Hotărârea nr. 157/2015

Hotărârea.nr. 157 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.157

din data de 29.04.2015

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la 29.04.2015

Analizând referatul nr.4335/20.04.2015 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35;

Luând în considerare înștiințarea domnului Cristache Cătălin Dumitru privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.4335/16.04.2015, pentru apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric, LMI 2010 BV-II-m-B-11518, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35, la un preț de 22.000 euro, precum și Adresa Ministerului Culturii - Direcția Generală Juridică și Patrimoniu Cultural privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în mun. Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, ap.4;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.l 15 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001;

în temeiul art. 97 și art.l03, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, evidențiat în lista monumentelor istorice LMI 2010 BV-II-m-B-11518, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35, ap.4 înscris în CF nr.153 Brașov, sub nr. top cad 5097/1/4, 5098/4, compus din una cameră, bucătărie, baie și cota de 6,4% din părțile de uz comun deținut de Cristache Cătălin Dumitru și Bălănoiu Elena Claudia căsătorită Cristache.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.

/■'ev’' W'-.

p.PREȘEDINTTV, VICEPREȘEDINTE, V Claudiu ComAn ’

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu