Hotărârea nr. 136/2015

Hotărârea.nr. 136 - privind împuternicirea domnului vicepreşedinte Coman Claudiu pentru emiterea unei dipoziţii privind constituirea comisiei de selecţie şi evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.136

din data de 29.04.2015

- privind împuternicirea domnului vicepreședinte Coman Claudiu pentru emiterea unei dipoziții privind constituirea comisiei de selecție și evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2015;

Analizând referatul nr.4149/08.04.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport prin care se propune împuternicirea vicepreședintelui desemnat să exercite atribuțiile președintelui pentru emiterea unei dispoziții dipoziții privind constituirea comisiei de selecție și evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anul 2015;

Ținând cont de HCJ nr. 15/20.02.2015 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, prin care s-a alocat sume destinate finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pentru anul 2015;

Având în vedere HCJ nr. 8/16.02.2015 privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al domnului Căncescu Aristotel Adrian;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art.103 alin. 2, art.104 alin.l lit ,,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.12 și art.13 din OG nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se împuternicește domnul vicepreședinte Coman Claudiu pentru emiterea unei dipoziții privind constituirea comisiei de selecție și evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anul 2015.

Art,2. - Atribuțiile comisiilor sunt cele prevăzute in „Ghidul solicitantului” aprobat prin HCJ


nr. 102/18.03.2015, pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului a programelor, proiectelor șLacjiuțulor culturale pe anul 2015, care va fi pus la dispoziția membrilor comisiilor, după constitu^^«5^^^

'i -

7 Șl

1

p. PREȘEDINTE, V/S [IFStĂ VICEPREȘEDINTE^ ■_ Claudiu Coman ' OContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu