Hotărârea nr. 156/2015

Hotărârea.nr. 156 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.19

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.156

din data de 29.04.2015

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.19

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.3321/15.04.2015 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric de categoria B, fiind evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr. 152, având cod LMI 2010 BV -II-m-B-11319, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.19;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Cioc Mihaela privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.3321/23.03.2015, pentru apartamentul nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.19, la un preț de 46.500 euro, precum și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.19, ap.6 ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4 alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.115 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.6, compus din două camere , bucătărie, cămară, scară interioară de acces la pod și podul aferent, hol intrare, baie cu WC, magazie zid și pivniță nr.6 sub ap.2 și 3 și 11,90% din părțile de uz comun din imobilul monument istoric de categoria B, fiind evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr. 152, având cod LMI 2010 BV -II-m-B-11319, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.19, înscris în CF NR. 30066 Brașov, sub nr. cad (5338/5-5338/6)/3, deținut de Cioc Adrian și Cioc Mihaela.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu