Hotărârea nr. 142/2015

Hotărârea.nr. 142 - privind aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul şcolar 2015-2016


; o rs si ii ui Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 142

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte ș Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2015-2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 20.04.2015

Analizând referatul nr.3613/15.04.2015 întocmit de către Direcția Economică- Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2015-2016;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3). lit. „e”, art. 6, alin. (1) și art. 16, alin. (1) din O.U.G.nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007. cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit."b” și alin.(3) lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă taxele de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu" Brașov în anul școlar 2015-2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.SV

Se difuzează la:

—Cocuț->'


1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex. Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

1 ex.- Colecție

Anexa la Hotărârea

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


Claudiu Comajj<^


CJBv nr. ItOlȘ


j ( m I i' L?•

TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE DE

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „T1BERIU BREDICEANU” BRAȘOV^ .

ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

- lei -

Nr. crt.

Denumire curs

Taxă de școlarizare

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

730

2.

PIAN

730

3.

VIOARĂ

700

4.

ACORDEON

650

5.

CHITARĂ

700

6.

CONTRABAS

650

7.

ȚAMBAL

650

8.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai, flaut, blockflote, clarinet, trompetă, saxofon)

670

9.

ORGĂ ELECTRONICĂ

700

10.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

670

11.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină, etc.)

650

12.

IMPROVIZAȚIE JAZZ

650

13.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

670

14.

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

650

15.

DANS CLASIC INTERPREȚI (BALET)

600

16.

DANS POPULAR

500

17.

DANS MODERN

500

18.

PICTURĂ

700

19.

SCULPTURĂ

600

20.

GRAFICĂ

700

21.

ARTĂ DECORATIVĂ

650

22.

ICONOGRAFIE

650

23.

CERAMICĂ

600

24.

DESIGN VESTIMENTAR

650

25.

ACTORIE

530

26.

TEATRU PĂPUȘI

500

27.

TEATRU MUZICAL

500

28.

ANSAMBLUL INSTRUMENTAL (muzică ușoară, muzică populară, cameră)

600

29.

ANSAMBLUL CORAL

600

30.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

600

31.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

15

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Viorica Olteanu