Hotărârea nr. 169/2015

Hotărârea.nr. 169 – privind aprobarea utilizării sumei de 43,70 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

iul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.169

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea utilizării sumei de 43,70 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4760 23.04.2015, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune spre aprobare utilizării sumei de 43,70 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2015, pentru obținerea Documentației Tehnice - Autorizație de Construcție - Program de reabilitare a secțiilor de obstetrică și neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. .58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă utilizarea sumei de 43,70 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2015, pentru obținerea Documentației Tehnice - Autorizație de Construcție - Program de reabilitare a secțiilor de obstetrică și neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ,.Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu