Hotărârea nr. 154/2015

Hotărârea.nr. 154– privind aprobarea propunerii Comisiei Paritare de emitere a caietului de sarcini şi a licenţei de traseu câştigătorului şedinţei de atribuire electronice A.A.D.R. - S.A.E.T. din şedinţa din data de 07.04.2015, pentru traseul Bărcuţ –Şoarş-Făgăraş, operatorului de transport S.C. Milucvi Tour S.R.L., pentru Programul de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate 2014-2019

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov. ro Website: wwN.judbrasov.ro

C(P ‘ I JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.154

din data de 29.04.2015

privind aprobarea propunerii Comisiei Paritare de emitere a caietului de sarcini și a licenței de traseu câștigătorului ședinței de atribuire electronice A.A.D.R. - S.A.E.T. din ședința din data de 07.04.2015, pentru traseul Bârcuț -Șoarș-Făgăraș. operatorului de transport S.C. Milucvi Tour S.R.L.. pentru Programul de transport public județean de persoane prin servicii regulate 2014-2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul nr. 4413/16.04.2015 întocmit de către Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune aprobarea propunerii Comisiei Paritare de emitere a caietului de sarcini și a licenței de traseu câștigătorului ședinței de atribuire electronice A.A.D.R. - S.A.E.T. din ședința din data de 07.04.2015, pentru traseul Bărcuț - Șoarș - Făgăraș, operatorului de transport S.C. Milucvi Tour S.R.L.. pentru Programul de transport public județean de persoane prin servicii regulate 2014-2019;

în referat se face precizarea că în data de 07.04.2015 a avut loc atribuirea electronică organizată la nivel național de către A.A.D.R - S. A.E.T. pentru traseele județene rămase neatribuite la data de 18.12.2013. pentru Programul de transport public județean de persoane prin servicii regulate 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.489/25.10.2013. modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/25.10.2014;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin.(l) lit. „c", art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a acestui act normativ, precum și art. 91, alin. 1, lit. d și alin. 5. lit. a. pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă propunerea Comisiei Paritare de emitere a caietului de sarcini și a licenței de traseu câștigătorului ședinței de atribuire electronice A.A.D.R. - S.A.E.T. din ședința din data de 07.04.2015 - pentru traseul Bărcuț - Șoarș - Făgăraș, operatorului de transport S.C. Milucvi Tour S.R.L.. conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru Programul de transport public județean de persoane prin servicii regulate 2014-2019.

Art.2. - Președințglej2onsjliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică - Autoritatea j^t^^ari^O^Udețean de Persoane.

p. PREȘEDINTE,      \ Z'A

VICEPREȘEDINTĂ,    T// Jjl                  Contrasemnează,

Claudiu Coman          0                     SECRETAR

..                          Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- - DIUAT-Autoritatea Județeană de Transport de Persoane

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

Rezultatele ședinței de atribuire A.A.D.R. - S.E.A.T. din data de 07.04.2015Traseu


Traseu 48: Bărcut - Șoarș - Făgăraș (26 km)


Comisia paritară:


1. Crivineanu Constantin


2. Grăjdan Ștefan


C.J. Brașov____________Operator transport

MILUCVI TOUR SRL________________Y

Cod Fiscal: R30418928                  ’

Loc. Făgăraș, Jud. BrașovCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Operatorul de transport rutier

S.C. MILUCVI TOUR SRL

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria Nr.

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate

 • A. Denumirea traseului: Bărcuț - Șoarș - Făgăraș Cod traseu:48

  DUS

  Km

  Nr. stație

  Denumirea stației

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  C1

  C2

  C3

  C4

  C1

  C2

  C3

  C4

  6.00

  -

  -

  -

  0

  1

  Bărcuț

  6.10

  -

  -

  -

  6.25

  -

  -

  -

  11

  2

  Șoarș

  6.00

  -

  -

  -

  6.50

  -

  -

  -

  23

  3

  Calbor Ram.

  5.50

  -

  -

  -

  7.00

  -

  -

  -

  26

  4

  Făgăraș

  5.42

  -

  -

  -

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă:                                          1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Numărul de autovehicule necesare/Nr. înmatriculare: 1

1. BV-35-MLV

 • 3. Capacitatea autovehiculului:

 • 4. Amenajările și dotările autovehiculului:

 • 5. Numărul de șoferi necesari:


Microbuz

Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006


 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:_________

Nr. crt. Autogara(statia)Nr./Data contractului


Valabil până la


Operatorul de transport rutier, S.C. MILUCVI TOUR SRL


Șeful agenției A.R.R. Brașov,


Data emiterii: