Hotărârea nr. 170/2015

Hotărârea.nr. 170 – privind aprobarea executării unor lucrări de întreţinere pe DJ 105, Voila – Cincşor – Cincu - lim. Jud. Sibiu – km. 3+700-9+500

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office@judbrasov.ro Website: vrwN.judbrasov.ro

CONsU H/L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.170 din data de 29.04.2015

privind aprobarea executării unor lucrări de întreținere pe DJ 105, Voila - Cincșor - Cincu - lim. Jud. Sibiu -km. 3+700-9+500

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 4417/24.04.2015 întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea executării unor lucrări de întreținere pe DJ 105, Voila - Cincșor - Cincu - lim. Jud. Sibiu -km. 3+700-9+500; în referat se face precizarea că lucrările ce sunt necesare a fi executate, constau în frezarea zonelor afectate și plombarea acestora cu asfalt BA 16, pe zonele afectate de tasări; valoarea estimată a lucrărilor este de 116.000 lei, cu TVA; pe drumul județean DJ 105. între localitățile Cincu și Cincșor s-au produs mai multe tasări locale, care care au determinat diferențe de nivel în plan orizonatal, ceea ce reprezintă un risc major pentru traficul rutier:

Văzând adresa nr. 562416/10.04.2015 a Poliției Municipiului Făgăraș - Biroul Rutier prin care se solicită executarea de urgență a lucrărilor de refacere a infrastructurii pe DJ 105, având în vedere că în perioada 15.05.2015 -30.06.2015. pe raza comunei Cincu, poligonul M.Ap. N. urmează a se desfășura o aplicație militară N.A.T.O, cu participare internațională; în aceste condiții participanții la această aplicație vor fi cazați în hotelurile și pensiunile din municipiul Făgăraș și zonele turistice montane, deplasarea efectuându-se cu mijloace dc transport auto, pe DJ 105 (poligonul Cincu - DN1);

Ținând cont de propunerea domnului vicepreședinte Mihail Veștea privind alocarea, din excedentul bugetar al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, a fondurilor necesare realizării unei expertize tehnice pentru lucrările la podul aflat la km 0 - 660;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1). lit. .,c” și „d”. alin. (5), lit.”a”, pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă executarea unor lucrări de întreținere pe DJ 105, Voila - Cincșor - Cincu - lim. Jud. Sibiu -km. 3+700-9+500 și alocarea sumei de 116.000 lei. cu TVA. din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, aprobat pc anul 2015, Cap. 84.02 -.,Transporturi” - Cheltuieli materiale.

Art.2. - Se aprobă realizarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru lucrările la podul aflat la km 0 - 660, de pe DJ 105, Voila - Cincșor - Cincu - lim. Jud. Sibiu - km. 3+700-9+500.

Sumele necesare realizării expertizei vor fi alocate din excedentul bugetar al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu