Hotărârea nr. 153/2015

Hotărârea.nr. 153 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv, 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.153

din data de 29.04.2015

- privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.Ad 1963/22.04.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune participarea unității administrativ teritoriale - Județul Brașov cu fonduri în cuantum de 5%, respectiv, 10% din valoarea investițiilor solicitate de către Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov pentru finanțare, Ministerului Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.l90A5 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit. d) și alin.(5) lit.a) pct.3;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la Art.l, vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată și lucrările efectuate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de

Obstetrică și Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.

.-.w t • _

p.PREȘEDINTE /'<5

VICEPREȘEDINTE S      J J

Coman Claudiu            v",

Contrasemnează,

SECRETAR

,v"

Dumbrăveanu Maria