Hotărârea nr. 155/2015

Hotărârea.nr. 155 – privind stabilirea, la nivelul judeţului Braşov, a componenţei Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, sub coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

r jmaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tei: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mail: office(a>iudbrasov, ro Website: www,judbrasov.ro


\<îLIIIL Jl:DEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 155

din dala de 29.04.2015

- privind stabilirea, la nivelul județului Brașov, a componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul nr. 3650/23.04.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul, prin care se propune aprobarea stabilirii la nivelul județului Brașov a componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de adresa înregistrată sub nr. 3650/2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov prin care se solicită coordonarea nominalizării reprezentanților instituțiilor cu atribuții în cadrul echipei intersectoriale locale;

Având în vedere dispozițiile 11, alin. (1) din H.G.R. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, dispozițiile H.G.R. nr. 49/2011 pentru aprobarea Meiodoiogiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. ,.d" și alin. (5) lit. „a’‘, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215 '2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și ari. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se stabilește componența Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Brașov, care va funcționa sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, după cum urmează:

- Calancca Dinica -

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov-Serviciul Delicvență Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale și Violență

- Micu Cornel Cristinel-

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov-Serviciul Delicvență intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale și Violență

- Sârbu Horațiu Silviu -

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov-Serviciul Delicvență Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale și Violență

  • - Slanciu Ruxandra -

  • - Berințan Sebastian -

  • - Muntean Anca -

  • - Beța Alin -

  • - Juca leu Doina

  • - Reprezentam -

Inspectoratul de Poliție Județean Brașov Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov Inspectoratul Școlar Județean Brașov Inspectoratul Teritorial de Muncă

Asociația „Diaconia” Ajutor Internațional Brașov


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu