Hotărârea nr. 171/2015

Hotărârea.nr. 171 – privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii pentru DJ 730-lim. Jud. Argeş – DN 73 km. 3+200-4+000 DJ 730A - DN 73 – Fundata – Fundăţica - lim jud. Argeş, km 4+300-5+000

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: vtwN.judbrasov.ro


CONSH.11 L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.171

din dala de 29.04.2015

privind aprobarea executării unor lucrări de reparații pentru DJ 730-lim. Jud. Argeș - DN 73 km. 3+200-4+000 DJ 730A - DN 73 - Fundata - Fundățica - lim jud. Argeș, km 4+300-5+000

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3071/16.03.2015 întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea executării unor lucrări de reparații pentru DJ 730-lim. Jud. Argeș -DN 73 km. 3+200-4+000 DJ 730A-DN 73 - Fundata - Fundățica - lim jud. Argeș, km 4+300-5+000, având în vedere precipitațiile abundente, perioadele de îngheț-dezgheț din sezonul rece, precum și prezența lentilelor de argilă la baza fundației drumului, care a creat o instabilitate în teren și burdușiri în sistemul rutier, blocând circulația pe aceste drumuri; durata necesară executării acestor lucrări este de 6 zile, valoarea estimată a acestor lucrări este de 69500 lei, cu TVA;

Văzând adresa Comunei Fundata, înregistrată sub nr. 2458/2015, adresa Inspectoratului de Poliție Județean Brașov-Serviciul Rutier, înregistrată sub nr. 3357/2015. precum și adresa Postului de Poliție Fundata, înregistrată sub nr. 4223/2015, formulate în același sens;

Având în vedere dispozițiile art. 91. alin. (1). lit. „c” și .,d". alin. (5). lit/’a”. pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă executarea unor lucrări de reparații pentru DJ 730 - lim. Jud. Argeș - DN 73 km. 3+200-4+000 DJ 730A-DN 73 - Fundata - Fundățica - lim jud. Argeș, km 4+300-5+000 și alocarea sumei de 69500 lei, cu TVA, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, aprobat pe anul 2015, Cap. 84.02 -..Transporturf'-Cheltuieli materiale.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE/^?

VICEPREȘEDIN'

Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu