Hotărârea nr. 140/2015

Hotărârea.nr. 140 - privind aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Braşov ( fost Spitalul de Pediatrie Braşov)

K o m a ei taAdresa: Bg. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office(â>judbrasokro Website: www .judbrasov.roCod F-16


so\


HOTĂRÂREA NR.140 din data de 29.04.2015

privind aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov ( fost Spitalul de Pediatrie Brașov)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul nr. 4195/09.04.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul -Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov ( fost Spitalul de Pediatrie Brașov );

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 70/20.02.2015 privind aprobarea demarării procedurilor în vederea declarării de utilitate publică, a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov ( fost Spitalul de Pediatrie Brașov ) - obiectiv de investiții de interes județean;

Ținând cont de adresa înregistrată sub nr. ad.3108/26.03.2015 a Primăriei Municipiului Brașov - Serviciul de Cadastru. Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 8 și 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată și art. 3, 4 și 6 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin H.G.R. nr. 583/1994;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulteioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov ( fost Spitalul de Pediatrie Brașov), după cum urmează:

Președinte: Membrii:


Mihail Veștea

Adrian Ibănescu Claudia Crăciun

Ciprian Bucur Manolache Marilena


  • - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

  • - arhitect șef - Județul Brașov

  • - director executiv Direcția Juridică și Relații cu Publicul

  • - viceprimar - Primăria Municipiului Brașov

  • - arhitect șef- Primăria Municipiului Brașov

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția


Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

«>

_h.

O ! • t7> L

Qr //


p. PREȘEDINTE?/ ^177— VICEPREȘEDINTĂ pȚ’S Claudiu Coman li.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu