiilor, răspund de întreaga activitate pe care o coordonează, astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor competențelor Consiliului Județean Brașov, în condiții de legalitate, oportunitate si eficiență.

Art.18. Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate este stabilit prin Regulament intern.

Art.19. Concediile de odihnă pentru secretarul județului, directorii executivi, arhitectul șef, șefii serviciilor independente și coordonatorii compartimentelor independente se aprobă de președinte.

Art.20. (1) Pentru vicepreședinți, secretarul județului, directorii executivi, arhitectul șef, șefii serviciilor independente și coordonatorii compartimentelor independente, deplasările se aprobă de către președinte, iar pentru restul personalului, de către conducătorii și coordonatorii acestora.

(2) Ieșirile din județ în interesul serviciului, se vor face numai cu aprobarea președintelui consiliului județean.

Art.21. Personalul consiliului județean răspunde, după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Art.22. Instruirea profesională a personalului din aparatul de specialitate al consiliului județean, se face de către persoana care le coordonează activitatea și prin instituții de profil acreditate, din țară si din străinătate, în limita mijloacelor financiare disponibile pentru anul în curs .

Art.23. Detalierea concretă a atribuțiilor fiecărei structuri organizatorice este redată în capitolele II - XII ale prezentului regulament.

Art.24. Individualizarea atribuțiilor pentru fiecare salariat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, se realizează prin fișa postului.

Art.25. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov participă la implementarea reglementarilor sistemului de management integrat calitate mediu la nivelul instituției, conform cu SR AC ISO 9001,SR AC ISO 14001 asumându-și responsabilitățile ce decurg din acesta .

Art.26. (1) Funcționarii publici au obligația să depună declarația de avere si declarația de interese la persoana desemnată prin dispoziția președintelui consiliului județean, potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.i din Legea nr. 176/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personale si irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de lege.

 • (3) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde bunuri proprii, bunurile comune si cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit art.3 alin.(l) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, precum și prevederile Legii nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative care se aplică în mod corespunzător.

 • (4) Declarația de interese se face, în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 176/2010.

 • (5) Declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii în funcție sau începerii activității.

 • (6) Funcționarii publici au obligația să depună sau să actualizeze, după caz, declarația de avere și declarația de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior.

 • (7) Funcționarii publici au obligația, ca în termen de 15 zile, de la data încetării activității să depună o noua declarație de avere si de interese.

CAPITOLUL II

1. BIROU AUDIT INTERN are următoarele atribuții:

 • 1.1. Elaborează norme metodologice proprii, specifice activității Consiliului Județean Brașov, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, avizează normele metodologice proprii de audit intern elaborate de aceste entități publice ;

 • 1.2. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern al Consiliului Județean Brașov, de regulă pe o perioada de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern al Consiliului Județean Brașov,documente pe care le supune aprobării Președintelui Consiliului Județean Brașov până la data de 30 noiembrie al anului curent pentru anul următor ;

 • 1.3.  Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate ;

 • 1.4. Efectuează misiuni si activități de consiliere în conformitate cu normele generale și cele specifice privind desfășurarea activității de audit intern și de consiliere în cadrul Consiliului Județean Brașov ;

 • 1.5. Efectuează misiuni de audit intern ad-hoc la solicitarea Președintelui Consiliului Județean Brașov și informează Președintele Consiliului Județean asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate ;

 • 1.6.  Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • 1.7.  Raportează periodic UCAAPI și Președintelui Consiliului Județean Brașov asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit;

 • 1.8. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern pe care îl supune avizării de către Președintele Consiliului Județean Brașov și îl transmite până la data de 31 ianuarie al anului curent pentru anul precedent structurii teritoriale UCAAPI din cadrul DGRFP Brașov ; transmite până la data de 28 februarie al anului curent pentru anul precedent un exemplar al raportului anual al activității de audit intern Camerei de Conturi Brașov ;

A

 • 1.9.   In cazul identificării unor neregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate ;

 • 1.10. Efectuează cel puțin o dată la cinci ani misiuni de audit intern de evaluare a compartimentelor de audit intern la entitățile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov care au înființate asemenea compartimente ;

 • 1.11. Efectuează misiuni de audit intern de extindere a verificărilor în cazul în care în urma auditului financiar al Curții de Conturi, aceasta stabilește măsuri de extindere a verificărilor în anumite domenii auditate, în urma auditului financiar extern al exercițiului bugetar auditat;

 • 1.12. Identifică domeniile în care personalul din subordine necesită formare profesională anual, la evaluarea performanțelor profesionale;

 • 1.13. Urmărește în permanență implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit public intern desfășurate, la termenele stabilite de comun acord cu structurile din cadrul Consiliului Județean Brașov auditate sau cu entitățile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, auditate, până la implementarea integrală a acestora;

 • 1.14. Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul Biroului de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov și în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului Județean Brașov și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;

 • 1.15. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea biroului.

CAPITOLUL III

1. COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU are următoarele atribuții:

 • 1.1. Asigură managementul documentelor sistemului calității (elaborarea, actualizarea, mentenanță documentelor sistemului integrat calitate - mediu);

 • 1.2. Coordonează activitatea de proiectare, documentare, implementare și îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu;

 • 1.3. Efectuează auditurile calității și mediului și asigură toate condițiile necesare pentru buna desfășurare a acestora;

 • 1.4. Propune programul anual de desfășurare a auditurilor interne de calitate și mediu;

1.5.Stabilește necesarul de instruire în domeniul calității și mediului, propune programe de instruire și urmărește eficacitatea acestora;

 • 1.6. Participă la analizele efectuate de management în vederea stabilirii eficacității Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu;

 • 1.7. Elaborează înregistrările prevăzute de documentele Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu;

A

1.8.Indeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea consiliului județean.

CAPITOLUL IV

1. COMPARTIMENT CABINET PREȘEDINTE se află în directa subordonare și coordonare a președintelui consiliului județean, având următoarele atribuții:

 • 1.1. Organizează, cu aprobarea președintelui, agenda zilnică de lucru a acestuia; realizează activitățile aferente pentru ducerea la îndeplinire a agendei zilnice;

 • 1.2. Primește și pregătește pentru semnătura președintelui mapele de corespondență ale serviciilor de specialitate din cadrul consiliul județean, cu documente care necesită numai semnătura conducătorului instituției, conform legii;

 • 1.3. Realizează toate activitățile legate de serviciul de audiență a președintului consiliului județean (programări, transmiterea problemelor cetățenilor președintelui, comunicarea către cetățenii programați a intervalului orar în care președintele poate acorda audiența în ziua dedicată acestora sau a mesajului pe care președintele îl are pentru aceștia-soluții la probleme, îndrumări, direcționare către instituțiile ce au competențe în rezolvarea problemelor prezentate);

 • 1.4. Informează președintele asupra documentelor adresate/repartizate acestuia;

 • 1.5. Realizează activitatea de convocare pentru întâlnirile de lucru ale președintelui;

 • 1.6. La cererea președintelui, pregătește materialele necesare pentru buna desfășurare a ședințelor de lucru;

 • 1.7. Realizează preluarea și transmiterea către președinte a mesajelor venite de la cetățeni sau alte persoane fizice sau juridice în afara programului de audiență, urmărește modul de soluționare a problemelor sesizate;

 • 1.8. Realizează activitatea de secretariat necesară la cabinet;

 • 1.9. Realizează activitatea de protocol pentru cabinetul președintelui;

 • 1.10. Realizează și asigură desfășurarea activității de permanență necesară la cabinetul președintelui în afara programului obișnuit de lucru al consiliului județean;

 • 1.11. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea consiliului județean.

 • 1.12. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

CAPITOLUL V

1. COMPARTIMENTUL COMUNICARE, IMAGINE ȘI RELAȚII CU PRESA are următoarele atribuții:

 • 1.1. Are rolul de a organiza și a duce la îndeplinire activitatea pe linia relației cu presa;

 • 1.2. Organizează conferințele de presă,ține evidența lor și a tematicilor abordate în cadrul acestora; asigură accesul neîngrădit al presei la ședințele de plen, la evenimentele și activitățile de interes public ale consiliului județean;

 • 1.3. Realizează buletinul de presă și informarea președintelui în legătură cu materialele de presă referitoare la instituție, apărute în presa scrisă și audio-vizuală locală și centrală;

 • 1.4. Redactează și postează pe site-ul consiliului județean www.judbrasov.ro materiale informative cu privire la activitatea instituției și a repezentanților acesteia;

 • 1.5. Asigura legătura directă a președintelui cu reprezentanții presei locale și centrale;

 • 1.6. Redactează și difuzează comunicatele de presă ale președintelui, ale consilierilor județeni sau ale compartimentelor de specialitate, cu avizul direct al președintelui consiliului județean;

 • 1.7. Realizează alte atribuții de serviciu la cererea președintelui Consiliului Județean;

A

 • 1.8. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea consiliului județean;

 • 1.9. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

CAPITOLUL VI

1. COMPARTIMENTUL MANAGERI PUBLICI are următoarele atribuții:

 • 1.1. Asigură sprijin în ceea ce privește proiectarea și implementarea de la nivelurile strategice la cele operaționale a procedurilor și activităților vizând accelerarea reformei administrației publice județene;

 • 1.2. Coordonează programe, proiecte și activități menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competențelor și să modernizeze administrația publică județeană, cu scopul de a crește calitatea actului administrativ și a serviciilor publice furnizate cetățeanului.

 • 1.3.  Coordonează activități, proiecte, programe, compartimente, alte structuri funcționale sau servicii publice, după caz;

 • 1.4. Identifică domenii care ar putea beneficia de asistență externă privind reforma administrației publice, precum și de proiecte corespunzătoare;

 • 1.5. Susține prezentări publice privind reforma administrației publice, precum și alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuțiilor și responsabilităților sale;

 • 1.6. Evaluează impactul măsurilor ce se dispun de conducerea autorității sau instituției publice respective;

 • 1.7.  Revizuiește, evaluează și propune recomandări privind simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea modalităților de prestare a serviciilor publice în relație cu beneficiarii;

 • 1.8. Elaborează și propune strategii de comunicare și management la nivel intra- și interinstituțional;

 • 1.9. Elaborează metodologii de monitorizare continuă și control al calității activităților privind reforma administrației publice;

 • 1.10. Elaborează rapoarte asupra activităților-cheie ale administrației publice județene;

 • 1.11. Are orice alte atribuții de nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public.

A

1.12.Indeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea Consiliului Județean Brașov.

 • 1.13.Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului.

CAPITOLUL VII

1. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL are următoarea structură organizatorică:

 • 1.1. Compartimentul Informare, Relații cu Publicul și Secretariat ATOP

 • 1.2. Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul

 • 1.3. Serviciul Juridic Contencios

 • 1.4. Compartimentul Patrimoniu

1.1. COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI

SECRETARIAT ATOP are următoarele atribuții:

1.1.1. Atribuții privind registratura:

A

 • •  înregistrează petițiile primite de la persoanele fizice și juridice în sistem electronic;

 • •  Expediază corespondența Consiliului Județean Brașov (timbrarea plicurilor, întocmirea borderoului de corespondență);

A

 • •  întocmește și expediază corespondența și coletele poștale de la O.P. nr. 1 Brașov;

A

 • •  întocmește la sfârșitul fiecărei luni a situației privind consumul de timbre și predarea acesteia pentru verificare și scăderea din gestiune a consumului respectiv;

 • •  Descarcă și repartizează corespondența primită de la Cabinetul Președintelui și o redirecționează spre serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov.

1.1.2.Atribuții privind informarea:

 • •  Informarea și asistarea cetățenilor conform articolului 20 din H.G. nr. 123/2002, informarea directă, prin telefon și prin materiale informative (punct de informare-documentare);

 • •  Elaborarea, editarea și distribuirea raportului anual de activitate al Consiliului județean potrivit articolului 5 aliniat 3 din Legea nr.544/2001;

 • •  Gestionarea Registrului pentru sugestii și recomandări venite din partea cetățenilor și asociațiilor legal constituite referitor la proiectele de acte normative, conform Legii privind transparența decizională în administrația publică;

A

 • •  întocmirea raportului în baza Legii nr.52/2003;

 • •  Operarea telefonului (interior 198) în direct cu cetățenii, rezolvarea problemelor lor urgente prin informarea din oficiu și a notelor telefonice înregistrate pentru informații care necesită documentare la alte compartimente;

 • •  întocmirea și distribuirea chestionarelor pentru măsurarea satisfacției clienților interni și externi ai Consiliului Județean.

 • •  Analizarea trimestrială a activității de soluționare a petițiilor, pe baza raportului întocmit de compartiment.

1.1.4.Atribuții privind secretariatul ATOP:

 • •  înregistrarea distinctă a petițiilor adresate Autorității Teritoriale de Ordine Publică și soluționarea acestora;

 • •  Convocarea și participarea la ședințele comisiilor de lucru ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică și la ședințele ordinare și extraordinare ale acesteia și întocmirea în acest sens a minutelor și proceselor verbale;

 • •  Coordonarea programului de audiențe a Autorității Teritoriale de Ordine Publică la cererea președintelui acestei autorități;

A

 • •  întocmirea unor pliante informative, referate, informări și alte documente necesare pentru buna desfășurare a activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

A                                                                       __

 • •  întocmirea Raportului de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

 • •  Asigurarea transparenței privind activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică, prin publicarea pe site-ul consiliului județean a principalelor acțiuni ale Autorității, legătura cu mass-media locală și cu organizațiile neguvemamentale care au ca obiect de activitate ordinea publică.

 • 1.2. SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SI RELAȚII CU PUBLICUL are următoarele atribuții:

 • 1.2.1. Asigură primirea referatelor/rapoartelor compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, care urmează a fi supuse dezbaterii comisiilor de specialitate și consiliului județean;

 • 1.2.2. Redactează proiectele de hotărâri, hotărârile în forma lor finală, respectând prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 130/2008;

 • 1.2.3. Asigură primirea referatelor/rapoartelor compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, și redactează dispozițiile președintelui consiliului județean;

 • 1.2.4. Ține legătura cu compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului județean și cu instituțiile aflate sub autoritatea consiliului județean în vederea respectării normelor privind elaborarea și redactarea proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor președintelui;

 • 1.2.5.  Asigură pregătirea ședințelor consiliului județean și a comisiilor de specialitate;

 • 1.2.6. Pune la dispoziția consilierilor județeni, în cadrul comisiilor de specialitate, materialele care vor fi supuse dezbaterii și adoptării consiliului județean pe suport de hârtie și pe suport electronic, prin „Aplicația de Management”;

 • 1.2.7.   Asigură, prin dispoziția președintelui, convocarea membrilor consiliului județean, în vederea participării la ședințele ordinare sau extraordinare, comunicând totodată ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședințelor;

 • 1.2.8. Asigură aducerea la cunoștința publică, prin mass-media locală și prin afișare pe site-ul Consiliului Județan Brașov, a ordinii de zi, a datei, orei și locului de desfășurare a ședințelor consiliului județean;

 • 1.2.9. Asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul ședințelor consiliului județean prin stenografiere, întocmind procesele verbale de ședință;

 • 1.2.10. Constituie și păstrează dosarele speciale ale ședințelor consiliului județean, ținând evidența acestora;

 • 1.2.11.  Asigură semnarea hotărârilor adoptate, de către președintele consiliului județean, respectiv, contrasemnarea lor de către secretarul județului, precum și înregistrarea, numerotarea și comunicarea lor către instituția prefectului, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea acestora, respectiv comunicarea lor, celor stabiliți cu ducerea la îndeplinire;

 • 1.2.12. Păstrează originalul hotărârilor adoptate de consiliul județean și a dispozițiilor emise de președintele consiliului județean;

 • 1.2.13. Asigură numerotarea dispozițiilor emise de președintele consiliului județean, evidența și comunicarea acestora în vederea ducerii la îndeplinire ;

A

 • 1.2.14. întocmește și înaintează spre promovare note și referate, în domeniul său de activitate;

 • 1.2.15.  Participă la inițierea și întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului județean din domeniul său de activitate;

 • 1.2.16.  Participă la inițierea și întocmirea dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Brașov din domeniul său de activitate ;

 • 1.2.17. Asigură evidența participării consilierilor județeni la ședințele și comisiile de specialitate și întocmește documentele necesare plății indemnizațiilor lunare cuvenite acestora;

 • 1.2.18. Rezolvă corespondența repartizată ;

 • 1.2.19. Ține evidența ștampilelor consiliului județean ;

 • 1.2.20.  Conduce registratura generală asigurând prin Compartimentul Informare Relații cu publicul și secretariat ATOP ;

 • 1.2.21. Primirea și înregistrarea corespondenței, distribuirea ei, conform rezoluțiilor făcute, pe direcții, pe baza condicilor de predare-primire și/sau a documentelor electronice și asigură, după rezolvare, expedierea acesteia ;

 • 1.2.22.  Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor - hotărâri și dispoziții - în condițiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.2.23.  Lucrările de secretariat ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Brașov ;

A

 • 1.2.24.  întocmește și reactualizează Nomenclatorul arhivistic, în colaborare cu compartimentele aparatului de specialitate din cadrul consiliului județean ;

A

 • 1.2.25. întocmește, conform Nomenclatorului arhivistic, inventarierea și predarea actelor din cadrul serviciului la arhivă ;

 • 1.2.26.  Asigură constituirea, conservarea și păstrarea fondului arhivistic al Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu nomenclatorul aprobat;

 • 1.2.27. Efectuează cercetarea în arhiva consiliului județean și eliberează, la solicitarea angajaților sau a persoanelor fizice și juridice, copii certificate „în conformitate cu originalul”, după caz, ale documentelor aflate în arhivă, în condițiile legii;

 • 1.2.28. Ia măsuri ca documentele a căror termen de păstrare a expirat și a fost aprobată selecționarea lor, să fie scoase din depozitul de arhivă și apoi predate centrelor de colectare a deșeurilor,

 • 1.2.29. Acordă asistență de specialitate în pregătirea și predarea documentelor la arhivă;

 • 1.2.30. Asigură corespondența cu Direcția Județeană a Arhivelor Naționale ;

 • 1.2.31. Predă la Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale documentele aflate în depozit, conform prevederilor legale ;

 • 1.2.32. Ține evidența numerică, nominală și pe partide, a consilierilor județeni;

 • 1.2.33. Asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și a declarațiilor de interese ale consilierilor județeni, președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean Brașov ;

 • 1.2.34. Actualizează site-ului consiliului județean și ține legătura în acest scop cu direcțiile din aparatul de specialitate al consiliului județean, cu instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov ;

 • 1.2.35. Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

A

 • 1.2.36. îndeplinește și alte atribuții prevăzute în legi și acte normative sau încredințate de președintele consiliului județean.

 • 1.2.37. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.3.SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS are următoarele atribuții:

 • 1.3.1. Acordă asistență, consiliere și consultanță de specialitate compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov și Președintelui Consiliului Județean Brașov, precum și instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

 • 1.3.2. Formulează, redactează, promovează în instanță acte de procedură (acțiuni, contestații, plângeri, întâmpinări, cereri reconvenționale de intervenție, de chemare în garanție, de repunere pe rol, etc), solicită, propune probe și administrează probele admise de instanța de judecată;

 • 1.3.3. Propune exercitarea sau, după caz, neexercitarea căilor de atac (ordinare și extraordinare) și redactează actele subsecvente/documentele necesare în conformitate cu prevederile legislației civile, comerciale, în contencios administrativ sau penale, în vederea soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești; propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru soluționarea cauzelor aflate pe rol;

 • 1.3.4. Reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov, Președintelui Consiliului Județean Brașov, precum și ale instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, în fața instanțelor judecătorești, la organele de urmărire penală, la toate autoritățile și organele cu atribuții jurisdicționale și în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege, a notarilor publici, precum și în raporturile cu alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, romane sau străine;

 • 1.3.5. Ține evidența dosarelor Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și eliberează copii după actele aflate în dosarele Comisiei Județene pentru Aplicarea Legii nr.l 12/1995;

 • 1.3.6. Asigură obținerea copiilor de pe hotărârile definitive și/sau irevocabile; comunică hotărârile judecătorești, rămase definitive și irevocabile, compartimentelor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean;

 • 1.3.7. Asigură consiliere pentru realizarea creanțelor Consiliului Județean Brașov, obținerea titlurilor executorii și sprijină executarea acestora;

 • 1.3.8.Asigură consultanță și consiliere în elaborarea proiectelor de hotărâri și dispoziții întocmite de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 1.3.9. Formulează, redactează și avizează din punct de vedere juridic contracte, convenții, acorduri, protocoale, oferte și alte acte juridice, la solicitarea compartimentelor de specialitate;

 • 1.3.10. Participă la procedura de conciliere directă prealabilă cererii de chemare în judecată în materie civilă, comercială și de contencios administrativ;

 • 1.3.11. Concepe și redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ale lucrărilor repartizate;

 • 1.3.12. Participă și îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în cadrul comisiilor, grupurilor / echipelor de lucru și / sau secretariatelor acestora, numite în cadrul instituției în care este numit consilierul juridic din cadrul compartimentului;

 • 1.3.13. Participă, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Brașov, la consiliile, comisiile sau alte structuri organizatorice constituite în condițiile legii la nivelul unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov sau la nivelul altor instituții și autorități în măsura în care există o prevedere legală în acest sens;

A

 • 1.3.14. întocmește răspunsuri la petiții, cereri, plângeri, sesizări, reclamații și adrese repartizate;

 • 1.3.15. Asigură transmiterea răspunsului către persoanele fizice sau juridice solicitante și îndosariază răspunsul în mapa de corespondență;

 • 1.3.16. Ține evidența actelor normative, a colecțiilor legislative și a bibliotecii juridice și informează celelalte compartimente în legătură cu actele normative noi care reglementează domeniile de activitate al Consiliului Județean Brașov și al instituțiilor subordonate;

1.3.17.Operează evidența proceselor în instanță și modul de soluționare a cauzelor asistate în registrul general al dosarelor de instanță, în format electronic, ține evidența termenelor și asigură reprezentarea în fața instanțelor;

 • 1.3.18. Asigură arhivarea documentelor repartizate și produse conform actelor normative în vigoare;

 • 1.3.19. Urmărește modul de aplicare și ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Brașov și a dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Brașov, care reglementează activități sau atribuții date în competența serviciului;

 • 1.3.20. Colaborează cu serviciile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Județean Brașov, cu unitățile de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, precum și cu consiliile locale în vederea elaborării lucrărilor repartizate;

 • 1.3.21. Asigură elaborarea proiectelor de acte normative pe care consiliul județean are competența să le inițieze, în vederea adoptării/aprobării lor de către Guvernul României;

 • 1.3.22. Asigură avizarea referatelor și a proiectelor de hotărâri care sunt supuse dezbaterii comisiilor de specialitate și plenului consiliului județean;

 • 1.3.23. Participă, la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, la solicitarea acestora;

A

1.3.24.Indeplinește și alte atribuții prevăzute în legi și acte normative sau încredințate de președintele Consiliului Județean Brașov;

 • 1.3.25. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în vigoare;

 • 1.3.26. Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 1.3.27. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului.

1.4. COMPARTIMENTUL PATRIMONIU are următoarele atribuții:

 • 1.4.1. Propune, în condițiile legii, asocierea în vederea valorificării de bunuri care aparțin domeniului public/privat al județului, cedarea folosinței bunurilor către terțe persoane, închirierea, concesionarea, vânzarea de bunuri care aparțin domeniului public/privat al județului;

 • 1.4.2. Centralizează, avizează și propune spre aprobarea CJBv solicitările aferente fiecărei activități mai sus menționate, care privesc valorificarea unor active;

A

 • 1.4.3. întocmește referate care vor fi supuse aprobării CJBv privind modificările apărute în inventarul bunurilor aflate în patrimoniul județului (propuneri de extemalizări bunuri/activităti);

 • 1.4.4. Asigură existența la nivelul CJBv a întregii documentații - planuri cadastrale la diferite scări, registrele cadastrale privind situația proprietăților imobiliare după registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al proprietarilor, registrul cadastral al proprietarilor și evidența terenurilor pe categorii de folosință;

 • 1.4.5. Asigură actualizarea planurilor topografice de bază cu modificările survenite în teren;

 • 1.4.6. Asigură înregistrarea și gestionarea evidenței tehnice a proprietăților imobiliare la nivelul județului, conform comunicărilor de la instituțiile de resort;

 • 1.4.7. Pregătește licitațiile în vederea asocierii, concesionării, cedării folosinței, vînzării, închirierii, bunurilor din domeniul privat al județului și pentru care există Hotărîri ale CJBv în acest sens ;

A

 • 1.4.8. întocmește dosarul pentru licitație al mijlocului fix/obiectivului aflat in patrimoniul public și/sau privat al județului;

A

 • 1.4.9. întocmește actele necesare privind preluarea terenurilor și clădirilor în patrimoniul județului;

 • 1.4.10. Verifică pe teren starea bunurilor aflate în administrarea CJBv;

 • 1.4.11.  Colaborează cu celelalte compartimente ale CJBv in vederea realizării procedurilor de licitație privind: asocierea, cedarea folosinței, închirierea, concesionarea și vînzarea de bunuri care aparțin domeniului public/privat al județului;

 • 1.4.12. Procedează, cu compartimentele de specialitate interesate, la urmărirea contractelor pînă la finalizarea lor, inclusiv prin atestarea realității și legalității activităților efectuate, eventual și în colaborare cu Serviciul Contabilitate pentru partea financiară;

 • 1.4.13. Furnizează la cerere date privind situația juridică a imobilelor celorlalte compartimente din cadrul CJBv, persoane juridice și persoane fizice,altor autorități și instituții, instanțelor judecătorești;

 • 1.4.14. Constituie baza de date privind întregul patrimoniu, terenuri și clădiri ale județului Brașov, pe care o actualizează permanent;

 • 1.4.15. Verifică inventarul bunurilor din domeniul public și privat transmis de către instituțiile publice de sub autoritatea CJBv;

 • 1.4.16. Realizează sinteza obiectivelor aflate în administrarea CJBv;

A

 • 1.4.17. întocmește situația cu modificările apărute în inventar în timpul anului;

A

 • 1.4.18. întocmește dosarul mijlocului fix/ obiectivului aflat în patrimoniul public și/sau privat al județului, incluzând și fișa tehnică a obiectivului;

A

 • 1.4.19. întocmește referate supuse spre aprobare CJBv privind modul de extemalizare a activelor/activitătilor de întreținere și/sau gospodărire a obiectivelor din patrimoniul județului, propunîndu-le spre aprobare CJBv, conform legislației în vigoare ;

 • 1.4.20. Urmărește modul de desfășurare a activităților externalizate;

 • 1.4.21.  Organizează instruiri privind probleme de patrimoniu cu responsabilii cu activitatea de gestionare și întreținere patrimoniu de la instituțiile publice de sub autoritatea CJBv ;

 • 1.4.22. Acordă, la cerere, asistență de specialitate autorităților și instituțiilor din administrația publică locală;

 • 1.4.23. în funcție de evoluția bunurilor și a solicitărilor interne sau externe, se întocmesc referate și note de fundamentare către CJBv, în vederea adoptării hotărârilor pentru transferuri, vînzări, casări, concesiuni de bunuri ;

 • 1.4.24. Colaborează cu OCPI Brașov și Biroul de Carte Funciară în vederea obținerii informațiilor necesare desfășurării activității compartimentului;

A

 • 1.4.25. întocmește și inaintează Guvernului note de fundamentare cuprinzînd proiecte de hotărâri privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov ;

A

 • 1.4.26. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea consiliului județean;

 • 1.4.27.  Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

CAPITOLUL VIII

1 .DIRECȚIA RESURSE, PROGRAME, PROIECTE DE DEZVOLTARE

are următoarea structură organizatorică:

1.1 Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare;

 • 1.2. Unitatea de Implementare a Proiectului “Dezvoltarea Sistemelor de Management Integrat al deșeurilor în județul Brașov”;

 • 1.3. Compartimentul Management de Proiecte cu Finanțare Internațională;

1.4.Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism,Sport;

 • 1.5.Compartimentul Relația cu Reprezentanții Societății Civile;

1.1. SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, STRATEGII DE INFORMATIZARE are următoarele atribuții:

 • 1.1.1. Asigură aplicarea strategiei privind managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu al consiliului județean și din cadrul serviciilor și instituțiilor publice de sub autoritatea sa;

 • 1.1.2. Propune conducerii autorității publice elaborarea de acte normative, urmărește și răspunde de aplicarea acestora precum și a legislației în vigoare, privind organizarea, structura de personal, numărul și drepturile personalului din aparatul de specialitate al consiliului județean;

 • 1.1.3. Editează și actualizează statul de personal al aparatului de specialitate al consiliului județean în raport cu modificările aduse privind structura organizatorică, număr de posturi și drepturi de personal;

 • 1.1.4. Aplică criteriile de stabilire a salariilor de bază la numirea în funcția publică a funcționarilor publici și la angajarea personalului contractual, conform legislației în vigoare;

A

 • 1.1.5. întocmește documentele necesare privind numirea în funcții publice, angajarea personalului contractual, transferarea, detașarea, încetarea raporturilor de serviciu/muncă în conformitate cu legislația în vigoare, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;

 • 1.1.6. Completează și transmite on line Registrul de evidență a salariaților, întocmește și actualizează dosarele personale pentru personalul contractual al aparatului de specialitate al CJBv;

 • 1.1.7. Completează și administrează baza de date cuprinzând evidența funcțiilor și funcționarilor publici în Portalul de management al ANFP, întocmește și actualizează dosarele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al CJBv;

 • 1.1.8. întocmește și transmite spre avizare ANFP-ului Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al CJBv și supune plenului CJBv aprobarea acestuia precum și Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituțiile de sub autoritatea CJBv;

 • 1.1.9. Monitorizează funcțiile publice și funcționarii publici din cadrul serviciilor si instituțiilor publice de sub autoritatea consiliului județean;

 • 1.1.10.  Monitorizează aplicarea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de promovare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al CJBv;

 • 1.1.11. Solicită funcțiilor de conducere aplicarea legislației în vigoare privind întocmirea fișelelor de post precum și a rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al CJBv și monitorizează această activitate;

 • 1.1.12. Promovează acțiuni privind perfecționarea și specializarea funcționarilor publici și a personalului contractual și monitorizează evidența acestora;

 • 1.1.13. Monitorizează sancțiunile disciplinare ale funcționarilor publici ținând legătură cu comisia de disciplină organizată la nivelul aparatului propriu al cnsiliului județean;

 • 1.1.14. Organizează concursurile/examenele de recrutare sau de promovare la nivelul aparatului de specialitate al CJBv precum și la nivelul instituțiilor de sub autoritate pentru funcțiile de director;

 • 1.1.15. Ține evidența posturilor vacante și întocmește corespondența cu AJOFM;

A

1.1.16.Intocmeste statele de plata pentru personalul CJBv, pe baza pontajelor avizate RLR;

A

1.1.17.1ntocmeste statele de plata pentru consilierii județeni, pe baza pontajelor avizate RLR.

 • 1.1.18. întocmește statele de plata pentru membrii comisiei A.T.O.P., pe baza pontajelor avizate RLR.

 • 1.1.19. întocmește statele de plata pentru comisiile organizate pentru ocuparea posturilor vacante, pe baza referatului întocmit de către secretarul comisiei și pe baza adeverinței eliberate de instituția de unde provin membrii comisiei de concurs sau de soluționare a contestațiilor;

 • 1.1.20. întocmește recapitulația statelor de plata aferente angajaților Cj Bv, consilierilor județeni, comisiei A.T.O.P., comisiilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante;

1.1.21 .întocmește propunerile, angajamentele și ordonanțările de plată pentru fiecare plată;

A

 • 1.1.22. întocmește Declarația lunară nr.112 respectiv "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominal a persoanelor asigurate'precum și anexele nr.1.1.” Anexa angajator” și nr.1.2. "Anexa asigurat", conform Ordinului comun nr. 1045/2084/793/2012.

A

 • 1.1.23. întocmește situațiile statistice SI, S2, S3 pentru numărul mediu al salariaților și câștigurilor salariale;

A

1.1.24.1ntocmește anual Declarația nr.205 respectiv Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate,pe beneficiar de venit,conform Ordinului ANAF nr. 1913/2012;

 • 1.1.25. Monitorizează declarațiile pe propria răspundere a contribuabililor Cj Bv,având în vedere prevederile legii în vigoare privind impunerea veniturilor în vederea stabilirii deducerilor personale și suplimentare,precum și operarea acestora in baza de date;

A

 • 1.1.26. întocmește și transmite lunar Centralizatorul privind certificatele de concedii medicale la CAS Brașov, precum și Anexa nr.4 pentru recuperarea sumelor privind indemnizațiile de concedii medicale;

 • 1.1.27. Colaborează cu băncile comerciale referitor la veniturile de natură salarială declarate de personalul aparatului de specialitate al CjBv și consilierii județeni pentru diferite împrumuturi;

A

 • 1.1.28. întocmește anual adeverințele de venit privind impozitul pe veniturile din salarii pentru funcții de bază și în afara funcției de bază;

 • 1.1.29. Asigura realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice;

 • 1.1.30. Asigură documentarea, coordonarea și exploatarea corectă a sistemului informatic propriu al CJBv;

 • 1.1.31. Monitorizează și asigură consultanța privind bazele de date interne ale CJBv;

 • 1.1.32. Asigură documentarea privind achiziționarea de tehnică de calcul și software necesare dezvoltării rețelei de calculatoare;

 • 1.1.33. Colaborarează în programe naționale și internaționale de dezvoltare în domeniu informatic;

 • 1.1.34. Coordonează și asigură consultanță privind activitățile informatice din cadrul CJBv;

 • 1.1.35. Gestionează și supraveghează buna funcționare a rețelei de calculatoare din cadrul CJBv;

 • 1.1.36. Monitorizează instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al CJBv și din cadrul serviciilor publice de sub autoritatea sa;

 • 1.1.37. Urmărește actualizarea bazelor de date specifice Monitorului Oficial;

 • 1.1.38. Monitorizează publicarea datelor pe pagina de internet oficială a CJBv;

 • 1.1.39. Asigură transparența și securitatea datelor prelucrate electronic, conform legilor în vigoare;

 • 1.1.40. Asigură asistență de specialitate consiliilor locale în vederea definirii și exploatării sistemelor informatice proprii ale acestora;

 • 1.1.41. Evalueaza necesarul de fonduri la cheltuielile de personal pentru aparatul propriu al CjBv,consilierii județeni,comisii ATOP,precum si pentru comisii organizate pentru ocuparea posturilor vacante;

 • 1.1.42. Evalueaza necesarul de fonduri de cheltuieli pentru perfecționarea personalului, precum și pentru achiziționarea de tehnică de calcul;

 • 1.1.43. întocmește referate de virări și devansări de credite aferente cheltuielilor salariale, perfecționării personalului, precum și pentru achiziționarea de tehnică de calcul;

 • 1.1.44. Arhivează documentele aferente serviciului;

 • 1.1.45.  Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

 • 1.2. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Dezvoltarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov are următoarele atribuții:

 • 1.2.1. Inițiază, elaborează și actualizează Aplicația de Finanțare aferentă proiectului, conform cerințelor specifice;

 • 1.2.2. Pregătește, implementează și urmărește postimplementarea proiectului conform reglementărilor în vigoare;

 • 1.2.3. Asigură realizarea documentației de licitație pentru bunuri și servicii necesare implementării proiectului, lansarea ofertelor, organizarea evaluării pentru atribuire și selectarea contractorilor conform procedurilor legale pentru achizițiile publice;

 • 1.2.4.  Colaborează cu Compartimentele/Serviciile/Direcțiile din cadrul Consiliului Județean, Unitățile administrativ teritoriale, Autoritatea de Management,

 • 1.2.5. Organismul Intermediar, Autorități publice locale/regionale/naționale în vederea realizării proiectului;

 • 1.2.6. întocmește rapoarte, inițiale, intermediare, finale privind rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului;

 • 1.2.7. Pregătește rapoartele de progres în conformitate cu condițiile Memorandumului de Finanțare.Rapoartele vor fi trimise membrilor ADI și tuturor factorilor interesați;

 • 1.2.8. Elaborează Strategia de informare și conștientizare publică și a Planului de Promovare aferente proiectului;

 • 1.2.9.  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea Consiliului Județean;

 • 1.2.10. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.3. COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ are următoarele atribuții:

 • 1.3.1. Asigură cadrul instituțional pentru sprijinirea și impulsionarea autorităților administrației publice locale pentru a accesa mai ușor fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare;

 • 1.3.2. Facilitează promovarea programelor de finanțare internațională și diseminarea rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în județul Brașov;

 • 1.3.3. Asigură condiții pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanțare internațională;

 • 1.3.4. Asigură condiții pentru creșterea capacității administrative a autorităților publice locale pentru accesarea fondurilor internaționale pentru dezvoltare și modernizare;

 • 1.3.5.  Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor la nivelul Consiliului Județean și a autorităților administrației publice locale;

 • 1.3.6. Derulează activități de identificare, selectare a surselor informaționale privitoare la Programele UE sau a altor surse exteme/inteme de finanțare nerambursabile;

 • 1.3.7. Promovează programele de finanțare internațională în cadrul CjBv, a instituțiilor subordonate, a unităților adminstrativ teritoriale;

A

 • 1.3.8.  întocmește, actualizează portofoliul de proiecte de interes județean propuse pentru finanțare nerambursabilă și transmite factorilor de decizie a CjBv propuneri în vederea prioritizării acestora;

 • 1.3.9. Realizează evidența proiectelor derulate în cadrul CjBv;

Diseminarea rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în județul Brașov;

 • 1.3.10. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea consiliului județean.

 • 1.3.11. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.4.SERVICIUL RELAȚII EXTERNE, ÎNVĂȚĂMÂNT,CULTURĂ, TURISM, SPORT are următoarele atribuții:

 • 1.4.1. Organizează și asigură buna desfășurare a deplasărilor interne și externe, încadrai diverselor evenimente și proiecte (privind colaborările pe domeniile învățământ, cultură, turism și sport).

 • 1.4.2. Asigură îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru desfășurarea deplasărilor externe în cadrai diverselor evenimente și proiecte (privind colaborările pe domeniile învățământ, cultură, turism și sport), atât înainte cât și după terminarea acestora.

 • 1.4.3. Asigură buna desfășurare a activităților de protocol privind delegațiile oficiale externe și interne care vin în cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • 1.4.4. Asigură traducerea și interpretarea documentelor oficiale/discuțiilor în și din limbile de circulație internațională.

1.4.5.Identifică și analizează oportunitățile realizării unor acorduri de cooperare, înfrățire sau aderare a Județului Brașov la asociații interne organizate la nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, pe domeniile învățământ, cultură, turism, sport.

 • 1.4.6.Propune, realizează și asigură continuitatea în condiții optime a acordurilor de cooperare, înfrățire sau aderare încheiate.

1.4.7.Identifică oportunități de finanțare prin intermediul liniilor de finanțare rambursabile și nerambursabile în domeniile învățământ, cultură, turism, sport.

 • 1.4.8. Demarează și implementează proiectele care au obținut finanțare prin linii de finanțare rambursabile și nerambursabile în domeniile învățământ, cultură, turism, sport.

 • 1.4.9. Participă la elaborarea strategiei culturale a județului Brașov pe termen mediu și lung.

 • 1.4.10. Elaborează regulamentele privind finanțarea nerambursabilă din fonduri proprii ale Județului Brașov a proiectelor culturale, educaționale, turistice, sportive.

1.4.11.Identifică prioritățile de finanțare nerambursabilă din fonduri proprii ale Județului Brașov a proiectelor culturale, educaționale, turistice, sportive.

 • 1.4.12. Colaborează cu instituțiile de cultură județene.

 • 1.4.13. Identifică oportunitățile și propune spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Județean Brașov cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes public județean din domeniile învățământ, cultură, turism, sport.

A

1.4.14.Intocmește rapoarte privind gradul de îndeplinire a activităților din cadrul contractelor de cooperare în interes public județean încheiate pe domeniile învățământ, cultură, turism, sport.

1.4.15.Organizează și asigură buna desfășurare a acțiunilor, evenimentelor, manifestărilor din domeniile învățământ, cultură, turism, sport organizate de sau în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov.

 • 1.4.16. Asigură suportul de specialitate comisiilor constituite la nivelul Consiliului

A

Județean Brașov: Comisia nr. 4: Activități Științifice, învățământ, Cultură și Culte; Comisia nr. 6: Relații Internaționale și Dezvoltare Durabilă; Comisia nr. 8: Sport și Tineret; Comisia nr. 9: Turism, Servicii, Protecția Mediului, Probleme Ecologice și Silvicultură.

 • 1.4.17.  întocmește, în colaborare cu Comisia pentru Activități Științifice, învățământ,Cultură și Culte,” Raportul anual al manifestărilor culturale din județul Brașov”, organizate de Consiliul Județean Brașov și de instituțiile subordonate de profil.

 • 1.4.18. Urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în plenul Consiliului Județean Brașov, referitoare la activitatea serviciului REICTS.

 • 1.4.19. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau delegate de Președintele Consiliului Județean Brașov, directorul executiv și directorul executiv adjunct al Direcției Resurse, Programe, Proiecte de dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Brașov.”

1.5.COMPARTIMENTUL RELAȚIA CU REPREZENTANȚII SOCIETĂȚII CIVILE are următoarele atribuții:

1.5.1.Inițiază, dezvoltă și menține relații de informare, prezentare și colaborare cu asociații, fundații, culte religioase și reprezentanți ai societății civile.

 • 1.5.2.Colaborează cu societatea civilă în realizarea diferitelor studii de impact, cu privire la teme majore ale societății brașovene.

1.5.3.Organizează dezbateri publice, întâlniri, conferințe pe teme specific, contribuind la realizarea unei relații eficiente între Consiliul Județean Brașov și reprezentanții societății civile.

 • 1.5.4. Colaborează cu alte instituții ale administrației publice și cu instituțiile deconcentrate și subordonate interesate de problematicile societății civile.

A

 • 1.5.5. întocmește și difuzează “Calendarul de piețe, târguri și oboare al județului”.

 • 1.5.6. Ține evidența centralizată a mormintelor și operelor comemorative de război situate pe teritoriul județului.

 • 1.5.7.Centralizează, urmărește, trimite spre tipărire la “Imprimeria Națională” și difuzează primarilor din județ certificatele de producător.

A

1.5.8.Indeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau delegate de Președintele Consiliului Județean Brașov, directorul executiv și directorul executiv adjunct al Direcției Resurse, Programe, Proiecte de dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Brașov.”

CAPITOLUL IX

1. DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ este condusă de un director general - funcționar public ce coordonează activitatea a două direcții și a unui serviciu, respectiv Direcția tehnică, Direcția de sănătate și asistență medicală și Serviciul administrare drumuri.Este structură de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov alcătuită din funcționari publici și personal contractual specializați pe domeniile de activitate.

l.l.DIRECȚIA TEHNICĂ are următoarea structură organizatorică:

 • 1.1.1. Serviciul Achiziții Publice

 • 1.1.2. Compartimentul Investiții, Urmărire, Contracte și Lucrări

 • 1.1.3. Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane

1.1.1. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE are următoarele atribuții:

Planificarea achizițiilor publice

 • •  identificarea necesităților obiective la nivelul autorității contractante;

 • •  analizarea și prioritizarea necesităților identificate;

 • •  întocmirea și actualizarea Programului anual al achizițiilor publice;

 • •  identificarea procedurilor de achiziție ce urmează a fi aplicate;

 • •  obținerea tuturor aprobărilor necesare;

 • •  stabilirea calendarului de lucru pentru aplicarea fiecărei proceduri.

Aplicarea procedurilor de achiziții publice

 • •  întocmirea fișei de date ;

 • •  întocmirea referatului pentru numirea comisiilor de evaluare a ofertelor și aprobarea documentației de atribuire;

 • •  întocmirea și transmiterea spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice Ia dispoziție,a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire către SEAP;

 • •  întocmirea în format electronic și transmiterea spre publicare la ANRMAP a documentațiilor de atribuire;

 • • Primirea de la ANRMAP a notificărilor privind documentații sau anunțuri, remedierea celor solicitate și retransmiterea variantei actualizate;

 • •  asigurarea publicității conform legislaței în vigoare ;

 • •  participarea in comisiile de evaluare a ofertelor;

 • •  întocmirea dosarelor achizițiilor ;

 • •  colaborarea si întocmirea operativă a răspunsurilor la solicitările ANRMAP, CNSC, UCVAP.

Atribuirea contractului

 • •  întocmirea contractelor de achiziție publică și supunerea spre aprobare ;

 • •  transmiterea notificărilor în SEAP;

 • •  întocmirea Registrului contractelor de achiziție publică ;

Alte atribuții

 • •  întocmirea și actualizarea listelor de investiții în conformitate cu strategia și hotărârile consiliului județean;

 • •  întocmirea si actualizarea anexelor 1 și 2 conform prevederilor OMFP 614/2013;

 • •  realizarea achizițiilor directe conform procedurilor interne;

 • •  întocmirea documentelor contestatoare pentru contractele încheiate;

 • •  întocmirea și transmiterea Raportului anual privind contractele de achiziție publică atribuite în anul anterior ;

 • •  întocmirea dosarelor solicitate de către organismele de control (C.N.S.C., A.N.R.M.A.P., Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, A.N.I.);

 • •  la solicitare, acordă consultanța în sfera achizițiilor publice către consiliile locale;

 • •  analizarea documentațiilor repartizate de șefii ierarhici și elaborarea referatelor de specialitate care vor fi supuse aprobării plenului CJ ;

 • •  elaborarea de răspunsuri la cererile formulate de cetateni privind activitățile desfășurate, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • •  respectarea cerințelor sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

 • 1.1.2. COMPARTIMENT INVESTIȚII, URMĂRIRE CONTRACTE ȘI LUCRĂRI are următoarele atribuții:

 • •  urmărirea realizării lucrărilor de investiții ale consiliului județean și pentru unitățile de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov ;

 • •  realizarea activităților de lansare a lucrărilor de investiții proprii ale consiliului județean, respectiv obținerea CU, AC, avizelor si acordurilor necesare ;

 • •  urmărirea derulării contractelor privind realizarea lucrărilor de investiții

 • •  verificarea situațiilor de lucrări prezentate de constructor și întocmirea documentelor necesare efectuării plăților;

 • •  colaborarea cu factorii implicați în realizarea obiectivelor de investiții (proiectanți, constructori, diriginți de șantier, etc.);

 • •  coordonează și urmărește activitatea de investiții pentru unitățile subordate Consiliului Județean Brașov;

 • •  analizează și propune introducerea lucrărilor de investiții în lista obiectivelor de investiții

 • •  participă la realizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și finale pentru obiectivele de investiții executate ;

 • •  cercetează și propune soluții în rezolvarea cererilor și sesizărilor care privesc aspectele tehnico-economice ale diferitelor obiective din județ;

 • •  întocmește referate, materiale, analize, programe privind investițiile ;

 • •  verificarea documentațiilor elaborate pentru lucrările de investiții, sub aspectul respectării avizelor emise de către organele de specialitate, conform normelor, normativelor și celorlalte prescripții tehnice specifice activității de investiții-construcții și elaborarea de propuneri pentru îmbunățirea soluțiilor adoptate;

 • •  verifică documentațiile tehnico-economice întocmite pentru obiective de investiții în vederea aprobării documentațiilor în cadrul comisiei CTE;

 • •  realizarea demersurilor pentru decontarea cheltuielilor pentru studii, proiecte si investiții derulate de consiliul județean;

 • •  constituirea și gestionarea bazei de date privind investițiile consiliului județean; participă in comisiile de evaluare si recepție a obiectivelor de investiții la solicitarea autorităților locale;

 • •  consiliază, la solicitarea acestora, activitatea de investiții a consiliilor locale, în vederea îndeplinirii sarcinilor din sfera de competență a acestora și acordă sprijin de specialitate in relațiile acestora cu autoritățile administrației publice centrale;

 • •  cercetează și propune soluții în rezolvarea cererilor si sesizărilor;

 • •  monitorizează activitatea de inventariere, expertizare, proiectare si consolidare a imobilelor cu destinația de locuințe afectate de seisme ;

 • •  primește și analizează propunerile făcute de consiliile locale în vederea elaborării programelor, prognozelor și strategiei de dezvoltare în domeniul investițiilor; întocmește materiale, analize, programe privind investițiile în județ;

 • •  urmărește contractele de execuție pentru lucrările promovate și ține evidența lunară pentru investițiile incluse în listele de investiții;

 • •  urmărește contractele încheiate pentru activitățile specifice;

 • •  întocmește ordonanțările de plată pentru contractele de proiectare și/sau execuție lucrări, furnizare lapte, comuri și mere, etc.;

 • •  urmărirea programelor de furnizare lapte, comuri și mere în școlile județului brașov; întocmirea cererilor inițiale / de actualizare/ de plată/ documentațiilor specifice, precum și completarea cererii electronice de plata pentru lapte si fructe pentru obținerea subvențiilor de la APIA;

 • •  îndeplinește și alte atribuții din domeniul de activitate prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea consiliului județean;

 • •  respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului.

 • 1.1.3. UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE are următoarele atribuții:

Cu privire la monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice:

 • •  fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora;

 • •  pregătește, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă autorității administrației publice locale județene, spre aprobare;

 • •  consiliază autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții pentru utilități publice ;

 • •  pregătește și transmite rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea centrala de monitorizare, precum și autorităților de management care gestionează instrumentele structurale și programele operaționale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, după caz;

 • •  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea consiliului județean;

 • •  respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului.

Cu privire la Autoritatea de Transport Județean de Persoane :

 • •  asigură organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciului de transport public de persoane, prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului;

 • •  evaluează fluxurile de transport de persoane, stabilește traseele principale și secundare, stațiile, autogările aferente acestora, având în vedere și necesitățile cetățenilor județului în domeniul transportului public local, concluziile acestor evaluări urmând a fi avute în vedere la întocmirea programului de transport local;

 • •  asigură întocmirea proiectelor de hotărâri care vizează Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale și a Caietul de sarcini al seviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • •  analizează și propune consiliului județean actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerințele de transport;

 • •  pune în aplicare prevederile cuprinse în Regulamentul-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

 • •  participă la ședințele Comisiei paritare, asigurând secretariatul tehnic al acesteia;

 • •  asigură transmiterea la A.N.R.S.C. a datelor sau informațiilor solicitate despre activitatea desfășurată;

 • •  asigură punerea în aplicare a normelor stabilite în notele de constatare de către agenții constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;

 • •  pune la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. datele și informațiile solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control;

 • •  asigură convocarea pentru audieri a operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizați, daca este cazul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciilor respective;

 • •  analizează, verifică și propune spre aprobarea consiliului județean, tarifele de călătorie propuse de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, modificarea și ajustarea acestora în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilitătii costurilor pentru utilizatori;

 • •  analizează documentele depuse de operatorii de transport pentru acordarea de licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale și propune conducerii consiliului județean emiterea acestora;

 • •  propune retragerea licențelor de traseu care au fost acordate de autoritatea județeană de transport, respectiv analizarea cauzelor care au determinat renunțarea la traseu de către un operator de transport;

 • •  constată faptele și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor care încalcă prevederile Legii nr.92/2007 privind transportul public local, și ale altor acte normative care reglementează domeniul de transport public local;

 • •  verifică și soluționează petițiile cetățenilor în legătură cu activitatea de transport public local, în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • •  desfășoară activități de verificare în teren a modului în care operatorii de transport respectă prevederile actelor normative în vigoare și programul de transport județean, dispunând măsurile legale pentru înlăturarea eventualelor nereguli;

 • •  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea consiliului județean;

 • •  respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului.

1.2. SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI are următoarea structură organizatorică:

 • 1.2.1. Compartimentul Administrare Drumuri, Coordonare, Programare

 • 1.2.2. Compartimentul Urmărire, Execuție Lucrări

 • 1.2.3. Compartimentul Exploatare Drumuri

1.2.1 COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE DRUMURI, COORDONARE, PROGRAMARE are următoarele atribuții:

 • •  întocmirea documentației necesară încadrării în categorii funcționale ale drumurilor publice din județul Brașov;

 • •  Promovarea propunerilor de încadrare în categoria funcțională a drumurilor publice la cererea Consiliilor Locale;

 • •  Procedarea la predarea - primirea drumurilor publice ce își modifică categoria funcțională;

 • •  Colaborarea ministerială (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor etc ) cu privire la actualizarea permanentă (anuală) a rețelei de drumuri;

 • •  întocmirea și actualizarea situației privind starea de viabilitate a drumurilor publice județene;

 • •  întocmirea și actualizarea situației privind starea de viabilitate a podurilor de pe drumurile județene;

 • •  Coordonarea întocmirii planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene;

A

 • •  întocmirea planului operativ de deszăpezire pentru drumurile județene;

A

 • •  întocmirea propunerile de program anual cu lucrările de drumuri și poduri în colaborare cu Compartimentul Urmărire , Execuție Lucrări sub îndrumarea directa a șefului de serviciu;

 • •  întocmirea notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea lucrărilor de investiții din surse de finanțare altele decât bugetul local;

A

 • •  întocmirea temelor de proiectare în vederea lansării procedurilor de achiziții publice în colaborare cu Direcția Tehnică;

A

 • •  întocmirea propunerilor pentru elaborarea de expertize, experimentări, cercetări, investigații,studii, etc. pentru obiective de drumuri și poduri;

A

 • •  întocmirea referatelor care vor fi supuse aprobării Plenului Consiliului Județean Brașov, privind:

 • - propunerile de încadrare a drumurilor publice din județul Brașov în categorii funcționale (DC,DJ,DN)

 • - indicatorii tehnico-economici pentru obiective cuprinse în programul de lucrări;

 • - modificările programului anual de lucrări;

 • - planul operativ de deszăpezire;

 • •  Participarea, ca membru, în comisiile de recepție a documentațiilor tehnice de drumuri și poduri, pentru care este emisa Dispoziție a Președintelui CJ Brașov;

 • •  Monitorizarea și gestionarea documentațiile tehnice pe drumuri și poduri;

 • •  Participarea la elaborarea de studii, prognoze și strategii pentru dezvoltarea unitară și sistematizarea rețelei de drumuri publice;

 • •  întocmirea referatelor pentru constituirea comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și recepțiile finale;

 • •  Participarea la recepția la terminare si recepția finală pentru lucrările executate pe drumurile județene pentru care este emisă Dispoziție a Președintelui CJ Brașov;

 • •  Efectuarea operațiunilor de ordonanțare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării lucrărilor și serviciilor executate conform contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmirea documentației necesară în vederea deblocării și eliberării garanției de bună execuție pentru lucrările executate în termenul legal, conform contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmirea rapoartelor privind stadiul realizărilor valorice a lucrărilor contractate;

 • •  întocmirea “Fișelor obiectivelor” pentru obiectivele de investiții cuprinse în programul anual de lucrări pe drumurile județene;

 • • întocmirea prognozelor decadale, conform Ordinului MFP 2281/2009, pentru plățile ce urmează a fi dispuse pentru lucrările și serviciile efectuate conform contractelor în derulare;

 • •  Coordonarea modului de organizare și pregătirea tehnică a Recensământului Circulației Rutiere pe drumurile județene;

 • •  Centralizarea datele cu privire la Recensământul Circulației Rutiere pe drumurile județene și transmiterea către C.N.A.D.N.R.;

 • •  Completarea la zi a cărților tehnice ale construcțiilor (drumuri și poduri județene) , în concordanță cu lucrările executate;

 • •  Participarea, împreună cu Direcția Tehnică la comisiile de analiză a ofertelor, pentru care este emisă Dispoziție a Președintelui CJ Brașov;

A

 • •  îndrumarea tehnică și metodologică a unităților de administrare a drumurilor locale la cererea acestora;

 • •  Aplicarea prevederile O.G.43/1997 și a legislației în vigoare privind urmărirea utilizării, administrării și exploatării drumurilor prin executarea de acțiuni de verificare și control privind contravențiile și aplicarea de sancțiuni cu amendă în conformitate cu legile în vigoare (conform Dispoziției CJ Brașov nr. 114/02.04.2009);

 • •  Raportarea anuală către Institutul Național de Statistică - formular DP;

 • •  Soluționarea corespondenței diverse (sesizări,reclamații,etc.) repartizată de șefii ierarhici;

A

 • •  îndeplinirea și altor atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea Consiliului Județean;

 • •  întocmirea proceselor - verbale de instruire internă a personalului din cadrul compartimentului;

 • •  Ridicarea și înregistrarea corespondenței destinată Serviciului de Administrare Drumuri, de la registratura Consiliului Județean Brașov, distribuirea corespondenței în cadrul S.A.D.;

 • •  Colaborarea cu Direcția Juridică și Relația cu Publicul privind predarea, preluarea și gestionarea documentelor elaborate pentru Hotărâri de Consiliu Județean și Dispoziții de Președinte al Consiliului Județean Brașov;

 • •  Gestionarea corespondenței legată de activitatea Serviciului Administrare Drumuri;

 • •  Descărcarea documentelor înregistrate în Registrul general de intrări-ieșiri;

 • •  Monitorizarea și gestionarea arhivei de documente (inclusiv Cărțile tehnice ale lucrărilor de investiții);

 • •  Respectarea cerințelor sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitățile desfășurate;

 • •  Respectarea normelor de disciplină și normelor de etică conform codului de conduită;

 • • Respectarea cerințelor sistemului de control intem/managerial, conform OMFP 946/2005.

1.2.2. COMPARTIMENTUL URMĂRIRE, EXECUȚIE LUCRĂRI are următoarele atribuții:

 • •  Urmărirea realizării lucrărilor în conformitate cu documentațiile și actele normative în vigoare;

 • •  Executarea activității de control tehnico-economic pentru lucrările executate;

 • •  Urmărirea punerii în funcțiune și recepția lucrărilor să se facă cu condiția respectării calității lucrărilor conform legislației în vigoare;

 • •  Urmărirea respectării prevederilor legale cu privire la obligațiile beneficiarilor care execută lucrări în zona drumurilor și a delimitărilor de terenuri și construcții de pe raza de protecție cu privire la asigurarea integrității și protecției drumurilor și a lucrărilor de artă aferente;

 • •  întocmirea programului activității de deszăpezire, urmărirea desfășurării activității de deszăpezire pe drumurile județene în conformitate cu programul aprobat, verificarea și confirmarea periodică a lucrărilor executate în vederea decontării acestora ;

 • •  Urmărirea realizării lucrărilor privind siguranța circulației, montarea semnelor noi și înlocuirea celor deteriorate;

 • •  Luarea măsurilor pentru semnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase apărute pe drumurile județene;

 • •  Propunerea efectuării recepțiilor la terminarea lucrărilor și participarea la acestea;

 • •  Convoacarea și participarea la recepția finală a lucrărilor;

 • •  Controlarea și respectarea tehnologiilor de execuție a lucrărilor;

 • •  Confirmarea situațiilor de lucrări executate de constructori, propunându-le spre decontare;

 • •  Urmărirea, prin diriginții de specialitate, a tuturor fazelor pregătirii lucrării;

 • •  Verificarea și întocmirea împreună cu executantul a actelor primare privind realizarea programelor prin predarea amplasamentului, întocmirea de procese verbale la lucrările ascunse cât și prelevarea de probe, necesare cărții tehnice a obiectivelor;

 • •  Sesizarea organelor inspectoratului în construcții în cazul producerii unor accidente tehnice sau respingerii recepției lucrărilor datorită unor defecte de calitate;

 • •  Participarea la întocmirea programului anual de lucrări pe drumurile județene ;

 • •  întocmirea programelor și graficelor lunare de eșalonare pentru fiecare categorie de lucrări;

 • •  întocmirea raportelor lunare cu concluziile verificărilor și propunerea măsurilor concrete;

 • •  Participarea la evaluarea și urmărirea lucrărilor privind eliminarea efectelor cauzate de calamități pe drumurile județene;

 • •  Colaborarea cu celelalte compartimente ale serviciului în vederea bunei administrări a drumurilor județene;

A

 • •  îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Județean;

 • •  Respectarea cerințelor sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitățile desfășurate;

 • •  Respectarea normelor de disciplină și normelor de etică conform codului de conduită;

 • • Respectarea cerințelor sistemului de control intem/managerial, conform OMFP 946/2005.

1.2.3. COMPARTIMENTUL EXPLOATARE DRUMURI are următoarele atribuții:

 • •  Emiterea Acordurilor Prealabile pentru executarea de lucrări în zona drumurilor județene;

 • •  Emiterea Autorizațiilor de Amplasament și Acces în zona drumurilor județene;

A

 • •  întocmirea Notelor de calcul necesare pentru plata Acordurilor Prealabile și a Autorizațiilor de Amplasament și Acces;

 • •  Obținerea Autorizațiilor de Construire și a Certificatelor de Urbanism pentru lucrările de drumuri județene în conformitate cu Legea 50/1991;

 • •  Difuzarea documentațiilor necesare în vederea obținerii avizelor (acordurilor cerute prin certificat) pentru eliberarea Autorizațiilor de construire, după obținerea Certificatelor de urbanism;

 • •  Urmărirea obținerii avizelor/acordurilor de la administrația publică locală, serviciile descentralizate, deținătorii de utilități și infrastructură, apărarea civilă și protecția mediului;

 • •  în colaborare cu compartimentul contabilitate execută plata taxelor pentru obținerea avizelor/acordurilor;

 • •  Gestionarea și arhivarea centralizatoarelor cu Acordurile Prealabile și a Autorizațiilor de Amplasament și Acces în zona drumurilor, precum și a Proceselor-Verbale ale Comisiei de circulație pe drumurile județene ale județului Brașov;

 • •  Urmărirea respectării prevederilor legale cu privire la obligația beneficiarilor care execută lucrări în zona drumurilor;

 • •  Participarea la predări de amplasamente și recepție a lucrărilor autorizate a se executa în zona drumurilor județene;

 • •  Exercitarea activității de control a respectării reglementărilor privind protecția zonei drumului;

A

 • •  întocmirea Cărții semnalizării rutiere;

A                                                __

 • •  întocmirea în colaborare cu Direcția Juridică și Relații Publice a contractelor de închiriere pentru spațiile din zona drumurilor județene;

 • •  Urmărirea obținerii de acorduri și avize pentru lucrările programate a se executa;

 • •  Asigurarea corespondenței și avertizarea titularilor Acordurilor Prealabile și a Autorizațiilor de Amplasament și Acces de condițiile impuse de acestea;

 • •  Asigurarea corespondenței și avertizarea titularilor de Contracte de închiriere de termenul de valabilitate a acestora;

 • •  Gestionarea documentelor cu regim special și asigurarea arhivării documentelor pe categorii de acte (A.P., A.A.A., centralizatoare);

 • •  Colaborarea cu Inspectoratul Județean de Poliție în vederea constituirii Comisiei de Circulație pe drumurile județene ale județului Brașov;

 • •  Propunerea spre aprobare a închiderilor și devierilor de trafic, instituirea de restricții de circulație pe drumurile județene ale județului Brașov pentru lucrările care se execută in zona drumurilor județene sau pentru efectuarea competițiilor sportive;

 • •  Soluționarea corespondenței diverse (sesizări, reclamații, etc.) repartizată de șefii ierarhici;

A

 • •  întocmirea Proceselor-Verbale de instruire internă personalului din cadrul compartimentului;

 • •  Aplicarea prevederilor O.G.43/1997 și legislația în vigoare privind urmărirea utilizării, administrării și exploatării drumurilor prin executarea de acțiuni de verificare și control privind contravențiile și aplicarea de sancțiuni cu amendă în conformitate cu legile în vigoare;

A

 • •  îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Județean;

 • •  Respectarea cerințelor sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitățile desfășurate;

 • •  Respectarea normelor de disciplină și normelor de etică conform codului de conduită;

 • • Respectarea cerințelor sistemului de control intem/managerial, conform OMFP 946/2005.

13. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ are următoarea structură organizatorică:

 • 1.3.1. Compartimentul de Management al Asistenței Medicale

 • 1.3.2. Compartimentul de Control al Furnizorilor de Servicii Medicale

 • 1.3.3. Compartimentul Programe pentru Incluziune Medico-Socială

1.3.1. COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL ASISTENȚEI MEDICALE are următoarele atribuții :

 • •  Asigură îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală, verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenței medicale, precum și respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • •  Colaborează cu DSP Brașov la implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătății, pentru asigurarea asistenței medicale a populației;

 • •    Analizează, împreună cu CJAS Brașov, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populației, elaborează și implementează măsuri de creștere a eficienței și calității serviciilor medicale și de asigurare a accesului echitabil al populației la serviciile medicale;

A

 • •     In cazul divergențelor aparute la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale dintre spitale și CASJ și intervine pentru medierea eventualelor litigii apărute la incheierea lor;

 • •   Asigură sprijin în implementarea strategiei Consiliului Județean Brașov de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar, propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populației din teritoriu, informează Consiliul Județean Brașov asupra stării de sănătate a populației, prin prisma analizării activitatii spitalelor din subordine ;

 • •  Supraveghează,în unitățile sanitare publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, derularea programelor naționale de sănătate prin prisma analizării activitatii spitalelor din subordine si a sesizărilor făcute de pacienți legate de aceste programe;

 • •  Colaborează cu organizații profesionale, sindicale și organizații neguvemamentale în proiecte legate de furnizarea de servicii medicale;

 • •  Monitorizează, prin indicatori specifici, modul în care spitalele respectă criteriile de calitate ale actului medical, elaborând propuneri de înlăturare a neconformităților, urmărind modul de implementare al acestora;

A

 • •  înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului, propunerile managerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare cu paturi de sub autoritatea Consiliului Județean, pe care le supune apoi aprobării prin act administrativ al președintelui Consiliului Județean;

 • •  Verifică, la nivelul spitalelor subordonate, modul de organizare în vederea asigurării asistenței medicale în situații de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale și alte situații de criză.

 • •  Monitorizează îndeplinirea de către managerii spitalelor a indicatorilor de performanță privind activitatea desfășurată în unitățile de asistență medicală din subordinea Consiliului Județean, cuprinși în contractele de management, propunând conducerii Consiliului Județean Brașov măsuri pentru îmbunătățirea activității managerilor de spital, în cazul constatării nerealizării indicatorilor prevăzuți în contractul de management, sau schimbarea managerilor;

A

 • •  întocmește referatul in vederea emiterii unui act administrativ in vederea evaluării activității manageri lor,conform prevederilor legale;

 • •  Elaborează referatele in vederea întocmirii contractelor-cadru de management ale managerilor,prevăzute de legislația in vigoare;

A

 • •  întocmește și înaintează președintelui Consiliului Județean propunerea ( referatul) de prelungire și respectiv de încetare a contractelor de management, atât la propunerea Consiliului de Administrație, cât și ca urmare a evaluării activității managerilor spitalelor, în condițiile legii;

 • •  Asigură intocmirea referatelor privind numirea și revocarea din funcție a managerilor și a managerilor interimari și întocmește referatele privind emiterea dispoziției președintelui Consiliului Județean de numire a conducerii interimare pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetele directoare ale spitalelor din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • •  Asigură intocmirea referatelor privind înființarea și funcționarea consiliilor de administrație la nivelul unităților sanitare pentru spitalele al căror management a fost descentralizat ( 2 dintre cei 5 membri ai consiliului de administrație se numesc din cadrul Direcției de Sănătate și Asistență Medicală a Consiliului Județean, iar 1 reprezentant va fi numit de președintele Consiliului Județean);

 • •  Propune misiuni de audit public intern pentru unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean Brașov ;

A

 • •  întocmește referatele către conducerea Consiliului Județean pentru obținerea acordului de inițiere a procedurii de extemalizare a serviciilor medicale și nemedicale din cadrul unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Brașov ;

 • •  Urmărește asigurarea de către spitale a numărului optim de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativele de personal în vigoare, evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenței medicale în funcție de nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice și propune Consiliului Județean măsurile necesare;

 • •  Analizează, și verifică aplicarea normele legale privind formarea, încadrarea, transferul și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștilor la nivelul unităților sanitare subordonate Consiliului Județean;

A

 • •  îndrumă și verifică în unitățile sanitare subordonate Consiliului Județean, aplicarea legislației în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea și acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale, analizează modul în care sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității de resurse umane în unitățile sanitare publice din subordinea Consiliului Județean;

 • •  Verifică modul de organizare și desfășurare a concursurilor , la nivelul unităților sanitare cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Județean, pentru toate categoriile de personal, întocmește documentația privind avizarea solicitării managerilor unităților sanitare publice de organizare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție , șef de laborator și șef de serviciu din cadrul respectivelor unități sanitare publice și pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în comisiile de examinare , precum și pentru aprobarea componenței acestor comisii , potrivit reglementărilor legale;

 • •  Monitorizează numărul maxim de personal, pe categorii, pentru unitățile sanitare publice din subordinea Consiliului Județean, verifică încadrarea în normativele de personal aprobate, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • •  Verifică pentru unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice;

 • •     Supune aprobării plenului Consiliului Județean organigramele, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare ale unităților sanitare, la propunerea managerului acestora;

 • •     Monitorizează stadiul îndeplinirii condițiilor prevăzute în metodologia de acreditare a spitalelor și respectarea termenelor legale;

 • •  Monitorizează și coordonează modul în care spitalul își respectă obligația legală de a înregistra, stoca, prelucra și transmite informațiile legate de activitatea sa, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • •  Controlează modul de utilizare a fondurilor alocate pentru unitățile sanitare subordonate Consiliului Județean în colaborare cu direcțiile și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean;

 • •  Transmite managerilor spitalelor măsurile dispuse prin hotărâri ale Consiliului Județean și dispoziții ale președintelui Consiliului Județean și informează președintele asupra realizării acestora;

• Participă la activitatea comisiilor specifice constituite prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean sau prin ordin al Prefectului Județului;

 • •  Participă la elaborarea strategiei județene din domeniul sănătății;

 • •  Aplică hotărârile Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și întreprinde măsurile necesare în vederea implementării standardelor de control intern,

 • •  Organizează și implementează sisteme informaționale la nivelul spitalelor publice , precum și promovarea conceptului UE de e-health;

 • •  Primește, spre analiză si soluționează sesizările și reclamațiile ce intră în sfera de competență a Direcției de Sănătate și Asistență Medicală ;

 • •  Asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor rezultate din activitatea proprie;îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea Consiliului Județean.

 • •  Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.3.2. COMPARTIMENTUL DE CONTROL AL FURNIZORILOR DE

SERVICII MEDICALE are următoarele atribuții:

 • •  Verifică respectarea legislației în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale în toate unitățile sanitare subordonate Consiliului Județean

 • •  Verifică modul în care spitalele subordonate Consiliului Județean respectă criteriile de calitate în cazul actului medical,verifică respectarea în unitățile sanitare subordonate Consiliului Județean a standardelor de calitate a asistenței medicale;

 • •  Verifică respectarea prevederilor legale, în vigoare, în domeniul sănătății publice, de către unitățile sanitare subordonate Consiliului Județean,verifică conformitatea cu prevederile legale, în vigoare, a normelor igienico-sanitare, activităților, serviciilor, documentelor, în cazul unităților sanitare subordonate Consiliului Județean;

 • •  Verifică și analizează modul de respectare a reglementărilor privind starea de sănătate a personalului angajat, cunoștințele, aptitudinile și practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare, din cadrul unităților sanitare subordonate Consiliului Județean;

• Verifică gestionarea deșeurilor în cadrul unităților sanitare subordonate Consiliului Județean;

 • •  Verificări efectuate ca urmare a unor reclamații și sesizări

 • • Verifică modul în care spitalele subordonate Consiliului Județean asigură condițiile de nvestigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, coordonarea activității SPCIN ale unităților sanitare și verifică planul de prevenire a infecțiilor nosocomiale,verifica circuitele funcționale conform OMS nr. 914/2006 si OMSP nr. 916/2006;

 • •    Verifică gestionarea dezinfectantelor și dispozitivelor medicale;

 • •    îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Județean;

 • •    Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

133. Compartimentul Programe pentru Incluziune Medico-Socială are următoarele atribuții:

 • •   Monitorizează programele elaborate de unitățile de asistență socială și medico-socială, din subordinea Consiliului Județean Brașov, privind strategia de asistență socială, planul anual de asistență socială și medico- socială, pe care unitățile de asistență socială și medico-socială le transmit spre aprobare Consiliului Județean;

 • •    Monitorizează strategiile elaborate de unitățile de asistență socială și medico-socială, din subordinea Consiliului Județean Brașov,privind asigurarea mijloacelor materiale si financiare necesare ducerii la îndeplinire a politicilor si strategiilor privind protecția specială a persoanelor cu handicap, prevenirea si combaterea marginalizării sociale a acestora, precum si a integrării socio-medicale a acestor persoane;

 • •    Monitorizează indicatorii statistici, care descriu dimensiunea, incidența, profilul și gravitatea fenomenului de dezincluziune socială;

 • •   Colaborează cu UAT pentru identificarea persoanelor care beneficiază de servicii furnizate în unitățile sociale și medico-sociale ( persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum și servicii de inserție și reinserție socială);

 • •    Colaborează cu autoritățile administrației locale în desfășurarea activităților medicale furnizate prin unitățile de asistență socială și medico-socială și asigură îndrumarea metodologică în acordarea serviciilor medicale în aceste unități;

 • •    Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale, a populației;

 • •   Evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenței sociale și medico-sociale, în funcție de nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice și emite recomandări în acest sens;

 • •   Monitorizează aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, farmaceutice și dispozitive medicale la nivelul asistenței sociale și medico-sociale;

 • •   Analizează nevoile de servicii medicale ale populației și analizează propunerile privind modificarea structurii unităților sociale și medico-sociale din subordine, sau, după caz, inființarea altora noi;

 • •   Elaborarează programe prin colaborarea cu UAT, vizând implicarea comunității în identificarea problemelor sociale și medico-sociale ale acesteia,definirea și caracterizarea problemelor sociale și medico-sociale ale comunității,dezvoltarea programelor de intervenție, privind asistența medicală comunitară, adaptate nevoilor comunității, monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară,asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor;

A

 • •    îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Județean,

 • •    Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

CAPITOLUL X

1.DIRECȚIA ECONOMICĂ are următoarea structură organizatorică:

 • 1.1. Serviciul Buget

 • 1.2. Compartimentul Venituri

 • 1.3. Serviciul Financiar Contabilitate

 • 1.4. Compartimentul CFPP

 • 1.5. Biroul Administrativ

l.l.SERVICIUL BUGET are următoarele atribuții:

 • 1.1.1 Elaborarează și fundamentează proiectul de buget, respectiv bugetul local, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, anual și pe următorii 3 ani, pe baza:

 • - fundamentărilor serviciilor și compartimentelor din cadrul Consiliului Județean, respectiv:

 • - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare;

 • - Serviciul Achiziții Publice;

 • - Compartimentul Investiții,Urmărire, Contracte și Lucrări;

 • - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism,Sport;

 • - Serviciul Administrare Drumuri;

 • - Biroul administrativ;

 • - Serviciul Juridic Contencios.

 • - fundamentările instituțiilor din subordinea Consiliului Județean.

 • - fundamentările Serviciului Buget pentru:

 • * stabilirea sumelor pentru asigurarea cheltuielilor strict necesare desfășurării activității proprii ale Consiliului Județean și ale instituțiilor subordonate;

 • * sumele necesare pentru plata dobânzilor, comisioanelor și ratelor aferente finanțărilor rambursabile contractate de către Județul Brașov;

 • * sumele necesare pentru plata salariilor personalului neclerical;

* situația Hotărârilor Consiliului Județean neaplicate in anul anterior.

 • 1.1.2. Supune spre aprobare în plenul Consiliului Județean, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean;

 • 1.1.3. Elaborează bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Județului Brașov pe tipuri de bugete, pe secțiunea de funcționare, pe secțiunea de dezvoltare, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate bugetare și pe trimestre;

 • 1.1.4. Comunică unităților de sub autoritatea Consiliului Județean nivelul fondurilor alocate la legea bugetară.

 • 1.1.5. Urmărește respectarea destinațiilor fondurilor alocate de la bugetul de stat și local, pentru echilibrarea veniturilor pe surse cu cheltuielile pe destinații stabilite prin acte normative.

 • 1.1.6. Elaborează și fundamentează propunerile de buget pentru anul următor și estimările pe următorii 3 ani, pe secțiuni și pe tipuri de bugete, parcurgînd aceleași etape de fundamentare ca la bugetul inițial.

 • 1.1.7. Efectuează deschideri de credite lunare și în urma suplimentării sau diminuării bugetului de venituri și cheltuieli, în urma primirii avizelor de la Direcția de Investiții și urmare a rectificărilor bugetare;

 • 1.1.8. Alimentează cu fonduri, prin ordine de plată instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean, salariile personalului neclerical și sumele alocate prin fondul de rezervă;

A

 • 1.1.9. încadrează în capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate, toate propunerile de angajare a unei cheltuieli inițiate de serviciile din cadrul Consiliului Județean;

 • 1.1.10. Prezintă în Plenul Consiliului Județean, trimestrial, execuția bugetară proprie și ale instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Brașov în baza execuțiilor prezentate;

 • 1.1.11. Analizează necesitatea și oportunitatea solicitărilor serviciilor din cadrul Consiliului Județean și ale instituțiilor subordonate privind virările, devansările sau suplimentările de credite bugetare și întocmește referate pentru aprobarea acestora;

 • 1.1.12. Comunică situația cu sumele repartizate din cota de 20%, directorului Direcției Regională a Finanțelor Publice Județene și consiliilor locale din județ;

 • 1.1.13.  Pregătește și înaintează Ministerului Finanțelor Publice, documentația necesară obțineri avizului pentru finanțări rambursabile;

A

 • 1.1.14. întocmește trimestrial și ori de cîte ori este nevoie situația privind garadul de îndatorare a Județului Brașov;

 • 1.1.15. Modifică bugetului de venituri și cheltuieli, lunar, în urma ședințelor de plen, pe baza hotărârilor emise;

 • 1.1.16. Rectifică bugetul de venituri și cheltuieli în baza hotărîrilor sau ordonanțelor de guvern, aplicându-se aceleași proceduri ca și la aprobarea bugetului inițial.

 • 1.1.17. întocmește și înaintează către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a situației privind dubla medie, în urma modificărilor bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 1.1.18. Ține evidența sumelor alocate din fondul de rezervă pe fiecare localitate din județ și întocmește documentele aferente ALOP-ului și ordine de plată;

 • 1.1.19. Se întocmește lunar Nota justificativă privind solicitarea sumelor de falcate din TVA în vederea asigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor din aceste surse, avînd la bază plățile efectuate de unitățile și serviciile Consiliului Județean;

 • 1.1.20. La un interval de 5 ani se întocmește Propuneri privind bugetul local pentru război;

 • 1.1.21. Ține evidența corespondenței și după caz întocmește răspunsuri.

 • 1.1.22. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege referitoarea la buget.

 • 1.1.23. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea.

 • I. 2.COMPARTIMENTUL VENITURI are următoarele atribuții:

 • 1.2.1. Elaborarea proiectului de buget local al Județului Brașov (partea de venituri) pe capitole și subcapitole bugetare, precum și pe trimestre; Centralizarea, verificarea și elaborarea proiectului de buget:

 • a) al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (partea de venituri) pe capitole și subcapitole bugetare, precum și pe trimestre;

 • b) al fondurilor externe nerambursabile (partea de venituri) pe capitole și subcapitole bugetare, precum și pe trimestre.

A

 • 1.2.2. întocmirea de referate privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

 • 1.2.3.   Modificarea/rectificarea bugetului propriu al Județului Brașov și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (partea de venituri), în baza hotărârilor consiliului județean și actelor normative emise în acest sens, precum și operarea acestora în programul informatic;

 • 1.2.4. Urmărirea execuției bugetului local al Județului Brașov;

 • 1.2.5. Realizarea de informări periodice și de situații centralizatoare (programat-realizat) ale veniturilor bugetului local al Județului Brașov, ale încasărilor din cota de

 • II, 25% defalcată din impozitul pe venit aferentă bugetului local al județului, precum și ale sumelor alocate din cota de 18,50% defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

 • 1.2.6. Verificarea anexei 09 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) -Venituri”, Ia situațiile financiare lunare și trimestriale, conform actelor normative în vigoare;

 • 1.2.7. Analizarea documentațiilor depuse de serviciile de specialitate și de unitățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în vederea stabilirii de noi taxe și tarife;

 • 1.2.8. Elaborarea de lucrări privind stabilirea de taxe și tarife, precum și a altor materiale, în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea adoptării de hotărâri ale consiliului județean în acest sens;

 • 1.2.9. Transmiterea hotărârilor adoptate către serviciile de specialitate și/sau unitățile interesate în vederea aplicării acestora;

 • 1.2.10. întocmirea ordinelor de plată în vederea alimentării conturilor unităților de învățământ special în baza dispozițiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;

 • 1.2.11. Demararea și efectuarea procedurilor de executare silită în cazul creanțelor fiscale ale bugetului local prin comunicarea de somații și înființarea popririi asupra disponibilităților bănești ale debitorilor în baza documentelor transmise de Serviciul fmanciar-contabilitate;

 • 1.2.12. întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli, angajamentului bugetar și ordonanțării de plată în baza documentelor justificative, conform prevederilor actelor normative în vigoare;

 • 1.2.13. înregistrarea intrărilor și ieșirilor de documente în/din cadrul Compartimentului Venituri;

 • 1.2.14. Efectuarea procedurilor necesare în vederea predării documentelor la Arhiva Consiliului Județean;

 • 1.2.15.Rezolvarea sesizărilor și cererilor persoanelor fizice și juridice;

A

 • 1.2.16. îndeplinirea și altor atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea consiliului județean;

 • 1.2.17. Respectarea cerințelor sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului.

1.3. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE are următoarele atribuții:

 • 1.3.1. Efectuarea și urmărirea plăților privind bugetul local al județului, bugetul propriu al Consiliului Județean, bugetul fondurilor speciale, bugetul proiectelor cu finanțare externă, bugetul împrumuturilor interne, bugetul împrumuturilor externe;

 • 1.3.2. Verifică din punct de vedere al legalității, realității și eficienței plăților, a documentelor justificative înaintate spre decontare serviciului;

 • 1.3.3. Verifică încadrarea plăților în creditele bugetare aprobate prin bugetul local și bugetul propriu al Consiliului Județean pentru întreaga activitate a instituției noastre, a Centrului Militar Zonal Brașov, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov și a OMEPTA Brașov;

 • 1.3.4. Efectuează plata cheltuielilor bugetare în limita fondurilor disponibile și a creditelor aprobate numai pentru operațiuni ce au la bază documente justificative întocmite în conformitate cu dispozițiile legale numai după ce au fost angajate, lichidate și ordonanțate în condițiile legii și intocmește zilnic borderoul ordinelor de plată;

 • 1.3.5. Verifică și urmărește operațiunile de casă (solicitări de numerar din bănci și trezorerie);

 • 1.3.6. întocmește CEC-ul ori de câte ori este nevoie;

 • 1.3.7. Exercită controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate prin casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată și încadrarea în plafonul de casă stabilit de Trezoreria Municipiului Brașov;

 • 1.3.8. Deplasarea zilnică la Trezoreria Municipiului Brașov și bănci comerciale pentru depunerea și ridicarea documentelor de plată, a extraselor de cont, a numerarului, cumpărarea sau vânzarea de valută pentru efectuarea operațiilor în valută etc;

 • 1.3.9. Urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, de produse, de lucrări;

 • 1.3.10. Organizează și conduce evidența contabila a angajamentelor bugetare și legale, în conformitate cu Ordinul nr. 1792/2002 al M.F.P;

 • 1.3.11. Verifică încadrarea cheltuielilor privind deplasările externe, în baza reglementărilor legale și verificarea deconturilor și a documentelor justificative atât interne cât și externe;

 • 1.3.12. Verifică și întocmește documentele privind acordarea de avansuri în lei și valută;

 • 1.3.13. Verifică soldul de casă faptic să corespundă cu soldul scriptic din registrul de casă, zilnic, lunar și inopinat ori de cîte ori este nevoie ;

 • 1.3.14. întocmește facturile către diferiți clienți, debitori, colaboratori;

 • 1.3.15. întocmește și depune situația plăților planificate pentru decadele lunare conform OMFP 2281/2009 ;

 • 1.3.16. Pregătește și transmite la Trezoreria Brașov documentația necesară finanțării obiectivelor de investiții și dotări independente ale Consiliului Județean Brașov, a Centrului Militar Zonal Brașov, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov și a OMEPTA Brașov (întocmește cererile de admitere la finanțare a cheltuielilor de capital);

 • 1.3.17. întocmește și depune la Trezorerie Municipiului Brașov a diferitelor anexe (note justificative, note de fundamentare) care însoțesc documentele de plată;

 • 1.3.18. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

 • 1.3.19. Evidențiează fiecare operațiune privind derularea tuturor bugetelor de venituri și cheltuieli în conturi contabile;

 • 1.3.20. înregistrează în ordine cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor financiare prin întocmirea notelor contabile;

 • 1.3.21. Organizează evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli - aprobate din mijloacele bugetare, extrabugetare, din fonduri cu destinație specială și din fonduri externe nerambursabile, alte fonduri legal constituite, a gestionării patrimoniului Consiliului Județean, a decontărilor cu debitorii și creditorii și exercită controlul periodic asupra gestiunilor, în vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu, a Centrului Militar Zonal Brașov, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov și a OMEPTA Brașov;

 • 1.3.22. Conduce contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii și pe fiecare obiect de evidență, contabilitatea valorilor materiale și bănești cantitativ și valoric sau numai valoric după caz, contabilitatea titlurilor de participare, furnizorilor, debitorilor precum și a altor creanțe și obligații pe categorii și pe fiecare persoană fizică sau juridică;

1.3.23.Organizează și conduce evidența contabila a angajamentelor bugetare și legale, în conformitate cu Ordinul nr. 1792/2002 al M.F.P;

A

 • 1.3.24.   înregistrează plățile și cheltuielile în contul de execuție bugetară, cu respectarea încadrării acestora în clasificația bugetară aprobată;

 • 1.3.25. Evidențiează toate operațiunile privind intrările și ieșirile de materiale, obiecte de inventar;

 • 1.3.26. Ține evidența garanției de bună execuție (în conturi în afara balanței) acordată contractanților de lucrărilor prin reținerea din sumele datorate pentru lucrările executate;

 • 1.3.27. Efectuează operațiunii de inventariere anuală a tuturor gestiunilor și valorificarea acestuia;

A

 • 1.3.28. întocmește și verifică registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare potrivit prevederilor legale;

A

 • 1.3.29. întocmește și verifică lunar balanța de verificare pe conturi sintetice și analitice;

A

 • 1.3.30. întocmește lunar situațiile plăților restante prin centralizarea de la subunitățile CJBV și prezentarea lor la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov;

 • 1.3.31. Ține evidența A.L.O.P. cu regularitate, sistematic și cronologic;

 • 1.3.32. Verifică periodic soldurile conturilor debitori, creditori, furnizori, în vederea reducerii acestora;

 • 1.3.33. Prezintă situația la zi a execuției bugetare în vederea încadrării în creditele bugetare aprobate;

 • 1.3.34.  La termenele stabilite pentru depunerea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale, bilanțului contabil și anexele la acesta pentru activitatea proprie, conform datelor din evidența contabilă, centralizează aceste situații aferente activității proprii cu cele ale instituțiilor subordinate finanțate prin bugetul UAT-ului, întocmind bilanțul centralizat al bugetului propriu, contul de execuție a plăților efectuate din fonduri de la bugetul local, al fondurilor cu destinație specială, al fondurilor extrabugetare, cu toate anexele respective;

 • 1.3.35. întocmește și depune situațiile financiare trimestriale și anuale la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov;

 • 1.3.36. Pune la dispoziția organelor de control a tuturor documentelor solicitate cu explicațiile corespunzătoare;

 • 1.3.37. Acordă sprijin la cerere, unităților din subordinea consiliului județean cu privire la activitatea financiar contabilă;

 • 1.3.38. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

 • 1.3.39. Efectuarea operațiunilor de plăți și încasări în numerar de la persoane fizice sau juridice pe baza documentelor vizate de control financiar preventiv (dispoziție de încasare, dispoziție de plată), constând în chirii, redevențe, taxe speciale, taxe de autorizare construcții, taxe de formulare, avize, certificate de urbanism, sume privind recuperarea unor debite,încasări de penalități de întîrziere, plăți de avansuri pentru cheltuieli materiale,plăți de numerar pentru deplasări în țară, etc.;

 • 1.3.40. întocmește, răspunde și ține evidența mijloacelor bănești existente la casieria unității, a mișcării acestora ca urmare a încasărilor și plăților în numerar în vederea întocmirii zilnică a Registrului de casă pe baza documentelor justificative și verificarea concordanței între soldul scriptic și cel faptic al casieriei;

 • 1.3.41. Aprovizionarea și distribuirea cu materiale de iluminat, furnituri de birou, materiale de curățenie, alte materiale, obiecte de inventar, bonuri valorice de carburanți auto (benzină și motorină) necesare pentru buna funcționare a activității în aparatul Consiliului Județean Brașov;

 • 1.3.42. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.4.COMPARTIMENTUL CFPP are următoarele atribuții:

 • 1.4.1. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru toate operațiunile care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public.

 • 1.4.2.   Reglementează controlul intern cu privire la utilizarea în condiții de legalitate și regularitate,de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament a fondurilor publice fără a prejudicia patrimoniul public.

 • 1.4.3. Analizează periodic execuția bugetară precum și referatele de necesitate și oportunitate în vederea derulării în bune condiții a bugetului și respectării unei bune gestiuni financiare.

 • 1.4.4. Aplică și execută reglementările legale în domeniu,specifice controlului intern.

A

 • 1.4.5. întocmește studii de analiză și documentare privind execuția bugetară a unor ordonatori terțiari și face propuneri de virări de credite , devansări de credite sau suplimentări de credite bugetare și le înaintează conducerii spre aprobare.

 • 1.4.6. Acordă viză de control financiar preventiv prin verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul cadrului specific de operațiuni în Consiliul Județean Brașov,potrivit dispoziției conducătorului entității publice, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament.

 • 1.4.7. Asigură prin acordarea vizei CFPP respectarea principiului dublei autorizări a cheltuielilor bugetare,respectiv autorizarea legală și autorizarea bugetară.

 • 1.4.8. Asigură controlul ex-ante asupra operațiunilor ce urmează a se efectua.

 • 1.4.9. Asigură înscrierea documentelor prezentate la viză în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de CFPP, în format electronic.

 • 1.4.10. Respectă Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP, în condițiile legii.

A

 • 1.4.11. întocmește periodic situația privind Raportul cu activitatea CFPP pe lună/trimestru/an și alte situații operative solicitate de persoanele nominalizate să acorde viza.

 • 1.4.12. Coordonează întreaga activitate de CFPP de la unitățile din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 1.4.13. Instruiește permanent personalul nominalizat să exercite CFPP cu noutățile în domeniu și emite note interne cu reglementările de specialitate.

 • 1.4.14.  Analizează indicatorii economici ai bugetului local și întocmește documentația necesară pentru avizul creditelor contractate sau garantate de Consiliul Județean.

 • 1.4.15. Asigură înscrierea creditelor contractate sau garantate de Consiliul Județean în registrul de evidență a datoriei publice locale sau registrul garanțiilor locale, în condițiile legii.

 • 1.4.16. Analizează necesarul de fonduri pe an pentru cultele religioase și asigură plata salariilor personalului neclerical.

 • 1.4.17. Analizează indicatorii economici și monitorizează activitatea societăților comerciale unde unitatea administrativ teritorială deține acționariatul.

A

 • 1.4.18. întocmește refuzul de viză în scris, motivat în condițiile legii.

 • 1.4.19. Arhivează înregistrările rezultate.

 • 1.4.20. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.5.BIROUL ADMINISTRATIV are următoarele atribuții:

 • 1.5.1. întocmește situația privind mobilizarea la locul de muncă precum și a planului de evacuare a personalului și a unor bunuri în situația producerii unor calamități naturale și catastrofe;

 • 1.5.2. întocmește situația lucrărilor de verificare și întreținere a sistemului de înștiințare și alarmare, urmărind realizarea acestora de către Telecom Brașov;

 • 1.5.3. întocmește documentele de organizare și pregătire pe linie de protecție civilă a personalului din CJ Bv ;

 • 1.5.4. Pune la dispoziție materialele necesare pentru efectuarea aplicațiilor cu formațiunile de protecție civilă și cele sanitare din depozitul propriu ;

 • 1.5.5. întocmește anual planul de înzestrare cu tehnică și materiale a formațiunilor de protecție civilă și urmărește realizarea acestuia ;

 • 1.5.6. Asigură paza, securitatea și întreținerea Punctului de Comandă Județean și a adăposturilor de interes județean ;

 • 1.5.7. Asigură paza și securitatea sediului Consiliului Județean Brașov și a unor obiective de importanță deosebită ;

 • 1.5.8. Efectuează aprovizionarea tehnico-materială cu bunuri necesare desfășurării în condiții optime a activității direcțiilor de specialitate ;

 • 1.5.9. Stabilește și supune aprobării necesarul de materiale de curățenie, realizează distribuirea acestora și urmărește realizarea curățeniei în birouri, grupuri sociale și holuri;

 • 1.5.10. Urmărește întreținerea mobilierului și a instalațiilor tehnico-sanitare ;

1.5.11.Stabilește și supune aprobării necesarul de combustibil și piese de schimb, urmărind realizarea acestuia;

 • 1.5.12. întocmește și calculează FAZ-urile la mijloacele de transport din dotare ;

 • 1.5.13. Verifică, confirmă și întocmește defalcările la facturile telefonice, gaz metan, energie electrică, apă-canal și salubritate și urmărește recuperarea debitelor ;

 • 1.5.14. Urmărește, evidențiază și asigură funcționalitatea aparaturii telefonice din spațiile deținute de către Consiliul Județean, prin verificări și intervenții cu personal corespunzător;

 • 1.5.15. Urmărește și asigură funcționalitatea instalațiilor și aparaturii de la sala 120, prin verificări și intervenție cu personalul de specialitate ;

 • 1.5.16. întocmește,actualizeaza si planurile PSI si asigura baza tehnico-materiala ;

 • 1.5.17. Asigură legătura cu Primăria Brașov pentru rezolvarea problemelor de interes local precum și cu celelate primării din județ, pentru asigurarea de transferuri fără plată,a unor bunuri, conform HGR nr.841/1995 ;

 • 1.5.18. Asigură secretariatul comisiei pentru probleme de apărare a județului Brașov ;

 • 1.5.19. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea Consiliului Județean.

 • 1.5.20. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

CAPITOLUL XI

1. ARHITECTUL ȘEF are următoarea structură organizatorică:

 • 1.1 .Serviciul Autorizații, Avize și Disciplină în Construcții

  • 1.2.Compartimentul Protecția Mediului

1.3.Serviciul Urbanism, Amenjarea Teritoriului și Protecția Mediului

1.1.  SERVICIUL AUTORIZAȚII AVIZE ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII are următoarele atribuții:

 • 1.1.1. Analizează operativ documentațiile prezentate de beneficiari - înainte de a fi depuse la Registratura si hotărăște în privința structurii și conținutului documentațiilor, în funcție de solicitări ( C.U, A.C/A.D, avize ). După caz, restituie documentațiile necorespunzătoare;

 • 1.1.2. Calculează taxele necesare pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare și a avizelor acestora;

 • 1.1.3. Solicită avize de la primăriile pe teritoriile cărora se desfășoară investițiile;

 • 1.1.4. Colaborează cu celelalte servicii de specialitate, din cadrul instituției, pentru avizarea documentațiilor - înainte de depunerea lor de către beneficiari;

 • 1.1.5.  Analizează documentațiile repartizate de șefii ierarhici ce urmează să fie supuse avizării și autorizării de către Consiliul Județean;

 • 1.1.6.   Redactează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire / desființare pentru documentațiile repartizate, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale de avizare;

 • 1.1.7. Redactează și prezintă spre semnare avizele solicitate de primării, la faza de emitere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • 1.1.8. Verifică, în teren, amplasamentele pentru care eliberează certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și avizele care vor sta la baza eliberării acestora;

 • 1.1.9.  întocmește referate de specialitate pentru lucrările înaintate spre avizare și autorizare, precum și pentru rezolvarea altor situații în care acesta este necesar;

 • 1.1.10. Colaborează cu alte servicii de specialitate pentru vizarea documentațiilor -în concordanță cu Planurile Urbanistice Generale, precum și cu diverse servicii din cadrul Consiliului Județean ( din Direcțiile Juridica si Relații Publice, Economică, etc);

 • 1.1.11. Verifică în teren modul de respectare al documentațiilor de execuție, autorizate de Consiliul Județean - potrivit competențelor de emitere a autorizațiilor de construire/ desființare;

 • 1.1.12. Urmărește modul de respectare a disciplinei în procesul de autorizare al construcțiilor, precum și în domeniul execuției construcțiilor pe teritoriul administrativ al județului pe baza unui Program de control - avizat de șefii ierarhici superiori;

 • 1.1.13. întocmește procese-verbale de constatare a contravențiilor, aplică sancțiuni contravenționale și colaborează cu Serviciile Juridic Contencios, Venituri și cu autoritatile administrației publice locale din județ si cu compartimentele financiare ale primăriilor în vederea finalizării acestora;

 • 1.1.14. Soluționează corespondența diversă ( sesizări, reclamații, etc...), repartizată de șefii ierarhici;

 • 1.1.15. Acordă asistență de specialitate autorităților administrației publice locale din județ, privind aplicarea Legii nr.50/1991, republicată și completată;

 • 1.1.16. Ține evidența termenelor de valabilitate a autorizațiilor și regularizează taxele pentru autorizațiile de construcție emise de Consiliul Județean;

 • 1.1.17. Emite certificate de urbanism de dare in folosință pentru construcțiile terminate și recepționate;

 • 1.1.18. Emite certificate de urbanism si autorizații de construire pentru intabularea construcțiilor efectuate fără autorizație de construire, ieșite din perioada de sancționare, pentru legalizarea construcției conform legislației in vigoare;

 • 1.1.19. Culege date din teritoriu si întocmește note de informare în ce privește situațiile constatate în timpul deplasării în teren;

 • 1.1.20. Ține evidența încasării taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire, desființare, a certificatelor de urbanism și transmite situația încasărilor la Direcția Economică pentru virarea sumelor aferente către consiliile locale;

 • 1.1.21. Transmite situația eliberării autorizațiilor de construire la instituțiile interesate( Direcția Generală de Statistică, Inspectoratul de Stat in Construcții)si asigura caracterul public al documentelor emise;

 • 1.1.22.  Asigură evidența documentațiilor intrate și a corespondenței, precum și circulația actelor în cadrul Consiliului Județean și a serviciului și transmiterea către beneficiari și primării;

 • 1.1.23. Asigură evidența scriptică și evidența pe calculator a tuturor certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare, a avizelor emise, si totodată constituirea bazei de date proprii a serviciului;

 • 1.1.24. Asigură evidența la zi în format electronic și actualizarea permanentă a bazei de date a amplasamentelor pentru care s-a eliberat CU, AC și avize referitoare la dezvoltări urbanistice, construcții, căi de comunicații, rețele de utilități, etc.;

 • 1.1.25. Arhivează documentațiile avizate și autorizate, precum si corespondența diversă pe domenii;

 • 1.1.26.   Efectuează informarea periodică privind reactualizarea legislației în domeniu si a bazei de date privind urbanismul, protecția mediului, etc,;

 • 1.1.27. Sprijină și îndrumă activitatea consiliilor locale și a agenților economici în probleme de urbanism și amenajarea teritoriului;

A

 • 1.1.28. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea Consiliului Județean;

 • 1.1.29.  Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.2.COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI are următoarele atribuții:

 • 1.2.1.  Analizează documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, din punct de vedere al protecției mediului și conformarea cu programele de mediu aprobate la nivel național și județean;

 • 1.2.2. Participă la evaluarea de mediu (SEA/EIA) pentru planurile, programele și proiectele inițiate la nivel județean;

 • 1.2.3. Participă la monitorizarea factorilor de mediu și exercită de acțiuni de verificare în limita de compentență a consiliului județean;

 • 1.2.4. Participă la elaborarea, implementarea, revizuirea și monitorizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, conform prevederilor Stategiei și Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;

 • 1.2.5. Coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor;

 • 1.2.6. Participă la elaborarea, implementarea, revizuirea și monitorizarea Planului Local de Acțiune pentru Protecția Mediului în conformitate cu prevederile Planului National de Acțiune pentru protecția Mediului, în limitele de competență ale consiliului județean;

 • 1.2.7.  Asigură aplicarea prevederilor legislației în vigoare pentru menținerea și/sau ameliorarea calității mediului;

 • 1.2.8. Coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării și/sau respectării programelor și planurilor de gestionare și/sau menținere a calității aerului în județul Brașov;

 • 1.2.9.  Asigură și verifică încadrarea în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului a zonelor naturale protejate din județul Brașov;

 • 1.2.10. Participă la activitățile de management ale zonelor naturale protejate din județul Brașov;

 • 1.2.11. Pune la dispoziția instituțiilor abilitate și unităților administrativ teritoriale informații/date privind zonele expuse riscurilor naturale din județ;

 • 1.2.12. Analizează propunerile unităților administrativ-teritoriale din județ în vederea elaborării programelor de dezvoltare durabilă a localităților pentru componenta protecția mediului, respectând programele de mediu aprobate la nivel național, regional și județean;

 • 1.2.13.  Colaborează cu instituțiile descentralizate ale statului la nivel județean/instituții de învățământ/persoane juridice/unitățile admiistrativ teritoriale/etc. în vederea îndeplini ii atribuțiilor în domeniul protecției mediului;

 • 1.2.14. Fundamentează alocările din bugetul instituției de stat în vederea elaborării și/ sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism prin asigurarea corespondenței cu primăriile din județ, examinarea și centralizarea solicitărilor, stabilirea priorităților și transmiterea către ministerul de resort a deconturilor conform normelor metodologice in vigoare;

 • 1.2.15. Colaborează cu alte compartimente ale aceleiași direcției și/sau din alte direcții ale instituție în vederea gestionării problemelor din domeniul protecției mediului;

 • 1.2.16. Transmiterea, periodică, către instituțiile abilitate a raportărilor întocmite conform atribuțiilor în domeniul protecției mediului;

 • 1.2.17. Participă la identificarea de surse de finațare rambursabila/nerambursabilă și fundamentarea propunerilor de proiecte în domeniul protecției mediului;

 • 1.2.18. Elaborează și/sau gestionează planuri și/sau programe și/sau proiecte în domeniul protecției mediului;

 • 1.2.19. Constituie și/sau actualizează bazele de date și aplică legislația privind protecția mediului, în limitele de competență ale Consiliului Județean;

 • 1.2.20. Acordă consultanță de specialitate unităților administrativ teritoriale din județ, cu/fară aparat administrativ de specialitate pentru protecția mediului;

 • 1.2.21. Participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor de mediu, din teritoriu și alte activități conexe;

 • 1.2.22. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Județean;

 • 1.2.23. Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

1.3.SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI

PROTECȚIA MEDIULUI are următoarele atribuții:

 • 1.3.1. Coordonarea activității de amenajare a teritoriului și urbanism pe teritoriul județului Brașov, stabilirea orientărilor generale privind amenajarea teritoriului și organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților pe baza planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate;

 • 1.3.2. Verificarea preluării în documentațiile de urbanism a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului național, regional, județean, etc.;

 • 1.3.3. Verificarea preluării în documentațiile de urbanism a condițiilor impuse prin avizele și acordurile solicitate și corelarea propunerilor cu prevederile documentațiilor avizate/aprobate în zona respectivă;

 • 1.3.4. Analizarea documentațiilor ce urmează a fi supuse avizării Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, respectiv Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice Generale, precum și a Planurilor de Amenajarea Teritoriului Județean;

A

 • 1.3.5. întocmirea adreselor de completare pentru documentațiile de urbanism, respectiv Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice Generale ;

A

 • 1.3.6. întocmirea de referate tehnice de specialitate pentru documentațiile ce urmează a fi supuse avizării Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, respectiv Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice Generale, precum și a Planurilor de Amenajarea Teritoriului Județean;

 • 1.3.7. întocmirea avizelor de oportunitate pentru investiții ce se realizează pe teritoriul județului conform legislației în vigoare ;

 • 1.3.8. Asigurarea secretariatul ședințelor Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

A

 • 1.3.9. întocmirea avizelor unice pentru documentațiile supuse dezbaterilor în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

A

 • 1.3.10. întocmirea referatelor de specialitate pentru fundamentarea hotărârilor Consiliului Județean de aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului din competența acestuia;

 • 1.3.11. Analizarea propunerilor primăriilor, studierea diverselor obiective social culturale, lucrări edilitare, unități economice, comerț etc., în funcție de importanța și locul de amplasare;

 • 1.3.12. Propunerea de măsuri organelor abilitate prin lege pentru urmărirea îmbunătățirii continue a aspectului localităților și încurajarea păstrării spațiului valoros în materie de arhitectură în zonele protejate cu valoare de monumente și situri istorice, precum și arii și zone protejate naturale;

 • 1.3.13. Evidența monumentelor, ariilor și siturilor arhitecturale și istorice;

 • 1.3.14. Propunerea de măsuri pentru protejarea și restaurarea monumentelor și pentru stabilirea zonelor de protecție;

 • 1.3.15. întocmirea temelor de proiectare în vederea realizării documentațiilor pentru întocmirea de planuri urbanistice și de amenajarea teritoriului, precum și documentații de restaurare și revitalizare;

 • 1.3.16. Actualizarea în format electronic a bazei de date a județului, cuprinzînd planurile urbanistice generate, planuri urbanistice zonale și de detaliu, PATJ-ul, alte hărți de interes urbanistic ;

 • 1.3.17. Arhivarea documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului, banca de date urbane;

 • 1.3.18. Asigurarea sprijinului și consultanței de specialitate pentru personalul din cadrul unităților administrativ teritoriale din județ cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

 • 1.3.19. Solicitarea necesarului de alocații de la bugetul de stat în vederea elaborării și/ sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism ;

 • 1.3.20. Fundamentarea necesarului de alocații de la bugetul de stat în vederea elaborării și/ sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism prin asigurarea corespondenței cu primăriile din județ, examinarea și centralizarea solicitărilor, stabilirea priorităților și transmiterea către ministerul de resort a deconturilor conform normelor metodologice in vigoare ;

 • 1.3.21. Colaborarea cu celelalte servicii ale direcției și organismele județene pentru rezolvarea unitară a problemelor legate de dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților județului;

 • 1.3.22.  Transmiterea, periodic, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a situațiilor cu privire la evidența și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru localitățile județului Brașov ;

 • 1.3.23. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcina de către conducerea consiliului județean;

 • 1.3.24.  Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Art.27 (1) Toți salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament.

(2) în acest scop, Serviciul Administrațiie Publică și Relații cu Publicul va asigura transmiterea prezentului regulament structurilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, iar directorii executivi, arhitectul șef și șefii de servicii/compartimente independente îl vor aduce la cunoștință personalului din compartimentele respective. Art. 28. Prezentul regulament se completează cu legislația specifică în vigoare.

Art. 29. Regulamentul de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov poate fi modificat numai prin hotărâre a consiliului județean.

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Județean Brașov din data de......

P.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman