Hotărârea nr. 168/2015

Hotărârea.nr. 168 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, pe anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.168

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.4670/23.04.2015 întocmit de către Direcția Economică- Serviciul Buget prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2015;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2), art.58, alin.l, lit.a, art.69 alin.l și alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, astfel:

 • a. Majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie cu suma de 6,00 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b. Rectificarea listelor de investiții la bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv

 • -  Muzeul Județean de Istorie

 • -  Spitalul Clinic de Copii Brașov

 • -  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • -  Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

 • c. Rectificarea listelor de investiții la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • d. Majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov cu suma de 43,70 mii lei, precum și suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • e. Majorarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, cu suma de 19,55 mii lei, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR,


Maria Dumbrăveanu
Anexa la Hotărârea

CJBvnr. tfă/Zolf


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComanRectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov cu suma de 6 mii lei

- la Venituri: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Subcapitolul 37.10.01 „Donații și sponsorizări”.

+ 6

- la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Capitolul 66.10 „Sănătate”, Titlul 20 „Bunuri și servicii”, Articolul 20.01 „Bunuri

+ 6

și servicii”, Alineatul 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


Vicepreședinte Mihail VesteaLista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local-sursa 02

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata la 20.02.2015

Valoarea propusa aprilie 2015

Influente +/-

Capitolul 84 TOTAL

CJ BRAȘOV

1

Expertiza tehnica+DALI Modernizare drum interjudetean DJ 105Asi DJ 104D - format din DJ105A km 53+000-81+600 si DJ 104D km 1+960-27+400

340,00

0,00

-340

2

Expertiza tehnica+DALI+PT +DDE Modernizare drum interjudetean DJ 105A si DJ 104D - format din DJ105A km 53+000-81+600 si DJ 104D km 1+960-27+400

340,00

340

3

Expertiza tehnica+DALI Modernizare drum inteijudetean DJ 104A, DJ105B, DJ108B, DJ102G, DJ105C si DJ105P-format din DJ104A km 0+000-35+000;

DJ105B km 5+520-14+620, DJ108B km 0+000-1+000, DJ102G km1+100-9+900, DJ105C km2+431-5+000, DJ105P km0+000-3+800

280,00

0,00

-280

4

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C si DJ105P- format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P km0+000-3+800

280,00

280

5

Expertiza tehnica+DALI Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură intre drumul național DN12 si drumul național DN13- format din DJ131 km 0+000-7+856 si DJ 131B km 0+000-12+978

129,00

0,00

-129

6

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură intre drumul național DN12 si drumul național DN13- format din DJ131 km 0+000-7+856 si DJ 131B km 0+000-12+978

129,00

129

Director Executiv Direcția Tehnica Daniela Boboc

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii si subvenții-sursa 10

Anexa 72/î 3

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata la 20.02.2015

Valoarea propusa aprilie 2015

Influente +/-

Capitolul 66

167,10

210,80

43,70

SPITALUL CLINIC DE COPII

50,00

50,00

0,00

1

RK Ambulatoriu de specialitate

50,00

35,00

-15,00

2

RK Secție etaj III

15,00

15,00

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "I.A. SBARCEA*’

0,00

43,70

43,70

3

DTAC Program de reabilitare a secțiilor de obstetrică și neonantologie

-

43,70

43,70

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

117,10

117,10

0,00

4

Monitoare ortopedice

78,10

0,00

-78,10

5

Motor ortopedic

39,00

117,10

78,10

Capitolul 67 TOTAL

50,00

50,00

0,00

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

50,00

0,00

0

6

PT pentru restaurarea/igienizarea interioarelor spatiilor expozitionale din Casa Sfatului + sistem de climatizare + iluminat profesional

50,00

0,00

-50,00

7

Autoturism

-

50,00

50,00

Director Executiv Direcția Tehnica Daniela Boboc

Anexa IaHotararea                                       APROBAT

CJBV nr.      o/S'                                    p. PREȘEDINTE,

X/VlW W- j                                VICEPREȘEDINTE

CLAUDIU COMAN


BUGET LOCAL

Secțiunea de dezvoltare:                                                    mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

TOTAL VENITURI

29.653,10

0

29.653,10

TOTAL CHELTUIELI

45.953,03

+ 43,70

45.996,73

CAP.66.02 SANATATE

11.613,73

+ 43,70

11.657,43

Titlul - Transferuri de capital

51

1.943,00

+ 43,70

1.986,70

DEFICIT

- 16.299,93

- 43,70

-16.343,63

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de dezvoltare:

DIRECȚIA ECONOMICA,


SERVICIUL BUGET,


DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

TOTAL VENITURI

2.976,70

+ 43,70

3.020,40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

1.943,00

+ 43,70

1.986,70

TOTAL CHELTUIELI

8.619,42

+ 43,70

8.663,12

CAP 66.10 SANATATE

8.391,42

+ 43,70

8.435,12

Spitalul Clinic de Obstetrica

Ginecologie „I.A. Sbarcea”

166,00

+ 43,70

209,70

Titlul - Transferuri de capital

71

166,00

+ 43,70

209,70

Dir. Exec. Viorica Olteanu


Sef Serviciu Camelia Scarlatescu Z

Anexa la Hotărârea

CJBv nr. fp. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov cu suma de 19,55 mii lei

- la Venituri: Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Capitolul 42.08 „Subvenții de la bugetul de stat”, Subcapitolul „Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE”.

42.08.60

+ 2,93

Capitolul 45.08 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, Subcapitolul 45.08.17 „Mecanismul financiar SEE”, Alineatul 45.08.17.03 „Prefinanțare”.

+ 16,62

Total

+ 19,55

- la Cheltuieli: Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Capitolul 67.08 „Cultură, recreere și religie”, Titlul 56 „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, Articolul 56.17 „Mecanismul financiar SEE”:

 • -   Alineatul 56.17.01 „Finanțarea națională”;

 • -  Alineatul 56.17.02 „Finanțarea externă nerambursabilă”.

+ 2,93 + 16,62

Total

+ 19,55

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu w ■