Hotărârea nr. 160/2015

Hotărârea.nr. 160 – privind avizarea folosinţei gratuite, în perioada 1-3 mai 2015, a sălii de spectacol din cadrul imobilului – domeniul public al judeţului Braşov, aflat în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov, pentru evenimentul anual ediţia a IX-a Campionatul Naţional de Skandenberg

Romanșa
d Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr. 160 din data de 29.04.2015

- privind avizarea folosinței gratuite, în perioada 1-3 mai 2015, a sălii de spectacol din cadrul imobilului - domeniul public al județului Brașov, aflat în administrarea Centrului Cultural ..Reduta" Brașov, pentru evenimentul anual ediția a IX-a, Campionatul Național de Skandenberg

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul nr. 3135/24.04.2015 intocmit de Direcția Juridică și Relații cu Publicul-Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune avizarea folosinței gratuite, în perioada 1-3 mai 2015 a sălii de spectacol din cadrul imobilului - domeniul public al județului Brașov, aflat în administrarea Centrului Cultural „Reduta" Brașov, pentru evenimentul anual, ediția a IX-a, Campionatul Național de Skandenberg;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 3135/17.03.2015 a Asociației Române de Skandenberg „Braț de I- ier", formulată în același sens;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, precum și de amendamentele propuse de domnul consilier județean Ungureanu Vasile;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit."c" și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează folosința gratuită, în perioada 1-3 mai 2015, a sălii de spectacol din cadrul imobilului - domeniul public al județului Brașov, aflat în administrarea Centrului Cultural ..Reduta" Brașov, pentru evenimentul anual, ediția a IX-a, Campionatul Național de Skandenberg.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu și Centrul Cultural „Reduta" Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Corn anContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu