Hotărârea nr. 144/2015

Hotărârea.nr. 144 - privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru anul 2015


BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR.144 din data de 29.04.2015

- privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul nr.3924/10.04.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care, în vederea asigurării continuității asistenței medicale, se propune aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015; conform prevederilor legale, la nivelul spitalelor clinice județene de urgență se organizează o linie de gardă la 70 de paturi, astfel că, potrivit structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, la 910 paturi aprobate, pot fi organizate 13 linii de gardă; pentru anul 2015 spitalul solicită aprobarea a 12 linii de gardă, în unele specialități, organizarea a două linii de gardă în specialități paraclinice, a 4 linii de gardă pentru medicina de urgență (linii de gardă, care nu se includ în numărul celor determinate în funcție de numărul de paturi), precum și a unor linii de gardă la domiciliu în unele specialități, linii care nu se includ în numărul liniilor de gardă determinate în funcție de numărul de paturi și cu precizarea că nu se organizează gardă la domiciliu în specialitățile clinice și paraclinice în care este organizată linie de gardă continuă; în referat se precizează, de asemenea, că această unitate sanitară se încadrează în fondurile alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 16, lit. „b” din H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23, lit. „c”, art. 24, 26, art.38 Al, alin. (1) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a*’, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă, pentru anul 2015, funcționarea unui număr de 12 linii de gardă, organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în următoarele specialități:

 • a.  4 (patru) linii de gardă în specialitatea medicină internă

 • b.  2 (două) linii de gardă în specialitatea chirurgie generală

 • c.  2 (două) linii de gardă în specialitatea cardiologie

 • d.  1 (una) linie de gardă în specialitatea ortopedie traumatologie

 • e.  1 (una) linie de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă

 • f.   1 (una) linie de gardă în specialitatea O.R.L.

 • g.  1 (una) linie de gardă în specialitatea oftalmologie.

Art 2. - Se aprobă, pentru anul 2015, funcționarea la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a următoarelor linii de gardă în specialități paraclinice, linii de gardă, care nu se includ în numărul liniilor de gardă, determinate în funcție de numărul de paturi:

 • a.  I (una) linie de gardă în specialitatea Medicină de laborator

 • b.  1 (una) linie de gardă în specialitatea Radiologie și Imagistică medicală


Art 3. - Se aprobă, pentru anul 2015, funcționarea la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a următoarelor linii de gardă pentru medicină de urgență, linii de gardă, care nu se includ în numărul liniilor de gardă, determinate în funcție de numărul de paturi:

 • a.  2 (două) linii de gardă UPU

 • b.  1 (una) linie de gardă SMURD

 • c.  1 (una) linie de gardă Dispecerat Unic Medical


Art 4, - Se aprobă, pentru anul 2015, funcționarea la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a liniilor de gardă la domiciliu, în următoarele specialități:

 • a.  Chirurgie vasculară

 • b.  Chirurgie toracică

 • c.  Neurochirurgie

 • d.  Neurologie

 • e.  Urologie

 • f.  Chirurgie plastică

 • g.  Angiografie și cardiologie intervențională


Gărzile la domiciliu nu se includ în numărul liniilor de gardă, determinate în funcție de numărul de paturi și nu se organizează gardă la domiciliu în specialitățile clinice și paraclinice în care este organizată linie de gardă continuă.

Art 5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

p. PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex

 • - Instituția Prefectului Județului Brașov

 • - Președintele Consiliului Județean Brașov -DSAM

 • - Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

1 ex.

- Colecție