Hotărârea nr. 163/2015

Hotărârea.nr. 163 – privind aprobarea modificării Art. 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021-Capitală Europeană a Culturii”


.SILIUL JUI)EȚEAN BR A ȘO V

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.163

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea modificării Art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Având în vedere referatul nr. 4558/21.04.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare privind aprobarea modificării Art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii”, în sensul împuternicirii vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Veștea Mihail, să semneze actele constitutive ale asociației și ca reprezentant al județului Brașov în Consiliul Director al Asociației;

Având în vedere prevederile O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” și art. 92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă modificarea Art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii”, care va avea următorul conținut:

„Se împuternicește domnul Veștea Mihail, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să semneze actele constitutive ale Asociației și se desemnează ca reprezentant al Județului Brașov în Consiliul Director al Asociației”.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu