Hotărârea nr. 17/2015

Hotărârea.nr. 17 – privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2015, secţiunea de dezvoltare


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.17

din data de 20.02.2015

privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015, secțiunea de dezvoltare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (2 1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2015, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Ant* o nf /

mii lei

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

45.959,03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37,02,04

25.896,44

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40,02,14

16.299,93

Subv. De la bug stat de la FEN

42,02,20

650,94

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

3.111,72

TOTAL CHELTUIELI

45.959,03

0,00

- alte transferuri

55

4.000,00

0,00

- programe fd nerambursabile

56

3.839,45

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

38.119,58

0,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

1.380,00

0,00

* cheltuieli de capital

71

1.380,00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

270,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

270,00

0,00

4Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

270,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

270,00

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

10,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

10,00

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

200,00

0,00

* cheltuieli de capital

71

200,00

0,00

1.Inspectoratul pL Situații de Urgenta Tara Barsei

200,00

0,00

-capital

71

200,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

92,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

92,00

0,00

4.Centrul școlar de educație incluziva Victoria

46,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

46,00

6. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

46,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

46,00

CAP.66.02 SANATATE

11.613,73

0,00

- cheltuieli de capital

71

11.613,73

0,00

1.Consiliul Județean Brasov-spitale

9.670,73

0,00

-cheltuieli de capital

71

9.670,73

3.Spitalul Clinic de Copii Brașov

410,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

410,00

4.Spitalul de Boli Infectioase

100,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

100,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

5.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

1.000,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

1.000,00

6.Spitalul Ostetrica Ginecologie

66,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

66,00

7.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

300,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

300,00

8.Spitalul Pneumoftiziologie

67,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

67,00

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

1.272,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.272,00

0,00

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

50,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

50,00

5.Muzeul de istorie

50,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

50,00

6. Muzeul de etnografie

37,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

37,00

7.Muzeul Casa Mureșenilor

60,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

60,00

8.Scoala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

50,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

50,00

9. Centrul Cultural Reduta

25,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

11. Consiliul Județean- propriu 67,02,03,12

1.000,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.000,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

392,30

0,00

- cheltuieli de capital

71

392,30

0,00

2.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

25,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

3.Centralizator Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului

355,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

355,00

0,00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

255,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

255,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

100,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

100,00

4. Centrul de Zi pt Nevazatori "Raza de Lumina"

12,30

0,00

- cheltuieli de capital

71

12,30

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

4.450,00

0,00

- transferuri 55

55

4.000,00

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

450,00

0,00

2.Consiliul Județean Brașov

3.700,00

0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- alte transferuri

55

3.250,00

- cheltuieli de capital

71

450,00

2.ADDJ AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUD. BRAȘOV

750,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

55,01,42

750,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

250,00

- cheltuieli de capital

71

250,00

- cheltuieli de capital

71

250,00

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

3.845,45

- programe fd nerambursabile

56

3.839,45

- cheltuieli de capital

71

6,00

1.Camera Agricola a Județului Brașov

6,00

- cheltuieli de capital

71

6,00

2. Registru agricol POS CCE

3.839,45

- programe fd nerambursabile

56

3.839,45

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

22.183,55

- cheltuieli de capital

71

22.183,55

1. AEROPORT (84.06,02)

21.250,00

- cheltuieli de capital

71

21.250,00

DRUMURI (84.03.01)

933,55

- cheltuieli de capital

71

933,55

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC.