Hotărârea nr. 141/2015

Hotărârea.nr. 141 - privind denunţarea participării Judeţului Braşov ca membru fondator la constituirea Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.141 din data de 29.04.2015

- privind denunțarea participării Județului Brașov ca membru fondator la constituirea Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr. 1880/18.02.2015 întocmit de Arhitect Șef - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Protecția Mediului prin care se propune denunțarea acordului de asociere sau pastrarea calității de membru al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere art.6 din Statutul Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, HCJ NR. 89/05.03.2004 privind participarea Județului Brașov, ca membru fondator la constituirea Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă denunțarea participării Județului Brașov ca membru fondator la constituirea Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


p. PREȘEDINTE, .r , (<

VICEPREȘEDINȚI^" j t Claudiu Coman< o