Hotărârea nr. 150/2015

Hotărârea.nr. 150 – privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.150

din data 29.04.2015

- privind aprobarea statului de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.4177/16.04.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea statului de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.'cC' și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 174 alin (5), art.182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă statul de funcții organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu data prezentei HCJ Brașov nr. 454/17.12.2014 și HCJ Brașov nr.l98/09.05.2014 îsi încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

Contrasemnează,SECRETAR Maria Dumbrăveanu

SPITALUL DE BOLI ÎNFECTIOASE

STR.MIHAI VITEAZUL NR.9


BRAȘOV

TELEFON/FAX 0268/422490

Adresa e-mail:sbibv@rdsbv.ro

REGULAMENT DE ORGANIZARE Și FUNCȚIONARE

Spitalul de Boli Infectioase Brașov asigură prin secțiile și serviciile din structură asistență medicala complexă, curativă, preventivă și a pacienților.

Prin Unitatea de Primire a Urgențelor, spitalul asigură primul ajutor și asistență medicală de urgență persoanelor a căror stare de sănătate este critică.

Pentru pacienții internați spitalul asigură și răspunde de calitatea actului medical, condiții de cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Spitalul de Boli Infectioase Brașov constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală care consolidează calitatea actului medica! cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

CAPITALUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Spitalul de Boli Infectioase este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizează servicii medicale. Ca spital de specialitate, asigura asistenta medicala in specialitatea boli infectioase, in conexiune cu alte specialități complementare.

Serviciile medicale spitalicești se acorda sub forma de:

 • -  servicii medicale spitalicești acordate in regim de spitalizare continua, prin care se acorda asistenta medicala preventiva si curativa pe toata durata necesara rezolvării complete a cazului respectiv;

 • -  servicii medicale spitalicești acordate in regim de spitalizare de zi, pentru pacienții care nu necesita supraveghere medicala mai mare de 12 ore si pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.

Art.2. Conform Ordinului 721/2011 privind clasificarea spitalelor, se aproba clasificarea Spitalului de Boli Infectioase Brașov in categoria II M.

Art. 3. Activitățile organizatorice si funcționale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate si supuse controlului Ministerului Sanatatîi.

Ari. 4. Spitalul funcționează numai in condițiile autorizației de funcționare eliberata de Direcția de Sanatate Publica.

Art 5.

 • a) In spital se desfasoara si activitati de invatamant medical, postliceal, universitar si postuniversitar, precum si activitati de cercetare științifica medicala. Aceste activitati se desfasoara sub îndrumarea personalului didactic care este integrat in spital.

 • b) Spitalul are obligația sa desfasoare activitatea de educație medicala continua (EMC) pentru medici, asistenți medicali si alt personal. Costurile acestor activitati sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, in condițiile alocărilor bugetare. Personalul trebuie sa-si perfecționeze continuu pregătirea profewsala, aceasta fiind o îndatorire de serviciu, sa cunoască si sa aplice in practica actele normative specifice fiecărui loc de munca..

 • c) Spitalul are obligația sa elaboreze, de regula la sfârșitul anului calendaristic, pentru anul următor. Planul de pragatire profesionala continua a parsonalului medical si a personalului medical si a personalului nemedical angajat. Proiectul planului se întocmește de către Compartimentul resurse umane al spitalului pe baza propunerilor făcute de fiecare sef de sectie/serviciu/compartiment si se supune aprobării Comitetului Director.

Art. 6.

 • a) Spitalul asigura condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor legale in vigoare si răspunde de respectarea acestora.

 • b) Spitalul răspunde, in condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, ce determina prejudicii cauzate pacient!lor, stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacientilor din culpa medicala, răspunderea este individuala.

Art. 7.

 • a) Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medica-sanitara de profil.

 • b) Spitalul va fi in permanenta pregătit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

CAPITOLUL li

CONDUCEREA SPITALULUI

Art. 1.

 • (1) Spitalul de Boli Infectioase Brașov este condus de manager.

 • (2) In cadrul spitalului funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical si directorul financiar- contabil.

 • (3) In cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si funcționare a spitalului.

In conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr.95/2006, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului nr. 1384/2010, managerul are urmatoarle obligații:

a) In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice:

 • 1. stabilește si aproba numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in funcție de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor șefilor de secții si de servicii;

 • 2. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește si eliberează din funcție personalul spitalului;

 • 3. repartizează personalul sin subordine pe locuri de munca;

 • 4. aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalulaflat in subordine;

 • 5. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • 6. numește si revoca, in condițiile legii, membrii comitetului director;

 • 7. încheie contracte de administrare cu membriicomitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat in condițiile legii, pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumați;

 • 8. prelungește, la incetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 9. inceteaza contractele de administrare încheiate, înainte de termen , in cazul naindeplinirii obligațiilor prevăzute in acestea;

 • 10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa funcții de conducere specifice comitetului director si are contractul individual de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in care se desfasoara activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in condițiile legii;

 • 11. numește in funcție șefii de secție, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat in condiții legii si încheie cu aceștia, in termen de maximum 30 zile de la data numirii in funcție, contract de administrare cu o durata nde 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumați;

 • 12. solicita consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, in condițiile legii, in cazul in care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie in termen de 7 zile de la data stabilita in condițiile menționate;

 • 13. delega unei alte persoane funcția de sef de secție, de laborator si de serviciu medical, pe o perioada de pana la 6 luni in cazul in care la concursul organizat, in condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se reprezintă

 • 14. repeta procedurile legate de organizarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator si de serviciu medical ocupate in condițiile prevăzute la pct. 13;

 • 15. aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat:

 • 16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de selecționare a documentelor care urmeaza a fi înlăturate ca fiind nefolositoare, expirandu-le termenul de păstrare, comisia de analiza a decesului etc, al căror mod de organizare si funcționare este prevăzut in regulamentul de organizare si funcționare a spitalului si/sau procedurile operaționale;

 • 17. realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performantelor profesionale efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;

 • 18. aproba planul de formare si perfecționare a personalului, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 19. negociază contractul colectiv de munca la nivel de spital, in conformitate cu reglementările specifice in domeniu ale autorităților administrației publice Județene;

 • 20. răspunde de încheierea asif^arii de răspundere civila in domeniul medical atat pentru spital, in calitate de furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reînnoirea acesteia ori de cate ori situația o impune;

21 .răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese de către personalul din subordine, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 22. propune, ca urmare a analizei in cadrul comitetului director, structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobării de către autoritatile administrației publice județene, in condițiile legii;

 • 23. în situația in care in spitalul public personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate in condițiile legii, poate încheia contractede prestări servicii pentruasigurarea acestora;

 • 24. analizeaza modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului etic si dispune masurile necesare in vederea îmbunătățirii activitatii spitalului;

 • 25. răspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educație medicala continua (EMC) pentru medici, asistenți medicali si alt personal, in condițiile legii;

 • 26. răspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii.

b) In domeniul managementului serviciilor medicale

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservita, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si il supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

 • 2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aproba planul annual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează si pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servei! medicale pentru populația deservita; aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical ale autorităților administrației publice județene;

 • 6. îndruma si coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

 • 7. dispune masurile necesare in vederea realizării indicatorilor de performanta a activitatii asumați prin contract;

 • 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sanatate derulate la nivelul spitalului;

 • 9. răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sanatate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii;

 • 10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practica medicalala nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 12. urmărește realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferitede spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui științific;

 • 13. negociază si încheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuității si creșterii calitatii serviciilor medicale;

 • 14. răspunde, împreuna cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 15. negociază si încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate , in condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate;

 • 16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate private;

 • 17. poate încheia contracte cu direcția de sanatate publica județeană in vederea derulării programelor naționale de sanatate si desfășurării unor activitati specifice, in conformitate cu structura organizatorica a acestora;

 • 18. poate Încheia contract cu institutul de medicina legala din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea despturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune masurile necesare atunci când se constata incalcarea acestora;

 • 20. răspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor si asistentei medicale de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, precum si de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

 • 22. răspunde de asigurarea, in condițiile legii, a calitatii actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum si de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacientilor.

 • c) In domeniul managementului economico-financiar.

 • 1.răspunde de organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, in condițiile legii;

 • 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu acțiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;

 • 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe secțiile si ^compartimentele din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in

contractele de administrare încheiate in condițiile legii;

 • 4. răspunde de monitorizarea lunara de către șefii secțiilor si compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 5. răspunde de raportarea lunara si trimestriala a execuției bugetului de vanituri si cheltuieli autoritatii administrației publice județene. Precum si de publicarea acesteia pe site-ul autoritatii administrației publice județene;

 • 6. răspunde de raportarea lunara si trimestrialaa execuției bugetului de venituri si cheltuieli consiliului județean , daca beneficiază de finanțare din bugetele locale;

 • 7. aproba si răspunde de realizarea programului annual de achiziții publice;

 • 8. aproba lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizaze intr-un exercițiu financiar, in condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 9. răspunde, împreuna cu membrii consiliului mdical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;

 • 10. identifica, împreuna cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;

 • 12. răspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislației din domeniu;

 • d) In domeniul managementului administrativ

 • 1. aproba si răspunde de respectarea regulamentului de organizare si funcționare, după avizarea prelabila de către autoritatea administrației publice judetene;2.

 • 2. reprezintă spitalul in relațiile cu terte persoane fizice sau juridice;

 • 3. încheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de invatamant superior medical, respectiv unitățile de invatamant medical, in conformitate cu metodologia elaborata de ministerul Sanatatii, in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant;

 • 6. încheie, in numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru

7 desfasurarea activitatii de cercetare științifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidențialității datelor pacientilor internați, informațiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8. răspunde de obținerea si menținerea valabilitatii autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 9. pune la dispoziția organelor si organismelor competente , la solicitarea acestora , in condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite autoritatîi administrației publice județene informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la execuție bugetului demanituri si cheltuieli;

 • 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, in format scris si electronic, conform procedurii operaționale de arhivare a documentelor si înregistrărilor;

 • 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 13. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

 • 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 15. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementările in vigoare;

 • 16. propune spre aprobare autoritatîi administrației publice județene, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din spital, in condițiile legii;

 • 17. informează autoritatea administrației publice județene cu privire la starea de incapacitate temporara de munca, in termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

 • 18. răspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitatii medicale, economico-financîare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire sl control, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

 • 19. respecta masurile dispuse de către președintele consiliului județean, in situația in care se constata dîsfunctionalitati in activitatea spitalului public;

 • 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, in condițiile legiî, in termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare;

 • 21. răspunde de solicitarea reacreditarii, in condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilitatii acreditării;

 • 22. respecta Strategia naționala de raționalizare a spitalelor, aprobata prin hotarare a Guvernului;

 • 23. elaborează, împreuna cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale si coordonează asistenta medicala in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, conform dispozițiilor legale in vigoare;

 • 24. răspunde de respectarea si aplicarea corecta de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 • 25. asigura si răspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii

si deontologiei medicale;

 • 26.avizeaza numirea, in condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator si a sefiior de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobării la autoritatea administrației publice județene;

 • e) In domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese;

 • 1. depune o declaratir de interese, precum si o declarație cu privire la incompatibilitatile prevăzute de lege si de prezentul contract, in termen de 15 zile de la numirea in funcție, la autoritatea administrației publice județene;

 • 2. actualizeaza declarația prevăzută la pct.1 ori de cate ori intervin modificări fata de situația inițiala, in termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum si a încetării funcțiilor sau activitatilor;

 • 3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 • 4. depune declarație de avere in condițiile prevăzute la pct.1 si 2

Art.2. In conformitate cu Legea 95/2006 cu modificările si completările ulterioare si OMS 921/2006, in spital funcționează un COMITET DIRECTOR

Comitetul director al spitalului public are următoarele atribuții:

1 .elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

2.elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

33.propune managerului, în vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10.analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

11 .elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

12da propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate pw>contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, -pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, precum și Ministerului Sănătății Publice, respectiv ministerelor cu rețea sanitară proprie, la solicitarea acestora;

 • 15. negociază, prin manager, directorul medical și directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului spitalului public, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului;

 • 19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Atribuțiile comitetului director in activitatea de prevenire si combatere a infecțiilor nosocomiale

 • - solicită și aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale;

 • - organizarea și funcționarea serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii și controlului infecțiilor nosocomiale;

 • - asigură condițiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale;

 • - asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obținute, eficiența economică a măsurilor și investițiilor finanțate;

 • - verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale și îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecție nosocomîală;

 • - derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau combaterii infecțiilor nosocomiale;

 • - comitetul director al spitalului va asigura condițiile de igienă, privind cazarea și alimentația pacienților;

 • - deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistaților în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecție nosocomială depistată și declarată;

 • - asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiile nosocomiale.

Art.3. In baza art. 185 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările ulteriare, in cadrul spitalului funcționează CONSILIUL MEDICAL format din șefii de secție, șefii de laboratoare; farmacistul, asistenții șefi

Consiliul medical are următoarele atribuții și competențe :

Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

 • -  imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordării de servicii medicalede calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților

 • -   monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfășurate in spital in scopul creșterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate

 • -   elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului in limita bugetului estimat

 • -   intarirea disciplinei economico-financiare

 • -  Evaluează necesarul de servicii medicale ai populației deservite de spital și face propuneri pentru elaborarea:

 • - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului

 • - planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului

~ planul anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare

 • -  Face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului.

 • -  Participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern al spitalului.

 • -   Desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv :

 • - evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia

 • - monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală

 • -  prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG și cu compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale de la nivelul spitalului.

 • -  Stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora.

 • -  Elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general

11 înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului.

Evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții / laborator și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului.

Evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri directorului general cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz.

Participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat, înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare continuă a personalului medico-sanitar.

Face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate.

Reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din sfeăinătate și facilitează accesul personalului medical ia informații medicale de ultimă oră.

Asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România.

Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare.

Analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite ( de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite, etc.).

Participă, alături de directorul general la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale.

Stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezidenței la medicamente.

Supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii.

Analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului.

Art.4 In conformitate cu art.186 din OUG nr.48/2010 in cadrul spitalului funcționează un CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE format din 5 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si funcționare a spitalului cat si un reprezentant sindicat Medisan Sanitas. Managerul participa la ședințele consiliului de administrație fara drept de vot

Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședința, ales cu majoritate simpla din numărul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau de cate ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor sai, a președintelui de ședința sau a managerului si ia decizii cu majoritatea membrilor prezent!

Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

Avizează bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situațiile financiare trimestriale si anuale

 • -  Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al președintelui consiliului județean

 • -  Aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației

 • -  Avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit in condițiile legii

 • -  Analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii

 • -  Propune revocarea din funcție a managerului si a celorlalți membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situațiilor prevăzute la art.180 alin (1) si la art.183 alin (1).

Art.5 în^iwa Ordinului 146/2015 si a Ordinului 145/2015 , in cadrul spitalului funcționează un Consiliul de etica .

Atribuțiile Consiliului de etica sunt:

 • a) promovează valorile etice în rândul personalului medico ~ sanitar, auxiliar și administrativ al unității sanitare;

 • b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare;

 • c) formulează și înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

 • d) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

 • e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unității sanitare;

 • f) analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. în situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

 • g) primește, din partea managerului unității sanitare, sesizările făcute în vederea soluționării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3.

Bh)analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient-cadru medicosanitar și personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația în vigoare;

Bi)verifică dacă personalul medico-sanitar și auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienților prevăzute în legislația specifică, pe baza sesizărilor primite;

Bj)analizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârșite de către pacienți sau superiori ierarhici. în măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputații a personalului;

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de soluționare;

 • l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;

13 reasigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății și a petentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor propuse;

o) aproba conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu;

q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea- nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de către petent;

r) aprobă conținutul rapoartelor bianuale și anuale î^wmite de secretarul consiliului de etică;

s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispozitaangajaților, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unității sanitare respective;

t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

(2)Consiliul de etică poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

Art.6 La nivelul spitalului s-a constituit un Comitet de securitate și sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii și care are următoarele atribuții:

 • -  aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

 • -  urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • -  urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • -  analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

 • -  analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • -  efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • -  efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

 • -  informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în propria unitate;

 • -  realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • -  dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul

14 încheiat precum și programul de protecție a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecție a muncii;

 • -  verifică aplicarea normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • -  verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacității de muncă;

 • -  la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii;

 • -  comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat și cooperatist, inclusiv cu capital străir^Roare desfășoară activități pe teritoriul României;

 • -  comitetul de securitate și sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane s-juridice la care sunt încadrați cel puțin 50 salariați;

 • -  în cazul în care condițiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de muncă poate cere înființarea acestor comitete și pentru angajatorii la care sunt încadrați mai puțin de 50 salariați.

 • -  în cazul în care activitatea se desfășoară în unități dispersate teritorial, se pot înființa mai multe comitete de securitate și sănătate în muncă. Numărul acestora se stabilește prin contractul de muncă aplicabil.

 • -  Comitetul de securitate și sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate și sănătate în muncă și în cazul activităților care se desfășoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni;

 • -  în situația în care nu se impune constituirea comitetului de securitate și sănătate în muncă, atribuțiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecția muncii numit de angajator;

 • -  Componența, atribuțiile specifice și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al Ministrului muncii și solidarității sociale.

Art.7 In spital funcționează, in baza prevederilor Ordinului 916/2006 Comisia de supraveghere si control a infecțiilor nosocomiale care are următoarele atribuții: -elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale din unitatea sanitară;

 • - solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale, condiție a autorizării sanitare de funcționare, respectiv componentă a criteriilor de acreditare;

 • - organizează activitatea serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale al unității;

 • - propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de control cu caracter de urgență, în cazul unor situații de risc sau focar de infecție nosocomială;

 • - răspunde pentru planificarea și solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităților planificate, respectiv pentru situații de urgență;

 • - răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;

 • - asigură accesibilitatea la perfecționarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea specifică a subordonaților direcți și efectuează evaluarea performanței activității profesionale a subordonaților;

 • - elaborează cartea de vizită a unității care cuprinde: caracterizarea succintă a activităților acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitară și tehnică a unității în ansamblu și a subunităților din structură; facilitățile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apă, încălzire, curent electric; prepararea și distribuirea alimentelor; starea și dotarea spălătoriei; depozitarea, evacuarea și neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum și a celor rezultate din activitățile de asistență medicală; circuitele organice și funcționale din unitate etc., în vederea caracterizării calitative și cantitative a riscurilor pentru infecție nosocomială;

 • - întocmește harta punctelor și segmentelor de risc pentru infecție nosocomială privind modul de sterilizare și mențkwwa sterilității în unitate, decontaminarea mediului fizic și curățenia din unitate, zonele "fierbinți” cu activitate de risc sau cu dotare tehnică și edilitară favorizantă pentru infecții nosocomiale; —

 • - elaborează "istoria’’ infecțiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariției focarelor;

 • - coordonează elaborarea și actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere și cu șefii secțiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecțiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislația în vigoare, definițiile de caz pentru infecțiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere și tehnici de îngrijire, precauții de izolare, standarde aseptice și antiseptice, norme de sterilizare și menținere a sterilității, norme de dezinfecție și curățenie, metode și manopere specifice secțiilor și specialităților aflate în structura unității, norme de igienă spitalicească, de cazare și alimentație etc. Ghidul este propriu fiecărei unități, dar utilizează definițiile de caz care sunt prevăzute în anexele la ordin;

 • - colaborează cu șefii de secție pentru implementarea măsurilor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acțiune și ghidul propriu al unității;

 • - verifică respectarea normativelor și măsurilor de prevenire;

 • - organizează și participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienței activităților derulate;

 • - participă și supraveghează - în calitate de consultant - politica de antiblotico-terapie a unității și secțiilor;

 • - supraveghează, din punct de vedere epidemiologie, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infecțiile suspecte sau clinic evidente;

 • - colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor de activitate și a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;

 • - solicită și trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, atât în scopul obținerii unor caracteristici suplimentare, cât și în cadrul auditului extern de calitate;

 • - supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • - supraveghează și controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curățare chimică și dezinfecție;

 • - supraveghează și controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activității la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;

 • - supraveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie;

 • - supraveghează și controlează activitatea de îndepărtare și neutralizare a reziduurilor, cu accent față de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;

 • - supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația asistaților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceai;

 • - supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic și tratament pentru infecțiile nosocomiale;

~ supraveghează și controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecție la asistați, derularea investigării etiologice a sindroamelor jnfecțîoase, operativitatea transmiterii informațiilor aferente la structura de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale;

 • - răspunde prompt la informația primită din secții și ^temarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecție nosocomială;

 • - dispune, după anunțarea prealabilă a directorului medical al unității, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează*; după caz, triaje epidemiologice și investigații paraclinice necesare;

 • - întocmește și definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

 • - solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor în vigoare;

 • - coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activitățile asumate de compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale.

 • - întocmește, pentru subordonați, fișa postului și programul de activitate;

 • - raportează șefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, prelucrează și difuzează informațiile legate de focarele de infecții interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în fața consiliului de conducere, a direcțiunii și a consiliului de administrație;

 • - întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecție nosocomială.

Art.8 La nivelul spitalului s-a constituit COMISIA MEDICAMENTULUI, cu scopul de a urmări modul de prescriere si utilizare judicioasa a medicamentelor prescrise bolnavilor tinandu-se cont de raportul cost/eficienta si de bugetul alocat pe spital sip e secții.

Atribuțiile principale ale Comisiei Medicamentului sunt:

 • -  Analizează consumul de medicamente pe secții, pe spital si propun masuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase

 • -  Centralizează fisele pentru raportarea spontana a reacțiilor adverse la medicamente întocmite de medicii care semnalează astfel de evenimente

 • -  Controlează si asigura la nivelul spitalului prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea poliragmaziei

 • -  Evaluarea si comunicarea raportului risc/beneficiu pentru toate produsele medicamentoase prescrise

 • -  Transmiterea informațiilor pe formular tipizat la Centrul National de Farmacovigilenta din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului in cazul observării reacțiilor adverse

 • -  Urmăresc folosirea la prescripții a DCI a medicamentelor

 • -  Urmăresc eliberarea de medicamente din farmacia spitalului doar pe baza de condici de prescripții medicamente.

CAPITOLUL Hi

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI MEDICAL

*

Atribuțiile principale ale medicului de garda

 • -  se asigura la intrarea in garda de prezenta la serviciu a personalului sanitar, existenta mijloacelor necesare asigurării asistentei medicale curente si de urgenta conform

sar.         procedurii                                                                   «w

 • -  supraveghează desfasurarea in bune condiții a schimbului de tura de pe fiecare secție si va fi anuntat de către cadrul medical mediu daca au survenit modificări in graficul de lucru la schimbul de tura

 • -  supraveghează modul de desfășurare a asitentei medicale de către cadrele medii si Îngrijirile acordate de cadrele auxiliare si noteaza in raportul de garda problemele constatate

 • -  supraveghează cazurile grave existente in secții sau internate in timpul gărzii; acestea vor fi menționate in Registrul de garda

 • -  înscrie in Registrul Unic de consultații orice bolnav prezentat la camera de garda, completând toate rubricile; semnează si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav

 • -  internează cazurile de urgenta precum si bolnavii prezentați cu bilet de trimitere de la medicul de specialitate sau medicul de familie. Răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri

 • -  răspunde la chemările care necesita prezenta sa in secțiile spitalului si rezolva prin transfer către alte spitale cazurile care depasesc nivelul de competenta si specialitatea sa completând si semnând epîcriza si biletul de externare

 • -  întocmește foaia de observație pentru toate cazurile internate, completează starea si evoluția bolnavilor internați care ridica probleme in timpul gărzii, precum si medicatia de urgenta pe care a recomandat-o sa fie administrata

 • -  acorda asistenta medicala bolnavilor care nu necesita internarea si se asigura de internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați in spital după acordarea primului ajutor

 • -  anunța cazurile cu implicații medico-legale managerului si directorului medical al spitalului.

 • -   In cazul in care intervine un deces in timpul gărzii are obligația de a întocmi foaia de examinare pentru decedat si anunța politia conform HGR 451/2004

 • -  Constata decesul si consemnează data si ora decesului in foaia de observații cu semnătură si parafa.Medicul de garda care a constatat decesul scrie epîcriza de deces mentionanad data completării acesteia, semnează si parafeaza. După 2 ore de la deces, întocmește procesul verbalde predare-primire a cadavrului conform protocolului încheiat si verifica daca decedatului i s-a aplicat pe antebraț o bratara de verificare ce conține: numele, prenumele varsta secția la care a fost internat data si ora decesului, numărul foii de observație conform Legii 104/2003

 • -  Anunța prin toate mijloacele posibile managerul spitalului in caz de : incendiusau calamitate naturala survenite in timpul gărzii si ia masurile imediate de intervenție si prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziție

 • -  La terminarea serviciului, întocmește Raportul de garda pe care ii consemnează in registrul destinat cu acest scop. Raportul de garda va conține succint activitatea din spital pe durata gărzii, masuri luate, deficiente constatate în activitatea medicala, administrativa si orice alte observații considerate necesare , după caz.

 • -  Respecta normele de protecția muncii

 • -  Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor

Atribuțiile mediculw^f de secție

este membru in consiliul medical, avand următoarele atribuții: - imbunatatirea standardelor clinice si a metodelor de practica in scopul acordării de servicii medicale de calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție a pacientilor răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind internarea bolnavilor in secția cu paturi organizează, controlează si îndruma direct activitatea personalului din secția cu paturi si compartimentele din subordine controlează efectuarea investigațiilor prescrise si urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a protocoalelor terapeutice si hotărăște momentul externării bolnavilor (efectuează „vizita mare” o data pe saptamana)

coordonează si/sau supervizează trimestrial procentul de aplicare a protocoalelor terapeutice si întocmește raport către Comitetul director si Consiliul medical, organizează si răspunde de acordarea asistentei medicale de urgenta si primirea in secție asigura întocmirea graficului de garda in spital, conform reglementarilor în vigoare organizează, controlează si analizeaza periodic a calitatea muncii personalului medical si ia masuri corespunzătoare pentru imbunatatirea ei

la solicitarea medicilor din subordine colaborează cu medicii din alte spitale si laboratoare in vederea stabilirii diagnosticului si aplicării tratamentului corespunzător la pacientii gravi organizează consulturile interclinice de specialitate urmărește introducerea in practica a celor mai eficiente masuri de diagnostic si tratament si propune imbunatatirea protocoalelor medicale de cate ori este necesar controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor întocmite in secție răspunde de ridicarea continua a nivelului profesional al personalului din subordine : propune Comitetului director in luna decembrie a fiecărui an domeniile prioritare de EMC pentru anul următor si urmărește ca fiecare medic din subordine sa efectueze cel puțin o activitate EMC/an.

controlează întocmirea, la ieșirea din spital, a epicrizei si a recomandărilor de tratament după externarea pacientilor

controlează modul de păstrare in secție, pe timpul spitalizării a documentelor de spitalizare (foaia de observație, foaia de temperatura, buletine de analiza,foaia de ingijire a pacientului etc.)

controlează justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei, contrasemnează condicile de medicamente ale medicilor din secție

Stabilește baremul de medicamente pentru a aparatului de urgenta controlează calitatea alimentației dietetice, prepararea acesteia si modul de servire organizează si răspunde de activitatea didactica si științifica desfasurata in secție, in acest scop, la începutul anului, propune o lista de referate generale si desemnează medicii responsabili cu prezentarea lor la termenele stabilite.

analizeaza lunar concordanta diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic si alte aspecte calitative ale asistentei medicale.

controlează permanent tinuta corecta si comportamentul personalului din secție informează conducerea spitalului asupra activitatii secției, prin rapoartecatre Comitetului director sau fise sesizare nereguli si a gradului de implementare a protocoalelor, procedurilor si ghidurilor de practica adoptate de spital; propune modificarea acestora cu argument.                                           -

anunțarea imediata a accidentelor de munca la CPCIN, circulația bolilor profesionale si transmisibile la organele competente.                   «ww

respectarea orarului de lucru de către toti salariatii aflat in subordine si verificarea periodica a prezentei la serviciu, semnează solicitarea de înlocuire a unui subordonat cu altul pe perioada CO/CM sau la cerere respecta regulamentul intern al spitalului si codul de conduita din procedura spitalului in cazul necesității contetionarii unui pacient pe secția sa, verifica respectarea procedurii obligativitatea controlului calitatii hranei adusa in spital analizeaza si raportează in scris Comitetului director cauza deceselor evalueaza trimestrial eficienta acordurilor cu alte spitale (din p.d.v.al beneficiarului pt pacienti si din p.d.v.al medicilor); informează in scris, prin raport, Comitetul director propunând masuri concrete de imbunatatire a acestor acorduri face sugestii către Comitetul director privind planul de achiziții, avand in vedere imbunatatirea standardelor de îngrijire se intalneste lunar cu personalul din subordine pentru informări privind situația infecțiilor nosocomiale din secție, rezultatele autocontrolului mediului spitalicesc , noile protocoale si proceduri

Atribuțiile medicului primar, medic specialist - din secțiile cu paturi

Examinează bolnavii imediat la internare și completează Foaia de Observație în primele 24 de ore iar în cazuri de urgență, imediat folosește investigațiile paraclinice efectuate ambulator;

Examinează zilnic bolnavii și consemnează în Foaia de Observație evoluția explorărilor de laborator, alimentația și tratamentul corespunzător;

Prezintă medicului șef de secție situația bolnavilor pe care îi are în îngrijire și solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;

Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire și care necesită supraveghere deosebită;

Medicul primar răspunde și conduce echipa de gardă conform graficului lunar, în cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgență a întregului spital și soluționează toate problemele ivite. Informează ofițerul de serviciu despre orice eveniment din gardă.

întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijește; supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii și auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal;

Recomandă și urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor;

 • -  Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de șeful clinicii.

 • -  Răspunde de activitatea rezidenților pe care îi are în pregătire.

 • -  Controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfășurată de personalul mediu, auxiliar și elementar sanitar cu care lucrează;

 • -  Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă și antiepidemice, precum și a normelor de protecția muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă;

 • -   Raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în vigoare;

 • -  Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului în subordine și al bolnavilor pe care îi are în îngrijire;

 • -  Asigură contravizita și gărzile în secție potrivit graficului de muncă stabilit de către -medicul șef de secție sau în situații deosebite, din dispoziția acestuia;

întocmește formele de externare ale bolnavilor și redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire.

 • -   Răspunde prompt la toate solicitările de urgență și la consulturile din aceiași secție și alte secții și colaborează cu toți medicii din secțiile și laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;

 • -  Asigură consultații de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul șef al secției;

 • -  Face parte din echipa operatorie în intervențiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflați sub îngrijirea lui, potrivit indicațiilor și programului stabilit de medicul de secție;

 • -  Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenții chirurgicale și în foaia de observație a bolnavului;

 • -  îndeplinește orice alte sarcini stabilite de șeful de secție și conducerea spitalului

 • -   Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Atribuțiile medicului primar, specialist - Laborator

Efectuează analize si investigații medicale de specialitate din produsele biologice prezentate pentru analiza in laboratorul clinic, prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de laborator) si automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare, recomandate de producătorii aparatelor), interpretează rezultatele obținute;

 • -  Prezintă cazurile deosebite medicului set de laborator;

 • -  întocmește si semnează documentele privind investigațiile efectuate;

 • -  Răspunde prompt la solicitări in caz de urgente medico-chirurgicale ce necesita investigații de laborator si/sau la consult cu alti medici;

 • -  Efectuează si răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru si/sau pe care le are in responsabilitate, de asemenea efectuează, interpretează si răspunde de IQC pentru analizoarele de mai sus, utilizând, in toate cazurile, materiale adecvate puse la dispoziție in acest scop de conducerea laboratorului, conform solicitării;

Efectuează si răspunde de introducerea programelor analitice in analizoarele automate, conform prospectelor existente in Riturile de reactivi, putând realiza, in cazuri justificate, modificări ale programelor analitice amintite insa numai după consultarea conducerii laboratorului si in urma autorizării primite din partea acesteia;

 • -   Interpretează si verifica toate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru, precum si rezultatele obținute în urma analizării produselor biologice pe analizoarele automate, autorizează eliberarea rezultatelor si este răspunzător pentru acestea;

Anunța, in scris, conducerea laboratorului despre defecțiunile si/sau funcționarea anormala a analizoareior menționate la pct!, a altor aparate, tehnicii de calcul si a sistemului informațional existent in compartiment;

Solicita intervenția service si intretinere tehnica periodica atunci când este cazul, după consultări cu conducerea laboratorului si noteaza aceste intervenții in jurnalul de service si intretinere al aparatului respectiv, conform dispozițiilor stabilite de conducerea laboratorului;

 • -  Răspunde de evidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in compartiment pentru utilizare, răspunde de utilizarea judicioasa a acestora, inaintand conducerii laboratorului, lunar, un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta;

Verifica si autorizează eliberarea in scris, către conducerea laboratorului, a solicitărilor lunare si suplimentare de reactivi si materiale de laborator necesare desfășurării activitatii specifice, in funcție de disponibil existent in compartiment;

 • -  Verifica si răspunde de utilizarea la efectuarea testelor de laborator, specifice compartimentului de lucru, numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate de conducerea laboratorului;

 • -  Anunța, in scris, conducerea laboratorului, despre eventualele nereguli constatate la reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situațiilor ivite;

 • -  Verifica si răspunde de îndepărtarea rezidurilor biologice rezultate din activitatea specifica compartimentului, conform normelor legale în vigoare;

Răspunde de întocmirea si pastrarea documentelor din compartimentului de lucru, inclusiv a celor menționate mai sus.

Verifica si răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucțiunilor primite din partea conducerii laboratorului;

Verifica si răspunde de realizarea si menținerea curățeniei si dezinfectiei la locul de munca, conform normelor legale in vigoare;

 • -  Verifica, îndruma si răspunde de activitatea profesionala a personalului aflat in subordinea sa in compartimentul de lucru;

 • -  Urmărește introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de laborator;

 • -  Folosește corect si răspunde de bunurile aflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau pe care le are in grija si ia masuri, pentru conservarea, repararea si, daca este cazul, înlocuirea lor, după incunostintarea si avizarea primita din partea conducerii laboratorului;

 • -  Răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina si comportamentul personalului in subordine;

 • -  Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale (prevederile din Ordinul M.S. nr. 663 / 4.10.1999 si din Ordinul M.S. nr. 219 / 01.04.2002);

Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are in responsabilitate si/sau se afla in compartimentul de lucru: ustensile, aparate, produse etc.;

 • -  Răspunde de pastrarea in bune condiții si utilizarea corecta, raționala si eficienta a mijloacelor, materialelor si produselor pe care le primește si are in folosința sau care sunt utilizate de personalul in subordine;

 • -  Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului sef îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;

Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecție stabilit, pe care-l schimba ori de câte ori este necesar in vederea păstrării igienei si a aspectului estetic personal, precum si ecusonul standard pentru identificvare;

Respecta normele igienico - sanitare si de protecția muncii; Respecta normele de securitate, manipulare a reactivilor si celorlalte materiale de laborator, precum si a recipientelor cu produse biologice si patologice; Respecta normele P. S. I.;

Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta; timpul de munca se consemneraza zilnic in condicile de prezenta ale laboratorului, cu trecerea orei de începere a programului si a orei de terminare a programului de lucru;

 • -   Efectuează controlul intern al calitatii pentru analizele de laborator (hematologie, virusologie, imunologie, biochimie)

Nu paraseste serviciul înainte de sosirea schimbului si predaws^bal toate problemele secției;

Respecta comportamentul etic fata de pacienti, apartinatori si celelalte persoane cu care vine in contact sau colaborează, avand obligația folosirii unurtîmbaj politicos si a unei conduite civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfășurării întregii activitati in cadrul spitalului;

 • -  Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala

Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secției;

Respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale (prevederile cuprinse in Ordinul M.S. nr. 984/23.06.1994);

Se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, de însușirea cunoștințelor necesare utilizării echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educație continua;

Participa la procesul de formare a viitorilor asistenți si medici;

 • -  Cunoaște prevederile cuprinse in Ordinul M.S. nr. 119/2004 (pentru aprobarea normelor privind autorizarea si funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale); 38. Executa si alte sarcini de serviciu (corespunzătoare postului si in limita competentelor profesionale certificate), la solicitarea conducerii laboratorului;

 • -   Răspunde de modul de Îndeplinire al sarcinilor de serviciu.

 • -   Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdiscîplinare

Atribuțiile Medicului primar, medic specialist - Radiologie

 • -  efectuează investigații de specialitate;

 • -  prezintă cazurile deosebite medicului șef de secție;

 • -  întocmește și semnează documentele privind investigațiile efectuate;

 • -  urmărește perfecționarea pregătirii profesionale a personalului în subordine;

 • -  răspunde prompt la solicitări în caz de urgențe medico - chirurgicale sau de consulturi cu alți medici;

 • -  controlează activitatea personalului subordonat;

 • -  urmărește introducerea în practică a metodelor și tehnicilor noi;

 • -  folosește corect aparatura și ia măsuri în caz de defecțiune prin anunțarea personalului tehnic în vederea reparațiilor;

 • -  răspunde de asigurarea condițiilor igienico - sanitare la locul de muncă, de disciplină, ținuta și comportamentul personalului în subordine;

 • -  supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect și în aceeași zi, răspunde de buna conservare și depozitare a filmelor radiografice;

 • -  urmărește aplicarea măsurilor de protecție contra iradierii, atât pentru personalul sanitar cât și pentru bolnavii care se prezintă pentru investigații radiologice;

 • -  îndeplinește orice alte sarcini stabilite de șeful secției și de conducerea spitalului;

 • -  Răspunde de activitatea medicilor rezidenți pe care îi are în pregătire.

Respecta dreptul la libera alegere a furnizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Spitalizare de zi

Destinata acordării de servicii medicale pentru pacienta care nu necesita supraveghere «Zicala mai mare de 12 ore, care pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile

-^Principalele atribuții ale Cabinetului de Boli Infectioase sunt:

 • -  Asigurarea asistentei medicale de monospecialitate precum si tratamentul bolnavilor de hepatita cronica si alte boli infectioase (septicemia, endocardite)

 • -  Asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgent

 • -  Programarea bolnavilor la controale periodice

 • -   Organizarea depistării active, prevenirii si combaterii infecției HIV si hepatitei comice

 • -   Dispensarizarea hepatitei si a altor boli infectioase

 • -  Informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico-sanitare, asupra drepturilor si îndatoririlor pe care le au pentru cunoașterea si pastrarea propriei sanatati

 • -  Documentele medicale pentru precizarea bolii

 • -  Asigura asistenta medicala de monospecialitate a bolnavilor cu afecțiuni acute si comice, conform ghidurîlor de diagnostic si tratament

 • -  Trimitere a bolnavului spre internare cu profil boli infectioase

Atribuțiile farmacistului

 • -  organizează spațiul de munca.dand fiecărei încăperi destinația cea mai potrivita pentru realizarea unui flux tehnoligic corespunzător specificului activitatii;

 • -  răspunde de buna aprovizionare a farmaciei;

 • -  respecta, aplica si controlează aplicarea regulilor de buna practica farmaceutica, prin proceduri elaborate

 • -  respecta si controlează normele de etica si deontologie ale personalului de specialitate

 • -  se informează asupra legislației in vigoare si trebuie sa fie la curent cu noutățile in domeniul de specialitate

 • -  are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, întregii activîtati desfășurate in farmacie

 • -  răspunde de masurile luate, privind protecția informației si a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării, sau folosirii acestora de către persoane neautorizate

 • - cooperează cu medicul, in legătură cu schema terapeutice in cazul asocierilor de medicamente

 • -  nu îndeplinește aceasta funcție intr-o alta unitate farmaceutica

 • -  are încheiata asigurare de răspundere civila , pentru greșeli in activitatea profesinala

 • - supraveghează menținerea curățeniei si a măsurii de dezinsectie in farmacie- asigura aplicarea procedurilor pentru asigurarea calitatii activitatii profesionale in farmacie

 • -  organizează recepția calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie,precum si depozitarea si conservarea acestora in condiții corespunzătoare;

 • - colaborează si cu alte unitati sanitare in vederea asigurării unui consum rațional de medicamente;

 • - controlează prepararea corecta si la timp a medicamentelor;

 • - răspunde de modul cum e organizat si cum se exercita controlul calitatii medicamentelor in farmacie si urmărește cu aceasta sa se elibereze la timp si in bune condiții;

 • -  organizează practica studenților si elevilor repartizați pentru stagiu in farmacie;

 • - răspunde de organizarea si efectua^wfeorecta si la timp a tuturor lucrărilor in gestiune;

 • - verifica daca condicile de prescripții medicale si cele pentru aparat sunt semnate si parafate de medicii abilitați in acest scop si poarta viza șefului de secție;

 • - verifica daca prescripțiile medicale corespund denumirilor din nomenclator iar cantitatile sunt corespunzătoare perioadei stabilite prin O.M.S.nr.56/1997;

 • - stabilește codul pe fiecare medicament prescris;

 • - completează cantitatile eliberate din farmacie,cu indigo pe toate exemplarele condicilor de prescripție;

 • - solicita persoanelor împuternicite de primire a medicamentelor sa semneze de primirea acestora;

 • -  este interzis a face modificări in condica de prescripție cat si in condica de aparat. Orice modificare,atat a sortimentului cat si a cantitatilor se va face numai de medicul care a întocmit condica,sub semnătură si parafa acestuia;

 • - verifica specimenele de semnătură ale medicilor care au dreptul la prascriptii cat si a persoanelor împuternicite de a ridica medicamentele de la farmacie;

 • - semnează si răspunde de eliberarea medicamentelor prevăzute in condicile de prescripție si cele de aparat;

 • - la primirea documentelor de intrare si ieșire a medicamentelor si materialelor sanitare va verifica semnaturile de primire si predare a produselor prevăzute in documente,a exactitatii codurilor,,potrivit nomenclatorului,după care va proceda la introducerea datelor in calculator;

 • -  răspunde de exactitatea datelor introduse in calculator si de respectarea datelor stabilita de predare a documentelor;

 • - orice neconcordanta constatata in documente sau in evidentele din calculator vor fi semnalate farmacistului si directorului financiar-contabil al unitatiijn vederea clarificării lor;

 • - după introducerea datelor in calculator conform programului stabilit de Ministerul Sanatatii si Familiei, atat documentele de intrare cat si cele de ieșire vor fi semnate pentru confirmarea înregistrărilor de către operator după care,se vor preda sub semnătură compartimentului financiar-contabil;

 • - controlează si indosariaza fisele de farmaco-vigilenta si raportarea efectelor adverse ale medicamentelor

 • -  alcătuiește un dosar de prospecte si un dosar cu articole științifice referitoare la medicamentele nou introduse pe piața

Atribuțiile asistentului medical - secțiile cu paturi

 • -  fși desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului;

 • -  Respectă regulamentul de ordine interioară;

 • -   Preia pacientul nou internat și însoțitorul acestuia (în funcție de situație), verifică toaleta personală, ținuta de spital și îl repartizează la salon;

 • -  Acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul;

 • -  Participă la asigurarea unui climat optim și de siguranță în salon;

 • -   Identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute pe tot parcursul internării;

 • -  Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informwtă asupra stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele și starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire și informează medicul; -

 • -  Pregătește bolnavul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament;

 • -  Pregătește bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigații speciale sau intervenții chirurgicale, organizează transportul bolnavului și la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

 • -  Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului;

 • -  Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon și supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului;

 • -  Observă apetitul pacienților, supraveghează și asigură alimentarea pacienților dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observație;

 • -  Administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, conform prescripției medicale;

 • -  Pregătește echipamentul, instrumentarul și materialul steril necesar intervențiilor;

 • -  Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;

 • -  Asigură îngrijirile postoperator;

 • -  Semnalează medicului orice modificări depistate;

 • -   Participă la acordarea îngrijirilor paliative și instruiește familia sau aparținătorii pentru acordarea acestora;

 • -  Supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

 • -  Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient și a serviciului în cadrul raportului de tură.

 • -  Pregătește pacientul pentru externare;

 • -  în caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul și organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

 • -  Utilizează și păstrează, în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

 • -  Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • -  Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • -  Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

 • -  Respectă și apără drepturile pacientului;

 • -  Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor postului.

■- Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare

 • -  respmtarea manevrelor care implica soluții de continuitate, a materialelor utilizate si a condițiilor de sterilizare

 • -  respecta condițiile pentru neutralizarea materialelor si instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigura

Atribuțiile asistentului medical - Radiologie

 • -  pregătește bolnavul șl materialele necesare examenului radiologie;

 • -  înregistrează bolnavii în registrul de consultații pentru radioscopii și radiografii cu datele de identitate necesare;

 • -   efectuează radiografiile la indicațiile medicului;

 • -  execută developarea filmelor radiografice și conservă filmele în filmotecă, conform indicațiilor medicului;

 • -  păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare;

 • -  înregistrează filmele în camera obscură și după uscarea lor înscrie datele personale pe coperțile filmelor;

* Păstrează evidența substanțelor și materialelor consumabile;

 • -  înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultații radiologice;

 • -  Asigură evidența examenelor radioscopice și radiografice;

 • -  Păstrează evidența la zi a filmelor consumate;

 • -  Participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învățământ și la activitatea de cercetare științifică;

 • -  Asigură utilizarea în condiții optime a aparaturii și sesizează orice defecțiuni în vederea menținerii ei în stare de funcționare;

 • -  Ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecționarea permanentă a cunoștințelor teoretice și practice;

 • -  Utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

 • -  Respectă regulamentul de ordine interioară;

 • -  Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • -  Supraveghează ordinea și curățenia la locul de muncă.

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare

Atribuțiile asistentului medical - farmacie

 • -  organizează spațiul de muncă și activitățile necesare distribuirii medicamentelor și materialelor sanitare;

 • -  Asigură aprovizionarea, recepția, depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor farmaceutice;

 • -  Eliberează medicamente și produse galenice, conform prescripției medicului;

 • -  Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescripției medicului;

 • -  Oferă informații privind efectele și reacțiile adverse ale medicamentului eliberat;

 • -  Participă, alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice;

 • -  Verifică termenele de valabilitate a ^Medicamentelor și produselor farmaceutice și previne degradarea lor;

 • -  Respectă reglementările în vigoare privind* prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • -  Participă la realizarea programelor de educație pentru sănătate;

 • -   Participă la activități de cercetare;

 • -  Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

 • -  Utilizează și păstrează în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

 • -  Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă;

 • -  Participă la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de farmacie;

 • -  Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii;

 • -  Respectă regulamentul de ordine interioară.

- Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare

Atribuțiile Asistentului medical - de Laborator

 • -   Pregătește fizic și psihic pacientul, în vederea recoltării, după caz;

 • -  Pregătește materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice;

 • -   Sterilizează materialele necesare investigațiilor de laborator;

 • -  Recoltează produse biologice (în ambulator sau la patul bolnavului, după caz);

 • -  Prelevează unele produse biologice necesare investigațiilor de laborator;

 • -  Prepară și pregătește coloranți, medii de cultură și anumiți reactivi necesari pentru tehnicile de laborator;

 • -   Prepară soluții dezinfectante;

 • -  Asigură autoclavarea produselor biologice;

 • -  Efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, parazitologie, serologîce, toxicologie, citologice și de anatomie-patologică);

 • -   Participă la efectuarea necropsiilor;

 • -  Respectă normele de păstrare și conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează;

 • -  Acordă primul ajutor în caz de urgență (accidente produse în timpul recoltării);

 • -  întocmește documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator);

 • -  înmagazinează datele de laborator pe calculator, după caz;

 • -  Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;

 • -  întocmește și comunică datele statistice din laboratorul clinic;

 • -  Asigură păstrarea și utilizarea instrumentarului și a aparaturii din dotare;

 • -  Supraveghează și controlează efectuarea curățeniei și a dezînfecției laboratorului;

 • -  Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii;

 • -  Utilizează și păstrează în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.

 • -  Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • -  Participă la realizarea programelor de educație pentru sănătate;

 • -  Informează persoana ierarhică superioară asupra deteriorării reactivilor aparaturii din dotarea laboratorului;

 • -  Respectă secretul profesional și codul de etică ai asistentului medical;

 • -  Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale și de utilizare a echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă;

 • -   Participă la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de laborator;

 • -  Respectă regulamentul de ordine interioară.

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

- Respectarea manevrelor care implica soluții de continuitate, a materialelor utilizate si a condițiilor de sterilizare

 • -  Respecta condițiile pentru neutralizarea materialelor si instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigura

Atrubutiile Psihologului

 • -  efectuează abordarea psihologica a tuturor cazurilor nou diagnosticate, in mod diferențiat, in funcție de varsta persoanei afectate;

 • -  efectuează pentru fiecare copil evaluarea d.p.d.v. al dezvoltării psihomotorii, precum si evaluarea relațiilor intra-familiale;

 • -  comunica echipei interdisciplinare situațiile de criza din familie susține ședințe de consiliere psihologica cu ingrijitorii legali ai copilului si cu personalul secției de zi

 • -  participa la discuțiile interdisciplinare si alcătuiește planul de acțiune pentru fiecare caz in parte

 • -  planifica, organizează si efectuează ședințe de psihoterapie cu copilul si membrii familiei

 • -  participa la cererea coordonatorilor de proiect la realizarea programelor de cercetare , redactarea de publicații de specialitate.

Atribuțiile Asistentului social

 • -  întocmește proiecte de intervenție pentru fiecare caz social

 • -  întreprinde acțiuni pentru reducerea numărului de abandonuri participa la investigațiile efectuate in teren pentru identificarea familiilor care si-au abandonat copii in instituții spitalicești sau alte instituții

 • -  ajuta familiile in obținerea drepturilor ce le revin, obținerea actelor de identitate pentru copii

 • -  facilitează internarea mamelor cu probleme sociale in centre de ocrotire maternaia

29 pastreaza si actualizeaza in permanenta evidenta copiilor abandonați in secțiile de nou nascuti, copii abandonați in spitale sau aite instituții întocmește documentația necesara , anchete sociale pentru internarea copiilor abandonați, vârstnicilor si gravidelor si familiilor cu probleme efectuează investigațiile necesare in cazuri de abandon, pentru identificarea aparținătorilor , persoanelor abandonate si pregătește reintegrarea acestora in propia familie sau in instituții de ocrotire

organizează si efectuează vizite active post - reintegrare si post - plasament si întocmește rapoarte de evaluare pe care le discuta cu autoritatile implicateorganizeaza si participa la evaluarea rezultatelor programelor de protecție sociala si comunica autoritatilor si instituțiilor implicate, rezultatele obținute

organizeimfc'Si desfasoara programe de educație pentru sanatate, activitati de consiliere, lecții educative si demonstrații practice pentru populație si diferite categorii profesionale aflate in formare.

Atribuțiile Infirmierei

își desfășoară activitatea în spital sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical;

Pregătește patul și schimbă lenjeria bolnavului;

Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;

Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice;

Asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea recipientelor utilizate în locurile și condițiile stabilite (în secție);

Asigură toaleta bolnavilor imobilizați ori de câte ori este nevoie; Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;

Transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie și o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine Interioară;

Execută la indicația asistentului medical, dezinfecția zilnică a mobilierului din salon; Pregătește la indicația asistentului medical, salonul pentru dezinfecție, ori de câte ori este necesar;

Efectuează curățenia și dezinfecția cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor și a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;

Pregătește și ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării și îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;

Colectează materialele sanitare și instrumentarul de unică folosință, utilizate, în recipiente speciale și asigură transportul lor la spațiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;

Ajută asistentul medical și brancardierul la poziționarea bolnavului imobilizat;

Golește periodic sau la indicația asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanțul de către asistentul medical și au fost înregistrate în documentația pacientului;

După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregătește cadavrul și ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituției;

 • -   Nu este abilitată să dea relații despre starea sănătății bolnavului;

 • -  Va respecta comportamentul etic față de bolnavi și față de personalul medico-sanitar;

 • -  Poartă echipament de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • -  Respectă regulamentul de ordine interioară;

 • -  Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii;

 • -  Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • -  Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă și protecția muncii;

 • -  Transportă alimentele de la bucătărie pe s^fesau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • -  Asigură ordinea și curățenia în oficiile alimentare;

 • -  Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului

Atribuțiile îngrijitoarei de curățenie

 • -  efectuează curățenia în condiții corespunzătoare;

 • -  efectuează întreținerea gospodărească a spațiului repartizat și răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;

 • -  curăță și dezinfectează băile și WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

 • -  efectuează cu avizul personalului mediu și auxiliar aerisirea periodică a saloanelor și răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora;

 • -  curăță și dezinfectează urinarele, scuipăturile, etc. Conform indicațiilor primite ;

 • -  transportă gunoiul și reziduurile alimentare în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corect;

 • -  răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are în grijă personal, precum și a celor ce se folosesc în comun;

îngrijitoarea care își are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primește în plus o serie de sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora.

CAPITOLUL IV

FUNCȚII SI ATRIBUȚII ALE APARATULUI FUNCȚIONAL

ATRIBUȚIILE BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

este subordonat managerului si desfasoara in principal următoarele activitati: pregătește si analizeaza Planul anual al managementului calitatii

coordonează activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii

manualul calitatii

procedurile

coordonează si implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc si a

31 standardelor de calitate coordonează si implementează procesul de îmbunătățire continue a sistemului de management al calitatii

 • -  implementează instrumenete de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite

 • -  asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatiideclarate de manager

 • -  asigura implementarea si menținerea conformității sistemului de management a! calitatii cu cerințe specifice

 • -  coordonează activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun

~ coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii

 • -  asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurării sanatatii pacientilor

 • -  asista si răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calitatii

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

 • -  organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și ia timp a înregistrărilor;

 • -  organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale și luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri și servicii din unitate, în ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fără mișcare sau cu mișcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • -  exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • -  participarea la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

 • -  organizarea evidenței tehnico-operative și gestionare; asigurarea ținerii lor corecte și la zi;

 • -  organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și regularizarea diferențelor constatate;

 • -  întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri și cheltuieli;

 • -  efectuarea corectă și în conformitate cu dispozrîțjile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

 • -  se ocupă de creditele necesare, corespunzător comenzilor și contractelor emise, în limita creditelor aprobate;

 • -  verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii;

 • -  întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăți în numerar;

 • -  luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului și pentru recuperarea pagubelor produse;

Compartimentul Resurse Umane este subordonat managerului și asigură :

 • -  efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la structură și toate modificările de structuri ale unității;

 • -  efectuează lucrări privind statul de funcțiuni - întocmire, modificări curente;

32 întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea și salarizarea personalului pornind de la normativele de personal aprobate prin Ordinul M.S., respectând criteriile stabilite pentru fiecare categorie de personal și avizate de Ministerul Muncii; efectuează toate lucrările de acreditare a personalului pe care le transmite la Casa de Asigurări de Sănătate;

întocmește lucrări de pensionare, redistribuiri și disponibilizări cu respectarea prevederilor Codului Muncii;

întocmește rapoarte statistice privind numărul si drepturile personalului completează la zi Regitrul REVISAL

la propunerea managerului si cu aprobarea Consiliului județean organizează concursuri in vederea ocupării posturilor vacante si temporar vacante coordoneaza^mtualizarea fiselor de post

modifica si completează fisa postului a fiecărui angajat in funcție de noile atribuții primite prin act administrativ întocmește acte adiționale la contractele individuale de munca

în cadrul compartimentului se efectuează toate lucrările impuse de legislația în vigoare cu referire la personal și cheltuielile de personal aferente;

în cadrul compartimentului se efectuează toate lucrările privind salarizarea personalului, state de plată lunare, lucrările pentru întocmirea statelor de premii la sfârșitul anului, lucrări de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților, lucrări de indexare a salariilor în conformitate cu HGR și Ord. Guv., lucrări raportate la Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate Ministerul Sănătății, Agenția pentru Șomaj și Casa de Pensii;

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Avizează la cererea conducerii actele care angajeaza răspunderea patrimoniala a spitalului

Verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare In condițiile in care actul jurudic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare in care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, in vederea refacerii actului

Efectuează demersuri de obținere a titlurilor executorii in vederea recuperării drepturilor de creanța (constituiri parte civila, notificării, somații etc)

Reprezintă si apara interesele spitalului in fata organelor administrației de stat, a instanțelor judecătorești si in cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, in baza împuternicirii

întocmește actele procedurale necesare apararii intereselor spitalului la masuri pentru punerea in executare a hotărârilor definitive si irevocabile Redactează avize si opinii juridice in legătură cu solicitările formulate in acest sens de către structurile spitalului, după prezentarea punctului de vedere motivat;

Avizează, la cerere, asupra modalității masurilor ce urmeaza a fi luate, precum si asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea spitalului;

Raspundela cererile, petițiile si scrisorile persoanelorfizice si juridice, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, in limita competentelor

 • -  Redactează cererile de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac, cu aprobarea conducerii;

 • -   Contribuie prin întreaga sa activitate la respectarea legii

 • -  Reahzeaza evidenta actelor normative cu aplicare in sistemul sanitar si a cellor cu caracter general, urmărește si transmite conducerii si compartimentelor noile acte normative aparute;

 • -  Asigura consultanta juridica tuturor compartimentelor spitalului;

 • -  la masuri pentru pastrarea tuturor dosarelor in condiții de deplina siguranța, precum si arhivarea acestora;

 • -  Respecta normele de protecția muncii

Prin Serviciul de Statistică se colectează datefe^M; nivel de secție lunar, trimestrial, anual și se prelucrează în vederea trimiterii spre INCDS.

 • -  Se calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului.

 • -  Se întocmește raportul de decontare a serviciilor spitalicești pe baza grupelor de diagnostice.

 • -  Se analizează indicatorii pe spital.

 • -  Se întocmesc centralizatoare de diagnostice și proceduri care se transmit la Direcția de Sănătate Publică.

 • -  Se întocmesc situații prin care se informează conducerea spitalului cât și șefii de secție despre indicatorii obținuți, cazurile nevalidate, 1CM, lunar, trimestrial, anual.

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

 • -   Elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;

 • -  Elaborarea sau, după caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentiei de atribuire ori, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • -   îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de OUG

 • -  Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire

 • -   Participa la proceduri de achiziții publice

 • -   Constituirea si pastrarea dosarului de achiziții publice

 • -  Respecta normele de protecția muncii

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Atribuțiile șoferului

 • -  verifica autoturismul înainte de plecarea in cursa;

 • -  primirea, completarea si predarea foilor de parcurs la compartimentul financiar contabil;

 • -  transportarea diferitelor produse si bunuri in vederea aprovizionării unitatii;

 • -  transportarea analizelor la unitățile specializate in vederea efectuării acestora;

 • -  executa orice alte sarcini dispuse de șeful ierarhic superior sau de conducerea unitatii;

 • -  răspunde de starea tehnica si de funcționare a autoturismului după luarea in primire;

 • -  remediază defecțiunile curente aparute in timpul executării misiunii si consemnează in foaia de parcurs remedierile făcute;

 • -  curata sî întreține autoturismul in interior in condiții igienice;

 • -   in situația in care lipsește de la serviciu atribuțiile vor fi preluate de achizitorul instituției.

Atribuțiile fochistului

 • -   respectarea graficului de srviciu si răspund la solicitările personalului din secții privind punerea in funcțiune a recipientilor de oxigen

 • -  asigura si răspund de buna funcționare a instalațiilor de la centrala termica, respectând normele ISCIR, PSI si protecția muncii

 • -  predarea si preluarea serviciului se va face pe baza de proces verbal, in care sevor însemna toate deficientele si greutățile ivite , ce vor fi aduse la cunoștința șefului ierarhic

 • -  este interzisa înstrăinarea de piese si de utilaje pe care le are in inventor

 • -  asigura si respecta orarul de încălzire si asigurarea apei calde

 • -  sunt interzise orice improvizații si reparații ce nu sunt de competenta fochistului

 • -  asigura activitatea de paza si acces in instituție

 • -  este interzisa parasîrea locului de munca fara aprobarea scrisa a conducerii unitatii

Atribuțiile magazinerului

 • -  Recepționează toate materialele de natura obiectelor de inventar, materialele sanitate achiziționate restituite sau primite prin transfer si întocmește in aceeași zi formele necesare de înregistrare

 • -  Recepționează sortimentul, cantitatea bunurilor primite

 • -  Sortează si aranjeaza bunurile in magazie pe categorii,răspunde de eliberarea lor si de condițiile de păstrare

 • -  întocmește referate de necesitate pentru materiale si produse in vederea achiziționării lor pentru emiterea comenzilor

 • -  Verifica materialele intrate in gestiunea sa si operează zilnic, pe baza intrărilor si ieșirilor de materiale

 • -  întocmește nota intrare recepție (NIR) si constatarea de diferente pentru fiecare produs intrat in gestiune

 • -  Utilizează fise de magazie pentru fiecare material intrat in gestiunea sa. Pe aceste fise tine evidenta acestor produse , pe baza de lista de alimente sau bon de consum

 • -  Eliberează zilnic, le contabilitate un exemplar 1 din NIR cu toate semnaturile comisiei de recepție la care sunt anexate facturile in original, pe baza carora au fost recepționate mărfurile.

 • -  Preda zilnic bonurile de consum (exemplar 1) cu toate semnaturile aferente la contabilitate pentru înregistrarea lor

 • -  Asigura receptionarea serviciului de catering si ajuta la distribuirea hranei in spital

 • -  Răspunde de buna stare a depozitelor aparatelor existente in depozit, semnalând deteriorarea acestora

 • -  Răspunde de paza si securitatea bunurilor din magazie si semnalează imediat orice deficienta constatata șefului ierarhic

Răspunde material sau penal, după caz, pentru lipsurile din gestunea pe care o are in primire

Atribuțiile spălătorese!

 • -  primește rufele murdare de la secțiile cu paturi si de la alte compartimente ale unitatii;

 • -  eliberează in schimbul rufelor murdare, cantitati egale de rufe curate si in buna stare

 • -  verifica starea rufarîei, o triaza si preda lenjeresei pe cele care necesita reparații;

 • -  asigura dezinsectia rufelor, scoaterea petelor si pastrarea separat a celor murdare;

 • -  primește de la magazie, pe baza de bon, materialele necesare si răspunde de utilizarea lor;

 • -   nu permite spalarea si calcarea rufariei străine in spalatoria spitalului;

 • -  răspunde de starea curățeniei a spălătoriei, de buna funcționare a utilajelor si intretinerea lor sî respectarea normelor igîenico-sanitare, de protecție a muncii si PSI;

 • -   răspunde de spălatul rufelor, uscatul si călcatul lor, respectind regulile sanitaro-antiepidemice

CAPITOLUL V

OBLIGATA GENERAL-

Manevrele care propun soluții de contuitate si materiale utilizate :

 • 1. Punctia venoasa. Materiale utilizate : seringi, soluții antiseptice, bandaje sterile, ace unica folosința

 • 2.  Injecții intramusculare si intravenoase. Materiale utilizate : seringi, soluții antiseptice, bandaje sterile, ace de unica folosința

 • 3. Punctia lombara. Materiale utilizate : seringi, soluții antiseptice, bandaje sterile, ace de unica folosința

 • -  Obligația personalului de a respecta secretul de serviciu

 • -  Obligația păstrării de către personalul medical a confidențialității de către terti asupra informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor

 • -  Obligația acordării serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor

 • -  Obligația respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor

 • -  Obligația respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

 • -   Verificarea inainte de utilizare a condițiilor si termenelor de sterilizare ( valabilitate ) a materialelor si instrumentelor medicale

 • -  Obligația completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute , subcutanate, cronice

 • -   Obligația pregătirii profesionale continue prin cursuri de specialitate si participare la diferite manifestări științifice a personalului medical

 • -  Obligația personalului spitalului de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sanatate

 • -  Serviciu! de garda permanent:

 • 1. serviciul de garda are dotarea specifica pentru furnizarea serviciilor de urgenta

 • 2. serviciul de garda este organizat conform prevederilor legale

 • -  Personalul încadrat are obligația sa respecte prevederile contractului cadru, sistemului de asigurări sociale de sanatate si a normelor de aplicare, in caz contrar acesta va fi sancționat disciplinar si va răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatoruîuidin vina si in legătură cu munca lor conform Regulamentului Intern, Codului Muncii si principiilor răspunderii civile contractual.

CAPITOLUL Vi

FINANȚAREA SPITALULUI

în conformitate cu Legea nr.270/2003 și completările ulterioare, Spitalul de Boli Infectioase Brașov este finanțat prin Casa de Asiguari de Santate Brașov ,de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și de la bugetul Consiliului Județean din sume care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate.

De la Casa de Asiguari de Sanatate a Județului Brașov

Obiectul contractului îl constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala spitaliceasca in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate , conform Contractului ~ cadru privind condițiile acordării asistentei medicaie in cârdul sistemului de asigurări sociale de sanatate si normelor metodologice de aplicarewaoestuia

De la bugetul de stat se asigură:

 • -  desfășurarea activităților cuprinse în programele naționale de'Sănătate;

 • -  dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanță, în condițiile legii;

 • -  efectuarea de reparații capitale;

Bugetul Consiliului Județean participă la finanțarea unor cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere, modernizare și finalizare a construcțiilor spitalului, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale; Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din :

 • -   donații și sponsorizări

 • -  asocieri investiționale în domenii medicaie ori de cercetare medicală și farmaceutică

’ închirierea temporară a unor spații medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale;

 • -  contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agențî economici;

 • -  editarea și furnizarea unor publicații cu caracter medical;

 • -  servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacienților ori a angajatorilor;

 • -  servicii de asistență medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienților;

 • -   alte surse.

In cadrul Spitalului de Boli Infectioase Brașov la compartimentul HIV/SIDA exista un coordonator al Suprogramului de supraveghere si control al infecției HIV, conform HG 261/2010 privind aprobarea programelor naționale de sanatate in anul 2010.

Programele naționale, respectiv suprogramele de sanatate care sunt derulate in comun de către Ministerul Sanatatii si Casa Naționala de Asigurări de Sanatate sunt finanțate din fondurile transferate din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate.

Resursele financiare pentru finanțarea programelor naționale de sanatate provin de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii. Pentru realizarea atribuțiilor si activitatilor in cazul programelor naționale de sanatate si subprogramelor unitățile de specialitate încheie contracte cu medicii si asistentele pe perioada derulării programelor.

Ministerul Sanatatii organizează proceduri de achiziție la nivel național pentru achiziționarea de:

 • -  vaccinuri si materiale sanitare, din sumele prevăzute in Programul național de imunizări

 • -  teste de diagnostic rapide si ELISA necesare pentru depistarea persoanelor infectate cu HIV

 • -  contraceptive acordate in cadrul Programului național de sanatate a femeii si copilului

 • -  medicamente, materiale sanitare , dispozitive medicale

Activitățile derulate la nivelul unitatii noastre sunt:

 • -   monitorizează si evaîueaza la nivel regional derularea activitatilor specifice desfășurate de Spitalele de Boli Infectioase

 • -  monitorizează modul de aplicare a protocolului de prevenire a transmiterii materno-fetale de către Spitalele de Boli Infectioase

 • -  organizează, in colaborare cu Institutul National Dr.Matei Bals sesiuni de pregătire a personalului cu responsabilități in domeniul supravegherii infecției HIV/SIDA

~ dezvolta si aplica programe integrate de servicii de consiliere si medicale la nivelul unităților care acorda tratament HIV/SIDA pentru a asigura un comportament sigur al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA

 • -  monitorizează tratamentul administrat pacientilor cu infecție HIV pentru prevenirea rezistentei la antiretrovirale, in conformitate cu ghidul de tratament HIV/SIDA

CAPITOLUL VII

NORME OBLIGATORII SI DISPOZIȚII FINALE

Respectarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare si funcționare este obligatorie pentru toti angajatii

Regulamentul de Organizare si funcționare poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitățile legale de organizare si funcționare în unitate le cer, prin acte adiționale.

Relațiile de munca sunt reglementate de Codul Muncii - Legea 53/2003 cu modificările si completările ulterioare si de Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura sanitara si Regulamnetul Intern.

Regulamentul de organizare si funcționare va fi prelucrat cu toti angajatii, pe secții si compartimente, sub semnătură de luare la cunoștința.

Pentru personalul nou incadrat după intrarea in vigoare a Regulamentului de Organizare si funcționare se prelucrează de către șeful secției (compartimentului) in care acesta se angajeaza sub semnătură de luare ia cunoștința.

La data intrării in vigoare a prezentului Regulament de Organizare si Funcționare se abroga dispozițiile vechiului Regulament de Organizare si Funcționare.


IS FEtfClA


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. VIGHECI ADRIANA

Consiliul Județean Brașov

STAT DE FUNCȚII

PENTRU ANUL 2015


Aprobat cu HCJBV nr: fâo

In ședința din data:Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala

Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteaza nr.9, tel.422490

Nr.paturi 107

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/treapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

1

l                            2

3

4

ZL?

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

medic boli infect îoasae

s

11

l

3918

640

4558

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

economist

s

11

1

3305

540

3845

3

DIRECTOR MEDICAL

medic boli infectioasae

s

ii

1

3774

620

4394

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

boli infectioase

s

11

2

8244

157!

9815

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

laborator

s

n

1

3715

2096

5811

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

s

1

2795

665

3460

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

SEF

pediatrie

PI,

1

2233

370

2603

8

MEDIC PRIMAR

boli infectioase

s

9

28197

7050

35247

9

MEDIC PRIMAR

laborator

s

I

3357

1872

5229

10

MEDIC PRIMAR

radiologie

s

î

3136

1321

4457

11

MEDIC SPECIALIST

boli infectioase

s

2

5240

1066

6306

12

MEDIC SPECIALIST

terapie intensiva

s

1

2306

1333

3639

13

FARMACIST

farmacie

S

14

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

15

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

S

16

BIOLOG SPECIALIST

laborator

S

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

S

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

SSD

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.

medicina generala

PL

20

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

21

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

laborator

PL

23

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

mi ilogic

PL

24

ASISTENT MEDICAL.

dietetica

PL

25

STATIST1C.IAN MEDICAL

PRINCIPAL

M

26

REGISTRATOR MEDICAL

M

27

INFIRMIERA

M

28

ÎNGRIJITOARE

G

29

SPALATOREASA

G

30

ECONOMISI’ IA

S

31

ECONOMIST 11

s

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE I

s

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEB

s

34

CONSILIER JURIDIC I

s

35

REFERENT IA

M

36

MAGAZINER 11

G

37

ȘOFER I

M

1

1610

419

419

1

2619

1153

3772

1

2619

1153

3772

2

4294

2474

6768

8

20555

6478

27033

l

1903

484

2387

22

43058

11139

54197

10

16605

3782

20387

1

1814

400

2214

3

5960

3489

9449

1

2017

684

2701

1

1570

305

1875

1

1625

rh '

405

2030

3

4257

1077

5334

22

23847

7135

30982

4

3900

682

4582

3

2925

465

3390

3

5817

1731

7548

1

1683

430

2113

3

6516

1731

8247

1

975

171

1468

1

1649

441

2090

l

1574

357

1931

1

1220

186

1406

1

1466

233

1699

38

MUNCITOR CALIFICAT I

fochisi

M

3

3853

672

4525

39

MUNCITOR CALIFICAT II

fochist

M

1

1374

213

1587

40

MUNCITOR CALFICAT I

zidar

M

l

1421

224

1645

41

MUNCITOR CALIFICAT IV

instalator

M

1

1033

186

1219

TOTAL


125         239979


67443


307422


B. Finanțare de la Bugetul de Stat

TOTAL GENERAL


130         248243          69590


317833


42

MEDIC REZIDENT AN IV

terapie intensiva

S

1

2025

1037

3062

43

MEDIC REZIDENT AN II

boli infcctioase

s

2

3386

600

3986

44

MEDIC REZIDENT AN I

boli infectioase

s

2

2853

510

3363

TOTAL

5

8264

2147                10411

-funcții de conducere:

-funcții de execuție:

Total posturi aprobate, din care:

-venituri proprii

-bugetul de stat

Total posturi aprobate, din care:


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


RUNOS

BogoJJ/Orina