Hotărârea nr. 145/2015

Hotărârea.nr. 145 - privind aprobarea funcţionării unei linii de gardă în specialitatea boli infecţioase, organizată la nivelul Spitalului de Boli Infecţioase Braşov pentru anul 2015Cod F-16


RASOV


HOTĂRÂREA NR. 145 din data de 29.04.2015

- privind aprobarea funcționării unei linii de gardă în specialitatea boli infecțioase, organizată la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul nr.4178/16.04.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care, în vederea asigurării continuității asistenței medicale, se propune aprobarea funcționării unei linii de gardă în specialitatea boli infecțioase, organizată la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2015; conform prevederilor legale, la nivelul spitalelor de specialitate se organizează o linie de gardă la 150 de paturi, astfel că, potrivit structurii organizatorice a Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, la 107 paturi aprobate poate fi organizată 1 (una) linie de gardă, în specialitatea boli infecțioase, cu încadrarea în fondurile alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 16, lit. „b" din H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23, lit. ,.f' din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit/‘a‘\ pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă funcționarea unei linii de gardă în specialitatea boli infecțioase, organizată la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2015.

Art 2. - Președintele Consili^luL, Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență^^raală’^i Spitalului de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC:

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex - Președintele Consiliului Județean Brașov lex    -DSAM

1 ex      - Spitalului de Boli Infecțioase Brașov

1 ex. - Colecție