Hotărârea nr. 15/2015

Hotărârea.nr. 15 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2015

România

O


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Te!.: 0268,4X0.777

Fax: 0268,475.576

E-maii: office&iudbrasov,ro

Website: www.judbrasov.ro

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.15

din data de 20.02.2015

privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.186 /2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. 19 alin. (1), lit. „a” și lit „b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de votul exprimat pe capitole bugetare în conformitate cu dispozițiile art.39 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2015, conform anexelor nr.l - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

246.714,00

VENITURI PROPRII (minus APA)

2.436,60

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.450,00

Cota defalacate din impozitul pe venit cota de 11,25%

04,02,01

73.438,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptechilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 18.5%)

04,02,04

31.803,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

56.634,00

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

11,02,06

1.794,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40,02,14

16.299,93

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anuiui precedent pentru secțiunea de funcționare

40,10,15,01

1,33

Subv. De la bug stat de la FEN

42,02,20

650,94

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

56.749,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

707,00

SUBV. PT. FINANȚAREA CAMEREI AGRICOLE

42,02,44

400,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

3.111,72

Venituri proprii unitati subordonate

1.238,48

0,00

TOTAL CHELTUIELI

246.714,00

86,64

- cheltuieli de personal

10

55.474,95

0,00

- cheltuieli materiale

20

40.436,45

86,64

- dobânzi

30

7.586,00

0,00

- alte transferuri

55

5.450,00

0,00

- programe fd nerambursabile

56

3.839,45

0,00

- ajutoare sociale

57

69.844,57

0,00

- alte cheltuieli

59

5.848,00

0,00

- cheltuieli de capital

71*72

38.119,58

0,00

- rambursări de credite interne/exteme/

81

16.415,00

0,00

-fond de rezerva bugetara

51

3.700,00

0,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

18.403,56

0,00

- cheltuieli de personal

10

7.787,00

- cheltuieli materiale

20

9.236,56

- cheltuieli de capital

71

1.380,00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

5.597,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.038,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

589,40

0,00

- cheltuieli de capital

71

270,00

0,00

-fond rezerva bugetara

50

3.700,00

0,00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

1.097,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

894,00

- cheltuieli materiale

20

203,40

2. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

36,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

36,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

3. Alte acțiuni

350,00

0,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

350,00

4.Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

414,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

144,00

- cheltuieli de capital

71

270,00

fî.Fond rezerva bugetara

3.700,00

0,00

- fond rezerva buqetara

50

3.700,00

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ

Șl ÎMPRUMUTUL

7.925,00

0,00

-comisioane

20

339,00

-dobânzi

30

7.586,00

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

341,20

0,00

-cheltuieli materiale d.c:

20

331,20

- cheltuieli de capital

71

10,00

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

618,50

0,00

- cheltuieli materiale d.c:

20

418,50

0,00

- cheltuieli de capital

71

200,00

0,00

1 .Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei

618,50

0,00

- cheltuieli materiale

20

418,50

-capital

71

200,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

30.741,17

0,00

- cheltuieli de personal

10

15.406,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

2.589,60

0,00

- ajutoare sociale

57

12.653,57

0,00

* cheltuieli de capital

71

92,00

0,00

Rambursări credite 81.02.05

81

0,00

0,00

1.Centrul școlar pentru educație încluziva Brașov

4.426,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

4.004,00

- cheltuieli materiale

20

397,80

- ajutoare sociale

57

25,00

2.Centrul școlar de educație încluziva de recuperare hipoacuziei Brașov

996,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

862,00

- cheltuieli materiale

20

126,00

- ajutoare sociale

57

8,00

3.Centrul școlar de educație încluziva Fagaras

3.156,20

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.475,00

- cheltuieli materiale

20

673,20

- ajutoare sociale

57

8,00

4.Centrul școlar de educație încluziva Victoria

1.201,70

0,00

- cheltuieli de personal

10

940,00

- cheltuieli materiale

20

200,70

- ajutoare sociale

57

15,00

- cheltuieli de capital

71

46,00

5. Școala profesionala speciala Codlea

1.864,60

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.324,00

- cheltuieli materiale

20

462,60

- ajutoare sociale

57

78,00

6. Centrul școlar pentru educație încluziva Bradet Bacele

2.307,90

0,00

-cheltuieli de personal

10

1,884,00

- cheltuieli materiale

20

351,90

-ajutoare sociale

57

26,00

-cheltuieli de capital

71

46,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

7,Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

3.994,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

3.917,00

- cheltuieli materiale

20

77,40

S.Consiliul Județean Brașov

12.793,57

0,00

- cheltuieli materiale

20

300,00

-ajutoare sociale in natura Corn si lapte si mere

57

12.493,57

9, Rambursări credite 84.02.05

81

0,00

CAP.66.02 SANATATE

13.006,73

0,00

- cheltuieli de personal

10

695,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

698,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

11.613,73

0,00

Rambursări credite 81.02.05

81

0,00

0,00

1.Consiliul Județean Brasov-spitale

9.670,73

0,00

-cheltuieli de capital

71

9.670,73

-rambursări de credite

81

0,00

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

707,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

695,00

- cheltuieli materiale

20

12,00

3.Spitalul Clinic de Copii Brașov

490,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

80,00

-cheltuieli de capital

71

410,00

4.Spitalul de Boli Infectioase

100,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

100,00

5.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

1.000,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

1.000,00

6.Spitalul Ostetrica Ginecologie

136,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

70,00

-cheltuieli de capital

71

66,00

7.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

836,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

536,00

-cheltuieli de capital

71

300,00

8.Spitalul Pneumoftiziologie

67,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

67,00

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

20.009,83

0,00

- cheltuieli de personal

10

6.785,00

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

4.309,83

0,00

acțiuni CJ

500,00

0,00

- reparații biserici

59

800,00

0,00

- salarii personal neclerical

59

4.048,00

0,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.272,00

0,00

-rambursări de credite

81

1.795,00

0,00

-plăti din anii precedent!

0,00

0,00

1. Biblioteca Județeană “George Baritiu"

3.645,60

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.242,00

- cheltuieli materiale

20

1.353,60

- cheltuieli de capital

71

50,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

2. Acțiuni - C.J.

1.500,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

500,00

- alte cheltuieli

59

1,000,00

3.Culte religioase +• Reparații biserici

4.848,00

0,00

-alte cheltuieli, din care:

59

4.848,00

0,00

-reparații biserici

59,12

800,00

-salarii personal neclerical

59,15

4,048,00

4. Muzeul de arta

631,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

420,00

- cheltuieli materiale

20

211,40

5.Muzeul de istorie

1.655,93

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.101,00

- cheltuieli materiale

20

504,93

- cheltuieli de capital

71

50,00

6. Muzeul de etnografie

1.303,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

793,00

- cheltuieli materiale

20

473,40

- cheltuieli de capital

71

37,00

7.Muzeul Casa Mureșenilor

762,20

0,00

- cheltuieli de personal

10

381,00

- cheltuieli materiale

20

321,20

- cheltuieli de capital

71

60,00

8.Scoala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

1.373,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.035,00

- cheltuieli materiale

20

288,80

- cheltuieli de capital

71

50,00

9. Centrul Cultural Reduta

1.494,50

0,00

- cheltuieli de personal

10

813,00

- cheltuieli materiale

20

656,50

- cheltuieli de capital

71

25,00

10. - Rambursări credite BCR Cultura

1.795,00

0,00

- rambursări de credite

81

1.795,00

11. Consiliul Județean- propriu 67,02,03,12

1.000,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.000,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

91.173,60

86,64

- cheltuieli de personal

10

22.733,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

10.857,30

86,64

- asistenta sociala

57

57.191,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

392,30

0,00

t.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.751,70

62,19

- cheltuieli de personal

10

957,00

- cheltuieli materiale

20

794,70

62,19

2.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

2.045,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.479,00

- cheltuieli materiale

20

491,40

- asistenta sociala

57

50,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

3.Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

86.884,80

24,45

- cheltuieli de personal

10

19.949,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

9.439,80

24,45

- asistenta sociala

57

57.141,00

0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- cheltuieli de capital

71

355,00

0,00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

19.132,10

14,48

- cheltuieli de personal

10

12,639,00

- cheltuieli materiale

20

5.723,10

14,48

- asistenta sociala

57

515,00

- cheltuieli de capital

71

255,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

11.003,70

9,97

- cheltuieli de personal

10

7.310,00

- cheltuieli materiale

20

3.332,70

9,97

- asistenta sociala

57

261,00

~ cheltuieli de capital

71

100,00

cjAsistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

56.749,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

384,00

- asistenta sociala

57

56.365,00

4. Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

491,70

0,00

- cheltuieli de personal

10

348,00

- cheltuieli materiale

20

131,40

- cheltuieli de capital

71

12,30

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

6.582,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

328,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

354,80

0,00

- transferuri 55

55

5.450,00

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

450,00

0,00

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

482,80

0,00

- cheltuieli de personal

10

328,00

- cheltuieli materiale

20

154,80

2.Consiliul Județean Brașov

5.350,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

200,00

- alte transferuri

55

4.700,00

- cheltuieli de capital

71

450,00

3.ADDJ AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUD. BRAȘOV

750,00

0,00

- transferuri asoc. de dez intercom unitara

55,01,42

750,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

390,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

140,00

0,00

~ cheltuieli de capital

71

250,00

0,00

1. Consiliul Județean Brașov

390,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

140,00

- cheltuieli de capital

71

250,00

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

4.708,70

0,00

- cheltuieli de personal

10

702,95

0,00

- cheltuieli materiale

20

160,30

0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- programe fd nerambursabile

56

3.839,45

0,00

- cheltuieli de capital

71

6,00

0,00

1.Serviciul Public Județean de Protecfia Plantelor

349,65

0,00

- cheltuieli de personal

10

283.95

- cheltuieli materiale

20

65,70

2.Camera Agricola a Județului Brașov

519,60

0,00

- cheltuieli de personal

10

419,00

- cheltuieli materiale

20

94,60

- cheltuieli de capital

71

6,00

3. Registru aqricol POS CCE

3.839,45

0,00

- programe fd nerambursabile

56

3.839,45

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

47.215,51

0,00

- cheltuieli materiale

20

10.411,96

0,00

- cheltuieli de capital

71

22.183,55

0,00

- rambursări de credite

81

14.620,00

0,00

1. AEROPORT (84.06,02)

21.411,96

0,00

- cheltuieli materiale

20

161,96

- cheltuieli de capital

71

21.250,00

2. RAMBURSĂRI BCR

AEROPORT

5.750,00

0,00

- rambursări de credite

81

5.750,00

3. DRUMURI (84.03.01)

11.183,55

0,00

- cheltuieli materiale

20

10.250,00

- cheltuieli de capital

71

933,55

4. RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

6.606,00

0,00

- rambursări de credite

81

6.606,00

5. RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

2.264,00

0,00

- rambursări de credite

81

2.264,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

—Gt

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
JUDEȚUL BRAȘOV

Deminiirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 4384150


formular 03

anexa 1a OMFP 2487/1956


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul: pentru:


local - sursa 02 activitate proprie


în anul cod fiscal:


2015

4384150


Total credite de angajament aferente anului curent:                   j                            13.713,581 mîl lei

mii lei

Nr.c rt.

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

a

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

701.250,99

36.270,76

35.414,28

X

X

1.1

A

Lucrări in continuare

242.411,71

36.270,76

30.205,28

'■ x :

X

1.2

B

Lucrări noi

453.680,28

0,00

50,00

X

X

1.3

c

Alte cheltuieli de investiții *)

5,159,00

0,00

■  5.159,00

■ ■■■■ -X ■ ■ ■

x ■■ ■

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasîficatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

: 2.1

Cap. 51 total IA + B + C), din care:

i         1,380,00

0.00

1.380.00

X

. X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1,380.00

0,00

1.380.00

X

X

T2.2 i

Cap. 54 total (A + B + C), din care:

T-TuViT? 270,00

0,00

T       270,00

X

T;      X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

270.00

0,00

270.00

X

X

2.3

Cap. 60 total (A + B + C), din care:

10.00

0,00

io,oo

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

10,00

0,00

10,00

X

X

2.4

Cap. 61 total (A + B + C), diit care:

0.00

200,00

TT;T'.X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

200.00

0.00

200,00

X

X

2.6

Cap. 86 total (A + B + C), dîricare:

28.886,67

<#W

T        9.670,73

■Ț    X

X

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

27.186,67

0,00

7.970,73

X

X

1

Proiectare si execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov - Corp B)

27.186,67

0,00

7.970,73

supraf construita 6580m;

regim inaltime S+P+5+6 retras: AC 1562,7mp

nelicitat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1.700,00

0,00

1.700,00

X

X

Cap. 67 total (A + B + C). din

15;3B6,20

1.000,00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

15.366,20

4.300,00

1.000,00

X

X

1.

Consolidare, restaurare si punere in valoare a Cetatii Feldioara

15.366,20

4,300,00

1.000,00

suprafața construita ♦suprafața incinta interioara 2755 mp supr. constr. turn vest 57mp supr. constr. T urn est 61 mp, supr. Constr.

Turn sud 38mp, supr .constr. Turn nord 51 mp, supr, Constr.

Capeia 35 mp, supr constr. Ziduri incinta 277 mp

februarie 2016

12.9

Cap. 70 total (A + B + C), din care:

450,00

0,00

450,00

ȚrtT/Ț-'X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

450.00

0,00

450.00

X

2.10

Cap. 74 total (A + B + C). din cârd:: ■-

250.00

TT: :Ț. •/^■%;:i)Joo

250,00

i/'i'-'rtrt X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

250,00

0,00

250,00

X

2.14

Cap. 84 total (A * B + C), din care;

654.438,12

T;      31.970,76

22.183,55

i-1       x

x

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

199.858,84

31.970,76

21.234,55

X

X

1

Proiectarea si execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a II a din programul de dezvoltare etapizata a Aeroportului International Brașov- Ghimbav

98.797,32

28.935,12

21.200,00

lungime pista 2820m

iulie 2014

2

Reabilitare DJ 104 Sercaia-Hoghiz km 0+000-23+830

101.061,52

3.035,64

34,55

lungime drum 23.830m

contract nr. 87/2013 termen P)F 23.04.2014

Obiective noi (1 * 2 + 3 + ...)

453.680,28

0,00

50,00

X

X

B

1

Aeroportul Internationa! Brașov- Ghimbav etapa a lli-a

453.680,28

0,00

50,00

cale rulare ALFA l=212m; platforma parcare operare aeronave S« 17750mp;

Rețea canalizare pluviala =6000m;

nelicitat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

699,00

0,00

899,00

X

Confii'măm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite ,

Vicepreședinte                                                 Director Executiv Economic

Vestea Mihaif                                                              Viorica Oiteanu


Director Executiv Direcția Tehnica

Boboc Daniel^

Notă:                                                              3pA,

*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei 1b

formular 04

Județul Srasov                                  ..      | anexa          248711996

4384150                          '                    I

LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții11_______________

cu finanțare din bugetul: [itogetul local - sursa 02                              | fn anul |            2015^

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46 alin.(2) lit. a-e din Legea 273J2006 privind finanțele publice locale

pentru: [activitate proprie                                    | cod fiscal: |        4384150|

p Ordonator principal de credite t Vicepreședinte Vestea Miharl


Director Executiv Economic Viorica Olteanu

Total credite de angajament aferente anului curent:                             l                             5.159,00, mii lei

- mii lei -

Nr.c rt.

Denumire Indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document ’)

Suma *}

0

1

2

3

4

s

6

1

Total generai, din care:

X

5.159,00

1.1

Achiziții imobile '■

/x:;-

2:050,00

■ :X •

■ • •.• ••x :

1.2

b.

Dotări independente

X

X zr:

920,00

■.'jr'

-.v'-' X ■■■

1.3

c. ?

Studii fezabilitate

•X

: X?

1.249,00

X

■ ?X

1.4

d.

Consolidări

X .'■■..V.'-

x .+ '■

. 0,00

: ..;K

’ -X "/

1.5

Alte cheltuieli

x

X .

940,00

■■/■X- ■■

.2

Din TOTAL desfășurat, potrivit dasificatifti bugetare pe capitole bugetare, astfel: ■ ■

X

X

5.159,00

X

X

Cap. 51 total (a+b+c+d+eLdlrilcare:

VvIȚV? 1.380,00

X

X

b.

Total, dotări independente {1+2+3+...)

X

X

440,00

X

X

1

Calculatoare

buc

40

160,00

2

Imprimanta multifuncționala profesionala

buc

2

100,00

3

Autoturism

buc

2

180.00

e.

Total, alte cheltuieli f 1+2+3+...}

X

X

940,00

X

X

1

Licențe software MICROSOFT

buc

55

150.00

2

Licențe software AUTOCAD

buc

4

45,00

3

Sistem informatic integrat

buc

1

469,50

4

Extindere modul iT Economic

buc

1

80,00

Cablare structurata

buc

1

160,00

6

Aplicație web LEGIS

buc

1

5,50

7

Portal intern

buc

1

30.00

2.2

Dap;64:tbtal(a+b+c+d+d},

X

’ ’ X

270,90

X

b.

Total, dotări Independente f 1+2+3+...)

X

X

270,00

X

X

1

Implementare sisteme de supraveghere video a traficului rutier pe artereie de intrare/iesire in/din județ in cadrul proiectului "Brașovul județ al siguranței rutiere"

buc

1

270,00

2.3

Cab.-SPtotalta+b+c+d+eLdîiiTsare:

x ■

■ X

X

b.

Total dotări independente (1+2+3+...}

X

X

10,00

X

X

1 |C ecuator

buc

1

10.00

Cap. 61 total (a+b+c+d+e), din care:

■X-

X .

b.

Total, dotări independente (1+2+3+.,.}

X

X

200,00

X

X

1    |Autospeciale de prevenire

buc

2

200.00

Cap. 65iotai (a+b+c+d+e), din care:

1.700,00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+... i

X

X

1.700,00

X

X

Achiziție imobil Spitalul Clinic de Obstethca-Ginecoiogie "i.A. Sbarcea"

buc

1

1.700.00

Cin. 70 total la+b+c+ri+e). din care:

X

450.00

X

HV.      x

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

X

X

350,00

X

X

1

Exproprieri-Reabilita re si extindere sistem de apa si canalizare in iudetul Brașov

buc

350,00

c.

Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...)

X

X

100,00

X

X

1 IStudiu de fezabilitate GIS

100,00

Cau. 74 total (a+b+c+d+e), din care:

X

X

c.

Total, studii de fezabliitate (1+2+3+...)

X

X

250,00

X

X

1

Mașter Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor -Revizuire

buc

1

20,00

2

SF Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

buc

1

200,00

3

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor - Raport de Mediu

buc

1

30.00

'®U

CăjriMttftdt (a+b+c+d+e), din care: ■

X

899,00

z

Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...)

X

X

899,00

X

X

1

Expertiza tehnica+DALI Modernizare drum interj udetean DJ 105A sl

DJ 1C4D -formatdin DJ105Akm53+000-81+600 si DJ104D km

1+960-27+400

buc

1

340.00

2

Expertiza tehnica+DALI Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ106B, DJ108B, DJ102G, DJ1C5C si DJ105P- format din DJ104A km 0+000-35+000; DJ105B km 5+520-14+620, DJ108Bkm 0+000-1+000, DJ102G km1+100-9+900, DJ105C km2+431-5+000, DJ105P kmO+000-3+800

buc

1

280.00

3

Expertiza tehnica+DALI Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătura Intre drumul național DN12 si drumul național DN13- format din DJ131 km 0+000-7+856 si DJ 131B km 0+000-12+978

buc

1

129,00

4

Exoertiza +DALI DJ 112C km 2+755-14+425

buc

1

70.00

5

Expertiza +DALI DJ 104L km 0+000-7+000

buc

1

80.00

_______________________________formular 02

JUDEȚUL BRAȘOV

■    4384150 • ••• •'


SINTEZA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII

cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile ( FEN ) pe anul |    2015    |


- mii iei -

Nr. Cri.

Capitol bugetar

Denumire program FEN / Denumire proiect

Cod indicator

Valoare totală proiect *)

Valoare plăți efectuate până ia finele anului precedent

Credite aferente anului curent

de angajament

I

bugetare II

D

1

2

3

4

5

6

7

1

Total categorii de investiții (rd.A+rd.B), din care:

8.263,98

1.665,18

. x. '. . ■

■' -x. ■ ■

A.

Proiecte în continuare

8.263,98

1.685,18

X

X

8.

Proiecte noi :

6,00

X

X

2

Total valoare proiecte (rd.2.1+rd.2.2),din care:

49.02

8.263,98

1.665,18

6.598,80

4.068,74

2.1

- Fonduri Externe Nerambursabile (FEN)

6.182,75

1.137,06

-X '

■ ■ -X ■ ’ ’

2.2

. ■ • Alte surse "')

2.081,23

528,12

■ ••X’’

•' ■••X ■■

Fondul European de Dezvoltare Regionala {FEDRJ

56.01

8.263,98

1.665,18

6.598,80

4.068,74

: - finanțare din FENtw

6.182,75

.. •    • 1.137.06

- fi nanț^îdlniâție'ssursfeT*!                      - ts

'•   2.081,23

528,12

X

3.1

Platforma de servicii integrate de e-sanatate in cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov nr. contract 695/394/14.02.2013

1.959,32

1.456,62

502,70

229,29

66.10

Proiect nou

NU

X

X

X

X

3.1.1

- finanțare din FEN

1.073,32

968,28

X

X

3.1.2

- finanțare din alte surse **;

886,00

488,34

X

X

3.2

Proiect nau

NU

X

X

X

X

3.2.1

- finanțare din FEN

X

X

3.2.2

- finanțare din alte surse **)

X

X

34

Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul județului Brașov, pentru un număr de 16 U.A.T.-uri în partenariat cu Consiliul Județean Brașov" cod SMIS 48399 - contract de finanțare, nr.1173/321/06.06.2013 și Act Adițional nr.1

6.304,66

208,56

6.096,10

3.839,45

83.02

Proiect nou

[     NU

X

X

X

X

3.4.1

- finanțare din FEN

5.109.43

168,78

X

X

3.4.2

- finanțare din alte surse **)

1.195,23

39,78

X

X


Confirmăm pe propria răspundere realitatea și exactitatea informațiilor prezentate mai sus, conform contractelor de finanțare și evidențelor contabile proprii.


p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte,

Vestea Mihaii


Director Executiv EconomicDirector Executiv Direcția TehnicaDaniela Boboc


Notă:

  • - *) - se va completa valoarea totala a proiectul conform contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management

  • - **) - se va completa valoarea insumata a surselor de finarriare, altele decât ceie din FEN (ex. cofinantarea de la bugetul local, bugetul de stat etc.)

-1) - se va completa cu valoarea creditelor de angajament aferente anului curent

  • - II) - se va completa cu valoarea creditelor bugetare aprobate in bugetul anului curent

JUDEȚUL BRAȘOV

4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1996


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

local - sursa 02

în anul

2015

pentru:

COLEGIUL TEHNIC "I)R. ALEXANDRI BARBAT" VICTORIA - INVAT AMANT SPECIAL

cod fiscal:

4523193


Total credite de angajament aferente anului curent:

46; 001 mii iei

«mii lei -

Nr.c rt.

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.i.F.

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

46,00

0,00

46,00

X

x

1.1

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0,00

/■ x

: ■"■'x

1.2

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0,00

■-.X ■ ■

X '

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții *)

46,00

■ ■ 0,00

■ 46,00

■ ■■ ■■■.x' ■■

■ :X ■ ■

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

2.5

Cap. 65 total IA ♦ B> C), din că'ieerLV

46,00

0,00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... j

0.00

0.00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 * ...)

0,00

000

0.00

X

X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

46,00

0,00

46,00

X

X


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în Sista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul iocat


p Ordonator principal de credite , Vicepreședinte

Vestea Minai!


Director Executiv Economic

Viorica OiteartuDirector Executiv Direcția Tehnica

Boboc DanielaNotă:

*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defalca pe obiective m cadrai anexei IbJUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


____________________________________________________ formular 04

JUDEȚUL BRAȘOV                             | anexa 1b OMFP 2487/1996

4384150

LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții”___________

cu finanțare din bugetul:[bugetul local - sursa 02                             j în anul |            2015)

defalcata pe categorii de bunuri definite conform art. 46 afin. (2) fit, a-e din Legea 273/20Q6 jarftdnd finanțele publice locale

COLEGIUL TEHNIC "DR. ALEXANDRU 1

BARBAT” VICTORIA - INVATAMANT

pentru:

SPECIAL

cod fiscal:

4523193

Total credite de angajament aferente anului curent:

46r00| mii iei

- mii iei -

Nr.c rt.

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

5

6

-1

Total general, din care:

■l' JX ■ ■■■/ " ■?

46,00

x

■■ .'X.'-

1.1

Achiziții Imobile

X

x

0;00

.lA'-X'

X ■

1.2

■?-;bvT

Dotări independente? /

X

46,00

X

■ ■.■ ■ ■ ■■ X '

1.3

Studii fezabilitate

' x.:

::■ :":X ':

0,00

■ :        X ;

■■■ X

1.4

d.

Consolidări ■

■ ■' X

0,00

■X< ■

■      • ••' X \

1.5

•          ':'A

Alte cheltuieli

X

0,00

■ ■.■■■. X

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatieî bugetare pe capitole bugetare, astfel:

■. X

X

46,00

X

X

2.5

Cap. 65 total (a+b+c+d+e), din care: :

X

:;T:^S,C-'U:;:î46,0&

x

b.

Total, dotări Independente (1+2+3+,..)

X

X

46,00

X

X

1

Autoturism

buc

1

46,00

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cat și ca surse, în lista investițiilor aprobată ea anexă la bugetul local.

p Ordonator principat de credite , Vicepreședinte Vestea Mihaii


Director Executiv EconomicDirector Executiv Directța Țșhnica

Boboc DanielaViorica Oîteanu

&


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

local - sursa 02

în anul

2015

pentru:

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INUL UZI VA BRADET- SA CELE

cod fiscal:

4317657

Total credite de angajament aferente anului curent:                  (                               46,00ț mii fel

mii lei

Nr.c

rt.

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Vaioare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.l.F.

0

i

2

3

4

s

6

1

Total general, din care:

46,00

0,00

46,00

X

x ■■ ■■

1.1

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0.00

■■ x ■

.x ■ ■

1.2

B

Lucrări noi:

0.00

0,00

0.00

X ■

:-X

1.3

c ;

Alte cheltuieli de investiții *)

43,00

■ 0,00

46,00

■x ■

■ x

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit cfasificatiei bugetare pe capîtoie bugetare, astfel:

X

X ■ ■■■.

2.5

Cap. 65 totalțA +..B *

X            46>0P’

46^00

A

Obiective în continuare (1*2 + 3 + ...)

0,00

0.00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0.00

0,00

0.00

" X

X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

46.00

0.00

46.00

X

X

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV

4384150


formular 03

anexa 1a OMFP 2487/1996


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă ia bugetul local.

p Ordonator principal de credite , Vicepreședinte Vestea Mihaif

Director Executiv Direcția Tehnica

Boboc Daniela


Director Executiv Economic

Viorica Olțeanu

(liF
Notă:

*) alte cheltuieli de invesititii. se vor defalca pe obiective in cadrul anexei Ib

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |                               46,Qpj mii lei

■ mii lei

Nr.c rt.

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document*)

Suma *)

0

t

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

X

X

46,00

' ’.X

X

1.1

■ ua.

Achiziții imobile

X

. X

0,00

■■ :X'■ . 'T

1.2

b.

Dotări independente

X"-: -Ț/d

.           X ■ A :.,://

46,00

X

X

1.3

Studii fezabilitate

■■■■ ■X'.-.-T'.':-.;

■A :'.T.. x'.;..

o;oo

T-';? x

:       . X

1.4

d.

Consolidări

-/W'-

x

0,00

.': /:X

1.5

e.

Alte cheltuieli

X

X

0,00

■' x':

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit elasifiestiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

46,00

X

..''A.'/ IX-.-.■■■ ■■■■■■

2.4

Cap. 65 total (a+h+c+d+e), din care:

46,00

X

b.

Total, dotări Independente (1+2+3+,..)

X

X

46,00

X

X

1

Autoturism

buc

1

46,00

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


.JUDEȚUL BRAȘOV

4384150


formular 04

anexa 1b OMFP 2487/1996


C "Alte Cheltuieli de investiții"


LISTA poziției

cu finanțare din bugetul: | bugetul local - sursa 02


_______________________________________________________________ în anul j defalcată pe categorii de bunuri definite conform ari. 46 alin.(2) fit, a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE

pentru: LNCLIjziva bradet- sacele


cod fiscal;


2015


4317657


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea Mihail

Director Executiv Economic


Viorica OlteanaDirector Executiv Direcția .Tehnica


Boboc Daniela \

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL. BRAȘOV

4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1996


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:


local - sursa 02____________________________
DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA

pentru: SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

în anul

cod fiscal:


2015


9870339


Totalcreditedeangajamentaferenteanuluicurent:                  |     .                    '  , 355,00| mii lei

- mii lei -

Nr.c rt.

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.l.F,

0

t

2

3

4

5

5

1

Total general, din care:

355,00

0,00

355,00

X ■    ■:

X

1.1

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

X

X

1.2

8 .

Lucrări noi ’ ■

0,00

0,00

0,00

x .

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții *)

355.00

0,00

355,00

X ■■■

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X .

Cap; 68 total (A t. BA Cfe-dfrtcartii:

355,00

hhh-V'iA v.i-T..

A

Obiective în continuare (1 * 2 + 3 * ... i

0,00

0,00

0.00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C ■

Alte cheltuieli de investiții (total)

355,00

0,00

355,00

X


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca a o eră Ia bugetul local.


p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte Vestea Mi ha îl


Director Executiv Economic

Viorica QlteanuDirector Executiv Direcția Tehnica

Boboc Daniela îNotă:

*) alte cheltui eh de iiivesititii: se vor defalca pe obiective in cadnil anexei 1bTotal credite de angajament aferente anului curent:                  |                              355, OO] mii iei

- mii iei -

Nr.c rt.

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document *)

Suma *)

0

2

3

4

5

6

1

Total genera!, din care:

■ X :

■' x

355,00

:T X

■          A I

1.1

.'.T-

Achiziții imobile

X

X

0,00

X

■      X

1.2

b.

Dotări independente: ■' ■ ■ .

X

X

157,00

X

X

1.3

Studii fezabilitate ■

X

X

75,00

X

X •• ••■•

1.4

d.

Consolidări ;

X

X

0,00

X ■

X /■■■■

1.5.

Alte cheltuieli

■■■X ■■

X

123,00

X

■ X ■■■■■■.■

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

355,00

-.x-

x

Cap. 68 total (a+b+c+d+e), din care:

355,00

X

■ri'             X

b.

Total, dotări independente (1+2+3+,..)

X

X

157,00

X

X

1    ) Autoturism

buc

3

157,00

c.

Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...)

X

X

75,00

X

X

1

SF Construire a 4 case de tip familial Complex Bradet

buc

1

25,00

2

SF Construire a 4 case de tip familial Complex Victoria

buc

1

16,70

3

SF Restructurare Complexul de Servicii Măgură Codlea

buc

1

16,60

4

SF Restructurare Centrul de Plasament Casa Ioana Rupea

buc

1

16,70

e.

TotaL alte cheltuieli { 1+2+3+...)

X

X

123,00

X

X

1

RK Separare consum electric la CS Măgură

buc

1

100,00

2

Server cu licența operare

buc

1

23,00

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. pentru:


JUDEȚUL BRAȘOV

4384150


formular 04 anexa 1b OMFP 2487/1996


LISTA poziției C "Alte Cheltuieli de investiții”___________

cu finanțare din bugetul:[bugetul local - sursa 02                              | în anul


46 aiin.(2) lît. a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice jocaie

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

cod fiscai;


2015


9870339


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite, Vicepreședinte


Vestea Mihail


Director Executiv Economic

Viorica Olteanu


Director executiv Direcție Tehnica

Boboc Daniela yV'.


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

eu finanțare din bugetul:

local - sursa 02

în anul

2015

pentru:

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII NEVAZATORI RAZA DE LUMINA

cod fiscal:

25454584

Total credite de angajament aferente anului curent:                  |           ,                 12,30   ] mii iei

mii iei

Nr.c rt.

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anui curent

Capacități

Termen P.l.F,

0

1

2

3

4

s

6

1

Total general, din care:

12,30

0,00

12,30

X

.X A'

1.1.

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

■   ?■   ■'■X

1.2

’ B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

■ ■: X ■■ Ț

1.3

C "

Alte cheltuieli de investiții') : :

12,30

0,00

12,30

X

■ ■ X ■'

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatieî bugetare pe capitole bugetare, astfel;

X

X

■Cap, 68 total (A + 8 + CJ; dlnAare:

0,00

A

Obiective în continuare (1 +■ 2 +■ 3 + ...)

0,00

0.00

0.00

X

X

B

Obiective noi {1 + 2 + 3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de investiții (tota!)

12,30

0,00

12,30

X

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


’ JUDEȚUL BRAȘOV

i4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1896


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul iocal.

p Ordonator principal de credite , Vicepreședinte Vestea Mlhail


Director Executiv Direcția Tehnica Boboc DanielaDirector Executiv Economic Oiteanu Viorica

0<îr


Notă:

*) alte cheltuieli de invesititii: se vor defaica pe obiective in cadrul anexei 1b

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul:

local - sursa 02

în anul

2015

pentru:

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

cod fiscal:

5686547

Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                               25,00} mii lei

mii iei ■

Nr.c rt.

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate in anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

25,00

0,00

25,00

X

■. x "■ ■■

1.1

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

X :L:.<

■■ X ■■■■■■

1.2

. 8

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

■■■':. X

X                ■

1.3

C

Alte cheîtuteii de învestirii *)

25,00

0,00

25.00

.■■ X

■ ■ X..'"-

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit ciasifîcatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

2.8

Cais. 68 total (A ■+ B + C), din' care:

0,00

vbTVt;      25,00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

0.00

0,00

0,00

X

X

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

25,00

0,00

25.00

X

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


I JUDEȚUL BRAȘOV

14384150


formular 03

anexa 1aOMFP 2487/1996


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, în ti sta investițiilor aprobată ca anexă la bugete! local.

Notă:


p Ordonator principal de credite , Vicepreședinte Vestea MihailDirector Executiv Economic Olteanu Viorica

#■


Total credite de angajament aferente anului curent:                  )                               25,00| mii lei

- mii lei -

Nrx rt.

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document *)

Suma *)

0

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

■ . .           X

■       X

25,00

X ?

X '

1.1

■■

Achiziții imobile

X

X

0,00

X

■■■."■■■■.X

1.2

b. '

Dotări independente

x

%

25,00

ii-X

■■■■■■ X ’■■■

4.3

Studii fezabilitate

'        X

x

0,00

X

.-'-x- ■■■

1.4

d. ■

Consolidări

:;x'.

x ■'

0,00

: A ■■ ■ ■■■:<

A- :

1.5

: ■■■e.

Alte cheltuieli

'■'/-A.

0.00

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit cJasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

■:<       X

<. ..xj. '

25,00

X

■■■■.' ■.■■.■■/.'•A'

2;8

Cap. 68'total ța+b+c+d+e); diricaret

X

25,00

X         .?

b.

Total, dotări independente (1+2+3+..,)

X

X

25,00

X

X

1

Cada terapeutica pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

25,00

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


ț JUDEȚUL BRAȘOV

14384150


formular 04

anexa 1b OMFP 2487/1396


LISTA poziției C ”Alte Cheltuieli de investiții”___________

cu finanțare din bugetul:[bugetul local - sursa 02______________________ j In anul


2015.


defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46 aiin.(2) llt. a-e din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

[CENTRUL DE RECUPERARE SI
REABILITARE A PERSOANELOR CU
pentru: [HANDICAP CANAAN SERCAIA

cod fiscal:


5686547


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective; cât și ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă ia bugetul local.

p Ordonator principal de credite ,

Vicepreședinte Vestea Wlihail
Director Executiv Economic

Oltean u Viorica

($■

LISTA poziției C “Alte Cheltuieli de investiții*1____________

cu finanțare din bugetul:{bugetul local - sursa 02                             j în anul |            201 s|

defalcată pe categorii de bunuri definite conform art, 46 alin.(2) llt. a-e din Legea 273/2006 privind finanțele pubiice locaie__________________

{biblioteca JUDEȚEANĂ "GEORGE ]

pentru:

Total credite de angajament aferente anului curent:

BARITIU"

cod fiscal:

4443159

mii lei

- mii lei -

50,00

Nr.c

rt.

Denumire indicator

U.M

Cantitatea

Credite bugetare aprobate în anul curent

Plăți efectuate nr. si data document *)

Suma *)

G

1

2

3

4

5

6

1

Total general, din care:

■ X

50,00

1.1

Achiziții imobile

X

' TA- ■         ;

0,00

X

X

1.2

b.

Dotări Independente -'

X

X

50,00

X -

■■

1.3

>cl:<

Studii fezabilitate ■   <

X

■V'-' -'- X 'V

0,00

X

X

1.4

d.

Consolidări

■     ■■■■■■■ X

0,00

: ■ X

.           X

1:5

Alte cheltuieli ■

X      ■

0,00

X

X

2

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

50,00

X

X

2.7

Cap. 67 totai /a+b+c+d+e), din care:

soțoio

X

Total, dotări independente (1+2+3+...)

X

X

50,00

X

X

b.

1 I Centrala termica Filiala 6

buc

2

16,00

2

Multiplicator A3 coi or

buc

1

34,00

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala


JUDEȚUL BRAȘOV

.4384150


formular 04

anexa 1b OMFP 2487/1896


Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât și ca surse, îts lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite ,

Director Executiv EconomicViorica O ițea nu
Direcția: Economică


Cwsilral JwIețeâH Brașov

Serviciul: Buget


Nr. înregistrare

Anexa nr.3

Numărul de personal neclerical și cuantumului sprijinului

sub formă de contribuții ia salarizarea personalului neclerical de la bugetul propriu ai Județului Brașov pe anul 2015

Nr. crt.

Unitate cult

Nr. personal neclerical

Suma -în lei-

1.

Arhiepiscopia Ortodoxă Romană Sibiu

314

2.775.540

2.

Arhiepiscopia Romano Catolică București

8

70.716

3.

Arhiepiscopia Romano Catolică Alba lulea

18

159.108

4.

Mitropolia Romana Unită cu Roma Greco Catolica Blaj

18

159.108

5.

Eparhia Reformată din Ardeal Cluj Napoca

21

185.628

6.

Consistoriu Superior al Bisericii Evanghelice Sibiu

39

344.268

7.

Biserica Evanghelică Lutherană Cluj Napoca

26

229.824

8.

Cultul creștin după Evanghelie București

9

79.560

9.

Episcopia Unitariană Cluj Napoca

5

44.208

10.

TOTAL GENERAL

458

4.047.960

Ordonator de credite, Mihail Vestea

Director Executiv, Viorica Olteanu