Hotărârea nr. 158/2015

Hotărârea.nr. 158 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean BraşovCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.158

din data de 29.04.2015

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 4441/22.04.2015, întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune modificarea art. 1 și art 3 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov; propunerea este determinată de adresa nr. T 907/17.04.2015 a Ministerului Apărării Naționale, precum și de modificările apărute în evidențele de publicitate imobiliare ale cărții funciare a imobilului, ca urmare a efectuării operațiunii de apartamentare a clădirii;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 867, alin. (1) din Codul Civil adoptat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov, se reformulează și va avea următorul cuprins:

"Se aprobă preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți din imobilul 3545, situat în Brașov, str. Lungă, nr. 233, având datele de identificare prevăzute în C.F. nr. 135843-C1-U2 a municipiului Brașov, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov”.

Art.2. - Art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aliat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov se reformulează și va avea următorul cuprins:

"După expirarea termenului de 5 ani, de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului, partea din imobilul 3545. situat în Brașov, str. Lungă, nr. 233. având datele de identificare prevăzute în C.F. nr. 135843-C1-U2 a municipiului Brașov, revine în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, pe bază de protocol de predare-preluare. încheiat între părți".

Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliul Județean Brașov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani. a unei părți dintr-un imobil aliat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale. în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov, rămân neschimbate.

Art.4. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 111/18.03.2015. astfel modificată, se va republica.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția prefectului Județului Brașov

1 ex.- Compartimentul Patrimoniu

1 ex.- Colecție