Hotărârea nr. 137/2015

Hotărârea.nr. 137 - privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 şi SO2 în aglomerarea Braşov”, februarie 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.137

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PMjo și SO2 în aglomerarea Brașov”, februarie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.2690/06.03.2015 întocmit de Arhitect Șef - Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și Protecția Mediului, prin care se propune aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PMjo și SO2 în aglomerarea Brașov”, februarie 2015, raport care a fost transmis de către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 284/16.09.2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestiunea Calității Aerului pentru Aglomerarea Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 15 și 16 din Hotărârea Guvernului nr.543/2004 privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, cu modificările și completările ulterioare, pct. 7.2 din Metodologia de elaborare și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, aprobată prin Ordinul Ministerul Mediului și Gospodăriri Apelor nr.35/2007, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin. (5) lit.”a”, pct. 9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 și SO2 în aglomerarea Brașov”, februarie 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Protecția Mediului.

p. PREȘEDINTE^

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


VICEPREȘEDț^:/^^

Claudiu ConUnT ĂR'v'VfeiJ S’!


Aprobat, Consiliul Județean Brașov jx Președinte

VZadMare ședințe-d/auJfU Gomon


RAPORT

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE

A CALITĂȚII AERULUI

PENTRU INDICATORII NO2, PM10 Șl SO2 ÎN AGLOMERAREA BRAȘOV

Februarie 2015

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE

A CALITĂȚII AERULUI

PENTRU INDICATORII NO2, PM10 Șl SO2 ÎN AGLOMERAREA BRAȘOV

Instituție

Autor


Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Ioana Benga

Surse date:

Baza de date privind calitatea aerului ambiental în aglomerarea Brașov;

Informații furnizate de reprezentanți ai autorităților și operatoriilor economici responsabili pentru implementarea măsurilor din PIGCA pentru indicatorii NO2, PM10 și SOîn aglomerarea Brașov

Ioana Benga


Editare, grafică și layout

Februarie 2015

Cuprins

Sumar

 • 1. Introducere

 • 2. Datele de monitorizare

  • 2.1. Informații generale cu privire la stațiile automate de monitorizare

  • 2.2. Date provenite din măsurări în puncte fixe

   • 2.2.1. Dioxidul de azot, NO?

   • 2.2.2. Pulberile în suspensie, PMi0

   • 2.2.3. Dioxidul de sulf, SO?

 • 3. Stadiul realizării măsurilor din PIGCA

Sumar

—u»i——mm

Prezentul raport prezintă stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului (PIGCA) pentru indicatorii NO2, PM10 și SO2 în Aglomerarea Brașov în anul 2014, comparativ cu anul 2013. Măsurile propuse au vizat reducerea concentrației de NO2l PM10 și SO2 proveniți de la surse liniare, surse fixe și surse de suprafață, urmărind reducerea efectelor poluării aerului, a expunerii populației și ecosistemelor, cât mai eficient și efectiv posibil prin implementarea progresivă a unor măsuri de reducere a concentrației de NO2, PM10 și SO2.

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, în colaborare cu Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, a monitorizat implementarea măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov. APM Brașov a solicitat informații și a întocmit prezentul raport privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA în anul 2014, comparativ cu anul 2013, pentru reducerea concentrațiilor de NO2, PM10 și SOși încadrarea acestora în valorile limită.

De asemenea, este prezentată o sinteză a analizei calității aerului pentru NO2, PM10 și SO2 în Brașov și Sânpetru bazată pe datele achiziționate în perioada 2008 - 2014 la stațiile de monitorizare a calității aerului ambiental din Brașov și Sânpetru, parte integrantă a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. în baza măsurărilor efectuate în această perioadă se poate afirma că SO2 nu este un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populației, valorile concentrațiilor înregistrate fiind mici. Dar populația din mediul urban a fost uneori expusă la concentrații de NO2 și PM10 peste valoarea limită, fiind înregistrate depășiri ale obiectivelor de calitate a aerului pentru protejarea sănătății umane la NO2șiPM10.

Referitor la protecția vegetației se poate afirma, în baza datelor înregistrate, că există risc scăzut ca ecosistemele să fie afectate de eutorfizare și acidifiere.

APM Brașov a comunicat regulat publicului interesat, conform cerințelor legislative în vigoare, informații actualizate privind concentrațiile ambientale de NO2, PM10 și SO2 și privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov prin publicarea rapoartelor specifice pe pagina de web a APM Brașov.

1 Introducere

Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului (PIGCA), inițiat în 2009 pe baza datelor obținute din evaluarea calității aerului înconjurător provenite din Sistemul Național de Evaluare și Gestionare a Calității Aerului (SNEGICA), a fost elaborat de Comisia Tehnică numită prin Ordin de prefect, având în componență reprezentanți ai autorităților și operatoriilor cu responsabilități în domeniu.

Rezultatele evaluărilor efectuate prin măsurări în puncte fixe și modelarea dispersiei poluanților au evidențiat depășiri ale valorilor limită pentru indicatorii PM10 (pulberi în suspensie, fracția gravimetrică cu diametrul mai mic de 10 pm), NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). Pentru acești indicatori s-au analizat cauzele depășirilor și posibilitățile existente în prezent pentru atingerea valorilor limită prevăzute de legislația în vigoare. Măsurile propuse în PIGCA din aglomerarea Brașov au vizat reducerea concentrației de NO2, PM10 și SO2 proveniți de la surse liniare, surse fixe și surse de suprafață. Acțiunile au urmărit reducerea la minimum a efectelor poluării aerului, a expunerii populației și ecosistemelor, cât mai eficient și efectiv posibil. A fost vizată minimizarea riscurilor și a efectelor prin implementarea progresivă a unor măsuri de reducere a concentrației de NO2, PM10 și SO2, dar și îndepărtarea mai multor riscuri implementând, când și unde a fost posibil, măsuri care au avut efect în îmbunătățirea calității aerului, încetinirea schimbărilor climatice și reducerea zgomotului.

Programul Integrat de Gestionare a fost întocmit conform prevederilor OM nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere in aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului și HG nr.543/2004 privind Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului.

Conform prevederilor OM 35/2007, responsabilii acțiunilor PIGCA sunt obligați să respecte termenele din program și să raporteze stadiul acțiunilor și realizarea măsurilor, iar Agenția pentru Protecția Mediului Brașov și Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu trebuie să monitorizeze implementarea acestora. Prezentul raport prezintă stadiul realizării măsurilor de reducere a concentrațiilor de NO2, PM10 și SO2 pentru încadrarea acestora în valorile limită, cuprinse în PIGCA pentru aglomerarea Brașov, comparativ pentru 2013 și 2014. APM Brașov a elaborat prezentul raport în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației publice locale și operatorii economici. Raportul anual este supus aprobării Consiliului Județean Brașov, nu mai târziu de primul trimestru al anului următor.

De asemenea, pentru a monitoriza implementarea măsurilor din PIGCA, APM Brașov, în perioada 2008 - 2014, a măsurat continuu în stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru, concentrația de NO2, PM10 și SO2,în limita resurselor alocate. Datele înregistrate la evaluarea calității aerului pentru NO2, PM10 și SO2 în Brașov și Sânpetru au evidențiat valori mici pentru concentrația de dioxid de sulf, acesta nefiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populației, dar au relevat uneori depășiri ale obiectivelor de calitate a aerului pentru protejarea sănătății umane la NO2 și PM10, populația din mediul urban fiind uneori expusă la concentrații de NO2 și PM10 peste valoarea limită.

Referitor la protecția vegetației se poate afirma că există risc scăzut ca ecosistemele să fie afectate de eutorfizare, acidifiere, datorat în special concentrației scăzute de SO2.

APM Brașov a comunicat regulat publicului informații actualizate, conform cerințelor legislative, privind concentrațiile ambientale de NO2, PM10 și SO2 și stadiul realizării măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov prin publicarea rapoartelor specifice pe pagina web a APM Brașov.

Codul stației

Localizare

Tipul stației

Coordonate geografice

Raza ariei de reprezen-tativitate

Mediul înconjurător local /morfologia peisajului

Alte informații relevante

Latitudine

Lcngi-tudrie

Tipul zonei

Caracterizarea zonei

BV2

Str. Castanilor, f.n.

fond jrban

45° 38* 59" 461286.032

25° 36’ 13"

547160.622

593

1 - 5 km

urbană

Rezidențial

Stația este amplasată lângă trotuar la peste 25 m de intersecția Str. 13 Decembrie -str. luliu Maniu- str. Castanilor, în zonă cu clădiri administrative și rezidențiale, cea mai apropiată fiind la cca. 20m.

Direcția predominantă a vântului este NE și N

BV3

B-dul Gării /Str. Lăcrămioarelor

trafic

45° 39’ 34"

462373.779

25° 36' 58"

548126.440

593

10-100 m

urbană

Rezidențial Și comercial

Stația este amplasată lângă trotuar la peste 100 m de intersecția B-dul Gării - B-dul Victoriei, în zonă cu clădiri comerciale și rezidențiale, cea mai apropiată fiind la cca. 10 m. Direcția predominantă a vântului este NV

BV4

Comuna Sânpetru, str. Morii f.n.

fond suburb an

45° 43’05"

468891.447

25° 37' 27"

548703.227

560

25-150km

Suburbană

Agricolă

Stația este amplasată la ieșirea din corn. Sânpetru, în zonă cu clădiri rezidențiale (case cu un nivel), cea mai apropiată fiind la cca.50 m.

Direcția predominantă a vântului este VNVși ENE

BV5

B-dul Al. Vlahuță / Str. Parcul Mic

ndustri al

45° 39’ 06"

461515.243

25° 37' 32”

548869.091

593

100m-1km

urbană

Rezidențial

Stația este amplasată lângă trotuar la cca 5 m de B-dul Al. Vlahuță, cele mai apropiate obstacole fiind blocurile de locuințe (10 etaje) de pe B-dul Al. Vlahuță la cca 100 m.

Direcția predominantă a vântului este NE.

în tabelul Tabelul 2.1.2. este prezentată lista poluanților și a parametrilor meteo măsurați la stațiile automate de monitorizare.

Tabelul 2.1.2: Poluanți și parametrii meteo monitorizați continuu

Stația de monitorizare

Poluanții monitorizați

Parametri meteo

Stația BV 1

SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat și gravimetric, metale grele (Pb, Ni, Cd din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

Nu se monitorizează

Stația BV2

SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, PM^s automat și gravimetric, benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

direcția și viteza vântului, presiunea atmosferică, umiditatea relativă, temperatura aerului, intensitatea radiației solare cantitatea de precipitații

Stația BV3 și BV4

SO2, NO, NO2, NOx, O3. CO, PMW automat și gravimetric, metale grele (Pb, Ni, Cd din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

Stația BV5

SO2, NO, NO2, NOx, O3 CO, PM10 automat, benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

2009

0

186,7

1

243,0

4

259,0

0

92,2

0

177,2

2010

0

198,0

8

224,8

0

196,9

0

126,8

0

134,7

2011

-

-

0

118,2

5

233,8

0

139,4

o

69,7*

2012

0

124,9

0

164,8

0

107,3

-

-

-

2013

-

-

1

201,1

0

119,0

0

83,5**

-

-

2014

-

-

0

196,6

o

109,3

0

57,3

-

-

Notă: în 2009 VL orară pentru protecția sănătății umane + MT a fost 217 pg/mJ și din 2010 VL orară este 200pg/m3

*au fost efectuate măsurători în perioada martie - septembrie

** au fost efectuate măsurători în perioada februarie - iunie

Din datele prezentate anterior se observă că la stațiile din Brașov au fost înregistrate valori mai mari decât VL orară /VL orară + MT mai puțin de 18 ori pe an.

Trebuie menționat că având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor, pentru aglomerarea Brașov:

 • •  în anul 2008 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stația BV2;

 • •  în anul 2009 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stațiile BV2 și BV3;

 • •  în anul 2010 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stațiile BV2 și BV3;

 • •  în anul 2011 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stația BV3;

 • •  în anul 2012 a fost înregistrată și validată și certificată respectarea valorii medii anuale pentru stația BV3

 • •  în anul 2013 a fost înregistrată și validată respectarea valorii medii anuale pentru stația BV3 și depășirea valorii medii anuale la BV2.

 • •  în anul 2014 a fost înregistrată și validată respectarea valorii medii anuale pentru stația BV3.

2.2.2. Pulberile în suspensie, PM<0

Valorile înregistrate prin măsurări în puncte fixe, în stațiile din aglomerarea Brașov pentru concentrația medie anuală de PM10sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 2.2.2.1: Valorile concentrației medii anuale de PMi0

Stația de monitorizare

Locația

Parametrul

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Stația BV1

Calea București

Captura de date valide

12%

55%

95%

93%

85%

84%

81%

Media anuală (yg/m3)

32,0

22,4

23,0

26,0

25,3

22,7

22,8

Stația BV3

B-dul Gării

Captura de date valide

32%

83%

92%

96%

93%

84%

91%

Media anuală (pg/m3)

40,0

40,3

30,3

35,7

40,2

25,3

23,1

Stația BV4

Sânpetru

Captura de date valide

22%

62%

94%

89%

89%

80%

92%

Media anuală (pg/m3)

20,0

20,6

16,9

20,4

20,4

17,6

18,1

Valoare limită anuală (VLA), pg/m3

40

40

40

40

40

40

40

Notă: Nu a fost validată depășirea valorii limită la stația BV2 în 2008 deoarece, din cauza capturii mici de date, nu sunt respectate criteriile pentru agregarea datelor și calculul parametrilor statistici

umane de 50 pg/m3 înregistrate la stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru în perioada 2009 -2013, în această perioadă populația din zona urbană fiind uneori expusă la concentrații mai mari de 50 pg/m3.

t k i i o o o o Numărul de depășiri ale valorii limită zilnică pentru PM10 în laoeiui z.z.z.z: Brașov șj sânpetru

An

Număr depășiri ale valorii limită zilnică pentru sănătatea umană

Stația BV1

Stația BV3

Stația BV4

2009

8

72

11

2010

14

35

12

2011

27

60

19

2012

19

81

7

2013

11

12

7

2014

17

22

15

Notă: Conform legislației în vigoare valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane nu trebuie depășită de mai mult de 35 ori pe an

Având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor, pentru aglomerarea Brașov în 2008 nu a fost certificată depășirea valorii medii anuale prin măsurări în puncte fixe. în ceea ce privește valoarea limită zilnică a fost certificată depășirea valorii limită zilnică la stația BV3 pentru anul 2009, 2011 și 2012.

în anul 2013 și 2014 a fost înregistrată și validată respectarea valorii limită zilnică și anuală pentru PM10 în aerul ambiental la stațiile BV1, BV3 și BV4.

2.2.3. Dioxidul de sulf, SO?

Valorile înregistrate prin măsurări în puncte fixe, în stațiile din aglomerarea Brașov pentru concentrația medie anuală a valorilor orare de SO2 sunt prezentate în tabelul următor. Trebuie menționat faptul că, având în vedere disponibilitatea datelor, distribuția pe anotimpuri și captura de date este posibil ca valorile estimate să nu fie reprezentative pentru perioada de mediere indicată.

Tabelul 2.2.3.1: Valorile concentrației medii anuale a valorilor orare de SO2

Stația de monitorizare

Locația

Parametrul

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Stația BV1

Calea București

Captura de date valide

86%

46%

96%

94%

94%

37%

-

Concentrația maximă orară (pg/m3)

345,8

115,9

150,4

65,6

27,5

24,1

-

Concentrația maximă zilnică (pg/m3)

34,2

17,2

16,8

17,1

14,8

14,8

-

Stația BV2

Str Castanilor

Captura de date valide

89%

92%

91%

8%

66%

85%

-

Concentrația maximă orară (pg/m3)

353,8

52,9

27,1

-

22,8

31,2

-

Concentrația maximă zilnică (pg/m3)

39,5

15,4

16,1

-

15,9

8,6

-

Stația BV3

B-dul Gării

Captura de date valide

73%

57%

76%

90%

48%

85%

-

Concentrația

227.0

69.8

86.2

35.3

23.6

28.9

(pg/m°)

Concentrația maximă zilnică (pg/m3)

28,9

17,8

15,6

16,3

15,0

16,9

-

Stația BV4

Sânpetru

Captura de date valide

69%

51%

26%

8%

77%

79%

-

Concentrația maximă orară (pg/m3)

146,6

95,8

77,2

-

38,1

27,8

-

Concentrația maximă zilnică (pg/m3)

22,1

19,1

15,4

-

16,7

16,4

-

Stația BV5

B-dul Vlahuță

Captura de date valide

82%

68%

6%

6%

89%

40%

-

Concentrația maximă orară (pg/m3)

343,7

141,5

12,4

-

26,5

22,9

-

Concentrația maximă zilnică (pg/m3)

41,3

25,9

6,7

-

14,2

12,8

-

Valoare limită orară (VLO), pg/m3 Număr permis de depășiri ale VLO / an

Valoare limită zilnică (VLZ), pg/m3 Număr permis de depășiri ale VLZ / an

350

24

125

3

Conform datelor din tabelul anterior se observă că valorile concentrațiilor înregistrate la stațiile de monitorizare sunt mici, dioxidul de sulf nu mai este un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populației din Brașov și Sânpetru.

Având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor pentru aglomerarea Brașov în anul 2008 + 2012 a fost înregistrată, validată și certificată respectarea valorilor limită.

în anul 2013 a fost înregistrată și validată respectarea valorilor limită pentru SO2 în aerul ambiental la stațiile BV2, BV3 și BV4.

în anul 2014 nu au fost efectuate măsurări pentru concentrația de SO2 deoarece nu au fost alocate resurse pentru remedierea defecțiunilor analizoarelor.

APM Brașov a comunicat regulat publicului interesat, conform cerințelor legislative în vigoare, informații actualizate privind concentrațiile ambientale de NO2, PM10 și SO2 prin publicarea rapoartelor pe pagina de web a APM Brașov și prin alte medii de informare (panouri de informare, www.calitateaer.ro)

3 Stadiul realizării

nrasBmB&sHnDWUHnsBBBmBBBEHsnaBMSBHHBHDunHM^mKBMHnBasffl

măsurilor din PIGCA

Măsurile propuse în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului din Aglomerarea Brașov au vizat reducerea concentrației de NO2, PM10 și SO2 proveniți de la surse liniare, surse fixe și surse de suprafață. Acțiunile au urmărit reducerea la minimum a expunerii populației și ecosistemelor precum și reducerea efectelor poluării aerului, cât mai eficient și efectiv posibil, folosind trei tipuri principale de măsuri:

 • •   reducerea emisiilor la sursă;

 • •   măsuri structurale, de exemplu planificarea urbană, care pot reduce emisiile și minimiza expunerea;

 • •   măsuri de comportament, inclusiv minimizarea presiunilor asupra calității aerului prin modificarea stilului de viață și a consumului de energie, sau reducerea expunerii prin evitarea unor zone.

Astfel a fost vizată minimizarea riscurilor și a efectelor prin implementarea progresivă a unor măsuri de reducere a concentrației de NO2, PM10 și SO2, dar și îndepărtarea mai multor riscuri implementând, când și unde a fost posibil, măsuri care au avut efect în îmbunătățirea calității aerului, încetinirea schimbărilor climatice și reducerea zgomotului.

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, în colaborare cu Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, a monitorizat implementarea măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului. APM Brașov a solicitat, responsabililor pentru implementare, informații privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA și a întocmit prezentul raport privind stadiul realizării măsurilor de reducere a concentrațiilor de NO2, PM10 și SO2 pentru încadrarea acestora în valorile limită.

APM Brașov a comunicat regulat publicului interesat, conform cerințelor legislative în vigoare, informații actualizate privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov prin publicarea rapoartelor pe pagina de web a APM Brașov.

în tabelul 3.1 este prezentat stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 și SO2 în aglomerarea Brașov și cele adiționale PIGCA, comparativ pentru 2013 și 2014.

Tabelul 3.1: Stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în anul 2013 și 2014

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii Anul 2013 | Anul 2014

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizan

1.

Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor liniare

1.1

Scăderea concentrației de pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5) prin reducerea cantității de praf antrenat de pe căile de rulare și trotuare

100%

100%

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice.

Primăria Municipiului Brașov

Primăria Brașov nu a transmis costurile aferente realizării măsurii în 2013 și 2014

Termen de realizare: zilnic/sezon Procentul de realizare este din totalul planificat pe an

1.2

100%

100%

Primăria Municipiului Codlea

Anul 2013: 423476.98 lei/ buget local

Anul 2014: 573149 lei/ buget local

1.3

100%

100%

Primăria

Orașului Ghimbav

Primăria Ghimbav nu a transmis costurile aferente realizării măsurii în 2013 Anul 2014: 659021.65 lei/ buget local

1.4

100%

100%

100%

100%

îmbunătățirea rețelei de străzi:

 • a. ) reparații curente străzi principale

 • b. ) reparații străzi secundare Anul 2013:

 • - întreținerea și repararea

străzilor      principale      și

secundare     pe     baza

contractelor de concesiune -pe o lungime de cca 70 km;

 • - au fost amenajate locuri de parcare;

 • - au fost executate lucrări de înlocuire îmbrăcăminți degradate carosabil și trotuare,

Primăria Municipiului Brașov

Total a)+b)

Anul 2013: 70.990.000 lei / bugetul local

Anul 2014: 65.744.000 lei / buget local

Termen de realizare: ani Procentul de realizare este ( totalul planificat pe an

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de reallzan

Anul 2013

Anul 2014

cu covoare asfaltice și pavaj din bazalt prelucrat, înlocuire de borduri;

Anul 2014:

 • -   întreținerea și repararea străzilor principale și secundare pe baza contractelor de concesiune pe o lungime de cca 65 km.

 • -  amenajarea a aprox. 1500 locuri de parcare;

 • -  înlocuirea îmbrăcăminților de macadam cu mixtură asfaltică în cartierele Tractorul VI, Schei, Stupini;

 • -  înlocuirea îmbrăcăminților de mixturi asfaltice degradate cu covoare asfaltice, pe 68 străzi (în cartierele Tractorul, Schei, Zona Centrală, Valea Cetății, Craiter, Timiș Triaj, Astra etc)

 • 1.5

 • 1.6

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 în imisie datorate traficului

Construcția de șosele ocolitoare și drumuri de legătură:

Primăria Municipiului Brașov

100%

Finalizat

2013

a. Realizarea ocolitoarei

Municipiului Brașov, DN13-DN1 (etapa III: 6 km)

Valoarea totală a contractului de 121.008.974 lei/fonduri nerambursabile FEDR (din cadrul POS-T) și bugetul de stat a fost implementat în 23.04.2012-23.04.2013

Termen de realizare 2012 Lipsă fonduri primărie. Investiția a fost preluată de DNADNR.

Termenul de realizare a fost amânat pentru 24.04.2013.

100%

Finalizat

2013

b. Podul Timiș DJ103-Rulmentul

An 2012: 2.047.395 lei / Buget local

Termen de realizare 2011 Din lipsa de fonduri termenul

Nr.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de

Observații (termen de realizan

crt.

Anul 2013

Anul 2014

finanțare

An 2013: 2.205.013 lei / Buget local

finalizare a fost amânat pentru ai 2013

1.7

Finalizat

2012

Finalizat 2012

c. Realizare drum de legătură str. Hărmanului -13 Decembrie An 2011: S-au realizat

An 2011 - nu au fost efectuate plăți.

An 2012 - 30.798.669

Termen de realizare 2011

decopertări.

An 2012: finalizat

lei, din care

-19.983.527 lei fonduri FEDR

 • - 4.384.686 lei fonduri nerambursabile

 • - 6.430.456 buget local

1.8

0%

0%

d. Realizarea drumului de legătură str. Cărămidăriei -Poiana Brașov

Termen de realizare 2012 Nu au fost demarate lucrări proiectul este în stadiu de Stu< de fezabilitate

Elaborarea Proiectului Tehnic amână pentru anul 2013, urmă ca în funcție de alocăriile bugete să se demareze lucrările execuție

în anul 2013 și 2014 proiectul fost amânat din lipsă de fonduri

1.9

0%

0%

e. Asfaltarea drumurilor din cartierul Florilor

Primăria

Orașului Ghimbav

Termen de realizare 2012 Proiectul nu a fost demarat, este stadiul de Proiect tehnic nr. 31/2012 (pt. străzi în lungime 4.4 km) Investiția urmează să se realizeze în anul 2013.

Realizarea a fost amânată pentri anul 2014. A fost finalizată procedura de achiziționare a unu credit pentru realizarea acestei investiții, dar nu s-a primit Acordi Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Nr. crt.

1.10


Măsura


Stad.realizării măsurii

Anul 2013 Anul 2014

0% 0%


Descrierea măsurii

f. Construcții de pasaje:

2 pasaje subterane


Responsabil

Primăria Municipiului Brașov


Costuri / Sursa de ______finanțare Fonduri nerambursabile, buget de stat și buget local


Termen de realizare 2012

Din lipsa fondurilor termenul realizare a fost amânat


1.11


100%


Finalizat

2013


1 pasaj suprateran (str. Independenței)

Proiect realizat cu finanțare nerambursabilă


Primăria Municipiului Brașov


Adițional PIGCA


Adițional PIGCA


Fluidizarea traficului prin construcția de parcări, construirea de sensuri giratorii și construcția de alveole în intersecțiile semaforizate

Anul 2013:

 • - sensul giratoriu Calea Făgărașului - benzinăria Mol;

 • - s-a încheiat contractul de execuție pentru parcarea sub și supraterană - Regina Maria din spatele Magazinului STAR. în curs de încheiere Contractul de execuție pentru: Extindere capacitate parcare și construire terminal transport public în Poiana Brașov

Anul 2014:

 • - sensul giratoriu; str. Ghe. Barițiu - str. Ghe. Dima

 • - demarată execuția pentru parcarea sub și supraterană -Regina Maria din spatele Magazinului STAR.

 • - demarate lucrările de execuție


Primăria Municipiului Brașov


An 2012 25.466.335 lei -23.037.504 lei reprezintă finanțarea nerambursabila;

- 2.428.830 lei reprezintă contribuție Primăria Brașov


Anul 2013: 347.930 lei / bugetul local


Anul 2013: 17.913.898 lei / Fonduri europene nerambursabile POR 2007-2013


Anul 2014:

17.913.898 lei Fonduri europene nerambursabile POR 2007-2013


Termen de realizare 2012

Terminat în 2012-98% (finalizat 2013)


Termen de realizare: 2011


Au fost realizate lucrări și în anul 2012-2014


Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizări

Anul 2013

Anul 2014

pentru: Extindere capacitate parcare și construire terminal transport public în Poiana Brașov.

1.13

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 în imisie datorate traficului

91%

100%

Scoaterea din circulație a autobuzelor cu normă de poluare NonEuro

RAT Brașov

Termen de realizare 2012 An 2012- 4 din 5 autobuze. A rămas un singur autobuz în circulație deoarece se încadrează în normele de siguranță și poluar impuse prin ITP. Se estimează scoaterea și a acestuia în anul 2013

An 2014: Ultimul autobuz a f( scos din folosință

1.14

55,22%

70%

Reducerea a consumului de motorină cu 5% prin instituirea manierei de conducere ecologică și eficientizarea planurilor de circulație

RAT Brașov

Termen de realizare 2012 Au fost experimentate sisteme dc măsurare a combustibilului fără rezultate semnificative. Este propusă implementarea măsurii I întreg parcul pentru 2014.

Anul 2014: S-au făcut redimensionări ale planului de circulație urmând ca măsura să s implementeze integral odată cu implementarea sistemului informatizat de management al flotei

1.15

100%

100%

Promovarea transportului în comun prin asigurarea de facilități unor anumite categorii de persoane, promovarea transportului în comun și nemotorizat

Anul 2013: au fost menținute facilitățile pentru pensioanri și elevi aprobate prin: HOL

Primăria Municipiului Brașov

Buget local

Termen de realizare :anual

Nr. crt.


Măsura


Stad.realizi

Sirii măsurii

Anul 2013

Anul 2014


Descrierea măsurii


Responsabil


261/2010 - privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice și pensionarilor, cu domiciliul stabil în municipiul Brașov;

HCL 357/2010-privind reglementarea accesului unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Brașov la mijloacele de transport în comun aparținând Regiei Autonome de Transport Brașov;

HCL 330/2013-privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de călători aparținând RAT Brașov, pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal, în Municipiul Brașov Anul 2014: au fost menținute facilitățile pentru pensioanri și elevi aprobate prin: HCL 261/2010 - privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice și pensionarilor, cu domiciliul stabil în municipiul Brașov; HCL 357/2010 - privind reglementarea accesului unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Brașov la mijloacele de transport în comun aparținând Regiei Autonome de Transport Brașov; HCL 330/2013 - privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport public


Costuri / Sursa de finanțare


Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizan

Anul 2013

Anul 2014

local de călători aparținând RAT Brașov, pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal, în Municipiul Brașov

2.

Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor fixe

2.1

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 în emisii

100%

100%

Respectarea termenelor privind realizarea măsurilor prevăzute în planurile de acțiune ale agenților economici ce dețin instalații IPPC și instalații IMA pe teritoriul aglomerării Brașov

GNM- CJ Brașov

Termen de realizare: anual Anul 2013: au fost efectuate număr 40 controale pen verificarea măsurilor impuse Autorizațiile Integrate de Mediu instalațiile IPPC și IMA.

Anul 2014: au fost efectuate număr 45 controale pen verificarea măsurilor impuse Autorizațiile Integrate de Mediu instalațiile IPPC și IMA.

2.2

Scăderea concentrației de PM10, NO2 și SO2 după încetarea funcționării

în anul 2013 sursa CET nu a funcționat

în anul 2014 sursa CET nu a funcționat

Respectarea numărului de ore de funționare impus pentru exploatarea instalației (20.000 ore de funcționare în perioada 1.01.2008 -31.12.2015)

SC CET SA Brașov

Termen de realizare 31.12.2015

Se respectă prevederile art.5 alin

(2) și (3) din HG 541/2003

2.3

Scăderea concentrației de pulberi datorate resuspensiei

închiderea Depozitului 1 Lempeș de cenușă și zgură de termocentrală cu capacitatea de depozitare epuizată (depozitare sistată în 31.12.2006)

SC CET SA Brașov

Termen de realizare 31.12.2010 Depozitul a fost închis, depozitar* ceaușei și zgurei de tremocentral fiind sistată la 31.12.2006.

Au fost realizate 4 din cele 5 măsuri de închidere a depozitului S-a schimbat soluția de acoperire prevăzută în proiectul inițial

2.6

0%

0%

realizarea pe suprafața de susținere a următoarelor straturi: strat    de    impermeabilizare

sintetică, strat geocompozit

Măsura nu s-a realizat

Pentru această măsură s-a soliei prin adresele nr. 1644/09.11.201' și nr.580/11.04.2011 la APM

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizan

Anul 2013

Anul 2014

drenant, strat material local, strat sol vegetal însămânțat cu vegetație rezistentă la eroziune

Brașov și cu adresa nr. 1432 / 16.06.20111a ANPM modificarea proiectului de închidere pentru deșeuri inerte în loc de deșeuri periculoase și stabilirea de noi măsuri și termene. Solicitarea a fost susținută prin teste de laborator efectuate de ISPE București, proiectantul general al depozitelor și Normativul Tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat cu Ord. 757/2004 al MMGA. S-a primit răspunsul favorabil al ANPM prin adresa nr 935/19.07.2011 și al APM Braso\ prin adresa nr. 9463/29.07.2011. Conform Raportului de inspecție nr. 602/04.10.2012 al CJ-GNM, societatea a obținut Acordul nr. 61/24.07.2012 emis de Administrația Națională Apele Ronâne ABA - Olt de funcționare în siguranță la proiectul de închidere a Depozitului de zgură cenușă nr.1 (Lempeș) emis în ba Avizului nr. 510/24.07.2012 dat d Comisia Teritorială Muntenia Ves emis pentru închiderea depozitel-cu schimbarea soluției de acoperire prevăzută în proiectul inițial.

Este în derulare procedura de obținere a avizului de mediu peni închidere depozite deșeuri inerte

2.7

Închiderea Depozitului 2 -Sânpetru de cenușă și zgură de

SC CET SA Brașov

Termen de realizare 31.12.2015

Depozitarea de cenușă este sista

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizan

Anul 2013

Anul 2014

termocentrală

din martie 2011.

Conform Raportului de inspecț nr. 602/04.10.2012 al CJ-GN Societatea deține Acordul r 62/24.07.2012     emis     (

Administrația Națională Ape Ronâne ABA - Olt de funcționa în siguranță la proiectul c închidere a Depozitului de zgu și cenușă nr.2 Sânpetru emis baza Avizului nr. 511/24.07.20' dat de Comisia Teritoria Muntenia Vest emis pent închiderea     depozitelor     (

schimbarea soluției de acoperi prevăzută în proiectul inițial.

2.8

Finalizat

Finalizat

1. realizarea unui strat de susținere din zgură și cenușă prin hidrotransport

441297 lei/ SP

Stratul se realizează din zgura rezultată din procesul tehnologic Anul 2013: S-au început lucrăi

de nivelare a stratului existent zgură și cenușă, conform Proit Tehnic

2.9

0 ore (instalația nu a funcționat)

0 ore (instalația nu a funcționat)

2. monitorizarea lunară a orelor de funcționare a pompelor de hidroamestec și de recirculare a apei, în perioada realizării stratului de susținere

2.10

100% pentru 2013

100% pentru 2014

3. dezafectarea estacadei de zgură și cenușă de pe conturul depozitului și a conductelor aferente instalației de stropire

103776 lei / SP

Perioada de execuție: 01.01.201: 31.12.2015

2.11

0%

0%

4. realizare pe suprafața de susținere a următoarelor straturi: strat de impermeabilizare sintetică, strat geocompozit

Perioada de execuție: 01.01.201: 31.12.2015

Nr. ort.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizări

Anul 2013

Anul 2014

drenant, strat material local, strat sol vegetal însămânțat cu vegetație rezistentă la eroziune

2.12

Scăderea concentrației de pulberi, NO2 și SO2 în imisii

Demarat în 2010 Finalizat 2011

Demarat în 2010 Finalizat 2011

înlocuirea combustibilului solid cu combustibil gazos pentru încălzirea centralizată

Din octombrie 2011 nu mai este nici un apartament racordat la CET Brașov.

în prezent producția de energie termică este asigurată în proporție de cca. 80% de firma Bepco și 20% de firma Tektron care administrează CT-urile de cvartal, și se obține din arderea de combustibil gazos. Proiectul de reabilitare a surselor de energie termică a fost demarat în anul 2010 de firma Bepco SRL, prin amplasarea de instalații în cogenerare pe bază de combustibil gazos de înaltă eficiență.

în condițiile în care activitatea de producție a CET Brașov a fost sistată definitiv, din anul 2012 încălzirea centralizată în municipiul Brașov se realizează exclusiv cu combustibil aazos.

Consiliul Local Brașov

Surse proprii firma Bepco SRL

Termen de realizare 2010

2.13

Scăderea concentrației de pulberi datorate resuspensiei

Finalizat

2011

Finalizat 2011

Racordarea cuptorului Bicaz 2 la un filtru cu saci Jet Puls 35.000 mc

SC Prescon SA-Fabrica de var Brașov

145.000 lei / surse proprii

Termen de realizare 31.12.2011

2.14

30%

100%

Racordarea cuptorului Bicaz 3 la un filtru cu saci Jet Puls 35.000

SC Prescon SA-

Cca. 80.000 lei / surse de finanțare proprii

Termen de realizare 31.12.2014

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizări

Anul 2013

Anul 2014

mc

Fabrica de var Brașov

2.15

Finalizat

2012

Finalizat

2012

Amenajarea suprafeței rămase după epuizarea haldei de calcar prin nivelare, acoperire cu sol vegetal și înierbare

SC Prescon SA — Cariera de calcar Stejeriș

35.000 lei / surse de finanțare proprii

Termen de realizare 31.12.2012

3.

Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor de suprafață

3.1

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 prin reducerea cererii de căldură și scăderea consumului de energie

Finalizat 2011

Finalizat 2011

Izolarea termică a clădirilor (izolarea zidurilor și acoperișurilor și înlocuirea ferestrelor)

Primăria Municipiului Brașov

Termen de realizare: 2011

Nr.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de

Observații (termen de realizan

crt.

Anul 2013

Anul 2014

finanțare

3.2

Adițional PIGCA

Adițional PIGCA

Modernizarea surselor de încălzire și reabilitarea termică a unor clădiri publice (creșe, grădinițe, școli)

Anul 2013: s-au reabilitat 17 unități de învățământ (reabilitare termică și sistem de încălzire)

Anul 2014: s-au reabilitat termic 6 unități școlare (școli și licee) și s-a reabilitat sistemul de încălzire la 3 unități școlare (2 grădinițe și 1 liceu).

Primăria Municipiului Brașov

6.070.000 lei / bugetul local

9.880.000 lei din bugetul local

Termen de realizare 2012

3.4

0%

0%

Montarea de colectoare solare pentru preparare apă caldă de consum la grădinițe și creșe

Primăria Municipiului Brașov

buget local+AFM

Termen de realizare 2012 Proiect amânat din lipsa de fondi AFM

3.5

Scăderea concentrației de pulberi datorate resuspensiei

100%

100%

Aprobarea oricărei construcții noi respectând indicii urbanistici impuși, respectiv procent de asigurare a spațiului verde, precum și amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spațiului verde

Verificarea respectării prevederilor legale

Primăria Municipiului Brașov

Costuri scăzute / buget local

Termen de realizare: anual S-au verificat și s-au respectat prevederile reglementărilor în vigoare.

Anul 2013: S-au emis 557 autorizații de construire și 167 autorizații de branșamente. Anul 2014: s-au emis 571 autorizații de construire și 257 autorizații de branșamente, s-a verificat permanent respectarea legislației în vigoare

3.6

100%

100%

Primăria Orașului Ghimbav

Costuri scăzute / buget local

In urma controalelor efectuate pe teren a fost constată respectarea legislației în vigoare. Sunt efectuate cca. 8-10 controale / Iu

100%

100%

Primăria Municipiului Codlea

Costuri scăzute / buget local

Verificarea se face de către angajații primăriei conform atribuțiilor din fișa posturilor

Nr.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de

Observații (termen de realizan

crt.

Anul 2013

Anul 2014

finanțare

3.7

100%

100%

Controlul organizărilor de șantier de construcții în vederea respectării prevederilor legislației de mediu și a condițiilor stipulate în actele de reglementare

Primăria Municipiului Brașov

Costuri scăzute / buget local

Termen de realizare: anual

Anul 2013:s-au autorizat 75 lucră de organizare șantier, s-a verifica respectarea legislației in vigoare Anul 2014: s-au autorizat 70 lucn organizare de șantier, s-a verifica respectarea legislației in vigoare

3.8

100%

100%

Primăria

Orașului Ghimbav

Termen de realizare: anual S-a constatat protejarea lucrăriloi de construcții și a șantierelor, iar terminarea lucrărilor, refacerea spațiilor afectate de lucrări confoi AC săpături. Sunt efectuate cca. 8 controale / lună

3.9

100%

100%

Primăria Municipiului Codlea

Costuri scăzute / buget local

Termen de realizare: anual Finalizarea fiecărei lucrării se fa pe bază de proces verbal recepție semnat de o corni: formată din angajații primăriei

3.10

Scăderea concentrației de poluanți în imisii

100%

100%

Controlul respectării prevederilor actelor de reglementare emise pentru surse amplasate în special în platformele industriale

GNM - CJ Brașov

Costuri scăzute / buget local

Termen de realizare: anual în urma controalelor efectuate de comisarii GNM CJ Brașov în perioada 2010 - 2014 nu au fost semnalate neconformități privind măsurile cuprinse în actele de reglementare pentru factorul de mediu aer la instalațiile non IPPC controlate.

4.

Alte măsuri

Reducerea concentrației de pulberi prin capacitatea perdelelor verzi de a reține pulberi

Creare, amenajare, întreținere și reabilitare de zone verzi

4.1

Finalizat în 2011

Finalizat în 2011

a. reabilitare / înființare parcuri

Primăria Municipiului Brașov

Termen de realizare: 2011 Acțiunile au continuat în 2012

4.2

Adițional

Adițional

întreținerea și reabilitarea

Primăria

Anul 2014:3196145 lei

Termen de realizare: 2011

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizan

Anul 2013

Anul 2014

PIGCA

PIGCA

parcurilor existente din oraș

Orașul Ghimbav

lei /buget local

Acțiunile au continuat în 2012 2014

4.3

Finalizat în 2011 Adițional PIGCA

Finalizat în 2011 Adițional PIGCA

d.crearea parcuri și întreținerea zonelor verzi

-Semănat gazon pe 6000 mp; -Plantare gard viu 10.000ml -Perdea vegetală 2800 buc. (str Crinului, Ștefan Bobancu, Calea Feldioarei); puieți arbori -500buc. (puieți arbori zonă verde a municipiului, aliniamente stradale)

Primăria Mun. Codlea

Primăria Municipiului Brașov

Anul 2014:

1071005 lei / bugetul local

1.863.336,98 lei / bugetul local 5200000 lei / bugetul local

879748 lei / parteneriat public privat

Termen de realizare: 2011

Acțiunile au continuat în 2012 2014

4.4

Reducerea concentrației de pulberi

100%

100%

Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de reparații ale drumurilor publice

Primăria Mun. Brașov

Surse proprii ale deținătorilor de rețele.

Termen de realizare: anual S-au verificat lucrările executate, în autorizația de construire este prevăzut termenul limită pentru ocuparea domeniului public. Executarea lucrărilor edilitare, în special a lucrărilor de reparații ah drumurilor publice sunt urmărite î permanență: calitatea lucrărilor, încadrarea în termenul din contre sau avize. Termenele au fost respectate. Se efectuează cca. 3 5 controale / trimestru

Primăria Mun. Codlea

Costuri scăzute / buget local

Termen de realizare: anual Finalizarea lucrării se face pe ba de proces verbal de recep semnat de o comisie formată < angajații primăriei. Nu s-înregistrat depășiri ale limitelor timp la lucrările de reparații drumurilor publice.

4.5

Creșterea nivelului

100%

100%

S-au organizat acțiuni pentru

Primăria

Costuri scăzute

termen de realizare: anual

Nr.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de

Observații (termen de realizan

crt.

Anul 2013

Anul 2014

finanțare

de conștientizare a participanților la trafic privind

promovarea transportului nepoluant

Municipiului Brașov

4.6

impactului traficului rutier asupra sănătății și mediului

100%

100%

S-au organizat acțiuni pentru promovarea transportului nepoluant

Primăria Mun. Codlea

Costuri scăzute

Termen de realizare: anual

4.7

prin încurajarea utilizării mijloacelor de transport public și

100%

100%

S-au organizat acțiuni pentru promovarea transportului nepoluant

Primăria Ghimbav

Costuri scăzute

Termen de realizare: anual

4.8

nemotorizat, realizarea de acțiuni educative, editare de broșuri

100%

100%

în cadrul “Săptămânii mobilității europene” s-au organizat acțiuni educative la pentru promovarea transportului nepoluant. APM Brașov a transmis adrese către primăriile: Brașov, Fagaraș, Săcele, Predeal, Victoria, Codlea pentru implicare, apariții media: 1 comunicat de presa, 1 articol "Buna Ziua Brașov”, 2 interviuri radio-TV; activitati educativ ecologice -3 (Școala Gimnazială nr.25 Brașov, Grădiniță Codlea, Școala Gimnazială nr.2 Făgăraș).

APM Brașov

Costuri scăzute

Termen de realizare: anual

5.

Măsuri adițonale - măsuri realiza

te suplimentar față de cele cuprinse în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului

5.1.

Scăderea concentrației de pulberi și NO2

Adițional PIGCA

Adițional PIGCA

Extinderea rețelei de transport în comun (autobuze) în Municipiul Brașov 11 km în 2012.

S-a finalizat traseul de transport în comun Gara Călători -Poiana Brașov (32 km dus întors)

Primăria Municipiului Brașov

5.2.

Adițional PIGCA

Adițional PIGCA

Dublare pasaj Rutier Fartec

Primăria Municipiului Brașov

16.645.251 Fonduri europene nerambursabile POR 2007-2013

S-a realizat în 2013

5.3.

Adițional

Adițional

Restricționarea traficului greu în

Conform    HCL    nr.243/20(

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizan

Anul 2013

Anul 2014

PIGCA

PIGCA

Brașov

modificată cu HCL 167/2011

5.4.

Scăderea concentrației de pulberi

Adițional PIGCA

Adițional PIGCA

Finalizarea lucrărilor de investiții la clădirile publice (Sala Sporturilor, Bazinul de înot)

In anul 2012 au fost reabilitate îr totalitate aceste clădiri amplasat în zona de reprezentativitate a stației BV -3 și a fost reabilitată zona verde.