Hotărârea nr. 135/2015

Hotărârea.nr. 135 – privind însuşirea documentaţiei cadastrale de identificare date imobil – domeniul public al judeţului Braşov, situat în Braşov, P-ţa Sfatului nr. 23, cu destinaţia Bastion Graft, în vederea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliare ale cărţii funciare a imobilului, în favoarea Judeţului Braşov


CONSILH.:L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.135

din data de 29.04.2015

privind însușirea documentației cadastrale de identificare date imobil - domeniul public al județului Brașov, situat în Brașov, P-ța Sfatului nr. 23, cu destinația Bastion Graft, în vederea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliare ale cărții funciare a imobilului, în favoarea Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 443/14.01.2015, întocmit de către Arhitect Șef - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune însușirea însușirea documentației cadastrale, întocmită de către Zaharia

 • l.Cosmin Ioan - Birou Cadastru Geodezie și Cartografie, de identificare date imobil - domeniul public al județului Brașov, situat în Brașov, P-ța Sfatului nr. 23, cu destinația Bastion Graft, în vederea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliare ale cărții funciare a cotei de 'A în favoarea Județului Brașov, având în vedere că poziția 93 din Anexa 1 la HGR nr. 972/2002. ce atestă domeniului public al județului Brașov, aceste date lipsesc, nefiind evidențiate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996. a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 1 la HGR nr. 972/2002, ce atestă domeniului public al județului Brașov, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit,.”c,: și art. 119 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușește documentația cadastrală (întocmită de Zaharia 1. Cosmin Ioan - Birou Cadastru Geodezie și Cartografie), de identificare date imobil - domeniul public al județului Brașov, situat în Brașov, P-ța Sfatului nr. 23, cu destinația Bastion Graft, (C.F. 127727 Brașov, nr. cad.l 1506 id. cu nr. top.5656/2), în vederea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliare ale cărții funciare a cotei de '/a, în favoarea Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și înscrierea în C.F.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu.

// * z^\.

p.PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTĂ      -pj g'(

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ClaudiuComan VJ. V,


V          A'' *

• Crî;

Red. BC: Se difuzează:

1 ex       - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex      - Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex      - Compartimentul Patrimoniu

1 ex.      - Colecție

-Zaharia I. Cosmin Ioan -Birou Cadastru Geodezie si Cartografie-

CIF: 31725297

Săcele, Str. Tarlungului, nr. 8, Județul Brașov

Banca Transilvania

IBAN RO13BTRLRONCRT0225774101

Telefon: 0740.682.832

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

3

Obiectul Lucrării:

Identificare date imobil

- Bastion Graft -

Adresa imobil:

Brașov, Piața Sfatului, nr. 23

Beneficiar:

Consiliul Județean Brașov

BRAȘOV 2014

DESCRIEREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE SI GEODEZICE

 • 1. Adresa imobil: Imobilul este situat în Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 23.

2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Județean Brașov.
 • 3. Executant: ing. Zaharia Cosmin Ioan, certificat de autorizare seria RO-B.V-F., nr. 0015;

 • 4. Obiectul lucrării: Imobil situat in mun. Brașov, Piața Sfatului nr. 23 ce aparține domeniului public al județului Brașov conform HG 972/05.09.2002, cuprins in anexele județului Brașov la poziția 93, cu codul de clasificare 1.6.2.2. cu denumirea de „Bastionul Porții - Pod fortificat peste Pârâul Graft (Bastionul Graft)" cu adresa Piața Sfatului, nr. 25. Poziția 333 in lista monumentelor protejate, cod referința: 08B0001.

 • 5. Scopul lucrării: Identificare cu date de C.F. a imobilului situat in mim. Brașov, Piața Sfatului nr. 23 ce aparține domeniului public al județului Brașov conform HG 972/05.09.2002, cuprins in anexele județului Brașov la poziția 93, cu codul de clasificare I.6.2.2. cu denumirea de „Bastionul Porții - Pod fortificat peste Pârâul Graft (Bastionul Graft)" .

 • 6. Amplasamentul imobilului: Imobilul este situat în intravilanul mun. Brașov, Piața Sfatului, nr. 23 si se învecinează:

 • > La Nord - cu imobilul cu nr.cad. 11505 id. nr. top 5656/2 delimitat prin construcții;

 • >  La Est - cu imobilul cu nr. cad. 11505 id. nr. top 5656/2 delimitat prin construcții;

 • >  La Sud - cu imobilul cu nr. top. 5654, delimitat prin construcții si gard zidărie;

 • >  La Vest - cu Str. După Ziduri si pădure delimitat prin construcții si zid cetate.

 • 7. Operațiuni topo- cadastrale: Pentru efectuarea lucrării m-am deplasat la fața locului pentru măsurători, acestea făcându-se în prezența reprezentantului beneficiarului.

S-au determinat coordonatele punctelor de sprijin, punctelor de contur precum și cele ale detaliilor de planimetrie in sistem de proiecție stereografic 1970, iar cele de altimetrie in sistem de referința Marea Neagra 1975, după care s-au calculat suprafețele prin metoda analitică folosind coordonatele punctelor de contur.

In zona imobilului s-au determinat doua puncte GPS 1 si 2 cu sistem GNSS, Stonex S9 III cu dubla frecventa in timp real fara postprocesare folosind statia de referința virtuala RO_VRS_3.1GG din cadrul serviciului ROMPOS in sistem ETRS89 si transformat cu TransDatRO 4.00 in sistem Stereo70 cu o precizie medie (xyz) de 0.02 m., din care s-au executat măsurătorile topografice. Culegerea datelor din teren în vederea întocmirii planului de situație s-a făcut cu statia totala Leica FlexLine TS06 printr-o drumuire sprijinita la capete compusa din 4 puncte statie, din care s-au radiat puncte ce reprezintă detaliile de planimetrie și nivelment necesare redactării planului. Precizia obtinuta fiind de 0.02m. Coordonatele absolute ale punctelor de drumuire si ale punctelor radiate sunt prezentate in inventarul de coordonate. Descriere punctelor noi este anexata lucrării.

Sistemul de coordonate: Sistem Stereograme 70;

Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

460487.1942


545902.0315


588.96


460480.7109


545916.7045


588.79


Puncte GPS:

Nr.

1

2

X

460520.1920

460470.8530

Y

545915.3190

545892.0960

Z

585.91

587.76

Puncte statie:

Nr.       X      Y

Z

In urma efectuării măsurătorilor topografice si a suprapunerii acestora cu schitele de Carte Funciara existente in arhiva OCPI Brașov, reiesa ca imobilul situat in mun. Brașov, Piața Sfatului nr. 23 ce aparține domeniului public al județului Brașov conform HG 972/05.09.2002, cuprins in anexele județului Brașov la poziția 93, cu codul de clasificare I.6.2.2. cu denumirea de „Bastionul Porții - Pod fortificat peste Pârâul Graft (Bastionul Graft)"este inscris in C.F. 127727 Brașov, cu cad. 11506 id. Cu nr. Top 5656/2 si are adresa Piața Sfatului nr. 23 (in anexa fiind greșit înscrisa in Piața Sfatului nr.25).

8. Situația juridică a imobilului: Imobilul cu număr cad. 11506 id. Cu nr. top 5656/2 este înscris în Cartea Funciara nr. 127727 Brașov (C.F. vechi 12814, A+4), casa in suprafața de 137 mp. și are ca proprietari (vezi extras c.f. 57157/13.06.2014) pe Statul Roman cu cota de % si pe Zentor Marion cu cota de V2.

Executant

Ing. Zaharia Cosmy^fâinX5^H^\

Data:21.07.2014'

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

57157

Ziua

13

pentru INFORMARE

Luna

06

Anul

2014

ANCPI

AC.tNTIA SaTIONAI A ■> > i a n a s -t i v rraix itAii imoiuiu \

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan                                                                  Nr. cf vechi: 12814A+4

Adresa: Brașov, Piața Sfatului, nr. 23

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Cad: 11506 Top: 5656/2

Din acte: 137; Masurata: -

CONSTRUCȚII

Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Cad: 11506

Top: 5656/ 2

Brașov, Piața Sfatului, nr. 23

Casă

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

1125 / 14.02.1958

Cerere nr. 5241/1958, emis de Sfatul Popular Brașov, si act nr. 18512/2012 cf.

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept naționlizare în baza Decretului nr.92/1950, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al       |     B4, B7

(provenita din conversia CF 12814A+4)

1 | STATUL ROMÂN

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept naționlizare în baza Decretului nr.92/1950, dobândit prin Lege, cota actuala 1/2

Al.l      |       B7

1 | STATUL ROMÂN

47645 / 21.10.2003

Decizie nr. 211 si 211 bis/2003, emis de RIAL Brașov, înscris cu act nr. 47645-46/2003 cf; sentința civila nr. 7690/2009 a Jud. Brașov, Decizia civila nr. 1299/R/2010 a Tribunalului Brașov - dosar nr. 17893/197/2008; si act nr. 18512/2012 cf.

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept restituire în natură conform L.10/2001, dobândit prin lege si respectiv restabilire situație anterioară de CF, conf. act nr. 21637/2011 cf., dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 1/2

Al.l      |        B4

1 | ZENTER MARION

B4

se notează drept de preemțiune de cumpărare în favoarea STATULUI ROMÂN prin MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, drept care se va exercita in condițiile alin. 2 ale art. II din OUG nr. 184/2002, asupra cotei de 1/2 din teren, aferentă cotei de 1/2 din construcție, proprietatea celui de sub B.3

Ăi       |

(provenita din conversia CF 12814A+4)

32797/ 17.04.2012

Act nr. copie acțiune civila dosar nr. 4358/197/2011, emis de Judecătoria Brașov, si certificat de grefa

B5

se notează acțiunea civilă având ca obiect "hotărâre care să țină loc de act autentic", formulată de reclamanții RADU NICOLAE, RADU FLORENTINA, VARLAN REZMERITA, VARLAN MARICICA, STAMA EMILIA, STAMA CONSTANTIN c/a S.C. RIAL SRL, ZENTNER MARION, MUNICIPIUL BRAȘOV prin Primar, STATUL ROMAN prin MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI

O1.1 f'* .

(șrew®WÂi5<V9nversia CF

103090/03.12.2012

Acțiune in instanța nr. DOS. NR. 28272/197/2012, din 16.11.2012, emis de JUDECĂTORIA BRAȘOV, act administrativ nr. DOS 28272/197/2012/11-03-2012 emis de JUDECĂTORIA BRAȘOV;

B7

se noteaza procesul intentat de Zentner Marion c/a Municipiul Brașov si Statul Roman prin Ministerul Finanțelor Publice, avand ca obiect partaj judiciar

Al, Al.l    |

-

C, Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

47645 / 21.10.2003

Decizie nr. 211 si 211 bis/2003, emis de RIAL Brașov, înscris cu act nr. 47645-46/2003 cf; sentința civila nr. 7690/2009 a Jud. Brașov, Decizia civila nr. 1299/R/2010 a Tribunalului Brașov - dosar nr. 17893/197/2008; act nr.21637/2011 cf., act nr. 18512/2012 cf.

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, special conf. OUG 184/2002, asupra cotei de 1/2 din terenul de la Al

Al        |

(provenita din conversia CF 12814A+4)

1 | ZENTER MARION

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Brașov, Piața Sfatului, nr. 23

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

CAD: 11506

Top: 5656/ 2

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 137; Masurata:-

5656/2

Date referitoare la construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.l

CAD: 11506 Top: 5656/2

construcții de locuințe

Din acte:-; Masurata:-

Cu acte

Casă

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. BV7090335/13-06-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

17/06/2014

Data eliberării, /

Asisten t-registra tor, DANIELA MOISE