Hotărârea nr. 161/2015

Hotărârea.nr. 161 – privind darea în administrare a imobilului – teren aflat în domeniul public al județului Brașov, situat în municipiul Făgăraș str. Hurez, nr.1, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, în suprafață de 5714 mp, Consiliul local al municipiului Făgăraş


iisiiiul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.161 din data de 29.04.2015

-privind darea în administrare a imobilului - teren aflat în domeniul public al județului Brașov, situat în municipiul Făgăraș str. Hurez, nr. 1, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, în suprafață de 5714 mp, Consiliul local al municipiului Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.4625 din data de 24.04.2015 întocmit de Direcția Juridică și Relații cu Publicul- Compartimentul Patrimoniul, prin care se propune aprobarea dării în administrare a imobilului - teren aflat în domeniul public al județului Brașov, situat în municipiul Făgăraș str. Hurez, nr.l, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, în suprafață de 5714 mp, municipiului Făgăraș și încetarea dreptului de administrare de către Servicul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”c’' , art. 120 și art. din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 867 coroborat cu art.869 Codul Civil

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1)- Se aprobă darea în administrare a imobilului - teren aflat în domeniul public al județului Brașov, situat în municipiul Făgăraș str. Hurez, nr.l, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, în suprafață de 5714 mp, Consiliului local al municipiului Făgăraș.

  • (2) -Darea în administrare a imobilului prevăzut la alin. 1 se va face pe bază de contract de dare în administrare încheiat între județul Brașov și Municipiul Făgăraș pe o durată de 10 ani, începând cu data de 1.05.2015.

  • (3) - Se aprobă contractul de dare în administrare a imobilului prevăzut la alin. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    (4) - Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Brașov domnul


Coman Claudiu să semneze în numele județului Brașov contractul de dare în administrare.

Art.2. - Cu data prezentei încetează dreptul de administrare a imobilului - teren aflat în domeniul public al județului Brașov, situat în municipiul Făgăraș str. Hurez, nr. 1, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, în suprafață de 5714 mp, către Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniul.Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu