Hotărârea nr. 16/2015

Hotărârea.nr. 16 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2015, secţiunea de funcţionare


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.16

din data de 20.02.2015

privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015, secțiunea de funcționare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (21) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2015, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea _

Contrasemnează, SECRETAR Mana Dumbrăveanu

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

200.754,97

VENITURI PROPRII (minus APA)

2.436,60

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.450,00

Cota defalacate din impozitul pe venit cota de 11,25%

04,02,01

73.438,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptechilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 18.5%)

04,02,04

31.803,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

56.634,00

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

11,02,06

1.794,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr. Finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37,02,03

-25.896,44

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40,10,15,0

1

1,33

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

56.749,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

707,00

SUBV. PT. FINANȚAREA CAMEREI AGRICOLE

42,02,44

400,00

Venituri proprii unitati subordonate

1.238,48

0,00

TOTAL CHELTUIEU

200.754,97

86,64

- cheltuieli de personal

10

55.474,95

0,00

- cheltuieli materiale

20

40.436,45

86,64

- dobânzi

30

7.586,00

0,00

- alte transferuri

55

1450,00

0,00

- ajutoare sociale

57

69.844,57

0,00

- alte cheltuieli

59

5.848,00

0,00

- rambursări de credite inteme/exteme/

81

16.415,00

0,00

- fond de rezerva bugetara

51

3.700,00

0,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

17.023,56

0,00

- cheltuieli de personal

10

7.787,00

-cheltuieli materiale

20

9.236,56

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

5.327,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.038,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

589,40

0,00

- fond rezerva bugetara

50

3.700,00

0,00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

1.097,40

0,00

i

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- cheltuieli de personal

10

894,00

- cheltuieli materiale

20

203,40

2. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

36,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

36,00

3. Alte acțiuni

350,00

0,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

350,00

4.Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

144,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

144,00

5.Fond rezerva bugetara

3.700,00

0,00

- fond rezerva buqetara

50

3.700,00

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

7.925,00

0,00

-comisioane

20

339,00

-dobânzi

30

7.586,00

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

331,20

0,00

- cheltuieli materiale d.c:

20

331,20

- cheltuieli de capital

71

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

418,50

0,00

- cheltuieli materiale d.c:

20

418,50

0,00

1.Inspectoratul pt Situații de Urgenta Tara Barsei

418,50

0,00

- cheltuieli materiale

20

418,50

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

30.649,17

0,00

- cheltuieli de personal

10

15.406,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

2.589,60

0,00

- ajutoare sociale

57

12.653,57

0,00

1.Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

4.426,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

4.004,00

-cheltuieli materiale

20

397,80

- ajutoare sociale

57

25,00

2.Centrul școlar de educație incluziva de recuperare hipoacuziei Brașov

996,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

862,00

-cheltuieli materiale

20

126,00

- ajutoare sociale

57

8.00

3.Centrul școlar de educație incluziva Fagaras

3.156,20

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.475,00

- cheltuieli materiale

20

673,20

- ajutoare sociale

57

8,00

4.Centrul școlar de educație incluziva Victoria

1.155,70

0,00

- cheltuieli de personal

10

940.00

- cheltuieli materiale

20

200,70

- ajutoare sociale

57

15,00

5. Școala profesionala speciala Codiea

1.864,60

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.324,00

-cheltuieli materiale

20

462,60

- ajutoare sociale

57

78,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

6. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

2.261,90

0,00

-cheltuieli de personal

10

1.884,00

-cheltuieli materiale

20

351,90

-ajutoare sociale

57

26,00

7.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

3.994,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

3.917,00

-cheltuieli materiale

20

77,40

8.Consiliul Județean Brașov

12.793,57

0,00

-cheltuieli materiale

20

300.00

-ajutoare sociale in natura Corn si lapte si mere

57

12.493,57

CAP.66.02 SANATATE

1.393,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

695,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

698,00

0,00

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

707,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

695,00

- cheltuieli materiale

20

12,00

3.Spitalul Clinic de Copii Brașov

80,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

80,00

6.Spitalul Ostetrica Ginecologie

70,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

70,00

7.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

536,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

536,00

8.Spitaiul Pneumoftiziologie

0,00

0,00

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

18.737,83

0,00

- cheltuieli de personal

10

6.785,00

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

4.309,83

0,00

acțiuni CJ

500,00

0,00

-reparații biserici

59

800,00

0,00

-salarii personal neclerical

59

4.048,00

0,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

0,00

-rambursări de credite

81

1.795,00

0,00

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

3.595,60

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.242,00

- cheltuieli materiale

20

1.353,60

2. Acțiuni - C.J.

1.500,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

500,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

3.Culte religioase + Reparații biserici

4.848,00

0,00

-alte cheltuieli, din care:

59

4.848,00

0,00

-reparații biserici

59,12

800,00

-salarii personal neclerical

59,15

4.048,00

4. Muzeul de arta

631,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

420,00

- cheltuieli materiale

20

211,40

5.Muzeul de istorie

1.605,93

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.101,00

- cheltuieli materiale

20

504,93

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

6. Muzeul de etnografie

1.266,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

793,00

- cheltuieli materiale

20

473,40

7.Muzeul Casa Mureșenilor

702,20

0,00

- cheltuieli de personal

10

381,00

- cheltuieli materiale

20

321.20

8.Scoala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

1.323,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.035,00

- cheltuieli materiale

20

288,80

9. Centrul Cultural Reduta

1.469,50

0,00

- cheltuieli de personal

10

813,00

- cheltuieli materiale

20

656,50

10. - Rambursări credite BCR Cultura

1.795,00

0,00

- rambursări de credite

81

1.795,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

90.781,30

86,64

- cheltuieli de personal

10

22.733,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

10.857,30

86,64

- asistenta sociala

57

57.191,00

0,00

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociaia de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.751,70

62,19

- cheltuieli de personal

10

957,00

- cheltuieli materiale

20

794,70

62,19

2.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

2.020,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.479,00

- cheltuieli materiale

20

491,40

- asistenta sociala

57

50,00

3.Centralizator Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului

86.529,80

24,45

* cheltuieli de personal

10

19.949,00

0,00

> cheltuieli materiale

20

9.439,80

24,45

- asistenta sociala

57

57.141,00

0,00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

18.877,10

14,48

- cheltuieli de personal

10

12.639,00

- cheltuieli materiale

20

5.723,10

14,48

- asistenta sociala

57

515,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

10.903,70

9,97

- cheltuieli de personal

10

7.310,00

- cheltuieli materiale

20

3.332,70

9,97

- asistenta sociala

57

261,00

c)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

56.749,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

384,00

- asistenta sociala

57

56.365,00

4. Centrul de Zi pt Nevazatori "Raza de Lumina"

479,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

348,00

- cheltuieli materiale

20

131,40

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

2.132,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

328,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

354,80

0,00

- transferuri 55

55

1.450,00

0,00

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

482,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

328,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- cheltuieli materiale

20

154,80

2.Consiliul Județean Brașov

1.650,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

200,00

- alte transferuri

55

1.450,00

CAP.74.02 PROTECPA MEDIULUI

140,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

140,00

0,00

1. Consiliul Județean Brașov

140,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

140,00

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

863,25

0,00

- cheltuieli de personal

10

702,95

0,00

-cheltuieli materiale

20

160,30

0,00

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

349,65

0,00

- cheltuieli de personal

10

283,95

-cheltuieli materiale

20

65,70

2.Camera Agricola a Județului Brașov

513,60

0,00

- cheltuieli de personal

10

419.00

- cheltuieli materiale

20

94,60

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

25.031,96

0,00

- cheltuieli materiale

20

10.411,96

0,00

- rambursări de credite

81

14.620,00

0,00

AEROPORT (84.06,02)

161,96

0,00

- cheltuieli materiale

20

161,96

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT

5.750,00

0,00

- rambursări de credite

81

5.750,00

DRUMURI (84.03.01)

10.250,00

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

10.250,00

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

6.606,00

0,00

- rambursări de credite

81

6.606.00

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

2.264,00

0,00

- rambursări de credite

81

2.264,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV