Hotărârea nr. 162/2015

Hotărârea.nr. 162 – privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor şi a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2015
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.162

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.1644 din data de 20.04.2015 întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”b” și lit. “d” precum și alin.(3) lit. ”c” și alin.(5) ”a’\ pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă tarifele pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov .

p. PREȘEDINTE^OMxi^ VICEPREȘEDINTE f     \

Claudiu Coirân A ’z


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrâveanu


■!l


Anexa 1 la Hotărârea

CJBv nr. 442 f?o


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanTARIFE

PENTRU SERVICIILE EXECUTATE DE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN

DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2015

NR.

CRT.


LUCRAREStropit culturi


TARIF

38,00 lei / ha


Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mică__________________

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie medie_________________

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mareArat la 25 cm pe sol mediu Discuit arătură + grăpat

Discuit II, III

4.4

-x-----------------------------------------------------------------------------------

împrăștiat îngrășăminte chimice între 200 - 300 kg /

ia

30,00 lei / ha

■■

Hi

Transport apă cu RCU - 4 Transport cu remorca

  • 5.1

  • 5.2

Dezinsecție, dezinfecție depozite de cereale, produse agroalimentare și alte spații de depozitare__________________________________________________

DeratizareNOTĂ:

  • - La tarifele de mai sus nu se aplică T.V.A.

  • - Tarifele nu includ contravaloarea substanțelor de combatere și a apei pentru prepararea soluțiilor.

  • - Tarifele se vor actualiza trimestrial cu ocazia indexării salariilor sau a modificării prețurilor la carburanți cu mai mult de 10%.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Viorica Olteanu

Anexa 2 la Hotărârea


CJBv nr.


p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanTARIFE DE ÎNCHIRIERE

A UTILAJELOR AGRICOLE DEȚINUTE DE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2015

NR. CRT.

LUCRARE

TARIF

1.

Tractor

1.1

Tractor - U 650

336 lei / lună

1.2

Tractor - L 445

336 lei / lună

2.

Mașină de ierbicidat

76 lei / lună

3.

Mașină de administrat îngrășăminte chimice

48 lei / lună

4.

Plug pentru arat

59 lei / lună

5.

Grapă cu discuri

109 lei / lună

6.

Remorcă tractor

109 lei / lună

NOTĂ:

  • - Tarifele constituie bază de pornire a licitației.

  • - Tarifele se percep lunar.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Viorica Olteanu