Hotărârea nr. 167/2015

Hotărârea.nr. 167 – privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov şi contul anual de execuţie al bugetului judeţului Braşov, pe anul 2014

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.167

din data 29.04.2015

- privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov și contul anual de execuție al bugetului județului Brașov, pe anul 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.4588/22.04.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care solicită aprobarea situațiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov și contul anual de execuție al bugetului județului Brașov, pe anul 2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”b” și alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art.57 alin.l și alin.4 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă situațiile financiare anuale ale bugetului Județului Brașov și contul anual de execuție al bugetului județului Brașov, pe anul 2014, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanu

• JUDEȚ BRAȘOV


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

226.740.000

240.161.750

240.673.437

3 154.085

237.519.352

236.447.933

575.007

3.650.497

0002

1. VENITURI CURENTE

179.312.(MX)

187.494.330

185.471.280

1.016.236

184.455.044

184.305.308

1.165.972

0003

A. VENITURI FISCALE

I7X.620.000

186.821.550

183.632.913

217.719

183.415.194

183.501.316

131.597

0004

A1. IMPOZIT PE VENI I. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPI TAL

I09.674.00U

109.454.270

IU7.174.565

167.754

107.006.81 1

IO7.U42.968

131.597

0005

02

A1.1 IMPOZIT PE VENIT. PROF1T SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.40U.OOO

1.519.870

1.651.465

167.754

1.483.711

1.519.868

131.597

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.40U.0OU

J.519.870

1.651.465

167.754

1.483.711

1.519.868

J 31.597

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

1.400.000

1.519.870

1.651.465

167.754

1.483.711

1.519.868

131.597

0300

02

A1.2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

108.274 .(MX)

107.934.400

105.523.100

105.523.100

105.523.100

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

108.274.000

107.934.400

105.523.100

105.523.100

105.523.100

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

75.35 3.(XX)

75.013.400

73.438.398

73.438.398

73.438.398

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

32.921.000

32.921.000

32.084.702

32.084.702

32.084.702

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXF. PE BUNURI SI SERVICII

68.946.IMM)

77.367.280

76.458.348

49.965

76.408.383

76.458.348

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

67.447.000

75.835.780

74.661.95X

74.661.958

74.661.958

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugala pentru finanțarea cheltuie-

Iilor descentralizate la nivelul

județelor

52.273.0CX)

54.735.000

54.722.668

54.722.668

54.722.668

1102

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatutc

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

z\

B

l

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

adaugata pentru drumuri

6.409.000

I0.158.0tm

8.996.513

8.996.513

8.996.513

1102

06

Sume defalcate din taxa pc valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

X.765.000

10.942.780

10.942.777

10.942.777

10.942.777

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESI-'ASURAREA DF. ACT1VITAT1

1.499.000

1.531.500

1.796.390

49.965

1.746.425

1.796.390

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

1.188.000

1.188.000

1.345.711

49.965

1.295.746

1.345.711

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

95.000

71.070

78.933

1.100

77.833

78.933

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

1.093.000

1.116.930

1.266.778

48.865

1.217.913

1.266.778

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

311.000

343.500

450.679

450.679

450.679

2900

02

C. VENITURI NEI-1SCALE

692.000

672.780

1.838.367

798.517

1.039.850

803.992

1.034.375

3000

CL VENITURI DIN PROPRIETATE

320.320

316.380

574.814

36.037

538.777

325.269

249.545

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

320.320

316.380

532.393

36.037

496.356

325.269

207.124

05

Venituri din concesiuni si închirieri

235.320

235.320

451.336

36.037

415.299

244.212

207.124

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de către instituțiile publice

235.320

235.320

451.336

36.037

415.299

244.212

207.124

3002

08

Venituri din dividende

85.000

81.060

81.057

81.057

81.057

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

85.000

81.060

81.057

81.057

81.057

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

42.421

42.421

42.421

03

Alte venituri din dobânzi

42.421

42.421

42.421

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Totul, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3300

02

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

371.680

356.400

1.263.553

762.480

501.073

478.723

784.830

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV1TATI

273.80U

158.980

263.7)9

2.722

260.997

261.164

2.555

3302

08

Venituri din prestări de servicii

20.000

18.150

18.149

18.149

18.149

27

Contribuția lunara a părinților pentru

întreținerea copiilor in unitățile de

protecție sociala

1.200

1.200

1.742

400

1.342

1.742

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

2.322

2.322

2.322

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

252.600

139.630

241.506

241.506

241.273

233

3502

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

28.060

45.068

33.382

11.686

29.440

15.628

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

11.950

26.351

26.351

13.156

13.195

3502

01

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

11.950

26.351

26.351

13.156

13.195

3502

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

16.110

18.717

7.031

11.686

16.284

2.433

3602

DIVERSE VENITURI

97.880

113.420

175.7(K)

3.250

172.450

132.179

43.521

06

Taxe speciale

37.880

37.880

47.057

3.250

43.807

43.807

3.250

50

Alte venituri

60.000

75.540

128.643

128.643

88.372

40.271

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

55.940

779.066

723.126

55.940

55.940

723.126

3702

01

Donații si sponsorizări

55.940

55.940

55.940

55.940

03

Varsaniinte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe uite cai decât incasari

Drepturi consta tute de incasat

Total, din cure:

din anii precedcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

tare a bugetului lucalfcu seninul minus)

-26.1 «0.280

-29.491.030

-21.230.000

-21.230.000

-21.230.000

3702

04

Vursaminte clin secțiunea de funcționare

26.180.280

29.491.030

21.230.000

21.230.00U

21.230.000

50

Alte transferuri voluntare

723.126

723.126

723.126

3900

02

11. VENITURI DIN CAPITAL

214.060

839.527

710.506

129.021

285.930

553.597

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

214.060

839.527

710.506

129.021

285.930

553.597

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

2.690

3.059

3.059

3.055

4

3902

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

aparlinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

211.370

836.468

710.506

125.962

282.875

553.593

4100

02

IV. SUBVENȚII

47.428.000

51.298.510

51.093.265

282.453

50.810.812

50.685.910

407.355

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.428.000

51.298.510

51.093.265

282.453

50.810.812

50.685.910

407.355

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

47.428.000

51.298.510

51.093.265

282.453

50.810.812

50.685.910

407.355

20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabile(FEN) postaderare

443.070

850.422

282.453

567.969

443.067

407.355

4202 21

Finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

46.340.000

47.993.000

47.920.864

47.920.864

47.920.864

4202 35

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistenta

ntedico-sociale

729.000

817.000

«14.805

814.805

«14.805

4202 42

Sume primite de administrațiile locale

P»8-    5

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari reulizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasut

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

in cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

190.520

190.519

I9U.5I9

190.519

4202

44

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea Camerelor Agricole

359.000

734.900

696.635

696.635

696.635

4202

65

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare 1 .ocaia

1.120.020

620.020

620.020

620.020

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

1.154.850

3.269.365

1.144.890

2.124.475

1.170.785

575.007

1.523.573

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

1.012.610

2.810.722

686.247

2.124.475

1.012.608

468.824

1.329.290

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

940.860

1.421.832

468.824

953.008

940.855

468.824

12.153

4502

01

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

71.750

1.388.890

217.423

1.171.467

71.753

1.317.137

4502

02

Fondul Social European

142.240

458.643

458.643

158.177

106.183

194.283

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

142.240

458.643

458.643

158.177

106.183

J 94.283

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil 4

c/yJUDEȚ BRAȘOV


/he/M


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

 • 31.12.2014

Pag. 1   - Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Totul, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=44-5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

200.559.720

207.738.720

213.864.103

1.016.236

212.847.867

212.698.131

1.165.972

0002

I. VENITURI CURENTE

153.131.720

158.003.300

164.241.280

1.016.236

163.225.044

163.075.308

1.165.972

0003

A. VENITURI FISCALE

178.620.000

186.821.550

183.632.913

217.719

183.415.194

183.501.3)6

131.597

0004

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

109.674.000

109.454.270

107.174.565

167.754

107.006.811

107.042.968

131.597

0005

A LI IMPOZrr PF, VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPI TAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

J.400.000

1.519.870

1.651.465

167.754

1.483.711

1.519.868

131.597

0102

IMPOZIT PF. PROFIT

1.400.000

1.519.870

1.651.465

167.754

1.483.711

1.519.868

131.597

01

Impozit pe profil de la agenții

economici

1.400.000

1.519.870

1.651.465

167.754

1.483.711

1.519.868

131.597

0300

02

A1.2 IMPOZIT PF. VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPI TAL DE LA PERSOANE FIZICE

108.274.000

107.934.400

105.523.100

105.523.100

105.523.100

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

108.274.000

107.934.400

105.523.100

105.523.100

105.523.100

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

75.353.000

75.013.400

7.3.438.398

73.438.398

73.438.398

04

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

32.921.000

32.921.(XX)

32.084.702

32.084.702

32.084.702

1000

02

A4 IMPOZI TE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

68.946.1XK1

77.367.280

76.458.348

49.965

76.408.383

76.458.348

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

67.447.1XK)

75.835.780

74.661.958

74.661.958

74.661.958

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea chelluic-

Iilor descentralizate la nivelul

județelor

52.273.OtK)

54.735.IMX)

54.722.668

54.722.668

54.722.668

05

Sume defalcate din laxa pe valoarea

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1102

06

adaugala pentru drumuri

Suine defalcate din taxa pe valoarea adaugala pentru echilibrarea bugetelor

6.409.000

10.158.000

8.996.513

8.996.513

8.996.5)3

locale

8.765.000

10.942.780

10.942.777

10.942.777

10.942.777

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.

AU TOR1ZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DF.SFASURAREA DE ACTIVITATI

1.499.000

1.531.500

1.796.390

49.965

1.746.425

1.796.390

02

Impozit pe mijloacele de transport

1.188.0(8)

1.188.000

1.345.711

49.965

1.295.746

1.345.711

01

Impozit pe mijloacele de transport

01

detinute de persoane fizice*)

95.000

71.070

78.933

1.100

77.833

78.933

02

Impozit pe mijloace de transport

02

detinute persoane de juridice*)

1.093.000

1.116.930

1.266.778

48.865

1.217.913

1.266.778

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

311.000

343.500

450.679

450.679

450.679

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

-25.488.280

-28.818.250

-19.391.633

798.517

-20.190.150

-20.426.008

t.034.375

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

320.320

316.380

574.814

36.037

538.777

325.269

249.545

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

320.320

316.380

532.393

36.037

496.356

325.269

207.124

05

Venituri din concesiuni si închirieri

235.320

235.320

451.336

36.037

415.299

244.212

207.124

30

Alte venituri din concesiuni si

30

închirieri de catrc instituțiile publice

235.320

235.320

451.336

36.037

415.299

244.212

207.124

08

Venituri din dividende

85.0(10

81.060

81.057

81.057

81.057

03

Dividende de la societățile si companiile

03

naționale si societățile cu capital

03

majoritar de stal

85.0(10

81.060

81.057

81.057

81.057

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

42.421

42.421

42.421

03

Alte venituri din dobânzi

42.421

42.421

42.421

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai deeat incasari

Drepturi cunstatate de incasat

Total, din care:

din anii precedcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-25.808.600

-29.134.630

-19.966.447

762.480

-20.728.927

-20.751.277

784.830

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV ITATI

273.800

158.980

263.719

2.722

260.997

261.164

2.555

08

Venituri din prestări de servicii

20.000

18.150

18.149

18.149

18.149

27

Contribuția lunara a părinților pentru intrctincreu copiilor in unitățile de protecție sociala

1.200

1.200

1.742

400

1.342

1.742

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

2.322

2.322

2.322

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

252.600

139.630

241.506

241.506

241.273

233

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

28.060

45.068

33.382

11.686

29.440

15.628

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

11.950

26.351

26.351

13.156

13.195

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

02

aplicate de către alte instituții de

02

specialitate

11.950

26.351

26.351

13.156

13.195

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

16.110

18.717

7.031

11.686

16.284

2.433

3602

DIVERSE VENITURI

97.880

113.420

175.700

3.250

172.450

132.179

43.521

06

Taxe speciale

37.880

37.880

47.057

3.250

43.807

43.807

3.250

50

Alte venituri

60.000

75.540

128.643

128.643

88.372

40.271

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-26.180.280

-20.435.090

-20.450.934

723.126

-21.174.060

-21.174.060

723.126

01

Donații si sponsorizări

55.940

55.940

55.940

55.940

03

Varsantinte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

Capi

tul

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3702

tare a bugetului locallcu seninul minus)

-26.180.280

-29.491.030

-21.230.000

-21.230.000

-21.230.000

50

Alte transferuri voluntare

723.126

723.126

723.126

4100

02

IV. SUBVENȚII

47.428.tXlO

49.735.420

49.622.823

49.622.823

49.622.823

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.428.000

49.735.420

49.622.823

49.622.823

49.622.823

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE S TAT

47.428.000

49.735.420

49.622.823

49.622.823

49.622.823

21

Finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

46.340.000

47.993.000

47.920.864

47.920.864

47.920.864

35

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistenta

medico-sociale

729.000

817.000

814.805

814.805

814.805

42

Sume primite de administrațiile locale

in cadnil programelor FEGA implementate

de APIA

190.520

190.519

190.519

190.519

44

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole

359.000

734.900

696.635

696.635

696.635

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-conCONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

 • 31.12.2014

  Capi

  tol

  Subcapitol

  Paragraf

  Gru

  pa /

  Titlu

  Ar

  ti

  col

  Ali

  ne

  at

  Denumire indicator

  Prevederi bugetare inițiale

  Prevederi bugetare definitive

  Drepturi constatate

  Incasari realizate

  Stingeri pe alte cai decât incasari

  Drepturi constatate de incasal

  Total, din care:

  din anii precedenti

  din anul curent

  A

  B

  1

  2

  3=4+5

  4

  5

  6

  7

  8=3-6-7

  0001

  02

  TOTAL VEN1TURI-BIJGET LOCAL

  26.180.280

  32.423.030

  26.809.334

  2.137.849

  24.671.485

  23.749.802

  575.1X17

  2.484.525

  0002

  I. VENITURI CURENTE

  26.180.280

  29.491.030

  21.23O.OtX)

  21.230.000

  21.230.000

  2900

  C. VENITURI NEFISCALE

  26.180.280

  29.491.030

  21.230.000

  21.23O.IXN)

  21.230.000

  3300

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SER VICII

  26.180.280

  29.491.030

  21.230.000

  21.23O.0D0

  21.230.000

  3702

  TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

  SUBVENȚIILE

  26.180.280

  29.491.030

  21.230.000

  21.23O.IXN)

  21.230.000

  04

  Varsaminte din secțiunea de funcționare

  26.180.280

  29.491.030

  21.23O.WX)

  21.23O.IXN)

  21.230.000

  3900

  02

  11. VENI TURI DIN CAPITAL

  214.060

  839.527

  710.506

  129.021

  285.930

  553.597

  3902

  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

  214.060

  839.527

  710.506

  129.021

  285.930

  553.597

  01

  Venituri din valorificarea unor bunuri

  ale instituțiilor publice

  2.690

  3.059

  3.059

  3.055

  4

  07

  Venituri din vanzarea unor bunuri

  apartinind domeniului privat al statului

  sau al unitarilor administrativ-

  teritoriale

  211.370

  836.468

  710.506

  125.962

  282.875

  553.593

  4100

  02

  IV. SUBVENȚII

  1.563.090

  1.470.442

  282.453

  1.187.989

  1.063.087

  407.355

  4200

  SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  1.563.090

  1.470.442

  282.453

  1.187.989

  1.063.087

  407.355

  4202

  SUBVENȚII DF. 1 .A BUGETUL DE STAT

  1.563.090

  1.470.442

  282.453

  1.187.989

  1.063.087

  407.355

  20

  Subvenții de la bugetul de stat către

  bugetele locale necesare susținerii

  derulării proiectelor finalitate din

  fonduri externe nerambursabile(FEN)

  postaderare

  443.070

  850.422

  282.453

  567.969

  443.067

  407.355

  65

  Finanțarea Programului National de

  Dezvoltare Locala

  1.120.020

  620.020

  620.020

  620.020

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte ctii decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

1.15-1.850

3.269.365

1.144.890

2.124.475

1.170.785

575.007

1.523.573

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

1.012.610

2.810.722

686.247

2.124.475

1.012.608

468.824

1.329.290

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

940.860

1.421.832

468.824

953.008

940.855

468.824

12.153

02

Sume primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

71.750

1388.890

217.423

1.171.467

71.753

1.317.137

02

Fondul Social European

142.240

458.643

458.643

158.177

106.183

194.283

02

Sume primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

142.240

458.643

458.643

158.177

106.183

194.283

Conducatorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

245.005.740

260.865.990

235.067.096

235.026.588

234.405.256

621.332

210.720.712

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

43.901.160

37.942.390

34.716.943

34.716.943

34.716.943

36.160.729

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.601.100

17.455.200

15.958.265

15.958.265

15.958.265

16.853.415

01

Autoritati executive si legislative

16.601.100

17.455.200

15.958.265

15.958.265

15.958.265

16.853.415

03

Autori tati executive

16.601.100

17.455.200

15.958.265

15.958.265

15.958.265

16.853.415

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

15.373.470

12.958.400

11.795.213

11.795.213

11.795.213

12.458.244

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilur locale

11.000.000

5402 10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

1.246.680

1.139.130

1.114.475

1.114.475

1.114.475

1.137.127

5402 50

Alte servicii publice generale

3.126.790

11.819.270

10.680.738

10.680.738

10.680.738

11.321.117

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

11.926.590

7.528.790

6.963.465

6.963.465

6.963.465

6.849.070

6000 02

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

982.180

1.083.580

954.151

954.151

954.151

962.233

6002

APARARE

459.500

481.500

440.791

440.791

440.791

447.598

02

Aparare naționala

459.500

481.500

440.791

440.791

440.791

447.598

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

522.680

602.080

513.360

513.360

513.360

514.635

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

522.680

602.080

513.361

513.361

513.361

508.229

6102 50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si siguranței naționale

-1

-1

-l

6.406

6500 02

Partea Ill-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

148.945.600

158.646.150

146.790.407

146.750.604

146.354.787

395.817

147.729.543

6502

1NVATAMANT

31.464.480

34.598.850

32.386.566

32.380.263

32.334.562

45.701

32.345.565

03

Invatarnant preșcolar si primar

12.359.170

12.377.040

10.432.763

10.432.763

10.432.763

10.397.027

02

Invatamant primar

12.359.170

12.377.040

10.432.763

10.432.763

10.432.763

10.397.027

07

Invatarnant nedefinibil prin nivel

18.565.010

19.696.510

19.595.924

19.589.621

19.543.940

45.681

19.590.679

JUDEȚ BRAȘOV
Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6502

04

Invatamant special

I8.565.0J0

19.696.510

19.595.924

19.589.621

19.543.940

45.681

19.590.679

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

540.300

2.525.300

2.357.879

2.357.879

2.357.859

20

2.357.859

6602

SANATATE

13.573.020

16.712.130

8.582.030

8.582.030

8.582.030

9.282.302

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

13.373.020

16.532.130

8.443.980

8.443.980

8.443.980

9.282.302

6602

06

01

Spitale generale

12.644.020

15.715.130

7.629.175

7.629.175

7.629.175

8.292.437

03

Unitati medico-socialc

729.000

8)7.000

814.805

814.805

814.805

989.865

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

200.000

180.000

138.050

138.050

138.050

50

Alte instituții si acțiuni sanitare

200.000

180.000

138.050

138.050

138.050

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

18.490.510

20.278.770

19.261.371

19.227.871

19.227.871

18.444.300

03

Servicii culturale

11.880.970

12.556.850

12.253.751

12.253.751

12.253.751

11.447.554

02

Biblioteci publice comunale, orășenești.

municipale

3.521.920

3.459.220

3.390.024

3.390.024

3.390.024

3.327.524

6702 03

03

Muzee

4.285.610

4.270.710

4.098.874

4.098.874

4.098.874

4.146.254

05

Scoli populare de arta si meserii

843.310

834.790

830.465

830.465

830.465

830.465

12

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

2.083.000

2.795.000

2.794.236

2.794.236

2.794.236

2.000.000

6702 03

30

Alte servicii culturale

1.147.130

1.197.130

1.140.152

1.140.152

1.140.152

1.143.311

05

Servicii recreative si sportive

500.000

540.000

540.000

540.000

540.000

539.090

01

Sport

500.000

540.000

540.000

540.000

540.000

539.090

06

Servicii religioase

4.362.840

4.912.720

4.879.676

4.879.676

4.879.676

4.879.676

50

Alte servicii in domeniile culturii.

recreerii si religiei

1.746.700

2.269.200

1.587.944

1.554.444

1.554.444

1.577.980

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

85.417.590

87.056.400

86.560.440

86.560.440

86.210.324

350.116

87.657.376

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

60.182.350

61.940.380

61.746.836

61.746.836

61.491.038

255.798

62.813.911

6802 05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

60.182.350

61.940.380

61.746.836

61.746.836

61.491.038

255.798

62.813.911

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

i

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6802

06

Asistenta sociala pentru familie si copii

22.268.800

22.071.440

21.878.594

21.878.594

21.784.276

94.318

22.047.052

6802

12

Unitati dc asistenta medico-sociale

1.756.440

1.862.580

1.861.797

1.861.797

1.861.797

1.686.737

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

1.210.000

1.182.000

1.073.213

1.073.213

1.073.213

1.109.676

6802

50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

1.210.000

1.182.000

1.073.213

1.073.213

1.073.213

1.109.676

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

4.188.220

6.201.290

5.738.649

5.738.649

5.513.176

225.473

5.598.058

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

4.108.220

5.953.960

5.590.572

5.590.572

5.365.099

225.473

5.529.340

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

4.108.220

5.953.960

5.590.572

5.590.572

5.365.099

225.473

5.529.340

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

80.000

247.330

148.077

148.077

148.077

68.718

03

Reducerea si controlul poluării

147.330

68.717

68.717

68.717

68.718

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

80.000

100.000

79.360

79.360

79.360

01

Salubritate

20.000

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

80.000

80.000

79.360

79.360

79.360

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

46.988.580

56.992.580

46.866.946

46.866.241

46.866.199

42

20.270.149

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

2.713.540

2.598.490

1.170.946

1.170.241

1.170.199

42

1.184.551

8302

03

Agricultura

2.713.540

2.598.490

1.170.946

1.170.241

1.170.199

42

1.184.551

03

Protecția plantelor si carantina

fitosanitara

358.140

358.140

357.435

357.393

42

368.957

8302

03

07

Camere Agricole

359.000

734.900

686.085

686.085

686.085

696.635

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

2.354.540

1.505.450

126.721

126.721

126.721

118.959

8402

TRANSPORTURI

44.105.040

54.216.090

45.527.861

45.527.861

45.527.861

18.889.019

03

Transport rutier

16.586.540

23.140.590

19.401.635

19.401.635

19.401.635

18.694.541

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8402

01

Drumuri si poduri

16.586.540

23.140.590

19.401.635

19.401.635

19.401.635

18.694.541

06

Transport aerian

27.268.500

30.825.500

25.923.362

25.923.362

25.923.362

183.456

02

Aviația civila

27.268.500

30.825.500

25.923.362

25.923.362

25.923.362

183.456

50

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

250.000

250.000

202.864

202.864

202.864

11.022

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

170.000

178.000

168.139

168.139

168.139

196.579

04

Turism

170.000

178.000

168.139

168.139

168.139

196.579

JUDEȚ BRAȘOV

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Arti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

245.005.740

260.865.990

235.067.096

235.026.588

234.405.256

621.332

210.720.712

01

CHELTUIELI CURENTE

195.629.310

204.814.840

194.070.578

194.030.227

193.634.309

395.918

192.438.337

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

50.531.240

50.562.390

50.517.027

50.524.270

50.495.575

28.695

50.482.763

10

01

Cheltuieli salariate in bani

39.498.780

39.913.310

39.900.464

39.889.897

39.870.888

19.009

40.177.044

10

01

01

Salarii de baza

34.744.490

33.522.730

33.519.816

33.514.908

33.518.555

-3.647

33.741.596

10

01

05

Sporuri pentru condiții dc munca

846.200

957.590

957.583

957.053

954.769

2.284

1.130.202

10

01

06

Alte sporuri

62.330

77.170

77.167

76.438

76.184

254

78.391

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

88.000

66.680

66.680

65.551

65.192

359

51.321

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

771.550

755.600

755.596

754.971

754.145

826

734.235

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

628.370

524.600

523.713

523.713

523.331

382

515.752

10

01

13

Indemnizații de delegare

157.500

55.200

50.205

50.205

49.483

722

55.653

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

2.200.340

3.953.740

3.949.704

3.947.058

3.929.229

17.829

3.869.894

10

03

Contribuții

11.032.460

10.649.080

10.616.563

10.634.373

10.624.687

9.686

10.305.719

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

8.193.710

7.771.350

7.743.183

7.768.060

7.766.073

1.987

7.669.155

10

03

02

Contribuții dc asigurări de șomaj

218.850

195.630

194.043

192.766

189.816

2.950

193.250

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale de

sanatate

2.070.590

2.073.170

2.072.784

2.071.461

2.069.499

1.962

2.080.940

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

88.500

65.610

64.114

63.511

61.534

1.977

62.376

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

460.810

543.320

542.439

538.575

537.765

810

299.998

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

38.021.930

46.267.900

41.445.631

41.398.042

41.140.774

257.268

41.057.580

20

01

Bunuri si servicii

13.299.220

12.991.970

11.859.717

11.849.714

11.730.523

119.191

11.608.539

20

01

01

Furnituri dc birou

481.500

520.030

494.282

494.279

482.963

11.316

467.313

20

01

02

Materiale pentru curățenie

433.000

435.560

417.454

417.446

373.501

43.945

370.253

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

3.863.120

3.562.650

3.333.460

3.329.693

3.315.171

14.522

3.137.136

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

04

Apa, canal si salubritate

524.800

631.300

596.001

593.000

589.561

3.439

575.753

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

433.950

435.120

433.402

433.399

430.325

3.074

410.758

20

01

06

Piese de schimb

87.500

132.180

108.857

108.852

106.604

2.248

102.144

20

01

07

Transport

142.000

121.050

119.707

118.131

116.491

1.640

122.730

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

851.220

887.120

823.076

821.648

811.093

10.555

806.785

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.844.700

1.528.030

1.363.244

1.363.227

1.349.067

14.160

1.381.783

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

4.637.430

4.738.930

4.170.234

4.170.039

4.155.747

14.292

4.233.884

20

02

Reparații curente

7.254.360

11.096.690

9.583.447

9.582.579

9.579.431

3.148

9.543.374

20

03

Hrana

6.411.150

5.950.850

5.933.009

5.931.470

5.827.097

104.373

5.989.495

20

03

01

Hrana pentru oameni

6.411.150

5.950.850

5.933.009

5.931.470

5.827.097

104.373

5.989.495

20

04

Medicamente si materiale sanitare

258.040

240.540

240.371

240.364

236.118

4.246

252.504

20

04

01

Medicamente

225.000

202.000

202.000

201.994

199.127

2.867

197.994

20

04

02

Materiale sanitare

27.540

34.150

33.995

33.994

32.617

1.377

50.143

20

04

04

Dezinfectând

5.500

4.390

4.376

4.376

4.374

2

4.367

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

687.750

642.390

568.963

568.961

560.272

8.689

564.737

20

05

01

Uniforme si echipament

290.000

270.000

270.000

270.000

269.675

325

306.371

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

81.000

49.000

49.000

49.000

43.788

5.212

31.015

20

05

30

Alte obiecte de inventar

316.750

323.390

249.963

249.961

246.809

3.152

227.351

20

06

Deplasări, detasari, transferări

823.960

531.350

421.154

421.032

414.480

6.552

398.158

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

369.960

286.350

228.960

228.838

222.298

6.540

225.473

20

06

02

Deplasări in strainatate

454.000

245.000

192.194

192.194

192.182

12

172.685

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

195.600

235.580

201.702

201.663

201.471

192

111.866

20

12

Consultanta si expertiza

60.000

65.000

15.376

15.376

15.376

15.376

20

13

Pregătire profesionala

178.000

137.920

114.800

113.300

110.610

2.690

110.610

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

14

Protecția muncii

20.050

20.030

19.630

19.622

17.99)

1.631

15.808

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.664.800

4.899.350

3.670.827

3.637.327

3.637.307

20

3.415.083

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

282.000

282.000

264.537

264.537

264.537

263.452

20

24

01

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

14.000

14.000

11.537

11.537

11.537

8.916

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

268.000

268.000

253.000

253.000

253.000

254.536

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

822.680

3.391.180

3.304.285

3.304.285

3.304.285

3.539.285

20

30

Alte cheltuieli

3.064.320

5.783.050

5.247.813

5.247.812

5.241.276

6.536

5.229.293

20

30

01

Reclama si publicitate

117.000

92.000

68.666

68.666

68.666

68.666

20

30

02

Protocol si reprezentare

7.000

21.000

3.288

3.288

3.288

3.289

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

134.000

134.750

126.784

126.784

126.494

290

126.755

20

30

04

Chirii

366.000

366.000

363.535

363.535

363.535

363.535

20

30

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducato-

rului instituției publice

40.320

320

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.400.000

5.168.980

4.685.540

4.685.539

4.679.293

6.246

4.667.048

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

11.644.590

7.246.790

6.698.928

6.698.928

6.698.928

6.585.618

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice inteme

10.744.590

6.346.790

5.959.271

5.959.271

5.959.271

5.865.779

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

10.744.590

6.346.790

5.959.271

5.959.271

5.959.271

5.865.779

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

externe

900.000

900.000

739.657

739.657

739.657

719.839

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

900.000

900.000

739.657

739.657

739.657

719.839

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

11.000.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

11.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.490.170

24.844.220

23.534.117

23.534.117

23.534.117

23.534. H7

51

01

Transferuri curente

10.388.170

20.682.140

19.813.608

19.813.608

19.813.608

19.813.608

51

01

01

Transferuri către instituții publice

7.258.730

7.070.760

6.886.783

6.886.783

6.886.783

6.886.783

51

01

24

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea

unor ajutoare către unitățile

administrativ-teritoriale in situații de

extrema dificultate

9.183.500

8.654.862

8.654.862

8.654.862

8.654.862

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unitarilor de asistenta

sociala si medico-sociale

2.485.440

2.679.580

2.676.602

2.676.602

2.676.602

2.676.602

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

285.000

1.013.400

898.726

898.726

898.726

898.726

51

01

49

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea Camerelor Agricole

359.000

734.900

696.635

696.635

696.635

696.635

51

02

Transferuri de capital

2.102.000

4.162.080

3.720.509

3.720.509

3.720.509

3.720.509

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

1.963.000

3.916.080

3.475.135

3.475.135

3.475.135

3.475.135

51

02

29

Alte transferuri de capital către

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

instituții publice

139.000

246.000

245.374

245.374

245.374

245.374

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.300.000

5.393.830

5.195.807

5.195.807

5.195.807

5.195.807

55

01

A. Transferuri interne

3.3OO.OOO

5.393.830

5.195.807

5.195.807

5.195.807

5.195.807

55

01

13

Programe de dezvoltare

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.400.000

1.525.830

1.519.868

1.519.868

1.519.868

1.519.868

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intcrcomuni-

tare

1.900.000

2.368.000

2.175.939

2.175.939

2.175.939

2.175.939

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

3.386.000

2.891.450

1.395.895

1.395.895

1.395.895

526.055

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

3.386.000

2.891.450

1.395.895

1.395.895

1.395.895

526.055

56

01

01

Finanțarea naționala

742.670

742.670

393.490

393.490

393.490

119.333

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

2.568.070

2.073.520

977.306

977.306

977.306

396.525

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

75.260

75.260

25.099

25.099

25.099

10.197

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

59.296.340

61.036.340

59.091.616

59.091.611

58.981.656

109.955

59.004.840

57

02

Ajutoare sociale

59.296.340

61.036.340

59.091.616

59.091.611

58.981.656

109.955

59.004.840

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

46.831.520

48.543.750

48.543.597

48.543.594

48.433.648

109.946

48.455.904

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

12.464.820

12.492.590

10.548.019

10.548.017

10.548.008

9

10.548.936

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5.959.040

6.571.920

6.191.557

6.191.557

6.191.557

6.051.557

59

11

Asociații si fundații

1.596.200

1.659.200

1.311.881

1.311.881

1.311.881

1.171.881

59

12

Susținerea cultelor

150.000

730.000

697.000

697.000

697.000

697.000

59

15

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

4.212.840

4.182.720

4.182.676

4.182.676

4.182.676

4.182.676

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

37.058.020

42.205.740

28.186.762

28.186.605

27.961.191

225.414

18.282.375

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

37.058.020

42.205.740

28.186.762

28.186.605

27.961.191

225.414

18.282.375

71

01

Active fixe

35.921.020

41.238.740

27.227.772

27.227.615

27.002.201

225.414

17.335385

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

01

Construcții

34.923.020

39.673.540

26.123.866

26.123.709

26.123.709

15.309.674

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

315.000

725.500

644.370

644.370

418.956

225.414

913.398

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

277.000

430.000

251.880

251.880

251.880

244.495

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

406.000

409.700

207.656

207.656

207.656

867.818

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.137.000

967.000

958.990

958.990

958.990

946.990

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

12.318.410

14.894.810

14.335.642

14.335.642

14.335.642

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

12.318.410

14.894.810

14.335.642

14.335.642

14.335.642

81

01

Rambursări de credite externe

6.342.000

6.342.000

5.896.111

5.896.111

5.896.111

81

01

05

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice externe locale

6.342.000

6.342.000

5.896.111

5.896.111

5.896.111

81

02

Rambursări dc credite interne

5.976.410

8.552.810

8.439.531

8.439.531

8.439.531

81

02

05

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice interne locale

5.976.410

8.552.810

8.439.531

8.439.531

8.439.531

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.049.400

-1.525.886

-1.525.886

-1.525.886

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.049.400

-1.525.886

-1.525.886

-1.525.886

85

01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-1.049.400

-1.525.886

-1.525.886

-1.525.886

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.049.400

-1.525.886

-1.525.886

-1.525.886

5100

02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

43.901.160

37.942.390

34.716.943

34.716.943

34.716.943

36.160.729

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.601.100

17.455.200

15.958.265

15.958.265

15.958.265

16.853.415

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

16.345.100

18.049.400

16.645.039

16.645.039

16.645.039

15.603.950

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.280.240

7.527.520

7.516.837

7.516.837

7.516.837

7.429.597

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

6.568.520

5.959.520

5.951.362

5.951.362

5.951.362

5.942.137

10

01

01

Salarii de baza

6.090.620

5.599.620

5.596.721

5.596.721

5.596.721

5.589.931

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

377.900

326.900

326.401

326.401

326.401

317.796

10

01

13

Indemnizații de delegare

100.000

33.000

28.240

28.240

28.240

34.410

10

03

Contribuții

1.711.720

1.568.000

1.565.475

1.565.475

1.565.475

1.487.460

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.270.130

1.124.130

1.123.283

1.123.283

1.123.283

1.096.670

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

30.530

28.530

27.701

27.701

27.701

27.659

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

337.180

308.060

307.963

307.963

307.963

307.203

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

9.160

9.160

8.438

8.438

8.438

8.413

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

64.720

98.120

98.090

98.090

98.090

47.515

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.064.860

10.053.880

8.674.263

8.674.263

8.674.263

7.720.414

20

01

Bunuri si servicii

5.156.000

4.659.300

3.807.052

3.807.052

3.807.052

3.766.150

20

01

01

Furnituri de birou

197.000

220.000

198.479

198.479

198.479

198.145

20

01

02

Materiale pentru curățenie

28.000

48.000

35.708

35.708

35.708

35.759

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

345.000

370.000

209.675

209.675

209.675

208.442

20

01

04

Apa, canal si salubritate

34.000

61.000

28.648

28.648

28.648

30.062

20

01

05

Carburanți si lubriftanti

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

92.440

20

01

06

Piese de schimb

44.000

94.000

71.069

71.069

71.069

71.069

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

465.000

475.000

416.678

416.678

416.678

418.488

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cuCapi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

caracter funcțional

830.000

379.300

249.154

249.154

249.154

247.857

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretincTc si funcționare

3.II3.OOO

2.912.000

2.497.641

2.497.641

2.497.64)

2.463.888

20

02

Reparații curente

216.860

216.860

140.272

140.272

140.272

140.272

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

151.000

114.500

63.280

63.280

63.280

59.061

20

05

30

Alte obiecte de inventar

151.000

114.500

63.280

63.280

63.280

59.061

20

06

Deplasări, detasari, transferări

687.000

337.000

229.048

229.048

229.048

210.294

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

287.000

137.000

81.232

81.232

81.232

81.974

20

06

02

Deplasări in strainatatc

400.000

200.000

147.816

147.816

147.816

128.320

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

58.000

78.000

56.144

56.144

56.144

85.201

20

12

Consultanta si expertiza

60.000

35.000

15.376

15.376

15.376

15.376

20

13

Pregătire profesionala

109.000

59.000

35.991

35.991

35.991

35.991

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

12.775

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

642.680

942.680

860.449

860.449

860.449

860.449

20

30

Alte cheltuieli

984.320

3.611.540

3.466.651

3.466.651

3.466.651

2.534.845

20

30

01

Reclama si publicitate

117.000

92.000

68.666

68.666

68.666

68.666

20

30

02

Protocol si reprezentare

7.000

21.000

3.288

3.288

3.288

3.289

20

30

03

Prime dc asigurare non-viata

97.000

97.000

91.308

91.308

91.308

73.325

20

30

07

Fondul Presedintclui/Fondul conducato-

rului instituției publice

40.320

320

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

723.000

3.401220

3.303.389

3.303.389

3.303.389

2.389.565

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

55

TITLUL VII ALTF. TRANSFERURI

468.000

453.939

453.939

453.939

453.939

55

01

A. Transferuri interne

468.000

453.939

453.939

453.939

453.939

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

468.000

453.939

453.939

453.939

453.939

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

256.000

272.200

228.755

228.755

228.755

1.249.465

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

256.000

272.200

228.755

228.755

228.755

1.249.465

71

01

Active fixe

256.000

272.200

228.755

228.755

228.755

1.249.465

71

01

01

Construcții

255.090

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

120.000

106.500

104.452

104.452

104.452

456.576

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

93.817

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

136.000

165.700

124.303

124.303

124.303

443.982

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-866.400

-915.529

-915.529

-915.529

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-866.400

-915.529

-915.529

-915.529

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-866.400

-915.529

-915.529

-915.529

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

•866.400

-915.529

-915.529

-915.529

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

15.373.470

12.958.400

11.795.213

11.795.213

11.795.213

12.458.244

01

CHELTUIELI CURENTE

15.071.470

12.656.400

11.561.022

11.561.022

11.561.022

12.407.984

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

161.470

140.450

139.981

139.981

139.981

140.677

10

01

Cheltuieli salariale in bani

153.470

133.450

133.062

133.062

133.062

133.724

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

AH

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

12

indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

153.470

133.450

133.062

133.062

133.062

133.724

10

03

Contribuții

8.000

7.000

6.919

6.919

6.919

6.953

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8.000

7.000

6.919

6.919

6.919

6.953

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.663.320

2.193.320

1.629.052

1.629.052

1.629.052

2.475.318

20

01

Bunuri si servicii

238.320

236.600

118.218

118.218

118.218

118.810

20

01

01

Furnituri de birou

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20

01

02

Materiale pentru curățenie

8.000

8.000

7.999

7.999

7.999

7.999

20

01

06

Piese de schimb

2.000

2.000

1.982

1.982

1.982

1.982

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.520

1.520

1.464

1.464

1.464

2.056

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

203.000

201.280

82.973

82.973

82.973

82.973

20

02

Reparații curente

4.000

4.000

3.994

3.994

3.994

3.994

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.000

20.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20.000

20.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

12.000

12.000

2.000

2.000

2.000

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.384.000

1.915.720

1.499.840

1.499.840

1.499.840

1.479.281

20

30

Alte cheltuieli

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

873.233

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

873.233

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

11.000.000

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pluti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

50

04

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

11.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.246.680

10.322.630

9.791.989

9.791.989

9.791.989

9.791.989

51

01

Transferuri curente

1.144.680

10.220.630

9.690.614

9.690.614

9.690.614

9.690.614

51

01

01

Transferuri catrc instituțiile publice

1.144.680

1.037.130

1.035.752

1.035.752

1.035.752

1.035.752

51

01

24

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor

ajutoare catrc unitățile administrativ-

teritoriale in situații de extrema

dificultate

9.183.500

8.654.862

8.654.862

8.654.862

8.654.862

51

02

Transferuri de capital

102.000

102.000

101.375

101.375

101.375

101.375

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

102.000

102.000

101.375

101.375

101.375

101.375

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

302.000

302.000

286.843

286.843

286.843

50.260

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

302.000

302.000

286.843

286.843

286.843

50.260

71

01

Active fixe

302.000

302.000

286.843

286.843

286.843

50.260

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

45.000

57.000

54.963

54.963

54.963

48.218

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

257.000

245.000

231.880

231.880

231.880

2.042

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-52.652

-52.652

-52.652

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-52.652

-52.652

-52.652

85

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-52.652

-52.652

-52.652

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-52.652

-52.652

-52.652

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

11.926.590

7.528.790

6.963.465

6.963.465

6.963.465

6.849.070

01

CHELTUIELI CURENTE

11.926.590

7.528.790

6.963.465

6.963.465

6.963.465

6.849.070

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

282.000

282.000

264.537

264.537

264.537

263.452

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

282.000

282.000

264.537

264.537

264.537

263.452

20

24

01

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

14.000

14.000

11.537

11.537

11.537

8.916

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

268.000

268.000

253.000

253.000

253.000

254.536

30

TITLUL III DOBÂNZI

11.644.590

7.246.790

6.698.928

6.698.928

6.698.928

6.585.618

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10.744.590

6.346.790

5.959.271

5.959.271

5.959.271

5.865.779

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

10.744.590

6.346.790

5.959.271

5.959.271

5.959.271

5.865.779

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

900.000

900.000

739.657

739.657

739.657

719.839

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

900.000

900.000

739.657

739.657

739.657

719.839

6000

02

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

982.180

1.083.580

954.151

954.151

954.151

962.233

6002

APARARE

459.500

481.500

440.791

440.791

440.791

447.598

01

CHELTUIELI CURENTE

459.500

481.500

440.791

440.791

440.791

433.827

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

459.500

481.500

440.791

440.791

440.791

433.827

20

01

Bunuri si servicii

379.500

375.500

341.473

341.473

341.473

335.753

20

01

01

Furnituri de birou

70.000

70.000

65.978

65.978

65.978

65.978

20

01

02

Materiale pentru curățenie

8.000

8.000

7.908

7.908

7.908

7.908

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

100.000

100.000

96.253

96.253

96.253

101.752

20

01

04

Apa, canal si salubritate

9.000

15.000

13.826

13.826

13.826

11.166

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

40.500

33.500

32.558

32.558

32.558

24.947

20

01

06

Piese de schimb

10.000

10.000

9.950

9.950

9.950

9.950

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

34.000

43.000

40.100

40.100

40.100

38.300

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

58.000

46.000

25.158

25.158

25.158

25.158

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

50.000

50.000

49.742

49.742

49.742

50.594

20

02

Reparații curente

58.000

77.000

72.478

72.478

72.478

72.478

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

17.000

15.388

15.388

15.388

14.340

20

05

30

Alte obiecte de inventar

10.000

17.000

15.388

15.388

15.388

14.340

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

5.000

5.000

4.990

4.990

4.990

4.794

20

30

Alte cheltuieli

7.000

7.000

6.462

6.462

6.462

6.462

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

7.000

7.000

6.462

6.462

6.462

6.462

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.771

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13.771

71

01

Active fixe

13.771

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

8.851

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1.820

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3.100

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

522.680

602.080

513.360

513.360

513.360

514.635

01

CHELTUIELI CURENTE

486.680

494.080

477.446

477.446

477.446

463.283Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

486.680

494.080

477.446

477.446

477.446

463.283

20

01

Bunuri si servicii

376.680

373.780

360.896

360.896

360.896

387.815

20

01

01

Furnituri dc birou

32.000

30.000

29.961

29.961

29.961

15.649

20

01

02

Materiale pentru curățenie

5.000

5.000

4.945

4.945

4.945

2.700

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

45.000

51.000

41.677

41.677

41.677

41.677

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.000

3.500

3.215

3.215

3.215

3.215

20

01

05

Carburanți si lubrifîanti

40.000

20.000

20.000

20.000

20.000

35.227

20

01

06

Piese dc schimb

5.000

5.000

4.782

4.782

4.782

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

33.000

33.000

31.654

31.654

31.654

31.654

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

56.680

56.680

55.667

55.667

55.667

54.384

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

157.000

169.600

168.995

168.995

168.995

203.309

20

02

Reparații curente

12.000

12.000

11.999

11.999

11.999

11.999

20

05

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

50.000

61.400

61.386

61.386

61.386

560

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50.000

61.400

61.386

61.386

61.386

560

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

4.000

2.000

1.761

20

30

Alte cheltuieli

44.000

44.900

43.165

43.165

43.165

61.148

20

30

03

Prime dc asigurare non-viata

8.000

8.900

7.165

7.165

7.165

25.148

20

30

04

Chirii

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.000

108.000

35.914

35.914

35.914

51.352

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

36.000

108.000

35.914

35.914

35.914

51.352

71

01

Active fixe

36.000

108.000

35.914

35.914

35.914

51.352

71

01

01

Construcții

6.595

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

36.000

108.000

35.914

35.914

35.914

6.912

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12.492

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

25.353

6500

02

Partea HI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

148.945.600

158.646.150

146.790.407

146.750.604

146.354.787

395.817

147.729.543

6502

INVATAMANT

31.464.480

34.598.850

32.386.566

32.380.263

32.334.562

45.701

32.345.565

01

CHELTUIELI CURENTE

31.314.610

34.427.110

32.217.154

32.211.008

32.165.307

45.701

32.121.963

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15.251.840

16.340.270

16.306.384

16.313.627

16.301.790

11.837

16.242.499

10

01

Cheltuieli salariate in bani

11.814.840

12.930.640

12.926.588

12.916.021

12.906.468

9.553

12.935.018

10

01

01

Salarii de baza

10.065.260

10.295.200

10.295.191

10.290.283

10.294.242

-3.959

10.438.526

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

21.700

21.700

21.700

21.170

21.141

29

10

01

06

Alte sporuri

33.090

25.130

25.127

24.398

24.144

254

21.771

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

88.000

66.680

66.680

65.551

65.192

359

51.321

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

771.550

755.600

755.596

754.971

754.145

826

734.235

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

15.000

14.250

14.250

14.250

14.022

228

14.022

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

820.240

1.752.080

1.748.044

1.745.398

1.733.582

11.816

1.675.143

10

03

Contribuții

3.437.000

3.409.630

3.379.796

3.397.606

3.395.322

2.284

3.307.481

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale dc

stat

2.561.020

2.513.070

2.485.750

2.510.627

2.510.477

150

2.472.781

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

74.030

65.200

64.449

63.172

62.963

209

65.198

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

666.270

673.850

673.653

672.330

671.512

818

668.486

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

34.550

25.160

24.431

23.828

23.135

693

23.158

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

101.130

132.350

131.513

127.649

127.235

414

77.858

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.562.800

5.584.870

5.353.079

5.339.695

5.306.842

32.853

5.324.433

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

1.589.460

1.580.820

1.540.151

1.530.840

1.517.281

13.559

1.544.801

20

01

01

Furnituri de birou

52.500

56.500

56.476

56.473

56.395

78

51.765

20

01

02

Materiale pentru curățenie

44.000

48.800

47.881

47.873

47.802

71

41.519

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

911.620

814.040

778.013

774.739

774.568

17)

799.585

20

01

04

Apa, canal si salubritate

120.000

184.700

183.433

180.432

178.634

1.798

178.072

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

27.000

27.220

27.220

27.218

26.827

391

24.221

20

01

06

Piese de schimb

9.500

8.680

8.574

8.569

8.569

7.078

20

01

07

Transport

132.000

113.600

112.257

110.681

109.115

1.566

111.564

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

51.500

49.100

49.032

47.790

43.803

3.987

42.698

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

37.220

41.220

41.220

41.212

37.897

3.315

40.040

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

204.120

236.960

236.045

235.853

233.671

2.182

248.259

20

02

Reparații curente

295.000

409200

405.057

404.189

402.700

1.489

402.103

20

03

Hrana

1.063.500

973.700

955.859

954.320

940.280

14.040

964.720

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.063.500

973.700

955.859

954.320

940.280

14.040

964.720

20

04

Medicamente si materiale sanitare

13.040

13.540

13.380

13.373

13.260

113

11.932

20

04

01

Medicamente

7.000

7.000

7.000

6.994

6.920

74

6.313

20

04

02

Materiale sanitare

4.540

5.040

4.886

4.885

4.848

37

4.146

20

04

04

Dezinfectând

1.500

1.500

1.494

1.494

1.492

2

1.473

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

25.000

39.760

39.760

39.759

39.075

684

9.163

20

05

01

Uniforme si echipament

4.000

4.000

4.000

4.000

3.940

60

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

11.000

25.760

25.760

25.759

25.135

624

9.163

20

06

Deplasări, detasari, transferări

12.000

16.510

14.953

14.835

13.622

1.213

13.552

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

12.000

16.510

14.953

14.835

13.622

1.213

13.552

20

11

Cârti, publicații si materiale

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Arti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

documentare

3.600

3.500

3.500

3.461

3.461

2.499

20

13

Pregătire profesionala

8.500

9.140

9.140

7.640

6.940

700

6.940

20

14

Protecția muncii

6.400

6.400

6.400

6.400

5.365

1.035

3.865

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

450.300

412.300

335.000

335.000

334.980

20

99.980

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.023.000

2.022.879

2.022.879

2.022.879

2.257.879

20

30

Alte cheltuieli

96.000

97.000

7.000

6.999

6.999

6.999

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

96.000

97.000

7.000

6.999

6.999

6.999

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

12.499.970

12.501.970

10.557.691

10.557.686

10.556.675

1.011

10.555.031

57

02

Ajutoare sociale

12.499.970

12.501.970

10.557.691

10.557.686

10.556.675

1.011

10.555.031

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

84.470

58.700

58.695

58.692

57.690

1.002

58.860

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

12.415.500

12.443.270

10.498.996

10.498.994

10.498.985

9

10.496.171

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

132.000

136.000

135.993

135.836

135.836

223.602

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

132.000

136.000

135.993

135.836

135.836

223.602

71

01

Active fixe

120.000

124.000

123.993

123.836

123.836

223.602

71

01

01

Construcții

100.000

100.000

100.000

99.843

99.843

99.843

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

69.889

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

25.635

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4.000

3.993

3.993

3.993

28.235

71

03

Reparații capitale aferente activelor

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

fixe

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.870

35.740

35.736

35.736

35.736

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.870

35.740

35.736

35.736

35.736

81

02

Rambursări dc credite interne

17.870

35.740

35.736

35.736

35.736

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

17.870

35.740

35.736

35.736

35.736

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.317

-2.317

-2.317

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.317

-2.317

-2.317

85

01

Pluti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.317

-2.317

-2.317

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.317

-2.317

-2.317

6602

SANATATE

13.573.020

16.712.130

8.582.030

8.582.030

8.582.030

9.282.302

01

CHELTUIELI CURENTE

4.588.000

7.408.480

6.597.840

6.597.840

6.597.840

5.770.822

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

25.000

96.000

20

01

Bunuri si servicii

25.000

25.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

25.000

25.000

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

71.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.977.000

5.746.480

5.188.666

5.188.666

5.188.666

5.363.726

51

01

Transferuri curente

1.014.000

1.830.400

1.713.531

1.713.531

1.713.531

1.888.591

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unităților de asistenta

sociala si medico-sociale

729.000

817.000

814.805

814.805

814.805

989.865

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

285.000

1.013.400

898.726

898.726

898.726

898.726

51

02

Transferuri de capital

1.963.000

3.916.080

3.475.135

3.475.135

3.475.135

3.475.135

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

1.963.000

3.916.080

3.475.135

3.475.135

3.475.135

3.475.135

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.386.000

1.386.000

1.269.174

1.269.174

1.269.174

407.096

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.386.000

1.386.000

1.269.174

1.269.174

1.269.174

407.096

56

01

01

Finanțarea naționala

403.640

403.640

372.057

372.057

372.057

99.216

56

01

02

Finanțarea externa nenunbursabila

947.400

947.400

874.850

874.850

874.850

300.360

56

01

03

Cheltuieli nceligibile

34.960

34.960

22.267

22.267

22.267

7.520

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000

180.000

140.000

140.000

140.000

59

11

Asociații si fundații

200.000

180.000

140.000

140.000

140.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.985.020

9.303.650

1.986.140

1.986.140

1.986.140

3.511.480

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.985.020

9.303.650

1.986.140

1.986.140

1.986.140

3.511.480

71

01

Active fixe

8.985.020

9.303.650

1.986.140

1.986.140

1.986.140

3.511.480

71

01

01

Construcții

8.871.020

9.024.650

1.877.099

1.877.099

1.877.099

3.473.412

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

114.000

114.000

109.041

109.041

109.041

38.068

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

165.000

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.950

-1.950

-1.950

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.950

-1.950

-1.950

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.950

-1.950

-1.950

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.950

-1.950

-1.950

6702

CULTURA. RECREERF. SI RELIGIE

18.490.510

20.278.770

19.261.371

19.227.871

19.227.871

18.444.300

01

CHELTUIELI CURENTE

16.282.510

17.358.770

16.424.049

16.390.549

16.390.549

16.245.664

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.303.960

2.181.260

2.181.012

2.181.012

2.181.012

2.172.011

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.802.500

1.716.400

1.716.163

1.716.163

1.716.163

1.720.081

10

01

01

Salarii de baza

1.800.000

1.713.900

1.713.898

1.713.898

1.713.898

1.717.816

10

01

13

Indemnizații de delegare

2.500

2.500

2.265

2.265

2.265

2.265

10

03

Contribuții

501.460

464.860

464.849

464.849

464.849

451.930

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

374.400

343.170

343.170

343.170

343.170

336.775

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

9.000

8.480

8.474

8.474

8.474

8.485

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

93.600

89.150

89.148

89.148

89.148

89.326

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.860

2.740

2.737

2.737

2.737

2.744

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

21.600

21.320

21.320

21.320

21.320

14.600

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

2.738.460

3.297.960

2.835.540

2.802.040

2.802.040

2.667.066

20

01

Bunuri si servicii

702.500

680.800

632.118

632.118

632.118

634.918

20

01

01

Furnituri de birou

28.000

26.500

26.486

26.486

26.486

24.378

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

02

Materiale pentru curățenie

7.500

15.000

10.253

10.253

10.253

8.792

20

01

03

încălzit, iluminat si foita motrica

195.000

195.000

175.393

175.393

175.393

178.937

20

01

04

Apa, canal si salubritate

13.000

13.800

13.581

13.581

13.581

13.581

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

6.000

10.500

9.724

9.724

9.724

10.254

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

43.000

43.000

41.711

41.711

41.711

43.660

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300.000

257.000

244.222

244.222

244.222

245.906

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincre si funcționare

110.000

120.000

110.748

110.748

110.748

109.410

20

02

Reparații curente

34.500

77.500

69.268

69.268

69.268

69.268

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

23.000

22.450

22.450

22.450

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

10.000

23.000

22.450

22.450

22.450

20

06

Deplasări, detasari, transferări

26.960

26.960

26.314

26.314

26.314

26.134

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

6.960

6.960

6.936

6.936

6.936

6.756

20

06

02

Deplasări in strainatatc

20.000

20.000

19.378

19.378

19.378

19.378

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

100.000

125.000

124.988

124.988

124.988

10265

20

13

Pregătire profesionala

5.000

5.000

4.895

4.895

4.895

4.895

20

14

Protecția muncii

500

1.200

1.072

1.072

1.072

403

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

1.120.500

1.580.000

1.178.400

1.144.900

1.144.900

1.144.900

20

30

Alte cheltuieli

738.500

778.500

776.035

776.035

776.035

776.283

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.748

20

30

04

Chirii

330.000

330.000

327.535

327.535

327.535

327.535

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400.000

440.000

440.000

440.000

440.000

440.000

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

i

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.151.050

6.177.630

5.995.030

5.995.030

5.995.030

5.995.030

51

01

Transferuri curente

6.114.050

6.033.630

5.851.031

5.851.031

5.851.031

5.851.031

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

6.114.050

6.033.630

5.851.031

5.851.031

5.851.031

5.851.031

51

02

Transferuri de capital

37.000

144.000

143.999

143.999

143.999

143.999

51

02

29

Alte transferuri de capital catrc

instituții publice

37.000

144.000

143.999

143.999

143.999

143.999

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5.089.040

5.701.920

5.412.467

5.412.467

5.412.467

5.411.557

59

11

Asociații si fundații

726.200

789.200

532.791

532.791

532.791

531.881

59

12

Susținerea cultelor

150.000

730.000

697.000

697.000

697.000

697.000

59

15

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

4.212.840

4.182.720

4.182.676

4.182.676

4.182.676

4.182.676

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.125.000

1.125.000

1.125.000

1.125.000

1.125.000

2.198.636

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.125.000

1.125.000

1.125.000

1.125.000

1.125.000

2.198.636

71

01

Active fixe

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.073.636

71

01

01

Construcții

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.289

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

15.594

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

38.236

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

19.517

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.083.000

1.795.000

1.794.236

1.794.236

1.794.236

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.083.000

1.795.000

1.794.236

1.794.236

1.794.236

81

02

Rambursări de credite interne

1.083.000

1.795.000

1.794.236

1.794.236

1.794.236

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

publice interne locale

1.083.000

1.795.000

1.794.236

1.794.236

1.794.236

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-81.914

-81.914

-81.9)4

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-81.914

-81.914

-81.914

85

01

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-81.914

-81.914

-81.914

85

01

01

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-81.914

-81.914

-81.914

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

85.417.590

87.056.400

86.560.440

86.560.440

86.210.324

350.116

87.657.376

01

CHELTUIELI CURENTE

85.327.590

87.119.400

86.833.584

86.833.584

86.488.882

344.702

86.610.500

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23.930.120

23.769.470

23.769.393

23.769.393

23.752.633

16.760

23.891.261

10

01

Cheltuieli salariaic in bani

18.684.930

18.696.230

18.696.219

18.696’19

18.686.803

9.416

18.964.481

10

01

01

Salarii de baza

16.331.590

15.455.170

15.455.166

15.455.166

15.454.867

299

15.531.494

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

820.000

932.000

931.993

931.993

929.744

2.249

1.126.293

10

01

06

Alte sporuri

29.240

52.040

52.040

52.040

52.040

56.620

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

82.000

50.000

50.000

50.000

49.846

154

50.210

10

01

13

Indemnizații de delegare

50.000

15.000

15.000

15.000

14.294

706

14.294

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

1.372.100

2.192.020

2.192.020

2.192.020

2.186.012

6.008

2.185.570

10

03

Contribuții

5.245.190

5.073.240

5.073.174

5.073.174

5.065.830

7.344

4.926.780

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

3.890.800

3.696.820

3.696.820

3.696.820

3.694.992

1.828

3.669.860

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

102.910

91.050

91.049

91.049

88.319

2.730

89.526

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

941.090

970.550

970.541

970.541

969.402

1.139

984.170

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Arti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

accidente de munca si boli profesionale

41.050

27.730

27.688

27.688

26.423

1.265

27.252

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

269.340

287.090

287.076

287.076

286.694

382

155.972

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

12.174.660

12.262.980

12.029.379

12.029.379

11.810.381

218.998

11.942.693

20

01

Bunuri si servicii

4.697.110

4.922.950

4.922.589

4.922.589

4.819.602

102.987

4.682.247

20

01

01

Furnituri de birou

79.000

94.030

93.902

93.902

82.674

11.228

88.990

20

01

02

Materiale pentru curățenie

330.000

300.260

300.260

300.260

256.400

43.860

263.225

20

01

03

Încălzit, iluminat si torta motrica

2.255.000

2.022.110

2.021.949

2.021.949

2.008.919

1.3.030

1.798.057

20

01

04

Apa, canal si salubritate

345.800

353.300

353.298

353.298

351.657

1.641

339.657

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

190.000

206.950

206.950

206.950

204.312

2.638

189.760

20

01

06

Piese de schimb

6.000

2.500

2.500

2.500

1.080

1.420

1.235

20

01

07

Transport

4.000

1.450

1.450

1.450

1.446

4

1.446

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

207.200

226.800

226.737

226.737

220.416

6.321

214.662

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

542.000

729.250

729.243

729.243

718.460

10.783

749.870

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

738.110

986.300

986.300

986.300

974.238

12.062

1.035.345

20

02

Reparații curente

135.000

293.000

293.000

293.000

292.121

879

256.661

20

03

Hrana

5.347.650

4.977.150

4.977.150

4.977.150

4.886.817

90.333

5.024.775

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.347.650

4.977.150

4.977.150

4.977.150

4.886.817

90.333

5.024.775

20

04

Medicamente si materiale sanitare

240.000

222.000

221.991

221.991

217.859

4.132

235.418

20

04

01

Medicamente

216.000

193.000

193.000

193.000

190.207

2.793

189.629

20

04

02

Materiale sanitare

20.000

26.110

26.109

26.109

24.770

1.339

42.895

20

04

04

Dezinfectând

4.000

2.890

2.882

2.882

2.882

2.894

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

381.750

325.870

325.839

325.839

318.734

7.105

454.285

20

05

01

Uniforme si echipament

251.000

231.000

231.000

231.000

230.909

91

285.994

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

71.000

39.000

39.000

39.000

33.788

5.212

31.015

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7“5-6

8

20

05

30

Alte obiecte de inventar

59.750

55.870

55.839

55.839

54.037

1.802

137.276

20

06

Deplasări, detasari. transferuri

63.000

112.830

112.789

112.789

107.596

5.193

110.279

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

53.000

112.830

112.789

112.789

107.596

5.193

110.279

20

06

02

Deplasări in străinătate

10.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.500

7.580

7.580

7.580

7.447

133

4.905

20

13

Pregătire profesionala

47.000

56.340

56.334

56.334

54.344

1.990

54.344

20

14

Proiecția muncii

5.150

5.150

4.878

4.878

4.878

4.878

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

540.000

675.000

442.120

442.120

442.120

462.679

20

30

Alte cheltuieli

707.500

665.110

665.109

665.109

658.863

6.246

652.222

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

2.000

1.850

1.849

1.849

1.849

1.862

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705.500

663.260

663.260

663.260

657.014

6.246

650.360

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.756.440

1.862.580

1.861.797

1.861.797

1.861.797

1.686.737

51

01

Transferuri curente

1.756.440

1.862.580

1.861.797

1.861.797

1.861.797

1.686.737

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unităților de asistenta

sociala si medico-sociale

1.756.440

1.862.580

1.861.797

1.861.797

1.861.797

1.686.737

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

46.796.370

48.534.370

48.533.925

48.533.925

48.424.981

108.944

48.449.809

57

02

Ajutoare sociale

46.796.370

48.534.370

48.533.925

48.533.925

48.424.981

108.944

48.449.809

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

46.747.050

48.485.050

48.484.902

48.484.902

48.375.958

108.944

48.397.044

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

49.320

49.320

49.023

49.023

49.023

52.765

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670.000

690.000

639.090

639.090

639.090

640.000

59

11

Asociații si fundații

670.000

690.000

639.090

639.090

639.090

640.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

90.000

120.000

120.000

120.000

114.586

5.414

1.046.876

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

90.000

120.000

120.000

120.000

114.586

5.414

1.046.876

71

01

Active fixe

90.000

120.000

120.000

120.000

114.586

5.414

1.046.876

71

01

01

Construcții

694.154

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

120.000

120.000

120.000

114.586

5.414

221.235

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

65.589

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

90.000

65.898

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-183.000

-393.144

-393.144

-393.144

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-183.000

-393.144

-393.144

-393.144

85

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-183.000

-393.144

-393.144

-393.144

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-183.000

-393.144

-393.144

-393.144

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

4.188.220

6.201.290

5.738.649

5.738.649

5.513.176

225.473

5.598.058

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

4.108.220

5.953.960

5.590.572

5.590.572

5.365.099

225.473

5.529.340

01

CHELTUIELI CURENTE

4.104.720

5.730.460

5.367.631

5.367.631

5.362.158

5.473

5.391.703

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

319.520

319.430

319.430

319.430

319.374

56

317.790

10

01

Cheltuieli salariate in bani

251.520

253.080

253.080

253.080

253.063

17

252.609

10

01

01

Salarii de baza

238.520

239.060

239.060

239.060

239.056

4

239.056

10

01

13

Indemnizații de delegare

5.000

4.380

4.380

4.380

4.372

8

4.372

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

8.000

9.640

9.640

9.640

9.635

5

9.181

10

03

Contribuții

68.000

66.350

66.350

66.350

66.311

39

65.181

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

51.300

49.560

49.560

49.560

49.554

6

48.455

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

1.250

1.250

1.250

1.250

1.242

8

1.239

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

12.850

12.940

12.940

12.940

12.935

5

12.911

10

03

04

Contribuții dc asigurați pentru

accidente dc munca si boli profesionale

480

480

480

480

465

15

465

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.120

2.120

2.120

2.120

2.115

5

2.111

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

485.200

485.200

306.333

306.333

300.916

5.417

332.045

20

01

Bunuri si servicii

81.200

80.200

80.200

80.200

77.555

2.645

84.291

20

01

01

Furnituri de birou

2.000

2.000

2.000

2.000

1.990

10

1.332

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.000

2.000

2.000

2.000

1.986

14

2.178

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

8.000

8.000

8.000

8.000

6.679

1.321

6.679

20

01

05

Carburanți si lubri lianți

20.200

20.200

20.200

20.200

20.155

45

21.367

20

01

06

Piese de schimb

10.000

9.000

9.000

9.000

8.172

828

10.313

20

01

07

Transport

6.000

6.000

6.000

6.000

5.930

70

9.720

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

9.000

9.000

9.000

9.000

8.753

247

8.753

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

12.000

12.000

12.000

12.000

11.938

62

11.997

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretincrc si funcționare

12.000

12.000

12.000

12.000

11.952

48

11.952

20

02

Reparații curente

32.000

30.000

30.000

30.000

29.220

780

29.220

20

04

Medicamente si materiale sanitare

5.000

5.000

5.000

5.000

4.999

1

5.154

20

04

01

Medicamente

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.052

20

04

02

Materiale sanitare

3.000

3.000

3.000

3.000

2.999

1

3.102

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

37.000

37.000

37.000

37.000

36.100

900

20.353

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

01

Uniforme si echipament

35.000

35.000

35.000

35.000

34.826

174

19.706

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.000

2.000

2.000

2.000

1.274

726

647

20

06

Deplasări, detasari, transferări

27.000

30.000

30.000

30.000

29.854

146

29.853

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

3.000

5.000

5.000

5.000

4.866

134

4.866

20

06

02

Deplasări in străinătate

24.000

25.000

25.000

25.000

24.988

12

24.987

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.500

2.500

2.500

2.500

2.441

59

2.441

20

13

Pregătire profesionala

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

20

14

Proiecția muncii

5.000

5.000

5.000

5.000

4.404

596

4.390

20

30

Alte cheltuieli

290.000

290.000

111.133

III.133

110.843

290

150.843

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

11.500

11.500

11.500

11.500

11.210

290

11.210

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

278.500

278.500

99.633

99.633

99.633

139.633

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.300.000

4.925.830

4.741.868

4.741.868

4.741.868

4.741.868

55

01

A. Transferuri interne

3.300.000

4.925.830

4.741.868

4.741.868

4.741.868

4.741.868

55

01

13

Programe de dezvoltare

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.400.000

1.525.830

1.519.868

1.519.868

1.519.868

1.519.868

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

1.900.000

1.900.000

1.722.000

1.722.000

1.722.000

1.722.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.500

223.500

222.941

222.941

2.941

220.000

137.637

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.500

223.500

222.941

222.941

2.941

220.000

137.637

71

01

Active fixe

3.500

223.500

222.941

222.941

2.941

220.000

137.637

71

01

01

Construcții

3.500

3.500

2.941

2.941

2.941

9.523

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

220.000

220.000

220.000

220.000

9.329

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

4.864

71

01

30

Alte active fixe

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Arti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

(inclusiv reparații capitale)

113.921

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

80.000

247.330

148.077

148.077

148.077

68.718

01

CHELTUIELI CURENTE

167.330

68.717

68.717

68.717

68.718

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

167.330

68.717

68.717

68.717

68.718

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

67.330

47.328

47.328

47.328

47.329

20

30

Alte cheltuieli

100.000

21.389

21.389

21.389

21.389

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000

21.389

21.389

21.389

21.389

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

80.000

80.000

79.360

79.360

79.360

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

80.000

80.000

79.360

79.360

79.360

71

01

Active fixe

80.000

80.000

79.360

79.360

79.360

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

80.000

80.000

79.360

79.360

79.360

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

46.988.580

56.992.580

46.866.946

46.866.241

46.866.199

42

20.270.149

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

2.713.540

2.598.490

1.170.946

1.170.241

1.170.199

42

1.184.551

01

CHELTUIELI CURENTE

2.713.540

2.598.490

1.181.496

1.180.791

1.180.749

42

1.178.509

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

284.090

283.990

283.990

283.990

283.948

42

288.928

10

01

Cheltuieli salariate in bani

223.000

223.990

223.990

223.990

223.967

23

228.994

10

01

01

Salarii de baza

218.500

219.780

219.780

219.780

219.771

9

224.773

10

01

05

Sporuri pcntni condiții de munca

4.500

3.890

3.890

3.890

3.884

6

3.909

10

01

13

Indemnizații de delegare

320

320

320

312

8

312

10

03

Contribuții

61.090

60.000

60.000

60.000

59.981

19

59.934

10

03

01

Contribuții dc asigurări sociale dc

stat

46.060

44.600

44.600

44.600

44.597

3

44.614

10

03

02

Contribuții de asigurări dc șomaj

1.130

1.120

1.120

1.120

1.117

3

1.143

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11.600

11.620

11.620

11.620

11.620

11.891

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

400

340

340

340

336

4

344

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.900

2.320

2.320

2.320

2.31)

9

1.942

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.450

74.150

74.150

73.445

73.445

73.987

20

01

Bunuri si servicii

53.450

57.020

57.020

56.328

56.328

53.754

20

01

01

Furnituri de birou

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.076

20

01

02

Materiale pentru curățenie

500

500

500

500

500

173

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

3.500

2.500

2.500

2.007

2.007

2.007

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

10.250

16.750

16.750

16.749

16.749

12.542

20

01

06

Piese de schimb

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

517

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7.000

6.700

6.700

6.514

6.514

6.514

20

01