Hotărârea nr. 149/2015

Hotărârea.nr. 149 – aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

Ro.Hîâjjia


"oo.si.linl Jiidetean. Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.149

din data 29.04.2015

- privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.2105/09.03.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l)         și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.“ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE, .j , ViCEPREȘEDINTW|$^“ "

Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


CI aud iu Comair/V’         'C5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV Str. Prundului nr. 7-9, Brașov

Tel.0268/511481 Fax.0268/410205

E runos@spnbrasov.ro

NrXs~Z>~ l£3 £X 2015

Aprobat, HCJBv nr. /4 &


CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE.

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, denumit în continuare “ Regulament “ se aplică tuturor angajaților din spital, indiferent de durata contractului de muncă.

Art. 2. Spitalul răspunde de respectarea legilor, decretelor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului României, de aducerea la îndeplinire a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Sănătății, dispozițiilor Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov și ale Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Brașov și hotărârilor Consiliului Județean Brașov, dar și a altor acte normative elaborate de organele competente în domeniul ocrotirii sănătății bolnavilor psihici și a celor cu afecțiuni neurologice.

Art. 3. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov este subordonat Consiliului Județean Brașov și colaborează cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, în ce privește încheierea contractelor de furnizare a serviciilor medicale de specialitate.

Art. 4. Imobilele, compuse din construcții și terenurile aferente, în care își desfășoară activitatea Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, fac parte din domeniul public al Județului Brașov și sunt administrate de Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 131/29.10.2012.

Art. 5. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov , clasificat IIM este integrat într-un sistem funcțional unitar prin care se asigură: - accesul populației la toate formele de asistență medicală;

 • - continuitatea acordării asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, cooperare permanentă a medicilor din unitate sau cu medici din unități sanitare diferite,

 • - utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigații și tratament;

 • - dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător nivelului medicinii moderne.

Art.6. Atribuțiile instituției , activitățile și sarcinile personalului sunt reglementate prin norme elaborate de Ministerul Sănătății și sunt supuse controlului acestuia.

Art.7. Problemele de etică și deontologie medicală sunt de competența , după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciștilor din România, Ordinul Biochimiștilor , Biologilor și Chimiștilor sau Ordinul Asistenților Medicali din România.

Art.8. Relațiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii, aprobat prin Legea 53/2003, republicată și de Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

Art.9. Regulamentul de Organizare si Funcționare al Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov este elaborat și asumat de către conducerea spitalului si aprobat de către Consiliul Județean Brașov.

Art.10. Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov, instituție publica, funcționează pe principiul autonomiei fmanciare.Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe baza de contract încheiat cu CASJ Brașov, precum si din alte surse conform legii.

Art.ll. Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov primește sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale , sume care vor fi utilizate pentru destinațiile pentru care au fost alocate , după cum urmeaza:

De la bugetul de stat, prin Direcția de Sanatate Publica Brașov, pentru:

 • a)    Asigurarea drepturilor salariate ale personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului de Sanatate Mintala Brașov

 • b)    Asigurarea cheltuielorl de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor medicale in cadrul Centrului de Sanatate Mintala Brașov

 • c)    Asigurarea drepturilor salariale pentru rezident! in toata perioada rezidentiatului, anii LIV.

De la Consiliul Județean Brașov pentru chelutieli de întreținere si funcționare, precum si pentru investiții.

Art.12. Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov poate realiza venituri proprii suplimentare din:

 • - donații si sponsorizări

 • - închirierea temporara a unor spatii

- contracte de cercetare si aite surse.

Art. 13. Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov monitorizează lunar execuția bugetara, urmărind realizarea veniturilor si cheltuielilor in limita bugetului aprobat.

Art. 14. Spitalul Încheie contract cu Direcția de Sanatate Publica Brașov pentru :

 • a) asigurarea drepturilor salariate ale personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului de Sanatate Mintala Brașov

 • b) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor medicale in cadrul Centrului de Sanatate Mintala Brașov

 • c) asigurarea drepturilor salariale pentru rezident! in toata perioada rezidentiatului, anii LIV.

Sumele necesare se asigura din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

Art 15. Contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov cu C.A.S.J. reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli și se negociază cu conducerea C.A.S.J de către Managerul unității în funcție de indicatorii stabiliți în contractui-cadru de furnizare de servicii medicale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului se elaborează de către conducerea spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății și se aprobă de Consiliul Județean Brașov, la propunerea managerului spitalului.

Art. 16 . în cazul refuzului uneia din părți de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu C.A.S.J., se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov și ai C.N.A.S., care în termen de maximum 10 zile soluționează divergențele.

Art. 17. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului se elaborează la inceputul anului de către conducerea spitalului si se supune aprobării Consiliului Județean Brașov.

Art. 18. Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie si Neurologie se întocmește in conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice si locale.

Art. 19. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar și trimestrial la Consiliul Județean și se publică pe site-ul spitalului.

Art.20. Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcție de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art.21. Salarizarea personalului de conducere din Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov, precum și a celorlalte categorii de personal se stabilește conform legii.

CAPITOLUL II.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.

Art. 22. Structura organizatorică a Spitalului cuprinde:

Structura activității medicale:

Secții cu paturi,

Compartiment Psihiatrie Cronici cu paturi, Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate, Laboratoare și servicii paraclinice,

Farmacie, Staționar de zi, Camere de gardă, Staționar de zi pentru bolnavii toxico-dependenți.

Structura administrativă:

Personal T.E.S.A.,

Muncitori,

Pază.

Art.23. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov este organizat și funcționează conform Organigramei aprobată de plenul Consiliului Județean Brașov.

Art.24. Conducerea Spitalului

Consiliu de Administrație

Manager

Comitet director

Art.25. In cadrul spitalului se organizează si funcționează un comitet director format din managerul spitalului, directorul financiar-contabil, directorul medical si directorul de Îngrijiri.

Art.26. în cadrul spitalului se organizează consiliul medical, format din medicii șefi de secție, șefi de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul-sef.

Art.27. Funcțiile de sef de secție, sef de laborator, farmacist-sef, asistent medical sef sunt funcții de conducere si vor putea fi ocupate numai de medici farmaciști, biologi, chimist! si biochimisti sau după caz, asistent! medicali, cu o vechime de cel puțin 5 ani in specialitatea respectiva.

La numirea în funcție, aceștia vor încheia cu spitalul, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță. Contractul de administrare poate fî prelungit si poate inceta inainte de termen, in principal, in cazul neindeplinirii indicatorilor specifici de performanta. Pe perioada existentei contractului de administrare, eventualul contract de munca incheiat cu o alta instituție publica din domeniul sanitar se suspenda.

Conținutul contractului și metodologia de încheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 28. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov cuprinde în structura organizatorica aprobata de plenul Consiliului Județean Brașov, conform adresei Ministerului Sanatatii nr. XI/A/31972/16923/3825/04.06.2014, următoarele secții si compartimente:

L Structura activității medicale:

Spitalul funcționează cu o capacitate de 605 paturi, în următoarele secții:

Sediul central:

Str. Prundului nr. 7-9, Brașov:

 • - Secția Clinica Neurologie I - 45 paturi, din care terapie acuti - 5 paturi

 • - Secția Neurologie II - 47 paturi, din care terapie acuti - 5 paturi

 • - Secția Psihiatrie 1-43 paturi,

 • - Secția Recuperare Neuro - Psiho - Motorie - 35 paturi.

Str. Mihai Eminescu nr. 18, Brașov:

 • - Secția Psihiatrie 11-55 paturi,

 • - Psihiatrie clinica III - 55 paturi,

 • - Compartiment Psihiatrie Cronici - 10 paturi.

Secții exterioare:

 • - Secția Psihiatrie Cronici Zărnești - 160 paturi,

 • - Secția Psihiatrie Cronici Vulcan - 155 paturi,

Alte compartimente în care se desfășoară activitate medicală: -Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate (neurologie si psihiatrie ), -Centru de Sănătate Mintală Brașov, -Laborator de analize medicale, -Laborator anatomo - patologic,

-Laborator radiologie, -Serviciu E.E.G. - E.K.G.,

-Farmacie,

-Activități comune (asistent social, asistent dietetician, serviciul internări, spălătorese, călcătorese, garderobă, îngrijitoare birouri),

-Staționar de zi - 50 locuri, -Cameră de gardă neurologie, -Cameră de gardă psihiatrie,

-Staționar de zi pentru bolnavii toxico-dependenți.

 • II. Structura administrativă:

- Serviciul asigurare managementul calitatii serviciilor medicale

 • - Compartiment Audit,

 • - Compartimentul Juridic,

-Serviciul R.U.N.O.S.

 • - Birou Salarizare,

-Birou financiar contabil,

 • - Serviciul Aprovizionare , administrativ, transport,

 • - Birou Administrativ,

 • - Birou Achiziții Publice ,

 • - Compartiment tehnic,

 • - Compartiment securitatea muncii ,PSI,

 • - Compartiment CPCIN ,

 • - Birou informatică si statistica,

 • - Muncitori întreținere,

 • - Centrale termice,

 • - Activități normate (telefoniste, spălătorese, lenjerese, șoferi etc.),

 • - Pază.

Art.29. Numărul posturilor care deservesc în prezent Spitalul, conform statului de funcțiuni este de 554, din care:

4 conducere

74 medici (29 rez.)

24 personal cu studii superioare de specialitate,

187 personal sanitar mediu,

93 infirmiere,

15 brancardieri,

65 îngrijitoare,

8 spălătorese,

42 personal T.E.S.A.,

11 paznici,

28 muncitori.

Art.30. Pentru analizarea unor probleme complexe, Comitetul Director poate să constitue grupe de lucru numite comisii, care cuprind specialiști din cadrul unității și din afara acesteia.

Pentru o acuratețe mai mare a deciziilor luate și o rezolvare operativă a diverselor probleme apărute, numărul membrilor unei comisii este limitat la max. șapte.

Art.31. în cadrul Spitalului funcționează următoarele comisii de specialitate:

Comisia pentru examinarea și testarea personalului angajat în unitate.

Atribuții:

 • - verifica evaluările privind performantele profesionale , individiuaie ale fiecărui angajat in raport cu atribuțiile si răspunderile corespunzătoare postului

Comisia pentru inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.

Atribuții:

 • - va controla in termen desfasurarea lucrărilor de identificare a bunurilor pe locuri de folosința, respectarea termenelor si întocmirea dosarelor, declarații, liste de inventar cantitativ si valoric, - proces-verbal privind rezultatele inventarierii bunurilor Încredințate;

~ concluziile si propunerile cu privire la cazurile unde sunt înregistrate plusuri sau minusuri, propuneri concrete de aplicare a dispozițiilor legale in vigoare.

Comisia de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventor.

Atribuții:

 • - verifica pe teren listele mijloacelor fixe propuse pentru casare;

 • - întocmește procesele verbale de casare a mijloacelor fixe

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția medicamentelor si a produselor farmaceutice

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția dezinfectantilor si a materialelor de curățenie

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția tichetelor de masa

Atribuțiile comisiilor de evaluare sunt următoarele:

 • - Deschiderea ofertelor și,după caz, a altor documente care însoțesc oferta; -Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați,în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire;

 • - Realizarea selecției/preselectiei candidaților,dacă este cazul;;

 • - Verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți,din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă;

 • - Verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți,din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică,respectiv,precum și ,dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situația prevăzută la art.202 din OUG.34/2006

 • - Stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme șî a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

 • - Stabilirea ofertelor admisibile;

 • - Aplicarea criteriului de atribuire,astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire,și stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare;

în cazuri justificate conform prevederilor art.209 din OUG.34/2006,elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

 • - Elaborarea raportului procedurii de atribuire,astfel cum este acesta prevăzut la art.213 alin.2 din OUG.34/2006;

Comisia de revizie a procedurii de internare nevoluntară a pacienților psihici periculoși.

Atribuții:

 • - hotărăște daca persoana suferă de o tulburare psihica si considera ca prezintă pericol iminent de vatamare pentru sine sau alte persoane

 • - examinează periodic pacientul internat nevoluntar

Comisia tehnică P.S.I.

Atribuții:

 • - Întocmește planul de aparare impotriva incendiilor

 • - elaborează si difuzează dispoziții, hotarari, răspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor

 • - organizează apararea impotriva incendiilor la locurile de munca

Comitetul de securitate si sanatate in munca.

Atribuții:

 • - aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

 • - urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • - urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • - analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

 • - analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • - efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • - efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

 • - informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în propria unitate;

 • - realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • -  verifică aplicarea normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • - verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacității de muncă;

 • - la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii;

Comisia de disciplina.

Atribuții:

~ stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită;

 • - analiza gradului de vinovăție a salariatului precum și consecințele abaterii disciplinare;

 • - verificarea eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

 • - efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

 • - stabilirea sancțiunii ce urmează a fi aplicată.

Comisia de prevenire si control al infecțiilor nozocomiale.

Atribuții:

 • - elaborează si supune spre aprobare planul anual de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale din unitatea sanitara;

 • - organizează activitatea serviciului de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale pentru implementarea si derularea activitatilor cuprinse in planul anual de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale al unitatii;

 • - propune si initiaza activitati complementare de prevenție sau de control cu caracter de urgenta, in cazul unor situații de risc sau focar de infecție nosocomiala;

 • - răspunde pentru planificarea si solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activitatilor planificate, respectiv pentru situații de urgenta;

colaborează cu șefii de secție pentru implementarea masurilor de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale in conformitate cu planul de acțiune si ghidul propriu al unitatii;

 • -  verifica respectarea normativelor si masurilor de prevenire;

organizează si participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activitatilor derulate;

 • - supraveghează si controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare si menținere a sterilității pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • - supraveghează si controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie;

” supraveghează si controlează activitatea de indepartare si neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • - supraveghează si controlează respectarea circuitelor funcționale ale unitatii, circulația asistatilor si vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenților si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • - supraveghează si controlează respectarea in secțiile medicale si paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic si tratament pentru infecțiile nosocomiale;

» răspunde prompt la informația primita din secții si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infecție nosocomiala;

intocmeste rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecție nosocomiala.

Comisia medicamentului.

Atribuții:

 • - stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibile în farmacia spitalului;

 • - stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecționate și documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiză și recomandări de experți;

~ analiza referatelor de necesitate trimise direcțiunii în vederea aprobării și avizarea lor de către medici specialiști corespunzători profilului de acțiune al medicamentului solicitat.

 • - verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistența medicală;

 • - verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente și analiza lor cu raportarea lunară a situației financiare;

 • - comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție privind administrarea de medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni;

 • - comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acei tratament se consideră inutil.

Comisia de analiza a decesului.

Atribuții:

 • - analizeaza decesele survenite in cadrul spitalului si va aduce la cunoștința conducerii unitatii rezultatele obținute

Comisia nucleului de calitate.

Art.32. Comisia nucleului de calitate este înființată în baza Ordinului nr. 559/ 874/ 4017/ 2001 al CNAS/ MSF/ Colegiul Medicilor din Romania și asigură constant și permanent monitorizarea internă a calității.

Nucleul de calitate are in componenta medici desemnați de conducerea unitatii.

Atribuțiile si responsabilitățile nucleului de calitate sunt:

 • 1.    Asigurarea monitorizării interne a calitatii serviciilor medicale furnizate asiguratilor la acest nivel, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate.

Pentru monitorizarea criteriilor de calitate referitoare la :

 • - oportunitatea continuării spitalizării la 24 ore,

 • - înregistrarea datelor despre evoluția stării de sanatate a pacientului,

 • - confirmarea diagnosticului la 24/ 72 ore in foile de observație,

 • - indicarea medicatiei in foaia de observație,

 • - concordanta medicatiei prescrisa in foaia de observație cu cea efectiv eliberata prin condica de medicamente,

vor fi efectuate, prin sondaj, un număr de minim doua evaluări lunare pentru fiecare secție in parte. Data efectuării sondajelor si constatărilor vor fi înregistrate in registrul de activitate al nucleului de calitate, cu semnătură persoanei care a efectuat sondajul.

 • 2. întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate si urmărirea lunara pentru reactualizarea acestuia.

Punctajele vor fi calculate conform indicațiilor din grila - Anexa nr. 2 din Metodologia de lucru a Ordinului nr. ET/604/1109/487/ 2002.

Pentru calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate referitoare la :

 • 1. decizia de internare a bolnavilor ;

 • 2. internarea pacientilor pe secție in funcție de concordanta cu diagnosticul principal la internare;

 • 3. igienizarea pacientilor ;

 • 4. transportarea/ însoțirea pacientului internat pe secție ;

 • 5. externarea pacientului (inmanarea scrisorii medicale si după caz a retetei gratuite/compensate),

poate fi consultata fisa circuitului pacientului - Anexa nr. 3 din Metodologia de lucru a Ordinului nr. ET/604/1109/487/ 2002.

 • 3. Raportarea trimestriala către Serviciul Medical din Casele de Asigurări de Sanatate, Autoritățile de Sanatate Publica, precum si Colegiile medicilor, a indicatorilor de calitate stabilit! de comun acord de Casa Naționala de Asigurări de Sanatate, Ministerul Sanatatii Publice si Colegiul Medicilor din Romania.

 • 4. Prezentarea propunerilor de îmbunătățire a calitatii serviciilor medicale furnizate asiguratilor, pe fiecare secție in parte si global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse si la cunoștința medicilor șefi de secție. Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile Înaintate de nucleul de calitate in vederea aplicării eventualelor masuri corective si/ sau preventive, după caz.

 • 5. Se vor întruni lunar sau ori de cate ori este nevoie cu reprezentanții desemnați pentru monitorizarea externa a calitatii.

Decizia in vederea organizării unor astfel de Întruniri va putea fi luata de cel puțin doi din cei trei reprezentanți ai instituțiilor implicate in monitorizarea externa a calitatii, in vederea discutării : punctajul obtinut la evaluarea criteriilor de calitate, deficientelor constatate si a masurilor ce pot fi propuse spre aplicare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 6. Elaborarea unor materiale cu informații utile pacientului si aparținătorilor, date generale despre spital, programul de vizita pentru apartinatori, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia, etc.

CAPITOLUL UI.

CONDUCEREA SPITALULUI

Secțiunea I.

MANAGERUL

Art. 33 Spitalul este condus de un manager, persoana fizica, numit prin act administrativ al președintelui consiliului județean.

Art.34. Managerul trebuie sa fie absolvent al unei instituții de invatamant superior si al unor cursuri de perfecționare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii Publice si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art.35. Funcția de manager persoana fizica este incompatibila cu:

 • - exercitarea oricărei alte funcții salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate inclusiv in cadrul unei autoritati executive,legislative ori judecătorești

 • - exercitarea oricărei activitati sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate

 • - exercitarea unei activitati sau a unei funcții de membru in structurile de conducere ale unei alte unitati spitalicești

 • - exercitarea oricărei funcții in cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.

Constituie conflict de interese deținerea de către manager persoana fizica, manager persoana juridica, acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații nonguvemamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intenționează sa exercite funcția de manager.

Art.36 Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

Conform prevederilor Ordinului m.s.nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public

 • I. Obligațiile managerului în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sunt următoarele:

 • 1. stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii;

 • 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

 • 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 • 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 • 5. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • 6. numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 8. prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • 10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;

 • 11. numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condițiile menționate;

 • 13. deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 • 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la pct. 13;

 • 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • 16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;

 • 17. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

 • 18. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, conform reglementările specifice în domeniu;

 • 20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune;

 • 21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării, în condițiile legii, de autoritatea administrației publice locale în subordinea căreia se află spitalul

 • 23. în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 • 24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depășească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație;

 • 25. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;

 • 26. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii;

 • 27. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.

II. Obligațiile managerului în domeniul managementului

serviciilor medicale sunt următoarele:

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

 • 2. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservitar-aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 • 6. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

 • 7.  dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați prin contractul de management;

 • 8.     desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 • 9.    răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății;

 • 10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 12. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui științific;

 • 13. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

 • 14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 15. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • 16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 • 17. poate încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 • 18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

 • 20. răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

 • 22. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.

 • III.  Obligațiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:

 • 1. răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;

 • 2.  răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile și compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • 4.  răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 5. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli unității sanitare , precum și de publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Brașov;

 • 6. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului județean, -conform legislației în vigoare;

 • 7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • 8. aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-fmanciare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;

 • 10. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • 12. răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

 • IV.  Obligațiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 • 1.    răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare

 • 2.    reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

 • 6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8.  răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 9. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite Consiliului Județean Brașov, după caz, informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

 • 12.  răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 16. propune, spre aprobare, președintelui Consiliului Județean Brașov, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital și informează cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

 • 17. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico- financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 18. respectă măsurile dispuse de către președintele consiliului județean, după caz, în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public;

 • 19. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

 • 20. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;

 • 21. respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 • 22. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 23. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 • 24. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale;

 • 25. avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice.

 • V. Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese sunt următoarele:

 • 1. depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Consiliul Județean Brașov;

 • 2. actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

 • 3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site~ul spitalului;

 • 4. depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2.

Secțiunea a Il-a.

Comitetul Director al Spitalului.

Art. 37. în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordinului nr.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, la nivelul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov funcționează un Comitet Director format din:

Manager

Director financiar-contabil

Director medical

Director de îngrijiri

Art. 38. Atribuțiile Comitetului Director:

 • 1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale Consiliului Medical;

 • 2.  elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, in vederea aprobării:

 • a)  numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in funcție de reglementările in vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaborează regulamentul de organizare si funcționare, regulamentul intern si organigrama spitalului, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a condițiilor de cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor nosocomîale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-fmanciar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții si compartimente pentru încadrarea in bugetul alocat;

 • 8.   analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

 • 9.   asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizeaza, la propunerea Consiliului Medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza;

 • 12. la propunerea Consiliului Medical, intocmeste, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercițiu financiar, in condițiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de Îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • 14.  intocmeste informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliul Medical si le prezintă autoritatii de sanatate publica județene, la solicitarea acesteia;

 • 15. negociază, prin manager, directorul medical si directorul fmanciar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • 16. se Întrunește lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;

 • 17.   face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • 18.   negociază cu șeful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzut! ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului;

 • 19. răspunde in fata managerului pentru Îndeplinirea atribuțiilor care ii revin

 • 20.  analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art.39. In cadrul spitalului funcționează Consiliul Medical format din medicii șefi de secție, șefi de departamente, laboratoare, compartimente, condus de directorul medical in calitate de președinte.

Art.40. Atribuțiile Directorului Medical

 • - in calitate de președinte al Consiliului Medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

 • -  monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, Inclusiv prin evaluarea satisfacției pacientîlor si elaborează Împreuna cu șefii de secții, propuneri de Îmbunătățire a activitatii medicale;

 • - aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul Întregului spița;

 • - răspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii Internați;

 • - coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

 • - Întocmește planul de formare si perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții si laboratoare;

 • - avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

 • - asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania;

 • - răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfășurate in spital, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • - analizeaza si ia decizii in situația existentei unor cazuri medicale deosebite ( de ex. cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite, etc.);

 • - participa alaturi de manager la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situații special;

 • - stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • -  supervizează respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 • - participa alaturi de ceilalți membrii ai Comitetului Director, la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului si a planului anual de furnizare de servicii medicale, pe baza propunerilor Consiliului Medical;

 • - participa, impreuna cu ceilalți membrii ai Comitetului Director la negocierea cu CASJ Brașov a contractului de furnizare servicii medicale si răspunde de impartirea valorii contractate pe luni si pe secții;

~ participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la ședințele Comitetului Director;

 • - participa la elaborarea planului de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala, in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, in conformitate cu prevederile legale;

 • - răspunde in fata managerului spitalului pentru Îndeplinirea atribuțiilor care ii revin.

Art. 41. Atribuțiile Directorului Financiar-Contabil

 • -  organizează, Îndruma, controlează si răspunde de activitatea personalului din subordine, conform reglementarilor in vigoare

 • - realizează stabilirea fisei postului pentru personalul din subordine, facand propuneri pentru actualizarea permanenta a conținutului acesteia, in funcție de reglementările nou aparute; in lipsa acestei actualizări, are deplina responsabilitate pentru sarcinile neindeplinite sau Îndeplinite defectuos din acest motiv de către personalul din subordine;

 • - verifica atat Întocmirea fisei postului, cat si verificarea asumării prin semnătură a acesteia de către șefii de serviciu din subordine, pentru personalul din cadrai fiecărui serviciu in parte;

 • - stabilește cu extrema claritate si propune Comitetului Director criteriile de evaluare a activitatii si metodologia de aplicare a acestora (inclusiv cele referitoare la acordarea salariului de merit) pentru Întreg personalul din subordine, asigurând aducerea la cunoștința si cunoașterea acestora de către fiecare categorie de salariat! in parte;

 • - asigura si răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii financiar contabile a unitatii, In conformitate cu dispozițiile legale si de efectuarea corecta si la timp a Înregistrărilor, stabilind prin fisa postului sarcinile personalului din subordine;

 • - răspunde de întocmirea si prezentarea pentru aprobare in termen a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • - angajeaza si utilizează creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor legale sip e baza unei bune gestiuni financiare;

~ răspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielior in limita creditelor bugetare - repartizate si aprobate;

 • - răspunde de realizarea la termen a veniturilor conform prevederilor bugetului propriu;

 • - răspunde de prevenirea înregistrări! in bugetul de venituri si cheltuieli a obligațiilor de plata fara acoperire către furnizori si creditori;

 • - răspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilității si prezentarea la termen a situațiilor financiare privind patrimonial aflat in administrare si a situațiilor privind execuția bugetara;

 • - răspunde de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice si a programului de lucrări de investiții publice;

 • - răspunde de organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferent! acestora;

 • - răspunde de organizarea si tinerea la zi a evidentei si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • - asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare si a bilanțurilor anuale si trimestriale;

 • - angajeaza unitatea prin semnătură, alaturi de managerul unitatii, in toate operațiunile patrimoniale;

 • - organizează controlul financiar preventiv si răspunde de indeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil cu privire la controlul financiar preventiv si la asigurarea integrității patrimoniale;

 • - participa la organizarea sistemului informațional al unitatii, urmărind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilității;

 • - asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unitatii către bugetul statului, unitati bancare si terti;

 • - asigura intocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza Înregistrărilor in contabilitatesi se preocupa de informatizarea lucrărilor in domeniul financiar - contabil;

 • - ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmărește recuperarea lor;

 • - asigura aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare;

 • - exercita controlul ierarhic operativ curent asupra activitatilor supuse acestui control;intocmeste , studii privind optimizarea masurilor de buna gospodărire a resurselor materiale si bănești, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, de respectarea normelor privind disciplina contractuala si financiara in scopul administrării cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a veniturilor, in vederea asigurării unei asistente medicale de calitate;

 • - prezintă periodic studii privind indicatorii economico - financiari si analiza costurilor;

 • -  organizează si face propuneri privind perfecționarea pregătirii profesionale a angajatilor din subordine;

 • - participa la elaborarea si continua adaptare la reglementările legale in vigoare a regulamentului de ordine interioara si a regulamentelor specifice referitoare la serviciile pe care le are in subordine;

-isi insuseste si respecta atat prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare, cat si prevederile Regulamentului Intern , asigurând si controlând cunoașterea si respectarea acestor prevederi de către întreg personalul din subordine si, in caz de constatare a nerespectarii acestor prevederi, ia masuri corespunzătoare;

îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare, cu privire la activitatea finaciar-contabila, ce revin directorului financiar contabil.

Art. 42. Atribuțiile Directorului de îngrijiri

 • - organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de îngrijire din cadrul instituției

 • -  coordonează, controlează si răspunde de activitatea asistenților medicali șefi de secție si deleaga sarcini acestora

 • - controlează si evalueaza periodic calitatea activitatii asistenților medicali si a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitara si elaborează programe si propuneri de îmbunătățire a acesteia

 • - stabilește, pentru personalul din subordine, împreuna cu asistenții medicali șefi de secție necesarul si conținutul programelor de perfecționare organizate pe plan local

~ stabilește nevoile de participare la programele de educație continua organizate inafara instituției pentru personalul din subordine

 • - stabilește criteriile de evaluare a cunoștințelor profesionale si a calitatii activitatii, pentru personalul din subordine

 • -  controlează si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propane si participa la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizeaza

 • - analizeaza împreuna cu asistenții medicali șefi de secție, sesizările privind abaterile de la normele etice si profesionale ale personalului din subordine, propune masuri de sancționare si le prezintă Comitetului Director

 • - stabilește necesarul de personal, asistenți medicali si alte categorii de personal cu pregătire medie sanitara si face parte din comisia de concurs privind angajarea, promovarea si specializarea acestora

 • - stabilește împreuna cu asistenții medicali șefi de secție programul de activitate, in funcție de specificul secției

 • - participa la luarea deciziilor si este membru in Comitetul Director

 • - participa la elaborarea proiectului de buget annual al unitatii si face propuneri privind repartizarea acestuia in funcție de priorități ( activitati de îngrijire, programme de educație continua, dotare cu echipamente, instrumentar, materiale consumabile, reparații etc

 • - participa la elaborarea normelor de ordine interioara a instituției

 • - se ocupa de mordenizarea si si optimizarea activitatii personalului din subordine si face in acest sens propuneri concrete conducerii instituției

 • - prezintă periodic managerului note informative privind activitatea asistenților medicali si a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitara

 • - participa si initiaza activitati de cercetare in domeniul Îngrijirilor

 • - organizează saptamanal si ori de cate ori este nevoie, intalniri de lucru cu asistenții medicali șefi de secție, in care se analizeaza activitatea din saptamana anterioara si stabilesc activitatile următoare

 • -  coordonează si controlează prin sondaj Îndeplinirea atribuțiilor profesionale, de către asistenții medicali si alte categorii de personal cu pregătire medie sanitara, privind indeplinirea atribuțiilor ce decurg din rolul propriu, conform competentelor profesionale si indeplinirea atribuțiilor ce revin in cadrul rolului delegate, conform prescripției medicului

 • - asigurarea primirii in condiții optime a pacientilor

~ asigurarea corectitudinii Înregistrării datelor in dosarul de Îngrijire a pacientului

 • - asigurarea comportamentului etic fata de membrii echipei si fata de pacient si apartinatorii acestuia

 • - asigura repartizarea personalului pe secții, in vederea asigurării calitatii activitatilor de Îngrijire, in concordanta cu nevoile instituției

 • - asigura respectarea programului de activitate

 • - asigura respectarea normelor de protecția muncii si prevederilor regulamentului de ordine interioara, starea de igiena a pacientilor, secțiilor si compartimentelor si a spatiilor aferente serviciilor de Îngrijire din instituție

~ răspunde de aplicarea precauțiilor universale si izolare speciala a bolnavilor;

 • - răspunde de comportamentul igienic ai personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de către acesta;

 • -  urmărește circulația germenilor in spital, menține legătură cu laboratorul de microbiologie si sesizează orice modificare;

 • - urmărește respectarea circuitelor funcționale din spital/sectie in funcție de specific;

 • - răspunde de starea de curățenie din secție, de respectarea normelor de igiena si antiepidemice;

 • - propune directorului fmanciar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecțiilor nosocomiale si menținerii stării de igiena;

 • - controlează respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

 • - controlează igiena bolnavilor si a insotitorilor si face educația sanitara a acestora;

 • - urmărește efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor si Însoțitorilor si le indeparteaza pe cele necorespunzatoare, situație pe care o aduce la cunostiinta medicului sef de secție si managerului spitalului;

 • - constata si raportează managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalații sanitare, incalzire) si ia masuri pentru remedierea acestora;

 • - organizează si supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfectii periodice si ori de cate ori este nevoie;

 • - participa la recoltarea probelor de mediu si testarea eficacității dezinfectiei si sterilizării impreuna cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale;

 • - urmărește in permanenta respectarea de către personal si insotitori a masurilor de izolare si controlează prelucrarea bolnavilor la internare;

 • -  anunța la serviciul de internări locurile disponibile, urmărește internarea corecta a bolnavilor in funcție de grupe de varsta, infectiozitate sau receptivitate;

 • - urmărește aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor pentru supravegherea contactilor;

~ instruiește personalul din subordine privind autodeclararea Îmbolnăvirilor si urmărește aplicarea acestor masuri;

~ semnalează medicului sef de secție cazurile de boli transmisibile pe care le observa in rândul personalului;

 • - instruiește si supraveghează personalul din subordine asupra masurilor de igiena care trebuie respectate de vizitatori si personalul spitalului care nu lucrează la paturi(portul echipamentului, evitarea aglomerării in saloane);

~ instruiește personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea si pastrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei de la bolnavii infectiosi, transportul lenjeriei murdare, transportul si pastrarea lenjeriei curate;

 • - urmărește modul de colectare a deșeurilor infectioase si neinfectioase, a depozitarii lor, a modului de transport si neutralizare a acestora;

 • - controlează si instruiește personalul din subordine asupra tinutei si comportamentului igienic, precum si asupra respectării normelor de tehnica aseptica si propune medicului sef de secție masuri disciplinare in cazurile de abateri

~ participa alaturi de ceilalți membrii ai Comitetului Director, la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului si a planului anual de furnizare de servicii medicale, pe baza propunerilor consiliului medical

 • - participa, impreuna cu ceilalți membrii ai Comitetului Director la negocierea cu CASJ Brașov a contractului de furnizare servicii medicale si răspunde de impartirea valorii contractate pe luni si pe secții

 • - participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la ședințele Comitetului Director

 • - participa la elaborarea planului de acțiune pentru situații special si asistenta medicala, in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, in conformitate cu prevederile legale

 • - participa la programe de perfecționare profesionala

 • - răspunde in fata managerului spitalului pentru indeplinirea atribuțiilor care ii revin

 • - răspunde de arhivarea documentelor medicale si predarea acestora către arhiva spitalului.

Secțiunea a IlI-a.

Consiliul Medical al Spitalului.

Art. 43 . Consiliul Medical este compus din medicii șefi de secție, șefi de laboratoare, farmacistul-șef și asistentul șef

Art. 44. Principalele atribuții ale Consiliului Medical sunt:

 • a) evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital și face propuneri pentru elaborarea:

□planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

□planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • b) elaborează proiectul planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare;

 • c) face propuneri Comitetului Director privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

 • d) participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale spitalului;

 • e) desfășoară, în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG și cu serviciul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale de la nivelul spitalului, activitatea de:

 • □ evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv, alcătuirea de echipe multidisciplinare pentru îngrijirea bolnavilor;

 • □ evaluare a satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

 • □ monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală;

□prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale.

 • f) stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;

 • g) elaborează planul anual de îmbunățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • h) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului;

 • i) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/ laborator/ compartiment și face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • j) evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri managerului cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • k) participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical ang

 • l) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare șiperfecționare continuă a personalului medico-sanitar;

 • m) face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate;

 • n) participă la îmbunătățirea standardelor clinice i a modelelor de practică în scopul ere terii gradului de satisfac ie al pacien ilor ;

 • o) reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;

 • p) asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • q) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • r) analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc);

 • s) participă, alături de Manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

 • t) stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • u) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 • v) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

x) analizează și soluționează sugestiile, sesizările șl reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

y) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

Art.45. Dispozițiile art. 180 alin 1 lit b-d din Legea 95/2006 referitoare la incompatibilități, conflicte de interese si sancțiunea rezilierii contractului de administrare se aplica si șefilor de secție,de laborator sau de serviciu din cadrul spitalului.

Secțiunea a IV-a.

Consiliul de Administrație

Art.46. Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform prevederilor art. 186 din Legea nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 47. Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov este alcătuit din:

 • a) 2 reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

 • b) 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov;

 • c) 1 reprezentant al președintelui Consiliului Județean Brașov;

 • d) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania (cu statut de invitat);

 • e) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania (cu statut de invitat).

Managerul spitalului participa la ședințele consiliului de administrație fara drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate , afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

Art.48 Consiliu de administrație are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului și îndeplinește următoarele atribuții principale:

- avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului , precum si situațiile financiare trimestriale si anuale ;

- organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al președintelui consiliului județean;

 • - aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • - avizeaza programul anual al achizițiilor publice intocmit in condițiile legii;

 • - analizeaza modul de Îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

 • - propune revocarea din funcție a managerului si a celorlalți membri ai comitetului director, când constata existenta situațiilor prevăzute la art. 180 alin.

 • (1) și la art. 183A3 alin. (1) din Legea nr.95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Membrilor consiliului de administrație le sunt aplicabile prevederile art. 180 alin.2 din Legea 95/2006, referitoare incompatibilități si conflicte de interese si ale prevederile art. 187, referitoare la depunerea declarațiilor de interese si de avere.

Art.49. Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.

Art.50. Membrii consiliului de administrație se intrunesc lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor sai , a președintelui de ședința sau a managerului si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Secțiunea a V-a

Consiliul Etic

Art. 51. In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 si ale Ordinului m.s.nr. 145/2015 pentru aprobarea componentei si a atribuțiilor consiliului de etica ce funcționează in cadrul spitalelor, la nivelul -Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov s-a infiintat un Consiliu Etic format din 7 membri, pe o perioada de 3 ani.

Art. 52. Componenta Consiliului Etic este următoarea:

 • - 3 reprezentanți aleși prin vot, din cadrul corpului medical al spitalului;

 • - 2 reprezentant! aleși prin vot, din cadrul corpului asistenților medicali din spital;

 • - consilierul juridic;

 • - un reprezentant ales al asociațiilor de pacienti;

 • - un secretar, fara drept de vot.

Art. 53.

(1) Atribuțiile Consiliului Etic sunt următoarele:

 • a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al unității sanitare;

 • b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare;

 • c) formulează și înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

 • d) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

 • e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unității sanitare;

 • f) analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. In situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

 • g) primește, din partea managerului unității sanitare, sesizările făcute în vederea soluționării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3;

 • h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient-cadru medicosanitar și personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația în vigoare3;

 • 3 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217, 218 și 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; Codurile deontologice profesionale; Regulamentele interne ale unităților sanitare.

 • i) verifică dacă personalul medico-sanitar și auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienților prevăzute în legislația specifică4, pe baza sesizărilor primite;

 • 4 Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • j) analizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârșite de către pacienți5 sau superiori ierarhici. In măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputații a personalului;

5 Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de soluționare;

 • l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

 • m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;

 • n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății și a petentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor propuse;

 • o) aprobă conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

 • p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu;

 • q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de către petent;

 • r) aprobă conținutul rapoartelor bianuale și anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

 • s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziția angajaților, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unității sanitare respective;

 • t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4.

Consiliul de etică poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

 • (2) Atribuțiile Președintelui Consiliului de Etică sunt următoarele:

 • a) convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât și ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgență sau la solicitarea a cel puțin patru dintre membrii acestuia;

 • b)    prezidează ședințele consiliului de etică, cu drept de vot. în cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv;

 • c)    avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică și rapoartele periodice;

 • d)    informează managerul unității sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea completării componenței acestuia.

 • (3) Atribuțiile Secretarului Consiliului de Etică sunt următoarele:

 • a)    deține elementele de identificare - antetul și ștampila consiliului de etică - în vederea avizării și transmiterii documentelor;

 • b)    asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidența corespondenței, a sesizărilor, hotărârilor și avizelor de etică;

 • c)    introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică și a managerului unității sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului informatic;

 • d)    asigură realizarea și gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor pacienților de către cadrele medico--sanitare și pe cele referitoare la abuzurile pacienților față de cadrele medicosanitare;

 • e)    informează președintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică;

 • f)    convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea președintelui, cu cel puțin o zi înaintea întrunirilor;

 • g)    asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă și imparțială soluționare a spețelor supuse atenției consiliului de etică;

 • h)    întocmește procesele-verbale ale ședințelor consiliului de etică;

 • i)     introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al pacientului distribuite și colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză prezentat în anexa nr. 5 la ordin. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică și a managerului unității sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora;

 • j)     asigură postarea pe site-ul unității sanitare a informațiilor privind activitatea consiliului de etică;

 • k)    formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității consiliului sau a unității sanitare și le supune aprobării consiliului de etică;

 • l)     întocmește raportul semestrial al activității desfășurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului;

 • m) întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului.

CAPITOLUL IV.

ATRIBUȚIILE SPITALULUI.

Art. 54. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov este unitate sanitară de specialitate, de categoria a IIM-a, care asigură asistență medicală completă de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați și în ambulatoriu.

A

Art 55 In raport cu dotarea tehnică cu mijloace de investigație și tratament și cu personalul de specialitate de care dispune, unitatea este obligată să asigure:

 • a.    aplicarea măsurilor privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, precum și a măsurilor de protecție sanitară;

 • b.    primul ajutor și asistență medicală de urgență bolnavilor prezentați pentru consultații, în limita competenței;

 • c.     efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor internați și a celor din ambulatoriu;

 • d.    stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienții spitalizați;

 • e.    aprovizionarea și distribuirea medicamentelor;

 • f.     informarea bolnavului sau a persoanelor apropiate acestuia asupra stării bolii și evoluției acesteia, în scopul asigurării eficienței tratamentului aplicat;

 • g.    crearea unei ambianțe plăcute, asigurarea unei alimentații corespunzătoare afecțiunii, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, precum și servirea mesei în condiții de igienă;

 • h.    realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

 • i.     pregătirea pentru acordarea asistenței medicale de urgență victimelor unui potențial dezastru sau atac terorist.

Art 56. Spitalul este obligat să înregistreze persoanele cărora le acordă asistență medicală, să le întocmească foaia de observație și celelalte acte stabilite prin dispozițiile legale.

De asemenea, va elibera la cererea celor interesați și potrivit dispozițiilor legale, certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletine de analiză, certificate de constatare a decesului și alte asemenea acte.

Obligațiile și răspunderile care revin personalului sanitar și unității sanitare Î11 înregistrarea și raportarea activității desfășurate, documentele folosite și circuitul acestora, se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice, în conformitate cu actele normative privind sistemul informațional în unitățile sanitare.

Art. 57. Internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie sau ambulatoriul de specialitate, după cum urmează: ~ internarea bolnavilor din județ se efectuează de medicul de gardă;

~ internarea bolnavilor din afara județului se aprobă de către Manager, cu excepția urgențelor.

Bolnavii vor fi repartizați în secții în funcție de natura și gravitatea bolii.

Art .58. Bolnavii pot fi transferați dintr-o secție în alta sau dintr-un spital în altul, asigurându-li-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul și documentația necesară și, dacă este cazul, mijlocul de transport prin stația de salvare.

Art.59. Spitalul poate aproba, la cererea aparținătorilor, părăsirea spitalului de către bolnav, după ce în prealabil au fost încunoștințați de consecințele posibile asupra stării de sănătate a bolnavului. Aceasta se consemnează în foaia de observație sub semnătura bolnavului și a medicului.

Art.60. La terminarea tratamentului, externarea bolnavului se face pe baza biletului de ieșire întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție, bilet care se înmânează bolnavului, iar foaia se îndosariază.

Art.61. în acordarea asistenței medicale, întreg personalul medico-sanitar trebuie să respecte fără limite ființa umană, să se conformeze normelor de etică și deontologie profesională, să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului și pentru promovarea stării de sănătate a populației, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire a sănătății fiecărui bolnav, să militeze pentru apărarea demnității profesionale, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale.

Art. 62. întreg personalul unității trebuie să acționeze pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abatere de la disciplină, să contribuie la întărirea ordinii și să respecte cu strictețe programul de lucru.

Art. 63 întreg personalul spitalului are obligația de a respecta clauzele contractuale cu casa de asigurări de sanatate, stabilindu-se sancțiuni disciplinare in caz de nerespectare

Art.64. Spitalul asigură întregului personal efectuarea în fiecare an calendaristic, a concediului de odihnă, care este de minimum 20 de zile lucrătoare, a concediului suplimentar, după caz, nefiind permis refuzul în totalitate sau în parte a acestor concedii, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 65. Spitalul acordă, conform legislației în vigoare - Ordinul 547 din 26/05.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului la salariile de baza, in conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr.I si ale art 9 si 10 din anexa III la Legea -cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice - salariul de bază si valoare spor condiții deosebit de periculoase .

Art 66. Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

Raportările se fac către Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și constituie baza de date, la nivel național, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății.

Art. 67. Spitalul are obligația să furnizeze Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov informațiile medicale care au stat la baza contractelor de furnizare de servicii medicale.

Documentația primară, ca sursă a acestor date, va fi păstrată, securizată și asigurată sub formă de document scris și electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DE MUNCĂ.

Secțiunea I.

Secția cu paturi.

Art. 68. Secțiile cu paturi sunt conduse de câte un medic, care îndeplinește funcția de medic șef de secție și care este ajutat în activitatea sa de o asistentă medicală șefa, aleasă din personalul mediu sanitar din secția respectivă.

Art 69. Secțiile cu paturi au următoarele atribuții:

I. Cu privire la asistența medicală:

 • - acordarea serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor

 • - respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare

La primire (camera de gardă / cabinetul de consultații și internări):

 • - examinarea imediată, completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • - asigurarea primului ajutor și acordarea asistenței medicale calificate și specializate, până când bolnavul ajunge în secție;

 • - asigurarea transportului și a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se transferă în alte unități sanitare;

 • - asigurarea medicamentelor de urgență și a acelora necesare pentru începerea imediată a tratamentului bolnavilor;

 • - recoltarea produselor patologice pentru examinări bacteriologice, prealabile tratamentului;

 • - îmbăierea bolnavilor, dezinfecția și deparazitarea bolnavilor și efectelor;

~ asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • - ținerea evidenței zilnice a mișcării bolnavilor și asigurarea comunicării locurilor libere ambulatoriului de specialitate;

 • - întocmirea documentelor de internare - foaia de observație.

II. In secție:

 • - repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare referitoare la prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nozocomiale;

 • - asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua internării;

 • -  efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • - declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;

 • -  asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul de evoluție al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, a medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapie!, a instrumentarului și aparaturii medicale; completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute si cronice

 • - asigurarea în permanență a îngrijirii medicale, necesare pe toată durata internării;

 • - pastrarea confidențialității fata de terti a tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale

 • - asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice

 • - asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

 • - asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;

 • - asigurarea alimentației bolnavilor în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

~ desfășurarea unei activități care sa asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și de servire a mesei, de igienă personală și păstrarea legăturii acestora cu familia;

~ transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați, unităților sanitare ambulatorii și medicului de familie de care aparțin;

- organizarea și desfășurarea programului de educație pentru sănătate, activități de consiliere, atât pentru pacienți, cât și pentru aparținători și diferite categorii profesionale aflate în formare;

 • - utilizarea și păstrearea în bune condiții a echipamentelor și instrumentarului din dotare, supravegherea colectării materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și asigurarea că acestea sunt depozitate în vederea distrugerii.

 • - neutilizarea materialelor si instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigura

 • - asigurarea orarului de distribuire a meselor pentru pacienți si personalul de garda, in intervalul: 8°°- 9°° - mic dejun

1230 - 133°-prânz

18  - 19 - cina

 • - schimabrea lenjeriei murdare/contaminate pentru secțiile spitalului, care se face comform procedurii si anume :

 • - saptamanal

 • - regula obligatorie : lenjeria se chimba de cate ori este cazul

 • - după fiecare externare

 • - responsabile sunt asistentele si infirmierele de salon;

 • - echipamentul de lucru pentru personalul care lucrează pe secțiile medicale, se schimba conform graficului prezentat in Anexa 7 a Contractului colectiv de munca.

 • - echipamentul de protecție :

 • - incaltaminte 2/an

 • - pantaloni 2/an

 • - fuste 2/an

 • - bluze 2/an

 • - halate de molton - sistem pavilionar 1/an

~ halate doc 2/an

 • - salopete doc 2/an

 • - pelerine de ploaie 1/an

 • - cizme electroizolante 1/an

 • - calote 3/an

 • - mânuși si masti după necesitați

 • - sorturi după necesitați

 • - cizme de cauciuc

» casca de protective după necesitați

 • - ochelari de protecție după necesitați

 • - centura de siguranța după necesitați

 • - dezinsectia se face trimestrial conform graficului de lucru stabilit de către unitate in asa fel incat dispariția insectelor sa fie totala si a condițiilor prevăzute in contractual de prestări servicii

 • III. Cu privire la îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală:

 • - urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;

 • - asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu și instruirea personalului medico-sanitar aflat în unitate pentru stagii practice.

 • IV. Cu privire la activitatea de învățământ și cercetare:

 • - asigurarea desfășurării practice a învățământului medical superior și mediu, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • - efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu

aplicarea de metode noi de investigație și tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.

 • V. Cu privire la documentele ce se elaborează în cadrul fiecărui compartiment, cu indicarea priorității și termenelor de elaborare:

 • - problemele de sănătate ale populației și activitatea personalului medico -sanitar din cadrul spitalului, se înregistrează pe formulare de evidență primară (fișe, registre, foi de observație etc.), pe baza cărora se alcătuiesc, în mod periodic, dările de seamă.

 • - formularele de evidență primară și raportare statistică sunt cele elaborate de către Ministerul Sănătății.

 • - orice modificare în evidențele primare se efectuează numai pe baza ordinelor Ministerului Sănătății.

 • - toate cererile și furnizările de date statistice, precum și utilizarea de formulare de evidență primară în afară de cele tipizate de Ministerul Sănătății sunt interzise.

 • - documentul primar de bază al spitalului este foaia de observație clinică, care se completează la cabinetul de consultații, la biroul de internări și de către secțiile spitalului.

 • - foaia de observație clinică se completează în termen de 24 de ore de la internarea pacientului, de către medici și se verifică și contrasemnează de către medicul șef de secție, la ieșirea pacientului din secție.

 • - la ieșirea pacientului din spital i se întocmește biletul de ieșire și certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă, dacă este cazul si decontul de cheltuieli, conform O.M.S. 1100 din 14.10 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli care se eliberează pacientilor pentru serviciile medicale primite. De asemenea, șefii de secție vor transmite, la ieșirea pacientului din spital documentațiile necesare și indicațiile terapeutice cu privire la diagnostic, unităților sanitare ambulatorii de care aparține pacientul. Totodată, aceștia vor transmite medicului de familie al pacientului, scrisoarea medicală.

 • - înregistrarea și raportarea datelor statistice se face conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice

 • - periodic, la datele fixate de Ministerul Sănătății , șefii de secții vor întocmi dările de seamă privind activitatea medico — sanitară a secției.

 • -  șefii de secții vor comunica operativ organelor competente, bolile transmisibile depistate și alte boli prevăzute în instrucțiunile Ministerului Sănătății Publice, accidentele de muncă și cele de circulație.

 • - pentru probleme speciale, cum ar fi transfuziile, examinările de laborator și radiologie etc., se folosește o evidență primară specială, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății

 • - medicii șefi de secție sau cei care girează secția în lipsa acestora, au obligația să verifice datele statistice înregistrate în evidențele primare ale secției, răspunzând de exactitatea lor. De asemenea, ei au obligația de a analiza în mod periodic, la termenele stabilite de Ministerul Sănătății Publice problemele de sănătate din sectorul lor de activitate.

-pentru rezolvarea oricăror probleme deosebite înlocuitorul șefului de secție, laborator,compartiment are obligația să se consulte cu acesta și să informeze cat mai rapid persoana ierarhic superioară sau ofițerul de serviciu pe unitate care este medicul șef al gărzii.;

-pentru toate deciziile luate în afara mandatului expres și fără consultanța personalul mai sus menționat responsabilitatea îi revine de drept înlocuitorului șefului de secție, laborator, compartiment;

-șefii de secție, laborator, compartiment au obligația de a lua toate măsurile pentru a putea fî contactați ia orice oră de către subordonți, înlocuitori sau superiori. Numerele de telefon (fix,mobil) vor fi prezentate conducerii unității, care le va stoca într-un registru special depus la centrala telefonică .Aceste date nu vor fi comunicate public în scopul de a proteja titularii de excese sau de apeluri nefondate.

 • - în caz de necesitate persoanele îndreptățite să controleze șefii de secție, laborator,compartiment vor solicita legătura prin centrala telefonică;

-șefii de secție, laborator, compartiment au libertatea de a comunica aceste date oricărei persoane considerate în drept să le cunoască;

-să asigure la nivelul fiecărei secții, laborator, compartiment a unui registru de evidență a defecțiunilor tehnice în care vor fi consemnate ori de cate ori va fi necesar;

-să asigure existența în cadrul fiecărei secții, laborator, compartiment a unui registru de înregistrăre —ieșire privind documentele din circuitul unității;

-șefii de secție, laborator, compartiment au obligația de a anunța imediat conducerea unității despre orice eveniment deosebit (situații profesionale, litigii, conflicte de muncă, situații considerate ca fiind deosebite) apărute la nivelul secției laboratorului, compartimentului avănd responsabilitatea deplină și directă în cazul în care produc efect negativ pentru buna desfășurare a activității secției sau instituției;

-șefii de secție, laborator, compartiment din cadrul spitalului au obligația să participe la ședințele Consiliului Medical.

Art.70. Procedura de trimitere a graficelor de gărzi

IScop

Procedura are ca scop informarea cat mai corecta a medicilor si pacientilor, asupra medicilor care efectuează serviciul de garda, pentru eficientizarea activitatii medicale si deasemenea reflecta transparenta activitatii medicale.

 • II Domeniul de aplicare

Se aplica tuturor secțiilor medicale care asigura linie de garda in cadrul spitalului

 • III Descrierea procedurii operaționale

 • 1. Generalități

Continuitatea asistentei medicale se asigura prin serviciul de garda conform Ordinului MSP nr. 870/2004 privind timpul de munca organizarea si efectuarea gărzilor in unitățile publice din sectorul sanitar.

 • 2. Conținutul procedurii operaționale

Medicul sef de secție numește un medic specialist sau primar încadrat pe secție responsabil cu întocmirea graficelor de gardă.

Lista medicilor responsabili de întocmirea gărzilor este centralizată la Serviciul RUNOS și este aprobată de Manager, în dublu exemplar, sunt aprobate de către medicul șef al secției si deasemenea de Directorul Medical.

Aprobarea acestora de către Directorul Medical are ca termen data limita de 20 a fiecărei luni.

Varianta scrisa a graficului de gărzi se arhivează un exemplar la nivelul secției și un exemplar la serviciul RUNOS.

După ce acestea au fost aprobate, trebuie realizată transmiterea graficelor de gardă la secretariat de către medicul responsabil cu întocmirea graficelor de gardă.

Termenul limita de transmitere a graficului de gărzi este data de 25 a flecarei luni.

Orice schimb/cedare de gardă se redactează în dublu exemplar se avizează de șeful de secție și se aprobă de Directorul Medical în maxim 24 de ore de la solicitarea schimbului/cedării de gardă.

Un exemplar rămâne la Serviciul RUNOS, iar al doilea se arhivează la nivelul secției.

Graficul de gardă în varianta electronică va fi completat cu noile date și retransmise în aceeați zi la secretariat.

 • IV. LegisIatie

 • •  primară:

-Legea 95/2006 privind reforma în sănătate -Ordinul MSP 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă organizarea și efectuarea gărzilor în unități publice din sectorul sanitar , cu modificări și completări.

 • •  secundară:

-Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului din unitățile publice cu referințe de aplicare prin Legea nr.2 83/2011.

-Regulament intern.

 • V. Responsabilități

 • 1. Medicii care întocmesc graficele de gardă sunt responsabili:

-de întocmirea graficelor de gărzi în colaborare cu personalul medical al secției care realizează gărzi;

-de aprobarea graficului de garda de către medicul sef de secti

-de transmiterea către Direcțiune a graficelor de gărzi pentru a fi aprobate de către Directorul Medical, pana in data de 20 a flecarei luni

-de transmitere a graficelor de gărzi aprobate, către sectretariat pana in data de 25 a flecarei luni;

-de transmiterea către Direcțiune pentru aprobare a oricărei modificări în graficul de gardă aprobat, în aceeași zi sau in cel mult 24 ore de la cererea schimbării de gardă;

-să asigure controlul calității hranei al pacientilor internați din punct de vedere organoleptic, cantitativ si calitativ.

 • 2. Medicul sef de secție trebuie :

-să verifice și să aprobe lista de gardă prezentată de către medicul responsabil din secție;

-în cazul in care nu este respectata procedura de către medicul responsabil sa atraga atentia si sa se asigure de respectarea procedurii de către acesta sau sa numească alt medic responsabil;

-să ia masurile necesare pentru existenta in secție la ora 13 a fiecărei zile a unui număr minim de 5 paturi libere pentru cazurile ce necesita internare de urgenta in ziua respectiva;

 • 3.Directorul Medical răspunde de:

-de verificarea și aprobarea graficelor de gărzi în aceeași zi în care acestea sunt primite (până la data de 20 a lunii in curs).

-de modificările ce survin (schimbul de garda).

Externarea pacienților decedați.

Externarea pacienților decedați în timpul spitalizării:

Externarea decedaților obligatoriu va fi însoțită de îndeplinirea tuturor activităților (formalităților) cuprinse în procedura de externare, privind codificarea cauzelor de boală, deces, precum și întocmirea Biletului de Ieșire din Spital. Epicriza la externare va cuprinde obligatoriu epicriza de deces.

Constatarea decesului:

Decesul este obligatoriu constat de un medic primar/specialist, iar între orele 13.00  -08.00, decesul este constatat de medicul de garda,

primar/specialist, în urma efectuării manevrelor de resuscitare, manevre care vor fi consemnate în FOCG.

Medicul care constată decesul, consemnează în FOCG data si ora decesului cu semnătura Și parafa. Scrie epicriza de deces, cu data/ora, semnătura Și parafa.

Secția respectivă are obligația de a anunța telefonic, telegrafic etc. aparținătorii legali ai pacientului decedat după trecerea a 2 ore de la constatarea decesului. Anunțul se consemnează în FOCG (persoana și ora la care a fost efectuat anunțul).

întocmirea certificatului medical constatator al decesului cade în sarcina medicului anatomopatolog sau medicului primar/specialist, de pe secția unde a fost internat pacientul, cu excepția cazurilor la care se efectuează necropsia anatomo-patologică sau medico-legală.

A

Intocmirea/completarea certificatului medical constatator al decesului poate fi făcută numai după declararea decesului (la 24 de ore de la declararea decesului).

Programul Serviciului de Anatomie Patologică, din cadrul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru eliberarea actelor decedatului Și a cadavrului este de luni - vineri, intre orele 08.00 - 14.00.

în timpul programului de lucru (luni - vineri, orele 08.00 - 13.00) certificatul este întocmit de medicul curant. In afara programului normal de lucru, respectiv în ziua de sambată/duminică, sărbători legale, la nevoie, la solicitarea expresă a aparținătorilor, certificatul este întocmit de medicul primar/specialist de gardă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Se vor completa obligatoriu toate rubricile conform cu FOCG și Actul de Identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau pașaport), fără ștersături, corecturi. Excepțiile de la acesta procedură sunt legate de: Autopsia în cadrul Expertizei Medico-Legală - vezi capitolul corespunzător sau Autopsia anatomo-patologică - vezi capitolul corespunzător.

 • A. Accesul Ia FOCG de către pacient, aparținători legali sau diverse instituții:

 • 1. Prezentul regulament reglementează modalitatea de eliberare a informației din dosarele medicale, de către spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov, în scopul asigurării accesului pacientului la propriile date cu caracter medical și garantarea confidențialității informațiilor ce țin de secretul medical.

 • 2. Dosarul medical al pacientului reprezintă documentația de evidență medicală ce conține informațiile despre starea sănătății fizice și psihice, precum și rezultatele investigațiilor, tratamentelor și îngrijirilor medicale primite.

 • 3. Informația din documentația de evidență medicală se eliberează personal pacientului, iar pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani, precum și cele declarate incapabile se eliberează reprezentanților lor legali (tutore, curator,reprezentant personal - cu împuternicire). In cazul cînd pacientul nu dorește să fie personal informat, la solicitarea acestuia, informația se prezintă persoanei nominalizate de către pacient.

 • 4. în cazul solicitării informației despre datele cu caracter medical a unui pacient decedat, informația se eliberează rudelor apropiate, cu condiția ca în consimțământul informat semnat în timpul vieții de către pacientul decedat nu este indicată expres dorința acestuia referitor la păstrarea confidențialității absolute a datelor despre sănătatea sa.

. La solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanței judecătorești în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informația privind propriile date medicale se eliberează în conformitate cu legislația.

 • 6. Informația privind datele medicale se eliberează la cererea în scris a solicitantului (persoana în cauză) și confirmarea primirii informației prin semnătura solicitantului și conducătorului instituției.

 • 7. în cazul cînd informația solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul medical se află în arhiva spitalului), ea va fi pusă la dispoziția solicitantului, în baza cererii în scris, nu mai tîrziu de 10 zile de la înregistrarea cererii.

 • 8. Cererea scrisă va conține:

 • a) Datele de identificare a solicitantului;

 • b) Detalii suficiente și concludente pentru identificarea informației solicitate (date despre perioada în care s-a aflat în evidența instituției, date despre perioada tratamentului efectuat, date despre perioada de efectuare a investigațiilor etc.);

 • c) Modalitatea de primire a informației solicitate.

 • 9. Persoana responsabilă de eliberarea informației din dosarul medical, desemnată de manager, va asigura eliberarea informației solicitate în termenul menționat anterior.

 • B. Accesul Ia informații medicale pentru activitățile de cercetare ale medicilor si studenților:

 • 1. Informațiile privind datele medicale se eliberează la cererea în scris a solicitantului înregistrată la secretariatul unității), înaintată spre aprobare managerului unității.

 • 2. în cazul cînd informațiile medicale solicitate necesită timp pentru pregătirea acestora (dosarele medicale aflându-se în arhiva spitalului), vor fi puse la dispoziție solicitantului, în baza cererii în scris, nu mai tîrziu de 10 zile de la înregistrarea aecsteia. Dosarele medicale (FOCG) nu părăsesc incinta spitalului, ele putând fi consultate în spațiul special destinat cercetării documentelor medicale (din cadrul arhivei).

 • 3. Foaia de observație va fi scoasa din arhivă de către personalul acreditat de spital (arhivar) si pusă la dispoziție, sub supraveghere în camera special destinată pentru acest scop.

 • 4. Sub niciun motiv nu se autorizează scoaterea documentului medical (medicolegal) din incinta arhivei si nici efectuarea de xerocopii sau fotocopii.

 • 5. Persoana responsabilă de eliberarea informației din dosarul medical (statisticianul, arhivarul), desemnată de manager, va asigura punerea la dispoziție spre cercetare a informațiilor solicitate în termenul menționat anterior.

 • 1 Punctia lombara

Materiale folosite: - ace de punctie de unica folosința, mânuși chirurgicale de unica folosința, vata, tampoane, iod, spirt

 • 2 Infiltrații epidurale si paravertrebrale lombare

Materiale folosite: - ace de unica folosința, mânuși chirurgicale de unica folosința, seringi de unica folosința, vata, tampoane, iod, spirt

 • 3 Punctie venoasa pentru recoltarea probelor biologice

Materiale folosite:- vacutainere, vata, spirt, leucoplast, tampoane

 • 4 Punctie venoasa pentru montarea perfuziilor

Materiale folosite: - truse sterile pentru perfuzii, vata, tampoane, spirt, leucoplast

 • 5 Punctie venoasa pentru montarea injectomatelor

Materiale folosite: - truse sterile pentru injectomat, vata, tampoane, spirt, leucoplast

 • C.Drepturile pacientilor

Drepturile pacienților sunt reglementate de Legea nr.46/2003 și Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 386/2004;

Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unității;

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o iscriminare;

Dreptul pacientului la informația medicală

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului și nerespectarea recomandărilor medicale, precum și cu privire la datele despre diagnostic și prognostic;

Pacientul are dreptul de a decide dacă dorește sau nu să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință psihică;

Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu

minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situația sa medicală și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;

Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, dar numai cu acordul pacientului;

Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;

Dreptul pacientului privind intervenția medicala

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;

Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;

A

In cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar;

A

In cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înțelegere;

în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;

Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienții internați în spitale și din doi medici pentru pacienții din ambulatoriul de specialitate;

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;

Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învățământul medical clinic și cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal, și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului;

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale;

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidențiale, chiar șiși după decesul acestuia.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îșî dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viața privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale

în cazul în care furnizorii sunt obligați sa recurgă la selectarea pacienților pentru

anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aduc la cunoștința publicului.

Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat corespunzător.

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate .

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, va fi creat mediul de îngrijire și tratament cât mai aproape de cel familial.

Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună

pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-1 determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de

sănătate sau până la vindecare.

Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite

unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la servicii comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

Secțiunea a II-a.

Compartimentul Psihiatrie Cronici ( cu implicații medico- legale)

Art. 71. Compartimentul Psihiatrie Cronici desfasoara activitate medicala de tip cronic pentru pacienții cu implicații medico-legale, asupra carora organele de urmărire penala sau instanțele de judecata emit decizii in sensul luării măsurii internării medicale proviziorii art. 110 Cod penal ( art. 247, 248 NCP), internării medicale nevoluntare in sensul Legii sanatatii mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice - Legea 487/2002.

Secțiunea a IlI-a.

Laboratoarele medicale.

Art. 72. Laboratoarele medicale asigură efectuarea analizelor, investigațiilor, recoltarea de produse patologice, tratamentelor, preparatelor și oricăror altor prestații medico-sanitare specifice profilului de activitate.

Atunci când volumul de muncă în profilul de specialitate necesită cel puțin 5 persoane, laboratorul este condus de unul din cadrele cu pregătire superioară din laborator și care îndeplinește funcția de șef de laborator.

Art.73. în laboratorul de analize medicale unde nu este încadrat șef de laborator, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de medicul desemnat de conducerea unității.

Art.74. în vederea organizării în cele mai bune condiții a activității de programare, recoltare, ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretarea în comun a cazurilor deosebite, modernizare în dinamică a examenelor, instruirea personalului sanitar pentru a cunoaște posibilitățile de exploatare și condițiile tehnice de recoltare și efectuare a acestora, laboratoarele colaborează permanent cu secțiile cu paturi și cu cabinetele de specialitate.

Art.75. în structura Spitalului există următoarele laboratoare medicale:

 • - laborator de analize medicale: hematologie, biochimie, microbiologie,

 • - laborator de radiologie si imagistica

 • - laborator de anatomie patologică.

Art.76. Laboratoarele funcționează pe baza unui program de lucru afișat și adus la cunoștința secțiilor cu paturi și cabinetelor medicale, care cuprinde:

 • - zilele și orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizați și a celor din ambulatoriu;

 • - zilele și orele de primire a probelor de la secțiile cu paturi;

 • - zilele și orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite;

 • - orele de eliberare a rezultatelor de la laborator.

Cazurile de urgență se exceptează de la program.

în spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură, în condiții corespunzătoare, de către cadrele medii și auxiliare sanitare din secțiile cu paturi.

Rezultatele examenelor se distribuie din laborator în secția cu paturi, asistentei din secția respectivă, iar la cabinetele de specialitate asistentei de la cabinet, în aceeași zi sau cel târziu a doua zi după efectuarea examenului și obținerea rezultatului.

Art 77. Atribuțiile laboratoarelor medicale:

I. Laboratorul de analize medicale are următoarele atribuții:

 • - efectuarea analizelor medicale de: hematologie, citologie, biochimie, microbiologie, parazitologie, necesare precizării diagnosticului, urmăririi evoluției bolii și prevenirii infecțiilor intraspitalicești;

 • - recepționarea produselor sosite pentru examenele de laborator și înscrierea lor corectă;

 • - asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;

 • - redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate

 • - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

II Laboratorul de radiologie si imagistica are următoarele atribuții: -colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este nevoie;

-organizează și utilizează corespunzător filmoteca clasică și electronică;

-se preocupă de aplicarea măsurilor de prevenire a iradierii patologice sau inutile a bolnavilor și a persoanelor din laborator;

-organizează programarea și efectuarea examenelor radiologice și de imagistică în timp util;

-organizează redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor; -organizează și controlează raportarea către serviciul tehnic în cel mai scurt timp a oricărei defecțiuni apărute la aparatura de specialitate;

-șeful laboratorului stabilește necesarul de produse în vederea unei funcționări normale a laboratorului, asigurând realizarea părții corespunzătoare a planului anual de achiziții al spitalului;

Personalul care lucrează in Laboratorul de radiologie mai are următoarele atribuții, cf. Legii nr.l 11 din 10 octombrie 1996 privind desfasurarea in siguranța a activitatilor nucleare :

 • a) asigurarea si menținerea:

-securității nucleare, protecției impotriva radiațiilor ionizante, protecției fizice, planurilor proprii de intervenție in caz de accident nuclear si asigurării calitatii pentru activitatile desfășurate sau a surselor asociate acestora;

-evidentei stricte a materialelor nucleare si radioctive, precum si a tuturor surseloutilizate sau produse in activitatea propie;

 • b) respectarea limitelor si condițiilor tehnice prevăzute in autorizație si raportarea oricăror depistări, conform reglementarilor specifice;

 • c) limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat;

 • d) dezvoltarea propiului sistem de cerințe, regulamente si instrucțiuni care asigura desfasurarea activitatilor autorizate fara risc inacceptabile de orice natura e) sa răspundă pentru gospodărirea deșeurilor radioactive generate de activitatea proprie

 • f) să suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportului, tratării, condiționării si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseri.

 • g) răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

 • III. Laboratorul de anatomie patologică:

 • - efectuarea de necropsii bolnavilor care au decedat în termen de max. 24 ore de la internarea în spital și a celor pentru care medicul curant solicită acest lucru, în vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului și precizării cauzei medicale a morții, la cererea scrisă a aparținătorilor decedatului. Directorul spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului șef de secție și al medicului anatomo - patolog;

 • - efectuarea de îmbălsămări;

 • - cercetarea histo-patologică a materialului provenit de la necropsie, a pieselor operatorii și a celor provenite de la biopsii și biopuncții;

 • - eliberarea certificatului constatator de deces, completat și semnat de medicul curant și de medicul anatomo ~ patolog;

 • - eliberarea cadavrelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - colaborarea cu laboratorul de medicină legală, în cazurile prevăzute de lege

 • - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

Art. 78. Documentele ce se elaborează în cadrul laboratoarelor medicale sunt cele stabilite de Ministerul Sănătății.

Pentru examinări de laborator și radiologie se folosește o evidență primară specială, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății.

Toate cererile sau furnizările de date statistice, precum și utilizarea de formulare de evidență primară în afara celor tipizate de Ministerul Sănătății sunt interzise.

Art.79. Executarea investigațiilor medicale se face pe baza recomandării medicilor din secții, iar redactarea rezultatelor se efectuează de către personalul cu pregătire superioară din laborator.

Art.80. Documentul de bază al laboratorului medical este buletinul, în care se consemnează rezultatul analizei solicitate de secțiile cu paturi și cabinetele de specialitate. Aceste buletine se întocmesc imediat sau a doua zi, cu excepția analizelor care necesită un timp mai îndelungat de lucru.

Art.81. înregistrarea și raportarea datelor statistice se face conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății.

Periodic, la datele fixate de Ministerul Sănătății sau de conducerea unității, medicii șefi de laborator sau înlocuitorii acestora, vor întocmi dările de seamă cu privire la activitatea desfășurată de laboratorul medical.

Art.82. Medicii șefi de laborator sau înlocuitorii acestora, au obligația de a verifica datele statistice înregistrate în evidențele primare ale laboratorului, răspunzând de exactitatea lor.

Secțiunea a IV-a.

Farmacia spitalului.

Art.83. Farmacia are ca obiect de activitate asigurarea asistenței medicale cu medicamente.

Art.84. Farmacia Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov este o farmacie cu circuit închis, care asigură asistența cu medicamente a spitalului

Art.85. în farmacie, medicamentele și celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe forme farmaceutice și în raport cu calea de administrare: separat pentru uz intern și separat pentru uz extern.

Art.86. Inscripțiile aplicate pe recipientele cu medicamente vor avea:

 • - litere negre pe fond alb pentru medicamentele anodice;

 • - litere albe pe fond negru pentru medicamentele toxice și stupefiante (venena); ~ litere roșii pe fond alb pentru medicamentele puternic active (separanda).

Art.87. Programul de funcționare al farmaciei este stabilit de către Comitetul Director al Spitalului, în așa fel încât, accesibilitatea la asistența cu medicamente să fie asigurată în condiții corespunzătoare.

Art.88. în farmacie nu se organizează gardă, iar asistența cu medicamente în cazuri de urgență se asigură de către personalul sanitar, prin truse de urgență și medicamente de la “aparat’

Art.89. Farmacia va fi aprovizionată în permanență cu produse farmaceutice de bază, în cantitățile necesare și ținând seama de specificul morbidității din teritoriu, respectiv de profilul spitalului.

La aprovizionarea acesteia se va ține seama și de necesitatea constituirii unui stoc de rezervă, care să asigure o desfășurare continuă și în bune condiții a activității.

Art.90 Farmacia are, în principal, următoarele atribuții: păstrează, prepară și difuzează medicamente de orice natură și sub orice formă, potrivit prevederilor în vigoare, specialități farmaceutice autorizate și alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului de aprobat de Ministerul Sănătății Publice

 • - depozitează produsele conform normelor în vigoare, ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice;

 • - respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a medicamentelor cu regim special;

 • - organizează și efectuează controlul calității medicamentelor și ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;

asigură controlul prin:

 • - controlul preventiv,

 • - verificarea organoleptică și fizică,

 • - verificarea operațiilor finale,

 • - analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize.

 • - asigură educația sanitară și informarea personalului medico - sanitar cu privire la medicament;

 • - prescrierea, prepararea șl eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătății Publice

 • - eliberarea in regim de urgenta a medicamentelor prescrise de medicul curant se realizează conform procedurii de lucru .

 • - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

Secțiunea a V-a.

Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate.

Art.91. Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate asigură asistența de specialitate a bolnavilor ambulatori.

Art.92. Programul de lucru al ambulatoriului integrat pe specialități este bine stabilit, diferențiat pe cabinete, astfel încât să se asigure accesibilitatea la asistența medicală și să se evite aglomerația.

Art.93. Consultațiile bolnavilor în ambulatoriul integrat de specialitate și examenele de laborator pentru stabilirea diagnosticului, se acordă de medicii specialiști, pe baza recomandărilor scrise ale medicilor de familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii și diagnosticul prezumtiv.

Cazurile de urgență și bolnavii aflați în supraveghere medicală activă sunt consultați în ambulatoriul de specialitate și li se acordă asistență medicală fără recomandarea medicului de familie.

Art.94. Atribuțiile cabinetelor de consultație din ambulatoriul de specialitate sunt, în principal, următoarele:

 • - asigurarea asistenței de specialitate bolnavilor ambulatorii;

 • - asigurarea primului ajutor medical și asistență medicală de urgență în caz de boală sau accident;

 • -  îndrumarea bolnavilor către spital, în cazurile când este necesară intemarea;programarea judicioasă a bolnavilor Ia cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomerației și a amânărilor;

 • - executarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a bolilor cronice și degenerative;

 • - organizarea și efectuarea examenelor de specialitate și investigațiilor de laborator, în cadrul examenului medical la intrarea în colectivitate și controlul medical periodic al unor categorii de bolnavi;

 • - stabilirea incapacității temporare de muncă;

 • - organizarea și asigurarea recuperării capacității de muncă;

 • - studierea morbidității din teritoriu, cu prioritate pentru afecțiunile cu pondere importantă și ținerea unei evidențe a acestor boli;

 • - întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • - informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico - sanitare importante din teritoriu, precum și asupra drepturilor și îndatoririlor pe care le au pentru cunoașterea și păstrarea propriei sănătăți;

 • - efectuarea acțiunilor de educație sanitară a populației,

~ răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

Secțiune a Vl-a

Centrul de Sanatate Mintala

Art.95. Centrul de Sanatate Mintala are următoarele atribuții:

 • a) evaluarea persoanelor care se adreseaza direct centrului de sanatate mintala;

 • b) depistarea activa si precoce a tulburărilor mintale si instituirea masurilor corespunzătoare in vederea tratării lor si prevenirii unor evoluții nefavorabile;

 • c) furnizarea intervențiilor in criza pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boala si deteriorarea celor preexistente;

d ) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosociala;

 • e) asigurarea serviciilor de psihoterapie;

 • f) asigurarea serviciilor de terapie ocupationala pentru reinsertia sociala a pacientilor cu tulburări psihotice;

 • g) evaluarea pacientilor cu tulburări mintale in vederea orientării către comisii de expertiza a capacitatii de munca, unitati de ajutor social, invatamant si alte unitati sanitare;

 • h) Întocmirea evidentei pacientilor cu tulburări mintale in vederea elaborării Registrului național de sanatate mintala;

 • i)  depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare si a disfunctionalitatilor psihopatologice la copii si adolescent;

 • j) monitorizarea in teritoriu a tulburărilor psihice in perioada copilăriei si adolescentei;

 • k) răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

Art.96. întreg personalul Centrului de Sanatate Mintala este obligat să păstreze confidențialitatea față de toți,asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate tuturor pacienților.

Secțiunea a Vil-a

Compartiment CPCIN

Art.97. Compartimentul CPCIN are următoarele atribuții:

 • - elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale din unitatea sanitară;

 • - propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de control cu caracter de urgenta, în cazul unor situații de risc sau focar de infecție nosocomiala;

~ întocmește harta punctelor și segmentelor de risc pentru infecție nosocomiala privind modul de sterilizare și menținerea sterilității în unitate, decontaminarea mediului fizic și curățenia din unitate, zonele "fierbinți" cu activitate de risc sau cu dotare tehnica și edilitara favorizanta pentru infecții nosocomiale;

 • - elaborează "istoria” infecțiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariției focarelor,prevăzute în anexele la ordin;

 • -  colaborează cu șefii de secție pentru implementarea măsurilor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acțiune și ghidul propriu al unității;

 • - organizează și participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activităților derulate;

 • - supraveghează, din punct de vedere epidemiologie, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infecțiile suspecte sau clinic evidente;

 • - colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor de activitate și a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;

 • - supraveghează și controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curatare chimica și dezinfecție;

 • - supraveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie;

 • - supraveghează și controlează activitatea de îndepărtare și neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;

 • - supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația asistatilor și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • - supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic și tratament pentru infecțiile nosocomiale;

 • - dispune, după anunțarea prealabilă a directorului medical al unității, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice și investigații paraclinice necesare;

 • - întocmește și definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

 • - coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activitățile asumate de compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale.

 • - raportează șefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, prelucrează și difuzează informațiile legate de focarele de infecții interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifica în fata consiliului de conducere, a direcțiunii și a consiliului de administrație;

“ întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecție nosocomiala

- răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

Harta zonelor de risc ale Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov, după caracteristicile mediului:

Zone după caracteristicile de risc_______________________________

Zona A (indiferentă)        ___________________________________________________________

Servicii administrative;

Servicii economice;

Servicii tehnice (întreținere).

Zpna B (neutră)       ________

Secțiile:

 • 1) neurologie 1: grad de risc mediu;

 • 2) neurologie 2: grad de risc mediu;

 • 3) recuperare neuro-psiho-motorie: grad de risc mimin;

 • 4) psihiatrie 1: grad de risc mediu;

 • 5) psihiatrie 2,3: grad de risc mediu;

 • 6) psihiatrie cronici: grad de risc mediu;

 • 7) psihiatrie cronici Vulcan: grad de risc mediu;

 • 8) psihiatrie cronici Zărnesti: grad de risc mediu.

 • 9) Cabinete pentru consultații ambulatorii;

 • 10) Săli de așteptare;

 • 11) Scări;

 • 12) Ascensoare.________________________________________________

Zona C (neutră)__________________________________________

Secțiile:

 • 1) RADIOLOGIE-radiatiii -grad de risc mediu;

 • 2) LABORATOR -chimic- biologic-grad de risc mediu;

 • 3) SECȚII - recoltari-grad de risc mediu;

 • 4) SECȚII-îngrijiri medicale- grad de risc mediu;

Secțiunea a VUI-a.

Compartimentele funcționale.

Art.97. Compartimentele funcționale se constituie pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin unității, cu privire la activitatea economico - financiară și administrativ - gospodărească.

Art.98. Activitatea economico - financiară și administrativ ~~ gospodărească se asigură prin intermediul următoarelor servicii si birouri: Compartimentul juridic, Compartimentul audit,

Serviciul asigurarea managementului calitatii serviciilor medicale ,

Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare,

Birou resurse umane

Birou financiar contabil

Serviciul administrativ, aprovizionare,transport

Birou administrativ

Birou achiziții publice Compartiment tehnic Compartiment securitatea munii,PSI,

Birou informatica - statistica

Art.99. Atribuțiile compartimentelor funcționale sunt, în principal, următoarele:

I. Compartimentul juridic-contencios:

In conformitate cu Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea funcției de consilier juridic are următoarele atribuții:

-apără interesele instituției în fața instanțelor de judecată în litigiile de muncă; -apără interesele instituției în fața instanțelor de judecată, autorităților de control și în relațiile cu terți persoane fizice sau juridice;

-verifică și avizează din punct de vedere al legalității, dispozițiile cu caracter normativ și semnalează conducerii asupra sarcinilor ce revin unității;

-asigură legalitatea măsurilor și actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unității;

-asigură consultanță de specialitate conducătorului instituției și șefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice;

-răspunde de primirea citațiilor, a titlurilor executorii;

-consiliază la cererea Comitetului Director și/sau Consiliu consultativ al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse spre soluționare;

-avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor;

-consiliază, la cerere, pe șefii de secții, servicii, compartimente privind actele nomative care au legătură cu activitatea desfășurată în unitate;

-face parte din comisiile de licitație la solicitarea conducerii;

-colaborează cu serviciile Tehnic, Aprovizionare și Administrativ la întocmirea proiectelor de contracte inițiate de aceste servicii cu terțe persoane fizice și juridice, la negocierea conținutului clauzelor și executarea contractelor încheiate;

-se ocupă cu investirea cu fomulă executorie și punerea în executare a sentințelor definitive obținute în urma acțiunilor injustiție depuse;

-se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală;

-întocmește documentația necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care spitalul este citat ca instituție;

-colaborează în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare

acordate cetățenilor străini cu ambasade și consulate ale țărilor cu care nu există tratate de colaborare încheiate pe linie de asistență medicală între state;

-participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern în care se stabilesc atribuțiile structurilor medico-administrative și măsurile ce se impun în vederea asigurării disciplinei muncii;

-răspunde de stabilirea necesarului de materiale consumabile și de birotică în vederea realizării părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții al spitalului

 • - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

ILCompartimentul audit

Compartimentul de audit public intern funcționează in subordinea directa a conducatoruluoi spitalului , exercitând o funcție distincta si independenta in activitatea spitalului.

Compartimentul de audit:

 • - auditează sistemele de management financiar, inclusiv contabilitatea și sistemele informatice aferente;

 • - auditează, cel puțin o dată la 3 ani, următoarele:

sistemul de luare a deciziilor;

sistemele de conducere, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

-desfășoară acțiuni de auditare ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit public intern;

-elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

-efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

-elaborează raportul trimestrial șl anual al activității de audit public intern;

-consilierea conducerii instituției pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice ;

-perfecționarea activitatilor instituției in domeniile de competenta ;

 • - evaluarea si imbunatatirea eficientei si eficacității sistemului de control managerial bazat pe gestiunea riscurilor ;

 • - efectuarea misiunilor de audit public intern conform cu planificarea anuala aprobata.

 • III.  Serviciul asigurarea managementului calitatii serviciilor medicale:

 • -  implementarea si menținerea sistemului de management al calitatii.

 • - certificarea sistemului de management al calitatii si relația cu organismele de certificare.

 • - reprezintă societatea in relația cu tertii privind probleme legate de sistemul de management al calitatii si al mediului.

 • -  colaborează cu toate compartimentele privind aspectele legate de managementul calitatii.

 • - ia masuri si urmărește ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sa fie stabilite, implementate si menținute.

 • - raportează managementul de la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management al calitatii si despre necesitățile de imbunatatire.

 • - se asigura ca este promovata in cadrul organizației conștientizarea cerințelor clientului.

 • - reprezintă organizația in relația cu tertii privind aspecte referitoare la sistemul de management al calitatii.

 • - pune in aplicare si respecta prevederile din manualul calitatii si prevederile specific activitatii pe care o desfasoara face propuneri de imbunatatire a activitatii depuse

~ răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

 • IV. Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare

~ întocmirea statului de personal si funcții, conform normelor de structură aprobate, pentru toate categoriile de personal;

 • - asigurarea încadrării personalului de execuție, de toate categoriile, potrivit statului de funcțiuni și cu respectarea nomenclatorului de funcții și salarizare, studii și stagiu;

~ asigurarea încadrării, promovării, transferului și lichidării, prin toate formele, a personalului unității, conform legislației în vigoare;

 • - efectuarea controlului prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât și în afara acestuia (gărzi,ore suplimentare,plata cu ora etc.);

 • - asigurarea acordării drepturilor salariale tuturor angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare (salarii de bază, spor pentru condiții deosebite, spor de vechime, indemnizații, premii anuale etc.);

 • - întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou încadrat;

 • - asigurarea evidenței salariaților și păstrarea dosarelor de personal în deplină securitate;

 • - întocmirea dosarelor de pensionare, conform legii;

 • - asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice;

 • - asigurarea aplicării corecte a impozitului pe venit și a fișelor fiscale, atât pentru salariați, cât și pentru colaboratori;

 • - organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante din unitate.

 • - prin secretara spitalului de care răspunde șeful serviciului RUNOS răspunde de:

 • a) Înregistrarea hotărârilor si deciziilor luate de conducere , aplicarea ștampilei si repartizarea acestora la compartimentele unitatii

 • b) pastrarea ștampilelor

 • c) pastrarea si operarea in registru cu evidenta dispozițiile conducerii;

 • d) primirea persoanelor care doresc sa ia legătură cu conducerea , asigurarea de protocol;

Persoana care răspunde de relațiile cu piblicul se ocupa cu :

 • a) soluționarea reclamatiilor clientilor, întocmirea de procese verbale

 • b) relația cu mass-media prin intermediul agenției

 • - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

 • V. Biroul Financiar Contabil

 • - organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și ia timp a înregistrărilor;

 • - asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului, în condițiile și la termenele stabilite prin acte normative;

 • - organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale și

luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri și servicii din unitate, în ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fără mișcare, pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

 • - exercitarea controlului financiar preventiv;

 • - asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale, a dărilor de seamă contabile;

 • - asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • - organizarea evidenței tehnico ~ operative și de gestionare și reactualizarea acesteia;

 • - organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și regularizarea diferențelor constatate;

 • - analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității, precum și luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase și inoportune;

 • - asigurarea îndeplinirii condițiilor legale privind angajarea gestionărilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

 • - asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

 • - exercitarea controlului operativ curent;

 • -  întocmirea proiectelor planurilor de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare;

 • - asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

 • - asigurarea creditelor necesare, corespunzător cu licitațiile și comenzile efectuate, precum și cu contractele emise, în limita creditelor aprobate;

 • - verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii.

 • - organizează , îndruma , conduce , controlează si răspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiare a instituției in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare

 • - răspunde de respectarea disciplinei de casa si a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar,efectuând personal ,cel puțin lunar , inopinant controlul casieriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor bănești sau de alta natura , cat si sub aspectul secritatii acestora ;

 • - răspunde de contabilitatea imobilizărilor si contabilitatea stocurilor de natura obiectelor de inventar si a furnizorilor acestora , respectiv a conturilor : 212 , 281,303,401;

 • - întocmește ordonantari de plata pentru furnizorii de imobilizări si bunuri de natura obiectelor de inventar ;

 • - răspunde de întocmirea corecta si la timp a bugetului de venituri si cheltuieli al instituției;

 • - răspunde de evidenta formularelor cu regim special;

 • - organizează si răspunde de contabilitatea angajamentelor bugetare si legale ;

 • - urmărește respectarea principiilor contabile si ale evaluraii patrimoniului;

 • - înlocuiește persoana care răspunde de exercitarea controlului financiar preventiv pe perioada absentei acesteia din instituție ;

» răspunde de consemnarea corecta si la timp , in momentul efectuării in documente justificative , a oricărei operații care afecteaza patrimonial instituției si de înregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

~ asigura si răspunde de îndeplinirea la timp a obligațiilor instituției fata de bugetul statului si fata de terti in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare ;

 • - participa la întocmirea balanței de verificare lunare ;

 • - organizează si participa la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;

 • - răspunde de respectarea termenelor si de corecta întocmire a situațiilor decadale solicitate de Trezoreria municipiului Brașov ;

 • - răspunde de respectarea termenelor si de corecta întocmire a raportărilor lunare cerute de Ministerul Sanatatii, Direcția de

Sanatatre Publica sau Casa de Asigurări de Sanatate:

monitorizarea cheltuielilor totale , a cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu investițiile ,plăti restante , situația veniturilor încasate ;

 • - întocmește aprecieri asupra activitatii desfășurate de personalul din subordine si face propuneri pentru promovarea acestuia ;

~ răspunde de buna pregătire profesionala a personalului din subordine si propune masuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora ;

-participa la inventarierea anuala a patrimoniului unitatii si răspunde de modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

 • - răspunde de arhivarea documentelor din cadrul biroului;

-duce la îndeplinire alte sarcini trasate pe cale ierarhica.

 • VI. Serviciul administrativ, aprovizionare și transport.

 • - asigurarea aprovizionării unității cu , medicamente, materiale, instrumentar, aparatură etc. în cele mai bune condiții, cu respectarea dispozițiile legale referitoare la achizițiile publice;

 • - recepționarea cantitativă și calitativă a materialelor primite de la furnizori și asigurarea transportului acestora în condiții igienico - sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

 • - întocmirea, urmărirea și executarea planului de transport;

 • - urmărește efectuarea reparațiilor, verificând cantitativ și calitativ lucrările executate;

 • - îndrumarea si controlul întregii activitati privind mijloacele de transport

 • - asigurarea recepționării, manipulării și depozitării corespunzătoare a bunurilor;

 • - asigurarea funcționalității în bune condiții a atelierului de reparații, a spatiilor allocate spălătoriei, a lenjeriei, și garderobei bolnavilor;

 • - asigurarea întreținerii clădirilor, instalațiilor și inventarului unității;

-întocmește propunerile pentru planul de investiții și reparații capitale pentru imobilele, instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe necesare activității de administrație a unității și urmărește îndeplinirea acestor planuri raportând șefului ierarhic periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfășurarea acestora;

-participă la întocmirea proiectelor de aprovizionare și a celor de reparații curente si capitale;

-întocmește împreună cu Compartimentul Tehnic planul de întreținere și reparații curente sau construcții al clădirilor, pe care îl supune spre aprobare Managerul unității și Comitetului Director;

-asigură și răspunde de montarea și funcționarea instalațiilor de semnalizare și avertizare pe căile de acces din incinta spitalului;

-organizează, controlează și se îngrijește de efectuarea curățeniei în toate sectoarele unității și ia măsuri corespunzătoare;

-analizează, face propuneri și ia măsuri pentru utilizarea rațională a materialelor de consum cu caracter administrativ;

-urmărește asigurarea condițiilor normale de lucru pentru personalul medico-sanitar și de dotare a secțiilor în scopul existenței de condiții corespunzătoare pentru pacienții internați;

-urmărește utilizarea rațională și eficientă a materialelor de curățenie și asigură realizarea dezinfecției conform normelor în vigoare;

-asigură întreținerea spațiilor verzi, și a căilor de acces, precum și dezăpezire a acestora;

-organizează păstrarea în bune condiții a arhivei unității;

-stabilește necesarul de produse în vederea unei bune administrări a patrimoniului, asigurând la timp partea corespunzătoare a planului de achiziții;

-urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența serviciului;

Pe activitatea de TRANSPORTURI are următoarele atribuții:

-punerea la dispoziția spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare și a conducătorilor auto pentru asigurarea funcționalității instituției;

-asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor și a instalațiilor cu care sunt dotate autovehiculele;

-efectuarea depozitării corespunzătoare a carburanților și lubrefianților și folosirea corectă a bonurilor de carburanți;

-intocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare;

-asigurarea controlului calitativ șî recepția reparațiilor și produselor tehnologice de întreținere efectuate;

-îndrumarea și controlul întregii activități în sectorul de transporturi din cadrul spitalului;

-asigurarea, verificarea și controlul depunerii documentațiilor în vederea reviziilor tehnice;

-intocmirea formelor pentru circulația autovehiculelor pe drumurile publice;

-efectuarea controlului curent și periodic al autovehiculelor din unitate. Acest control se face cel puțin o dată la trimestru, iar cel curent ori de câte ori este cazul;

-intocmirea la termen a actelor, documentelor necesare imputării depășirilor de consumuri de carburanți, lubrifianți, anvelope;

"întocmirea devizelor auto și a postcalculului în cazul reparațiilor necesare în urma accidentelor de circulație;

-organizarea și amenajarea zonelor de parcare pentru autovehiculele unității;

-organizarea și prezentarea conducătorilor auto pentru examinare la organele de specialitate legale;

-verificarea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor ce vor ieși în curse; -verificarea și certificarea datelor din foile de parcurs ale conducătorilor auto; -urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanți, piese de schimb etc.) conform O.G. 80/2001, Legea 247/2002;

-urmărirea ca la sfârșitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta unității;

-urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența serviciului;

-are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții al spitalului;

- răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

 • VII. Birou Administrativ

-urmărește respectarea de către personalul din subordine a programului de lucru aprobat;

-întocmește planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; -întocmește și urmărește efectuarea activităților de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a personalului din subordine;

-urmărește executarea contractelor încheiate conform graficelor de livrare / executare / prestare,stabilite;

-verifică recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate și serviciilor prestate;

-organizează eficientizarea sistemului de transporturi între sediul central și pavilioanele exterioare ale spitalului urmărind reducerea consumul de carburanți și lubrifîanți;

-urmărește și verifică efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la mijloacele de transport, asigurarea pentru răspunderea civilă auto, pregătirea specifică a șoferilor;

-organizează și urmărește modul de gestionare și evidențiere a consumurilor de carburanți și lubrifîanți (bonurile valorice de consum, foile de parcurs, fișa de activități zilnice, procesele verbale de rezervor);

-coordonează activitățile pentru asigurarea întreținerii și reparării instalațiilor de producere și distribuție a căldurii ,apei calde menajere, apei reci precum și menținerea în bună stare a canalelor de evacuare a apelor uzate și apelor pluviale;

“Organizează, coordonează și verifică activitățile pentru aprovizionarea cu sursevitale a spitalului: oxigen, apă, gazmetan, energieelectrică. Propune șefului ierarhic măsuri de efîcientizare a consumurilor și urmărește efectuarea toturor verificărilor și lucrărilor de întreținere a instalațiilor interne de aprovizionare cu resurse vitale;

-organizează și verifică modul de derulare a activităților de depozitare/transport a gunoaielor menajere și, împreună cu directorul de îngrijiri, a deșeurilor periculoase.

-urmărește efectuarea verificărilor legale la aparatura și instalațiile din patrimonial spitalului;

-întocmește și pune personal în aplicare Planul de control și evaluare a gradului de îndeplinire de către personalul din subordine a sarcinilor specific serviciului; -organizează și urmărește întocmirea procedurilor de lucru scrise pentru activitățile principale din sfera de activitate a serviciului. Avizează personal aceste proceduri, le înaintează spre aprobare șefului ierarhic și asigură distribuirea lor la executanții din subordine;

-asigură organizarea pazei și protecției pavilioanelor spitalului;

-organizează, coordoneză și verifică asigurarea activității de protecție a muncii pentru personalul din subordine;

-organizează, coordoneză și verifică asigurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor urmărind dotarea cu mijloace și instalații specific precum și pregătirea personalului pentru acțiune în caz de incendiu;

 • - periodic,atunci când i se solicită, prezintă rapoarte de activitate șefului ierarhic;

 • - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

 • VIII.Biroul Achiziții publice , contractare

Are următoarele atribuții:

-cunoașterea și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice și orice alt fel de achiziții, prin colaborarea cu biroul juridic din unitate, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;

-întocmirea conform prevederilor legale a documentației aferente fiecărui mod de achiziție și răspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unității prin întocmirea greșită a acestora;

-întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepție și ai comisiilor de evaluare a ofertelor;

-cunoașterea și aplicarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

-încheierea contractelor economice cu furnizorii și urmărirea graficului de livrări pentru materiale necesare unității;

-asigurarea aprovizionării unității cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiții;

-efectuarea în permanență a studiului de piață cu solicitarea ofertelor de preț; -stabilirea necesarului de produse pentru funcționarea normală a

spitalului, asigurând realizarea părții corespunzătoare a planului anual de achiziții;

-efectuarea licitației electronice;

-recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor primite de la furnizori și asigurarea depozitării acestora în condiții conform cu normele în vigoare; -întocmirea dărilor de seamă specifice activității de aprovizionare;

-urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intra în competența serviciului;

-efectuarea unei raportări săptămânale a problemelor de aprovizionare ale spitalului;

-asigurarea instruirii și respectării normelor de protecție a muncii și a celor de igienă de către personalul din cadrul serviciului;

-are obligația de a stabili necesarul de produse proprii în vederea realizării părții corespunzătoare a planului anual de achiziții al spitalului;

 • - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

 • IX.Compartiment Tehnic

 • - urmăresc efectuarea de reparații si de investiții conform graficului, verificând calitativ si cantitativ lucrările executate de salariatii din serviciu sau de terti;

 • - asigura buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor, utilajelor din dotare si verificarea lor;

 • - stabilesc cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor sau utilajelor si propune masuri corespunzătoare;

 • - rezolvă problemele apărute la centralele termice, ținând legătura cu firma care asigură service și întreținerea acestora; confirmă facturile pentru plata seviciului

 • - rezolă problemele apărute la ascensore, ținând legătura cu firma care asigură service si urmărește intretinerea acestora ,verificarea si avizarea ISCIR, confirmă facturile pentru plata seviciului efectuat;

 • - urmărește existenta autorizației de funcționare ISCIR si a valabilitatii acesteia pentru centralele termice si lifturile din cadrul unitatii precum si reactualizarea acestora;

 • - întocmesc documentația necesara in vederea obținerii autorizațiilor necesare conform legii in vigoare;

 • - rezolvă problemele apărute la echipamentele telefonice , ținând legătura cu firma care asigură sevice și întreținerea acestora,confirmă facturile pentru plata seviciului efectuat

 • - participa la întocmirea caietului de sarcini și desfășurarea conform prevederilor legale a licitațiilor organizate în legătură cu obiectul de activitate al serviciului. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu șeful biroului;

 • - urmărește încheierea, modificarea și executarea contractelor încheiate de către Spitalul de Psihiatrie si Neurologie în legătură cu obiectul de activitate al compartimentului;

 • - răspunde de efectuarea periodica a verificării instalațiilor electrice si tehnice pentru desfasurarea activitatii in condiții optime iar in cazul deficientelor intervenite in mod neașteptat sa intervină in timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora;

 • - asigura respectarea si îndeplinirea aplicării normelor PSI si realizarea normelor de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor;

-coordonează personalul aflat in subordine si asigura buna desfășurare a activitatii Compartiment Tehnic;

 • - întocmește si comunica serviciilor implicate informațiile privind obligațiile rezultate dîn contracte

 • X. Compartiment securitatea muncii, PSI

 • - identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca

 • - elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protective

 • - elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea si / sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, ținând seama de particularitățile activitatilor si ale unitatii

 • - propunerea atribuțiilor si răspunderilor in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, care se consemnează in fisa postului, cu aprobarea angajatorului

 • - verificarea cunoașteri si aplicării de către toti lucratorii a masurilor prevăzute in planul de prevenire si protecție, precum si a atribuțiilor si responsabilităților ce le revin in domeniul securității si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului

 • - întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securității si sanatatii in munca

 • - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării si instruirii lucratorilor in domeniul securității si sanatatii in munca si verificarea cunoașterii si aplicării de către lucatori a informațiilor primate

 • - asigurarea instruirii si informări personalului in probleme de protecția muncii la locul de munca si periodic in zonele cu risc ridicat si specific

 • -  stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar

o evident posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare

o evident posturilor de lucru care , la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor si /sau control psihologic periodic

 • -  informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor effectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protective.

 • -  răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

 • XI. Birou informatica -statistica

-se asigură că fiecare utilizator are propriul său cod de identificare, -niciodată nu va aloca același cod de indentificare mai multor utilizatori, -codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată sunt dezactivate și distruse după un control prealabil intern al gestionarului.

-perioada după care codurile trebuie dezactivate și distruse este stabilită prin proceduri interne de gestionarul cu baza de date medicale (drg).

-orice cont de utilizator este însoțit de o modalitate de autentificare. — autentificarea se face prin introducerea unei parole.

-va verifica faptul că parolele sunt schimbate periodic în funcție de politicile de securitate ale operatorului, schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizați de gestionarul cu baza de date medicale (drg).

-va verifica periodic dacă se respect procedura proprie de administrare și gestionare a conturilor de utilizator.

-va urmării dacă accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal (efectuate manual) se face numai pe baza unei liste aprobate de conducerea entității.

-va verifica dacă utilizatorii pot să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, -pentru aceasta va stabili tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni

aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ștergere), precum și procedurile privind aceste tipuri de acces.

-gestionarul cu baza de date medicale (drg), asigurând suportul tehnic poate are acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepționale.

-pentru activitatea de pregătire a utilizatorilor sau pentru realizarea de prezentări se va folosi date anonime.

-gestionarul cu baza de date medicale (drg), în cadrul cursurilor de pregătirea angajaților, nu va folosi date cu caracter personal pe parcursul pregătiri.

-va întocmii trimestrial/anual raportul de activitate pentru serviciile spitalicești furnizate în regim de spitalizare continuă finanțate pe baza de tarif pe zi de spitalizare al spitalului de psihiatrie și neurologie brașov.

-va întocmi și transmite pe suport de hârtie, Direcției de Sanatate Publica a Județului Brașov trimestrial, darea de seama cu datele medicale ale pacientilor internați, semnata si aprobata de managerul spitalului..

-tine evidenta datelor personale ale pacientilor, verifica mișcarea zilnica a bolnavilor pe pe secțiile spitalului si centralizează aceasta mișcare pe întreaga unitate.

-întocmește Și transmite raportul san cu datele statistice medicale ale pacientilor - răspunde de arhivarea documentelor si predarea acestora către arhiva spitalului

Secțiunea a IX-a

Finanțarea spitalului

Art. 100 In conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov este finanțat din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate in baza contractului de furnizare de servicii medicale incheîat cu Casa de Asigurări de Sanatate Județeană Brașov.

Spitalul este finanțat si de la bugetul MSP si de la bugetul Consiliului Județean, sume care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate.

Art. 101 De la bugetul de stat se asigura :

 • -  desfasurarea activitatilor cuprinse in programe naționale de sanatate

 • -  dotarea cu echipamente medicale de înalta performanta

 • -  investiții legate de construirea de noi spitale , inclusive pentru finalizarea celor aflate in execuție

 • -  expertizarea , transformarea si consolidarea construcțiilor grav afectate de seisem si de alte cazuri de forța majora

 • -  modernizarea, transformarea si extinderea construcțiilor existente precum si efectuarea de reparații capital

Art 102 Bugetul Consiliului Județean participa la finanțarea unor cheltuieli de întreținere si gospodărire, reparații, consolidare, extindere, modernizare si finalizare a construcțiilor spitalului, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetele locale.

Art. 103 Spitalul poate realize venituri proprii suplimentare din:

 • -  donații si sponsorizări

~ legate

 • -  asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutica

 • -  inchirierea temporara a unor spatii medicale , dotări cu echipamente sau aparatura medicala către alti furnizori de servicii medicale

 • -  contracte privind furnizarea de servicii medicale Încheiate cu casele de asigurări private sau agent! economici

 • -  editarea si furnizarea unor publicații cu character medical

 • -  servicii medicale, hoteliere sau de alta natura furnizate la cererea pacientilor sau a angajatorilor

 • -  servicii de asistenta medicala la domiciliu, furnizate la cererea pacientilor

 • -  alte surse

Secțiunea a X-a

Programe naționale de sanatate

In fiecare an, Programele naționale de sanatate s-au derulat in baza Hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naționale de sănătate si a Ordinului comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea și finanțarea programelor naționale de sănătate, responsabilitățile în monitorizarea și controlul acestora, detalierea pe subprograme și activități, indicatorii specifici, unitățile sanitare prin care se derulează .

In conformitate cu actele normative aprobate, structura programelor naționale de sanatate care se derulează in unitatea noastra au următoarea forma:

 • -  Programul național privind bolile netransmisibile, si anume Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala.

 • - Programele naționale de sănătate sunt elaborate și derulate în mod distinct sau în comun de către Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Resursele financiare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate au provent de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice și din transferurile din bugetul Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

La primirea Deciziei din partea DSP-ului sunt urmate următoarele etape ;

Programele naționale de sanatate sunt gestionate de către compartimentul financiar,

 • - Se stabilesc coordonatorii de programe,

 • -  Se stabilesc atribuțiile si obligațiile coordonatorilor de programe

 • - Transmiterea la DSP a cererilor de finanțare ,

 • -  întocmirea si transmiterea raportului trimestrial cu indicatori fizici si de eficienta

 • - Elaborarea si transmiterea rapoartelor medicale trimestriale privind stadiile de realizare a obiectivelor propuse si prevăzute in Programul National de Sanatate.

Dr.Af^xandrt


CON&S

Andreea SkSEF BIROU RUNOS

Ing. ec.Ileana Puiu


Sindicat SANITAȘ

As.Mircea Armenop^

/ / /

~tL.

) / ;

/ j •• / / f /


CUPRINS

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICA

CAPITOLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNITATII

Secțiunea I Manager

Secțiunea a ILa Comitetul Director al Spitalului

Secțiunea a IILa Consiliul Medical al Spitalului

Secțiunea a IV-a Consiliul de Administrație

Secțiunea a V-a Consiliul Etic

CAPITOLUL IV. ATRIBUȚIILE SPITALULUI

CAPITOLUL V. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DE

MUNCA

Secțiunea I Secția cu paturi

Secțiunea a ILa Compartiment Psihiatrie Cronici

Secțiunea a IILa Laboratoarele medicale

Secțiunea a IV-a Farmacia spitalului

Secțiunea a V-a Ambulatoriul de specialitate

Secțiunea a VLa Centrul de Sanatate Mintala

Secțiunea a VILa Compartimentul CPCIN

Secțiunea a VIILa Compartimente funcționale

Secțiunea a IX-a Finanțarea spitalului

Secțiunea a X-a Programe naționale de sanatate

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SÎTALUL DE PSIHIATRIE Si NEUROLOGIE BRAȘOV

Aprobat,

HCJ Brașov nr. din data de:Str.Prundului nr.7-9

Tel.0268511481 /Fax 0268511609,0268410205

E-mail runos@spnbrasov.ro

STAT DE FUNCȚII ■

valabil in 2015


Nr.cr

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/gr ad

Nr post

îalariu de baz<

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

S

ii

1

8589

2937

11526

2

Director financiar contabil

S

ii

1

5813

1990

7803

3

Director medical

s

ii

1

6986

2396

9382

4

Director de îngrijiri

s

li

1

4537

1557

6094

5

sef secție, medic primar

neurologie

s

n

2

7436

1170

8606

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

s

ii

3

10983

5262

16245

7

sef secție, medic primar

balneofizioterapie

s

ii

1

3427

1754

5181

8

sef secție, medic primar

laborator

s

ii

1

3544

1170

4714

9

farmacist principal ,sef

farmacie

s

li

1

3205

1061

4266

10

farmacist

farmacie

s

1

1775

545

2320

11

medic primar

neurologie

s

5,5

16258

2755

19013

12

medic primar

psihiatrie

s

9,5

27146

14126

41272

13

medic primar

anatomie patologica

s

0.5

2411

1603

4014

14

medic primar

medicina generala

s

2

4974

2519

7493

15

medic primar

radiologie, imagistica

s

1

2858

991

3849

16

medic primar

balneofizioterapie

s

0.5

1430

743

2173

17

medic specialist

medicina generala

s

2

4418

1883

6301

18

medic specialist

neurologie

s

4

9121

3080

12201

19

medic specialist

psihiatrie

s

8

17915

9266

27181

20

medic specialist

epidemiologie

s

1

2216

805

3021

21

psiholog principal

psihologie

s

5

10716

5465

16181

22

psiholog specialist

psniologie

23

psiholog

psihologie

24

logoped

logopedie

25

biolog principal

laborator

26

profesor sport principal

recuperare

27

kinoterapeut

recuperare

28

asistent medical pr. sef

medicina generala

29

asistent medical pr, sef

medicina generala

30

asistent medical principal

medicina generala

31

asistent medica! principal

balneofizioterapie si recuperare

32

asistent medical principal

laborator

33

asistent social principal

medicina generala

34

asistent social

medicina generala

35

asistent medical

medicina generala

36

asistent medical debutant

medicina generala

37

asistent medical principal

medicina generala

38

asistent medical

medicina generala

39

asistent medical

balneofiziokinetoterapie si recuperare

40

asistent medical principal

medicina generala

41

asistent medical principal

balneofizioterapie

42

asistent medical principal

balneofizioterapie si masaj

43

asistent medical principal

balneofizioterapie si recuperare

44

asistent medical principal

laborator

45

asistent medical principal

farmacie

46

asistent medical principal

radiologie

47

asistent medical principal

igiena

48

asistent medical

medicina generala

49

asistent medical debutant

medicina genera[a

50

asistent medical

farmacie

51

asistent medical

balneofizioterapie

52

asistent medical principal

balneofizioterapie

53

autopsier

anatomie patologica

54

sora medicala principala

medicina generala

55

registrator medical

medicina generala

56

infirmiera

57

ingrijitoare

58

spalatoreasa

59

brancardier

60

paznic

61

sef serviciu

62

sef birou

63

consilier juridic IA

consilier juridic

64

auditor public intern

economist

s

1

1919

998

2917

s

2

4139

1663

5802

s

1

1944

998

2942

s

2

4834

1612

6446

s

1

1736

1017

2753

s

3

4645

2467

7112

s

2

4474

1553

6027

PL

6

10827

4780

15607

s

15

30512

13521

44033

s

2

3970

2010

5980

s

3

8324

4933

13257

s

1

2220

1092

3312

s

1

1562

747

2309

s

8

10637

3606

14243

s

1

1135

206

1341

SSD

4

7215

2943

10158

SSD

2

2669

884

3553

s

1

1443

740

2183

PL

72

135922

51840

187762

PL

5

7844

3868

11712

PL

5

9116

4190

13306

PL

1

1669

838

2507

PL

8

14482

5037

19519

PL

3

3935

1575

5510

PL

2

3180

1058

4238

PL

1

1817

586

2403

PL

25

33646

14923

48569

PL

7

5780

4102

9882

PL

3

3848

1675

5523

PL

1

1451

677

2’128

M

1

1733

838

2571

M

1

2243

1501

3744

M

3

4276

2010

6286

M

2

2690

1040

3730

G

93

90675

33289

123964

G

65

63813

23957

87770

G

8

7949

2451

10400

G

15

14649

4960

19609

G

11

1100

3547

4647

S

!!

3

5582

2814

8396

S

II

5

15079

4209

19288

S

1

2098

722

2820

S

2

4262

1444

5706

65

referent de specialitate I

aer

S

3

2202

722

2924

66

subinginer IA

subinginer

SSD

1

1716

544

2260

67

economist IĂ

economist

S

1

2203

722

2925

68

economist I

economist

S

12

20759

6924

27683

69

economist II

economist

S

3

4880

2104

6984

70

referent de specialitate I

economist

S

1

1781

577

2358

71

referent de specialitate II

jurist

S

2

1654

547

2201

72

referent de specialitate III

jurist

S

1

1436

547

1983

73

casier

M

1

1339

416

1755

74

magaziner I

M

2

2466

830

329’6

75

muncitor calificat I

zugrav

G

1

1124

347

1471

76

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1435

448

1883

77

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1162

350

1512

78

muncitor calificat II

electrician

G

2

2019

736

2755

79

muncitor calificat II

fochist

G

4

4888

1518

6406

80

muncitor calificat III

instalator

G

1

1140

342

1482

81

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1137

342

1479

82

muncitor calificat IV

instalator

G

2

2063

648

2711

83

muncitor calificat IV

fochist

G

3

3316

1032

4348

84

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

5721

1725

7446

85

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

3576

1149

4725

86

șofer I

G

1

1413

448

1861

87

șoferi II

G

3

3669

1193

4862

506     771901   306210 1078111

Total Finanțare venituri proprii ______________________________________________________________________________506      771901   306210 1078111

B. Finanțare de Ia Bugetul de Stat

1

medic primar

psihiatrie

S

1

3059

991

4050

2

medic specialist

psihiatrie

S

4

9458

3220

12678

3

psiholog principal

psihiatrie

s

1

2138

728

2866

4

psiholog specialist

psihiatrie

s

1

2011

732

2743

5

psiholog

psihiatrie

s

3

5692

1995

7687

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

s

1

2406

797

3203

7

asistent medical principal

medicina generala

PL

3

4757

1524

6281

8

asistent social principal

medicina generala

PL

1

1742

559

2301

9

registrator

medicina generala

PL

1

1361

449

1810

10

infirmiera

G

1

975

300

1275

11

îngrijitoare

G

2

1950

610

2560

12

rezident I

neurologie

S

1

1401

255

1656

13

rezident I

psihiatrie

S

6

8661

4584

13245

14

rezident II

Pofniatrie

S

4

6712

3604

10316

15

rezident II

neurologie

S

3

4899

900

5799

16

rezident III

neurologie

s

1

1815

336

2151

17

rezident III

psihiatrie

s

4

7078

6042

13120

18

rezident IV

neurologie

s

4

7821

1384

9205

19

rezident IV

psihiatrie

s

5

9541

5156

14697

20

rezident V

psihiatrie

s

1

2003

1037

3040

Total finanțare de la Bugetul de Stat

48

85480

35203

120683

Total unitate sanitara( A+B)

nr posturi aprobate

857381

341413

1198794

554

554

total posturi aprobate

554

din care

conducere execuție

29

525

total posturi aprobate

din care

venituri proprii

506

554

buget de stat

48

MANAGER,

Dr.Alexandru I Grigoriu


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL^ Ec.EIîsabeta Marcela Burs

SEF BIRqțs) RUNOS, ing.ec Ptfîii Ileana


//