Hotărârea nr. 134/2015

Hotărârea.nr. 134 - privind aprobarea statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.134

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu" Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.2366/30.03.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.6. alin (1) din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov și Serviciul Resurse Umane, Salarizare Strategii de Informatizare.

7                       o

p. PREȘEDINTE,

vicepreședinte/;'


Contrasemnează,SECRETAR,


Maria Dumbrăveanu


sv

Difuzare:

1 ex. Insituției Prefectului

1 ex. Cabinet președinte

1 ex. Direcția Coorodonare Integrare Europeană -SRUSI

1 ex. Serviciul Resurse Umane, Salarizare Strategii de Informatizare

CONSILIUL JUDEȚEAN

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII "TIBERIU BREDICEANU”BRAȘOV

APROBAT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

2015

CAPITOLUL I îDISPOZIȚII GENERALE

Art.l.Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale respectiv ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII ”TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV.

Asezămintele culturale în sensul legii sunt instituții publice de cultură care desfășoară activități în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal, în colaborare cu acesta, avînd drept scop păstrarea și formarea culturii tradiționale .

Asezămintele culturale funcționează în subordinea autorităților administrației publice locale-Consiliul Județean Brașov.

Activitățile specifice așezămintelor culturale se desfășoară în temeiul prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu regulamentul cadru și normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Acreditarea așezămintelor culturale pentru a desfășură activități de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.375 /2002 republicată.

Activitățile pentru păstrarea și promovarea culturii tradiționale, precum și cele privind formarea unor deprinderi și abilități se finalizează cu obținerea unor diplome de absolvire emise sub girul Consiliului Județean Brașov, cu menționarea în mod distinct a denumirii programului.

Activitatea așezămintelor culturale(Școala Populară de Arte și Meserii ”TIBERIU BREDICEANU” Brașov) este asigurată de către personalul de specialitate al instituției organizatoare, cu statut de angajat permanent, personal de conducere, personal didactic suplinitor, de personal didactic asociat, didactic auxiliar, nedidactic sau după caz de experți din țară sau din străinătate.

Personalului de specialitate precum și personalului didactic care desfășoară activități de educație permanentă în școala populară de arte și meserii li se stabilește, nivelul de salarizare conform prevederilor :OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Legii 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legea 1/2011-Legea Educației Naționale, Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 201 la personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.l’.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015. precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ;

Coordonarea și îndumarea metodologică a activităților se fac de către Ministerul Culturii și a Comisiilor de Cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Școala Populară de Arte si Meserii ”TIBERIU BREDICEANU” Brașov, este instituție publică de cultură cu personalitate juridică, cu profil de învătâmant artistic și de însușire a meșteșugurilor tradiționale, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Școala populară funcționează, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, ale Normelor didactice elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, de Ministerul Culturii, cu prevederile propriului regulament de organizare și funcționare, conform prevederilor Hotaririlor și Dispozițiilor Consiliului Județean.

Art.2.Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru specialiștii din cadrul școlilor populare de arte și meserii, pentru directori, personalul didactic de predare și instruire practică, personalul didactic auxiliar și nedidactic, elevi și părinți, (tutori legali) care vin în contact cu unitatea de învățământ.

CAPITOLUL H:SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.3. Școala populară de arte și meserii funcționează, potrivit, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, precum și a Hotărîrilor Consiliului Judeșean Brașov.

Școala populară inițiază și desfășoară programe de învățământ în domeniul educației permanente, culturii tradiționale și al creației populare, urmărind cu consecventă:

 • •  păstrarea prin programele de școlarizare, a specificului zonal și al cerințelor populației pe care o deservește;

 • •  conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • •   stimularea creativității și talentului;

 • •  învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale;

 • •  cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative neprofesioniste în toate genuri le-muzică, coregrafie, teatru, etc;

 • •  dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;

Art.4 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale școala populară are următoarele, atribuții principale;

 • a) organizează și desfășoară activități de învățămînt artistic, în toate domeniile(muzical, artă plastică, coregrafie, etc.) și de însușire a meșteșugurilor tradiționale:

-întocmește și asigură îndeplinirea planurilor anuale de școlarizare, în concordantă cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii;

-planifică activitatea instructiv -educativă a școlii;

 • b) organizează și desfășoară activități cultural-artistice(spectacole, expoziții, tabere de creație, schimburi culturale, etc.);

 • c) promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei, precum și creația populară contemporană;

 • d) promovează tinere talente din rîndul propriilor cursanți;

 • e)  inițiază, organizează, participă la concursuri și festivaluri județene, inteijudețene și internaționale si poate avea propriile formații artistice;

 • f) asigură participarea la proiecte și schimburi culturale interjudețene.naționale, internaționale:

 • g) organizează și realizează și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției și cu respectarea prevederilor legale în vigoare..

Art.5.Prezentul regulament stimulează unitățile de învățământ pentru a-și asuma responsabilități în diferite domenii de activitate, cu respectarea prevederilor legale.Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, școala populară colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvemamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum și cu persoane fizice, în vederea pregătirii, prin programul propriu de școlarizare, a diferitelor categorii de populație, indiferent de sex, vârstă, religie, etc.

Art.6.Activitatea de instruire și educație din cadrul unităților de învățământ se desfasoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului și potrivit actelor normative generale și speciale .

Art.7 (1) Școlile populare de arte și meserii sunt organizate și funcționează în baza legislației generale și speciale,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgentă privind înfîințarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, OG. 129/2000-Ordonanta gurvemului privind formarea profesională a adulților, Legii 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publicejLegea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 201 la personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ ,H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Regulamentului de organizare și funcționare al unității aprobat de Consiliul Județean Brașov, a documentelor elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, de Ministerul Culturii, a Deciziilor și Hotărîrilor Consilului Județean Brașov și a Regulamentului de ordine interioară al unității.

 • (2)Regulamentul de ordine interioară va cuprinde prevederile specifice personalității unității de învățământ și condițiilor concrete de desfășurare a activității în concordanță cu normele legale în materie.Acesta este avizat de Consiliul profesoral. După aprobare el trebuie respectat de tot personalul unității de învățământ, de elevi și părinți.

Art.8.învătământul școlilor de artă se organizează potrivit legii cu frecvență de zi.

Art.9. Modalitățile de înființare și desființare ale școlilor populare de arte și meserii cît și formele și nivelurile de învățământ ale acestora sunt stabilite potrivit OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgentă privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Hotărîrilor Consiliului Județean precum și ale Ministerului Culturii.

Art.10 Potrivit legii,în incinta școlii populare de arte și meserii sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios, orice formă de activitate ce încalcă normele generale de moralitate și care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art.ll(l) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

 • (2) Prin Ordin al Ministerul Educației și Cercetării Științifice se stabilește structura anului școlar(perioadele cursuri lor, vacanțelor).

 • (3) în situații obiective, bine întemeiate (epidemii, calamități naturale, etc)cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

 • (4) Suspendarea cursurilor școlare, se poate face după caz:la nivelul unității de învățământ,la cererea directorului cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

 • (5)Suspedarea temporară a cursurilor va fi urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare.Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului unității de învățământ și vor fi controlate de Consiliul Județean Brașov.

Art.12 Planurile de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile populare pezentate în anexă,care fac parte integrantă din prezentul Regulament de organizare și funcționare sunt aprobate de Consiliul Județean Brașov conform Hotărârii Nr.92/21.10.2004.

Art.13 Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” are sediul în Brașov Str. Lungă nr.l

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

(Școala Populară de Arte și Meserii”Tiberiu Brediceanu”)

De regulă unitatea de învățământ își recrutează cursanții din rîndul elevilor, studenților, intelectualilor, muncitorilor și alte categorii sociale în limita planului de școlarizare și al efectivelor maxime pe clasă stabilite de lege.

Art.l4.(l)în învățământul școlii populare de arte și meserii formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu conform planurilor de învățământ elaborate de de Consiliul Județean Brașov sau de Ministerul Culturii.

 • (2)Studiul disciplinelor de specialitate din învățământul de artă se realizează pe grupe sau individual potrivit PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT aprobate conform Hotarîrii Nr.92/21.10.2004 de Consiliul Județean Brașov sau a altor criterii stabilite de Ministerul Culturii.

Art.l5.Consiliul Județean Brașov -Comisia de cultură poate stabili, prin reglementări specifice și alte discipline de învățământ la care predarea se va face pe grupe sau individual.

Art.l6.(l)Clașele din cadrul școlilor populare de arte și meserii se constituie în funcție de cerința educațională a unității de învățământ, de opțiunile elevilor și de alte criterii proprii cuprinse în regulamentul de ordine interioară.

(2)Numărul de elevi din clasele colective și individuale sunt stabilite de planurile de învățământ, elaborate de Ministerul Culturii, aprobate de Consiliul Județean Brașov conform Hotărârii Nr.92/21.10.2004 .

Art.l7.(l)Pentru clasele de învățământ colectiv și individual ora de curs este de 50 minute cu o pauză de 10 minute.

(2)în situații speciale și pe o perioadă determinată durata orelor de curs și durata pauzelor pot fi modificate,cu aprobarea Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Județean la propunerea Consiliului de administrație al unității de învățământ.

Art.18 Regulile privind organizarea activității și disciplina în muncă în Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”din Brașov se stabilesc conform Legii 53/2003-Codul Muncii,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgentă privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 —Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ;

H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,Ordinului nr.5559/7 octombrie 201 l-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ, Legea 273/2006-Legea finanțelor publice

locale,Hotăririle și Deciziile Consiliului Județean Brașov, dispozițiile și indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură.

Art.l9.Planul de școlarizare va fi elaborat de către directorul școlii în urma analizei rezultatelor obținute în anul școlar anterior cît si în funcție de cerințele elevilor pentru anul în curs.

Planul de școlarizare va fi aprobat de Consiliul Județean Brașov .

în cadrul planului de școlarizare se vor putea face modificări pe specialități ținînd cont de specificul școlii( respectiv în urma rezultatelor examenului de admitere).

Definitivarea catedrelor pe specialități se va face pînă în 13 septembrie dar cu respectarea riguroasă a numărului de norme didactice aprobate prin statul de funcții.

Art.20.Structura organizatorică a Școlii populare de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu”Brașov este reflectată în : Organigrama si Statul de funcții.Acestea vor fi aprobate de Consiliul Județean Brașov.

Art.21 Școala populară de arte și meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov este condusă de un manager(director) numit cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către Președintele Consiliului Județean Brașov conform OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,O.U.G. nr.189 din 25 noiembrie 2008-privind managamentul instituțiilor publice de cultură.

Școala populară de arte si meserii are în structura sa : personalul de conducere respectiv Managerul(director), un birou financiar contabil,administrativ, condus de un Contabil sef - (administrator financiar) , un birou secretariat condus de un secretar sef, numiți prin decizia directorului scolii si compartiment didactic respectiv personalul didactic suplinitor de predare.

Salarizarea se face conform Legii nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale, LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 201 la personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ;

Art.22.în exercitarea atribuțiilor sale managerul(directorul) scolii populare este ajutat de, un contabil sef (administrator financiar), numit cu acordul autorității tutelare, conform legii și Consiliul de Administrație al școlii.

Art.23 Persoanele numite în funcțiile de conducere menționate mai sus se reunesc pentru adoptarea deciziilor în Consiliul de Administrație al școlii.

Art.24 în baza actelor normative prevăzute la articolul 18, personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar si nedidactic, în raport cu atribuțile ce le revin prin contractul

individual de muncă și fișa postului, precum și elevii au obligația de a respecta cu strictete regulile și disciplina muncii, de a contribui la instaurarea unui climat sănătos de muncă, pe toata durata anului școlar.

CAPITOLUL IV : BAZA ECONOMICO-FINANCIARÂ

Art.25 Școala Populară de Arte și Meserii’Tiberiu Brediceanu” este o instituție publică cultural-educativă, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.Cheltuielile sale de funcționare si investiții se finanțează de ia bugetul de stat și din venituri proprii.

Școala Populară de Arte si Meserii ’Tiberiu Brediceanu” dispune de un sediu propriu, cu spații adecvate activităților specifice, precum și de dotările aferente(mobilier, aparatură tehnică audiovizuală, instrumente muzicale etc.) corespunzătoare unităților învățământului artistic.

Art.26.Patrimoniul școlii populare de arte si meserii este indivizibil, netransmisibil și garantat de lege.

 • (1) Patrimoniul școlii populare este alcătuit din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unității administrativ teritoriale, pe care le administrează în condițiile legii precum și în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul școlii populare poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea școlii populare se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice masurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Art.27. Pe firma școlii populare de arte și meserii este menționat și forul tutelar.Ea este aplicată pe fațada clădirii în care funcționează școala.

Art.28.Titulatura scolii populare de arte si meserii este:CONSILIUL JUDEȚEAN-ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII”TIBERIU BREDICEANU”BRAȘOV

CAPITOLUL. V. PERSONALUL ȘI CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art.29. în cadrul școlii populare funcționează personal de conducere,personal de specialitate,personal didactic din învățământul preuniversitar și universitar, experti din țară și din străinătate, după caz, precum și personal didactic auxiliar și nedidactic

Conducerea scolii populare de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu”este asigurata ,în baza O.U.G. Nr.189/2008 -Ordonanța privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte,muzeelor și colecțiilor publice ,bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public,aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009, pecum și art.104 alin.l lit.(a) din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare, de către un director în condițiile stabilite de Consiliul Județean Brașov,Legea nr.544 din 12 oct.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

CAP.V.MANAGER (DIRECTOR)

Art.30. Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov este condusă de un director numit prin concurs organizat de Consiliul Județean în baza O.U ,G. Nr.189/2008 -Ordonanța privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009 cu titulatura de manager si cu un proiect aprobat conform legilor sus menționate . Se eliberează din funcție de către Consiliul Județean Brașov în condițiile legii.Directorul Școlii populare de arte și meserii este degrevat parțial sau total de norma didactică de predare Ia clasă în funcție de numărul de clase .Pentru o clasă se calculează 20 elevi ,1a efectivul cursurilor permanente, în cazul în care numărul de clase este mai mare de 20, directorul poate fi degrevat total de predarea la clasă.

Directorul Școlii Populare de Arte și Meserii are următoarele atribuții:

 • a) asigură conducerea curentă a instituției

 • b) elaborează programele de activitate prin programe de management pe perioada determinata(3-5 ani);

 • c) este ordonator de credite

 • d) stabileste măsuri disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu legislația în vigoare

 • e) reprezintă instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fata organelor jurisdicționale

 • f) prezintă anual un raport de activitate în fața Consiliului Județean în vederea evaluării, conform criteriilor de evaluare din O.U .G. Nr.189/2008 -Ordonanța privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte,muzeelor și colecțiilor publice ,bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public,aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009 .

 • •  este ordonator terțiar de credite ai bugetelor prevăzute la art.l alin(2) din Legea nr.500/2002 este autorizat să angajeze, să lichideze și să ordonanțeze cheltuieli pe parcursul exercițiului bugetar, în limita creditelor aprobate;

 • •  numește, suspenda, destituie sau schimba persoana care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu;

 • •  încheie angajamente legale cu terte persoane doar cu viza de control financiar preventiv propriu în condițiile acordate de lege;

 • •  aprobă angajamente legale cu asigurarea ca au fost rezevate si fondurile publice necesare plătii acestora în exercițiul bugetar

 • •  angajează prin semnătura sa Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov în relații cu terții,în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

 • •  răspunde de organizarea și desfășurarea activităților de învățământ artistic în toate domeniile(muzical, arte plastice, coregrafie,etc.)

 • •  planifică activitatea instructiv -educativă a școlii;

 • •  atribuie, prin decizie internă personalului   suplinitor,asociat sau cadrelor didactice

pensionate,în regim de cumul sau plata cu ora ,orele disponibile în urma concursului specific (de dosare);

 • •  angajează,conform cerințelor și cu respectarea legislației în materie,personalul școlii și încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat;

 • •  în baza propunerilor primite numește șefii catedrelor și șefii compartimentelor funcționale școlii;

 • •  asigură, prin șefii catedrelor aplicarea planurilor de învătământ,a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

 • •  răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariate;

 • •  vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii și Contractului colectiv de muncă;

 • •  întocmește fișele de evaluare și supune la început de an școlar spre dezbaterea consiliului profesoral, criteriile de evaluare a activității cadrelor didactice, întocmește fișele de evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, precum și primelor trimestriale;

 • •  stabilește atribuțiile șefilor catedrelor și ale comisiilor metodice, precum și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație;

 • •  consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile profesorilor de la orele de curs ale personalului didactic de predare precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic de la programul de lucru;

 • •  aplică sancțiuni conform Regulamentului de ordine interioară;

 • •  deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele ierarhice imediat inferioare,pentru decizii sectoriale sau de rutină;

 • •  aprobă măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuității, pentru perfecționarea și specializarea personalului;

 • •  aprobă eșalonarea concediilor legale ale întregului personal al școlii;

 • •  aprobă sau respinge pentru întregul personal compensarea cu zile libere , orele suplimentare efectuate anual conf. Legii 53/2003 -Codul Muncii;

aplică în activitatea școlii documentele de stat,Ordinele și instrucțiunile Ministerului Culturii, prevederile OUG.l 18/2006 -Ordonața de urgentă privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii, Hotaririle și Deciziile Consiliului Județean Brașov, dispozițiile și indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură, Legea 1/2011-Legea Educației Naționale, prevederile Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr, 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Legea nr.63Z201 l-lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ;

 • •  întocmește împreună cu contabilul șef planul de venituri și cheltuieli al școlii;

 • •  întocmește concluzii referitoare la Programul anual de achiziții publice;

 • •  aprobă toate documentele financiar contabile-care necesită semnătura sa;

 • •  ține registrele de inspecție, de procese verbale ale consiliului profesoral și consiliului de administrație

 • •  este președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral;

 • •  propune Consiliului Județean proiectul planului de școlarizare, taxele de școlarizare avizate de consiliul profesoral și aprobate de Consiliul de administrație;

 • •  asigura îndeplinirea planului de școlarizare;

 • •  verifică modul de completare a documentelor școlare, cataloage, foi matricole etc.;

 • •  întocmește si propune spre avizarea consiliului profesoral regulamentul de ordine interioară ;

 • •  aprobă graficul desfășurării examenelor semestriale prin consultarea consiliului profesoral

 • •  stabilește comisiile pentru examenele de admitere, de sfirșit de an și de diplomă

 • •  organizează și desfășoară activități cultural -artistice cu caracter metodic (spectacole, expoziții);

 • •  coordonează comisia de întocmire a schemelor orare și a orarului;

 • •  efectuează asistențe la ore ;

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei didactico materiale;

 • •  propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administrație al școlii și după caz poate solicita Consiliului Județean desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unității de învățământ;

 • •  aprobă concedii fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activitatii acestora;

 • •  urmărește respectarea normelor privind disciplina administrativă în scoală,etc;

 • •  coordonează activitatea serviciilor secretariat și contabilitate;

 • •  semnează toată corespondența școlii;

 • •  este direct responsabil de calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;

 • •  asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul școlii;

 • •  sigiliul unității școlare este păstrat în condiții de securitate, iar pentru perioada cînd nu este în școală acesta este predat unei persoane autorizate ;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale,directorul emite decizii și note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare instituțională;

 • •  este degrevat total de norma didactică de predare la clasă ;

 • •  anual directorul elaborează un raport de activitate conform prevederilor O.U.G, nr.189/2008- (managamentul instituțiilor pubilce de cultură) privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară pe care o conduce care va fi prezentat Consiliului Județean-Comisia de Cultură.

 • •  controlează activitatea personalului didactic de predare,personalului din cadrul serviciilor secretariat, contabilitate, administrativ;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale este ajutat de un contabil șef, și de Consiliul de administrație al școlii;

 • •  pe perioada absentei din unitate (concediu de odihna) atribuțiile vor fi executate de persoana desemnată de aceasta cu acordul ordonatorului principal de credite;

 • a) Decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite;

 • b) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

 • c) selectează, angajează, promovează, sancționează și concediază personalul salariat în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor de muncă,în condițiile legii;

 • e) dispune ,în funcție de rezultatele evaluării performantelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale care se impun;

 • f) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat,conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate,aprobate prin fișele de post;

 • g) reprezintă instituția în raporturile cu terții

 • h) încheie  acte juridice de conservare, administrare sau dispoziție în numele și pe seama

instituției,în condițiile legii;

 • i) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau,după caz,conform legilor special;

 • j) alte competențe încredințate prin ordin/hotărâre a ordonatorului principal de credite al autorității.

 • •  răspunde în fata organului ierarh ic,pentru activitatea scolii si pentru îndeplinirea programului propriu de management general al scolii;

Art.31.(l) Directorul este subordonat Consiliului Județean Brașov si Comisiei de Cultura reprezentate prin Președintele Consiliului Județean Brașov si Președintele Comisiei de cultură . Fisa Postului si Fisa de Evaluare ale directorului sunt elaborate de către Consiliul Județean si aprobate de acesta

 • (2) Perioada concediului de odihna anual al directorului se aproba de Președintele Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Directorul trebuie să manifeste loialitate fată de școala, credibilitate si responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitatile angajatilor, să încurajeze si să susțină colegii în vederea motivării pentru formare continuă si pentru creearea în unitatea de învătamant a unui climat optim desfășurării procesului de învatamant.

 • (4) în Școala populară de arte si meserii care este centru financiar de execuție bugetară directorul

 • •  este ordonator terțiar de credite în conformitate cu Legea nr. 500/2002 -Lege privind finanțele publice și Legea 273 /2006-Legea privind finanțele

publice locale potrivit cărora are obligația de a utiliza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de :

angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit art. 21 din Legea nr. 500/2002-Legea privind finanțele publice si Legea 273/2006- Legea privind finanțele publice locale;

realizarea veniturilor;

angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;

organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • •  aprobă toate documentele financiar - contabile care necesită semnătura sa;

 • •  întocmește împreună cu contabilul sef planul de venituri și cheltuieli al școlii;

 • •  verifică statele lunare de plată și corectitudinea întocmirii acestora;

 • •  elaborează si propune spre avizarea consiliului profesoral Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) care cuprinde numai prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activitatii în concordantă cu dispozițiile legale în vigoare și orice alte norme privind disciplina tehnică, ecologică, sanitară, administrativă, etc și asigură respectarea acestora;

 • (5) Directorul are drept de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învătamănt.

 • (6) Vizitarea unitarii de învatămănt, asistența la ore sau activități extrașcolare de către persoane din afară unității școlare nu se face decît numai cu aprobarea directorului.

Art.32.(l).Directorul este președintele Consiliului profesoral, Consiliului de administrație în fața cărora prezintă rapoarte anuale.

 • (2) în cazul în care hotărîrîle acestor organisme încalcă prevederile legale,directorul are drept de veto, informînd în acest sens Consiliul Județean Brașov.

 • (3) Directorul   numește prin decizie componența comisiilor de

examene.Președintele al acestor comisii este directorul.

Art.33.în realizarea funcției de conducere ,directorul cu calitatea de manager are următoarele atribuții:

 • (1) Elaborează proiectul de management a asezamîntului cultural, respectiv al Scolii Populare de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pe termen mediu, care, alături de planurile anuale stabilește politica educațională a unității de învățământ.

Poate lansa proiecte de parteneriat cu școli similare din țară,din Uniunea Europeana sau din alte zone.

 • (2) . Dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial ale instituției inclusiv a procedurilor personalizate pe activitati, conform art.2 din Ordinul MFP. Nr.946/4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern;

 • (3) . Propune spre aprobare Consiliului Județean proiectul de management si proiectul planului de școlarizare aprobat de Consiliul de administrație

 • (4) Emite decizii si note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare educațională.

 • (5) . Numește profesorii potrivit principiului continuității si performanțelor educaționale;stabilește componenta formațiunior de studiu.

 • (6) . Poate propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administrație și solicită Consiliului Județean desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unitatii de învatamant,

 • (7) . Numește echipa de întocmire, verifică și aprobă orarul unității de învățământ

 • (8) . Numește șefii catedrelor și ai comisiilor metodice,ai compartimentelor funcționale,ai comisiilor și colectivelor pe domenii în baza propunerilor cadrelor didactice și aprobă programele de activitate ale acestora.

 • (9) . Vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine conform legii și Contractului colectiv de muncă, ordinelor și dispozițiilor în vigoare.

 • (10) .StabiIeste atribuțiile șefilor catedrelor și ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii ,precum si responsabilitățile membrilor consiliului de administrație;

 • (11) . Răspunde și asigură prin șefii catedrelor și ai comisiilor metodice aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare.

 • (12) . Elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea, controlul și evaluarea întregii activități desfășurate în unitatea de învățământ.

 • (13) . Controlează calitatea procesului instructiv educațiv.în cursul unui an școlar, directorul va participa la cel puțin o oră susținută de fiecare cadru didactic din scoală.

 • (14) . Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

 • (15) . Aprobă graficul desfășurării activităților cultural artistice din școală.

 • (16) . Aproba transferarea elevilor.

Art34 .Directorul în calitate de angajator, are următoarele atribuții:

 • 1.încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat si aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe baza solicitărilor scrise ale acestora,conform Legii 53/2003-Codul Muncii, Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură-învătămănt, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor cuiturale,Legea nr.284/2010-Leg ea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ; H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,Ordinului nr.5559/7 octombrie 201 l-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățămînt,

 • 2. aproba concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale, pentru întreg personalul în condițiile asigurării suplinirii acestora;

 • 3. consemnează în condica de prezentă absențele și întîrzierile personalului didactic de predare și instruire practică de la ore și ale personalului didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru.

 • 4. atribuie prin decizie intemă(conventie internă), orele rămase neocupate personalului didactic suplinitor, personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, conform Legii 1/2011-Legea educației naționale.

 • 5. numeste si eliberează din funcție personalul didactic auxiliar si nedidactic conform legislației în vigoare;

 • 6. coordonează comisia de salarizare și aproba trecerea personalului salariat al unitatii de învatamant de la o gradație salariala la alta în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.35.Directorul realizează funcția de evaluare prin :

 • 1. prezentarea la începutul anului școlar, spre avizarea, Consiliului profesoral, a criteriilor de evaluare a activitatii personalului didactic de predare și instruire, a personalului didactic auxiliar si nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, a primelor lunare sau anuale.

 • 2. aprecierea rezultatelor de excepție ale personalului didactic și propunerea acestora pentru conferirea distincțiilor și premiilor conform Statutul personalului didactic din

Legea nr. 1/2011 -Legea educației naționale .

 • 3. aplicarea sancțiunilor prevăzute pentru abateri disciplinare ale personal ului,conform prevederilor legale și ale elevilor conform prevederilor prezentului regulament si ale Regulamentului de ordine interioară.

Art.36 .(l)Numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul școlii, de completarea actelor de studii și a Registrului general de evidenta a Contractelor individuale de muncă(REVISAL)

 • (2) Răspunde de respectarea regimului actelor de studii și de corectitudinea completării documentelor școlare.

 • (3) Asigură păstrarea arhivei unității de învățământ,numește și controlează personalul care răspunde de aceasta.

Art.37 (1) în calitate de ordonator terțiar de credite răspunde de întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, de execuția bugetară pe parcursul întregului an financiar, de organizarea evidenței contabile și de protejarea patrimoniului școlii, este ordonator terțiar de credite în conformitate cu Legea nr. 500/2002 -Lege privind finanțele publice și Legea 273 /2006-Legea privind finanțele publice locale potrivit cărora are obligația de a utiliza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

• Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de :

 • - angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit art. 21 din Legea nr. 500/2002-Legea privind finanțele publice si Legea 273/2006- Legea privind finanțele publice locale;

 • -  realizarea veniturilor;

 • -  angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni financiare;

 • -  integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

 • -  organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

 • - organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;

 • - organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

 • - organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale

 • (2) Răspunde de utilizarea, păstrarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ.

 • (3) Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare (taxe, sponsorizări, donații, spectacole, închirieri etc,)

 • (4) Răspunde de angajarea și de eliberarea din funcție a personalului stabilit de lege și de întocmirea, la termen a statelor lunare de plata a drepturilor salariale.

 • (5) Răspunde de asigurarea cu cărți de specialitate și partituri a bibliotecii pentru buna desfășurare a procesului de învățământ.

 • (6) Răspunde de respectarea normelor de igiena școlară, de protecția muncii, protecție civilă și PSI.

 • (7)Aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul sau la plata orelor suplimentare conf. Legii 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățămînt, O.L'.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ;

 • (8) In exercitarea atribuțiilor sale directorul școlii populare este ajutat de consiliul de administrație și contabilul sef, numit cu acordul autorității tutelare, conform legii, iar consiliul profesoral are rol consultativ.

 • (9) Directorul va putea delega din atribuțiile sale unui alt membru al Consiliului de administrație, prin decizie scrisă.

CAP.V.2 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.38 Activitatea directorului școlii este sprijinită de consiliul de administrație organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

Consiliul de administrație funcționează conform prevederilor OUG.l 18-2006-Ordonanata de urgenta privind înființarea, organizarea si desfasurarea activitatii așezămintelor culturale si ale prezentului regulament.

Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ. Art39.Componența consiliului de administrație este următoarea:

 • •   președinte -directorul scolii

 • •   secretar - secretara scolii

 • •   membri - contabil sef, reprezentanți dintre șefii catedrelor didactice aleși de Consiliul Profesoral. Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să paticipe în Consiliul de Administrație sau alt organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic și social.

Art.40 .Consiliul de administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul școlii populare trimestrial sau ori de cîte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

 • b) este legal întrunit în prezenta a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărîri cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • c) consiliul de administrație este prezidat de președinte;

 • d) dezbaterile consiliului de administrație au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin 3 zile înainte prin grija secretarului;

 • e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de ședință de secretarul Consiliului de administrație, inserat în registrul de ședințe, semnat de toți cei prezenți la ședință;

 • f) procesul verbal de ședință se semnează de toti participantii la lucrările consiliului de administrație.

Art.41.Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

 • •  asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare ,ale actelor normative emise de Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării Științifice și ale deciziilor Consiliului Județean Brașov.

 • •  analizează și aprobă programele de activitate si repertoriile scolii populare, hotărînd direcțiile de dezvoltare a acesteia;

 • •  aprobă colaborările școlii populare cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • •  aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activități specifice;

analizeaza politica managerială a școlii;fișele posturilor pentru angajații școlii;schema de salarizare conform:OUG.l 18/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfasurarea activității așezămintelor culturale, Legii 53/2003-Codul Muncii și salarizați conform Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legea 1/2011-Legea Educației naționale, LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea ari. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

 • •  analizează propunerile de casare care trebuiesc aprobate de Consiliul Județean;

 • •  supune anual aprobării Consiliului Județean organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare al instituției ținînd seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia;

 • •   propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov planurile de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile populare de arte și meserii;

 • •  poate stabili,în vederea creșterii veniturilor pentru autofinanțare,majorarea numărului de elevi la clasele colective pe norma didactică iar la clasele individuale, cu acordul profesorului creșterea numărului de elevi peste încadrare; aceasta se face avîndu-se în vedere retragerea unor elevi în cursul anului școlar, situație în care profesorul riscă sa ramina sub încadrare;

 • •  aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituției;

 • •  analizează și propune modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale structurii organizatorice ale instituției și îl înaintează spre aprobare Consiliului Județean;

 • •  analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea .încadrarea și promovarea salariaților,potrivit legii;

 • •  stabilește structura și numărul posturilor pentru personalul didactic,didactic auxiliar și nedidactic conform criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educației si Cercetării Științifice, aprobate de Consiliul Județean pentru fiecare categorie de personal;

 • •  hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aprobă tematica de concurs;

 • •  aprobă criteriile și punctajele pentru evaluarea dosarelor personalului didactic înscris la concursul specific(de dosare)în vederea ocupării catedrelor vacante conform O.M.E.C;

 • •  stabilește componenta si atribuțiile comisiilor de lucru din unitatea de învatamant;

 • •  urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției,luînd măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și,după caz,pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • •  analizează orice alte probleme care privesc administrarea școlii;

 • •  aprobă criteriile de acordare a salariului de merit precum și de acordare a recompenselor,ajutoarelor materiale pentru elevi;

 • •  poate să aprobe plata eșalonată a taxelor de frecvență in cel mult doua rate una achitata pina la data de 21 septembrie si a doua rata pina la data de 27 ianuarie, iar în cazuri excepționale reduceri ale acestora sau scutirea totală;

 • •  avizează proiectele de plan anual de școlarizare,taxele de școlarizare(de frecventă) pentru a fi înaintate Consiliului Județean Brașov spre aprobare;

 • •  aprobă criteriile de acordare a calificativelor anuale;

 • •  stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare,în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • •  aprobă măsurile de asigurare a protecției muncii și de îmbunătățire a condițiilor de muncă și analizează aplicarea acestora;

 • •  alte atribuții,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.42.în exercitarea atribuțiilor sale .consiliul de administrație adoptă hotărîri.

CAP.V3. ATRIBUȚIILE, COMPETENTELE SI RESPONSABILITĂȚILE

RESONALULUI DIDACTIC

Art.43 Normarea personalului didactic și a personalului de instruire practică din școala populară de arte si meserii se face conform Planurilor de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile populare arte si meserii aprobate conform Hotărîrii Nr.92 din 21.10.2004 de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV.

Art.44 Predarea disciplinelor de studiu în școlile populare de arte si meserii se face de către profesori calificați în specialitatea respectivă.

Cadrele didactice pentru școlile populare de arte si meserii se recrutează dintre specialiști cu pregătire artistică corespunzătoare scopului și profilului învățământului artistic si artistic popular,iar acestea sunt încadrate si retribuite potrivit reglementărilor stabilite pentru învățământ liceal conform :OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înfiintarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale, H.G. nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

La școlile populare de arte si meserii se pot încadrata disciplinele specifice și cadre care nu îndeplinesc condițiile stabilite de Statutul personalului didactic pentru ocuparea unor funcții didactice,acestea urmînd a fi încadrate în condițiile prevăzute de Legea 1/2011 -Legea educației naționale cu studii de nivel liceal,fara pregătire de specialitate(profesor,maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate).

încadrarea pe posturi a profesorilor suplinitori,cu studii superioare de specialitate sau cu studii medii,din școlile populare de arte si meserii se face de către directorul scolii cu acordul Consiliului de administrație al scolii în urma concursului specifîc(de dosare) organizat de unitatea de învățământ respectivă pentru ocuparea locurilor ,pe o durată de un an școlar, pe cel mult doua norme didactice.

Punctajul dosarelor se va face după criteriile si punctajele pentru evaluarea personalului didactic aprobat în Consiliul de Administrație.

Pentru profesorii care au funcționat în anul școlar anterior în școală o pondere foarte mare în acordarea calificativului o va avea faptul de a fi pierdut sau nu elevi.Acest lucru este foarte important tinînd cont ca elevii școlii vin dintr-o dorința expresă de a urma cursurile si sunt plătitori de taxe de școlarizare(frecventă).

Pierderea elevilor peste un număr minim admis (2-3 cursanti la clasele individuale și maximum 5 la clasele colectivele consideră lipsă de interes sau profesionalism din partea profesorului ducînd la concluzia că acesta nu poate îndeplini sarcinile impuse de activitatea școlii.

în vederea ocupării unui post de profesor suplinitor pentru anul școlar 2015-2016 pentru domnii/doamnele profesori/profesoare care își vor depune dosare dar nu au funcționat în anul școlar 2014-2015 în cadrul Scolii Populare de arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov vor fi următoarele :

Condițiile de participare:

• cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

 • •  studii superioare de specialitate ,studenți în specialitatea solicitată;

 • • modul pedagogic;

Examenul constă în:

1. PROBA PRACTICĂ:

 • • MICRORECITAL ÎN SPECIALITATEA SOLICITATĂ;

 • • PREDAREA UNEI ORE DE SPECIALITATE PE BAZA UNUI PROIECT DIDACTIC ELABORAT;

 • 2. INTERVIU:

3. PREZENTAREA UNUI PORTOFOLIU DE ACTIVITATE

Suplinirile pe o durată care nu depășește 30 zile se aprobă de directorul scolii.

Personalul didactic salarizat prin plata cu ora sau prin cumul,în școlile populare de arte si meserii ,este încadrat de directorul scolii pe durata unui an școlar pe cel mult două norme didactice ,respectind criteriile si condițiile de angajare menționate mai sus.

In ceea ce privește încadrarea prioritate vor avea persoanele ACTIVE neîncadrate în alt loc de muncă si numai pe posturile vacante vor fi încadrați pensionari si necalificati.

Art.45.Contractele de muncă cu personalul didactic, pe perioadă determinată(suplinitorii) se încheie de către conducerea scolii populare de arte si meserii.

Drepturile și obligațiile cadrelor didactice ale școlilor populare de arte si meserii sunt cele prevăzute în fișa postului.

Art.46 Personalul didactic are obligația să respecte cu strictete programul de lucru prin orarul școlii;

 • •  să tină regulat cursurile, respectind orarul școlii și asigurînd un nivel științific corespunzător;

 • •  să respecte și să îndeplinească prevederile programei analitice și planul de învățământ, întocmind și realizînd planificările calendaristice ale materiei;

 • •  să mențină la clasă, numărul de elevi conform planului de școlarizare si să urmărească frecventa lor la cursuri pe toata perioada de școlarizare;

 • •  să se încadreze cu activitatea didactico pedagogica în procesul de învățământ, realizînd cu elevii toate etapele unui an scolar( examene de admitere, audiții sau expoziții semestriale, examene de sfarsit de an si de diploma, producții artistice semestriale și de sfîrsit de an etc.

 • •  să tină la zi evidenta școlara:frecventa elevilor si consemnarea materiei predate întocmirea planificărilor calendaristice, a planurilor sau schitelor de plan de lecție, încheierea situației școlare semestriale și anuale.

 • •  să controleze și să aprecieze just cunoștințele elevilor, notînd aprecierile prin note în catalog,

 • •  să faca parte din comisiile de admitere, absolvire să participe activ la producțiile semestriale si anuale precum si la toate manifestările culturale organizate de școala;

 • •  să-si ridice nivelul profesional, sa fie la curent cu toate problemele disciplinei pe care o predă,publicate în presa și în literatura de specialitate;

 • •  sa pregătească temeinic lecțiile aplicînd cele mai bune procedee și metode de predare pentru a ușura astfel posibilitatea de înțelegere și însușire a materialului de către elevi;

 • •  să participle la consiliile profesorale și la cursurile de perfecționare și consfătuiri organizate cu cadrele didactice;

 • •  să respecte și să aplice în practică ordinele, sarcinile si orientările date de Consiliul Județean prin Comisia pentru cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • •  să colaboreze cu contabilitatea în vederea achitării taxelor de școlarizare( frecventă )de către cursanti.

 • •  să execute întocmai și la timp toate sarcinile de serviciu stabilite de conducerea scolii si colectivului de catedră, să aibă o comportare corectă în colectiv,să promoveze raporturi de întrajutorare cu toti membrii colectivului si să ia atitudine de combatere fată de manifestările necorespunzatoare

 • •  se interzice cu desavirsire consumul băuturilor alcoolice în școala și prezentarea la clasa în stare de ebrietate.Aceasta abatere poate duce direct la desfacerea Contractului de muncă conform legilor în vigoare;

 • •  să-si întocmească la fiecare început de an școlar fisa medicala cu analizele corespunzătoare;

 • • NU POT FOLOSII ELEVII IN ACȚIUNI DESTINATE INTERESULUI PERSONAL;

 • •  în incinta scolii este interzisa prestarea oricărei alte activitati în afara de cea cuprinsă în programa scolii, iar daca acest lucru este totuși necesar se va face obligatoriu cu acordul conducerii scolii în caz contrar se aplica sancțiuni;

 • •  să se ocupe de antrenarea elevilor la producții, spectacole, concursuri pe specialități, expoziții:valorificarea elevilor talentati.

 • •  să participe la organizarea de spectacole și acțiuni culturale, concursuri, recitaluri expoziții etc.

 • •  să respecta prevederile Regulamentului de ordine interioara al scolii

 • •  să întocmească cu responsabilitate documentele școlare :cataloage, registre matricole, procese verbale absolvire.

 • • neîntocmirea documentelor școlare :cataloage ,registre matricole, procese verbale de absolvire duce la diminuarea punctajului în urma evaluării la finele anului școlar si afectarea calificativului.

 • •  să îndeplinească sarcinile prevăzute în fisa postului

CAP.V.3.a CONSILIUL PROFESORAL

Art.47(l) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare și instruire practică(suplinitori).Personalul didactic auxiliar al unității de învățământ poate participa la ședințele Consiliului profesoral atunci cînd se discută probleme referitoare la activitatea acestora.

 • (2) La ședințele Cosiliului profesoral directorul poate invita reprezentanți ai Consiliului Judetean-Comisia de Cultură

 • (3) Consiliul profesoral se întrunește la începutul și la sfărsitul fiecărui semestru și ori de cite ori directorul unității de învățământ considera necesar.

 • (4) Consiliul profesoral poate fi convocat în ședința extraordinară și la cererea Consiliului Județean sau a minimum 1/3 din numărul membrilor săi.

 • (5) Participarea la Consiliul profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice Absența nemotivată de la ședințele consiliului se consideră abatere disciplinară.

Art.48. Consiliul profesoral, cu rol de decizie în procesul instructiv -educativ are următoarele atribuții:

 • 1. Dezbate, avizează și propune spre aprobare Consiliului de administrație rapoartele de activitate și programele semestriale și anuale de activitate:

 • 2. Numește comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din unitatea de învățământ conform Statutul personalului didactic la recomandarea directorului.

 • 3. Decide asupra sancțiunilor disciplinare pentru elevi.

 • 4. Dezbate, avizează și propune spre avizare Consiliului de administrație Regulamentul de ordine interioară al instituției de cultură. La ședință participă și personalul didactic auxiliar și nedidactic;

 • 5. Analizează nivelul învățământului desfășurat în scoală, calitatea producțiilor artistice a spectacolelor și expozițiilor organizate de aceasta.

 • 6. Analizează propunerile Directorului privind taxele școlare.

Art.49 (l)Dezbaterile din Consiliul profesoral sunt consemnate intr-un registru special de procese-verbale de secretarul școlii.

(2)Hotărîrile se iau prin vot deschis cu cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Cosiliului profesoral și sunt obligatorii pentru întregul personal al unității de învățământ.

CAPITOLUL V.4. ATRIBUȚIILE,COMPETENTELE SI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI

DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

Art.50(l) BIROUL -SECRETARIAT

l.BirouI secretariat este subordonat directorului unității de învățământ;

2.Secretariatul funcționează pentru, elevi, părinți, personalul unității de învatamant și pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director;

3.Secretariatul asigură permanenta pentru întreaga perioadă de desfășurare a orelor de curs;

 • 4. Procurarea,completarea și evidența actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale și ale Regulamentului de Organizare și funcționare al instituției;

 • 5. Evidența,selecționarea,păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare,aprobat de Arhivele Naționale în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996,cu modificările ulterioare;

Funcția Secretar sef(secretar) îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare sau medii:

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului

 • • Coordonează întreaga activitate de secretariat;

 • • Este responsabil cu evidenta personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic;

 • • întocmește documente de personal(adeverinte,copii,etc.),pentru angajatii unității școlare,la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director si în termenul stabilit odata cu aprobarea.Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;

 • • Contribuie la implementarea standardelor de management cuprinse în Codul Controlului intern aprobat prin OMFP nr.946/2005 și întocmește programul anual de perfecționare profesională;

 • • Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de salarii pe calculator

 • • întocmește complet statele de plată, certifică R.R.L. si BUN DE PLATA;

 • • întocmește statele pentru concedii medicale,de maternitate;

 • • Operează in programul de calcul salarii salariile corespunzătoare grilelor de salarizare si sporurile aferente acordate conform prevederilor: Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.1/2011-Legea educației naționale,Legii nr.283/2011 privind aprobarea Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, Legii 53-Codul Muncii cu modifăcările și completările ulterioare, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ;

 • •     Operează imediat si cu exactitate în REVISAL,toate modificările privind salarizarea,gradele,treptele,gradațiile,sporurile conform legilor speciale: Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 1/2011-Legea educației naționale, Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ;

 • •     precum și celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente,pe baza deciziilor emise de directorul unitarii școlare, datele cerute de program privind Contractele individuale de munca ale salariatilor respectiv numele,prenumele,C.N.P.ul ,începerea și incetarea activitatii conform articolelor din Legea 53/2003-Codul muncii si se transmite la I.T.M Brașov;

 • • Face parte din GRUPUL DE LUCRU în calitate de coordonator compartiment în vederea implementării sistemelor de control managerial avînd în vedere prevederile art.3 din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzînd standardele de control intern si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în conformitate cu prevederile art.3,4 din OG. Nr.l 19/1999 privind controlul intern;

 • • întocmește procedurile de lucru pentru activitatea de secretariat în vederea aprobării lor de către director;

 • • Certifică R.R.L. , centralizatorul statelor de plată în vederea vizei de control financiar preventiv propriu (CFPP), a ordonanțării de plată a salariilor și altor drepturi;

 • •  Coordonează activitatea de înscriere si admitere precum si examenele de absolvire asigurînd cu imprimatele corespunzătoare buna desfășurare a acestor activitati;

 • •  în urma examenelor de admitere înaintează Consiliului Județean Brașov realizarea planului de școlarizare în cadrul normelor aprobate prin statul de funcții în vederea emiterii Hotărîrii de plen;

 • •  Eliberează adeverințe la solicitarea elevilor si personalului scolii;

 • •  Se ocupă de verificarea completării registrelor matricole , a cataloagelor si proceselor verbale de la examenele de absolvire care atestă dreptul de eliberare a acestor documente;

 • •   întocmește si trimite ,în termenele stabillite,situațiile statistice școlare solicitate de Consiliul Județean si Comisia pentru cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  Completează și eliberează diplomele de absolvire și foile matricole nu înainte de a fi înregistrate și semnate de director în baza registrelor matricole în baza cererilor solicitantilor;

 • •  întocmește și înaintează Consiliului Județean Brașov propunerea de Taxe de școlarizare și proiectul planului de școlarizare cu specializările ce se vor organiza în anul școlar următor în vederea emiterii hotărîrii de plen;

 • •  Completează situațiile statistice ale elevilor si claselor pe specialități la începutul anului școlar si la sfârșitul semestrelor pe baza datelor înregistrate in cataloage,foi le matricole

 • •  Păstrează securitatea documentelor de secretariat, diplomelor, certificatelor completate sau necompletate, registrelor matricole;

 • •   întocmește graficul desfășurării examenelor semestriale prin consultarea consiliului profesoral;

 • •  Este secretara Consiliului de administrație si a Consiliului profesoral si întocmește Procesele verbale de la ședințele acestora:

 • •  Se îngrijește de procurarea si păstrarea:

 • ■   documentelor privind legislația școlară(legi,decrete,ordine,regulamente, instrucțiuni);

 • ■  documentelor scolare:cataloage,registre matricole;

 • ■  imprimatelor tipizate;

 • ■  produselor software, de birotica, rechizitelor școlare necesare desfășurării activitatii de secretariat

 • ■  imprimatelor necesare examenelor de admitere si absolvire;

 • ■  necesarul întocmit este supus aprobării directorului;

 • •  întocmește dosarele de pensionare de toate tipurile;

 • •  întocmește contractele individuale de muncă și fișele de post pentru profesorii suplinitori si personalului nou angajat;

 • •  întocmește convențiile interne pentru profesorii suplinitori,si cadrele didactice asociate angajați cu plata cu ora ;

 • •  întocmește și înaintează Consiliului Județean Brașov la începutul anului : Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției, Organigrama și Statul de funcții pentru a se emite Hotarire de aprobare ;

 • •  Face parte din comisiile constituite in vederea organizării concursurilor privind angajarea de personal didactic auxiliar s i nedidactic si întocmește documentația ;

 • •  Face parte din Comisia de verificare a dosarelor cadrelor didactice înscrise la Concursul specific (de dosare ) in vederea ocupării catedrelor vacante pentru noul an școlar si întocmește documentația corespunzătoare angajarii conform Legii 53/2003 Codul Muncii si a H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Regulamentului de organizare si funcționare al instituției;

 • •  Completează dosarele personale ale personalului încadrat cu actele necesare încadrării si participă permanent la instruirile cu aceasta tematică, organizate de Consiliul Județean Brașov si întocmește situațiile solicitate de acestea ;

o întocmește note de fundamentare sau referate privind încadrarea, salarizarea sau modificări de( sporuri în cursul anului) pentru acordarea drepturilor salariale și sporurilor în vederea emiterii actului intern de decizie ,certifică RRL și prezintă pentru viză CFPP;

 • •  Face propuneri pentru programul anual de al achizițiilor publice, privind necesarul de

materiale, obiecte inventar și tipizate specifice activității de secretariat;

 • •  Conduce registru de evidență a deciziilor și dispozițiilor emise în instituție ;

 • •  Gestionează colecția de decizii și dispoziții emise anual în școală;

• Redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă ;

o Cooperează cu contabilul șef la întocmirea și depunerea fișelor fiscale la Administrația Finanțelor Publice Fișele fiscale pentru impozitarea globala;

 • •  Respectă normele PSI și PM ;

 • •  Respectă disciplina la locul de muncă - Codul Muncii;

 • •  Orice nereguli privind unele sustrageri din patrimoniu școlii, vor fi semnalate direcțiunii

 • •  Rezolvă prin consultare cu conducerea unității toate problemele ce revin compartimentului secretariat;

 • •  Identifică în funcție de specificul și particularitățile acestuia, obiectivele corespunzătoare activității de secretariat;

 • • Identifică riscurile inerente care pot afecta desfășurarea activității de secreatariat;

 • •  Utilizează produsele software din dotarea unității, întocmind diverse situații necesare procesului instructive -educativ si activitatilor de secretariat;

 • •  Asigura comunicarea telefonică la nivelul unității școlare;

 • ■  Verifică cu atentie locul de munca înainte de părăsirea acestuia, si ia toate măsurile pentru eliminarea cauzelor de incendiu.

 • • Verifica e-mailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • •  Verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • •  Se preocupă de permamenta perfecționare si îmbunătățire a pregătirii profesionale în vederea aplicării corecte si complete a reformei învatamantului;

 • • Respecta Regulamentul Intern;

 • •  Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces ;

 • ■ pe perioada absentei din unitate (concediu de odihna) atribuțiile vor fi executate de persoana desemnata de aceasta cu acordul ordonatorului de credite;

 • (2).Functia Analist (programator) ajutor îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare sau medii Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului*.

 • •  asigură întreținerea calculatoarelor din școală:clasa de arte vizuale, clasa de grafica, clasa de canto, biblioteca, direcțiune, secretariat, contabilitate;

 • •  asigură salvarea saptaminală a datelor pe CD-uri sau DVD-uri de pe calculatoarele din secretariat,contabilitate si biblioteca în vederea protejării datelor existente;

 • •  participă la realizarea bazei de date a scolii;

 • •  realizează cursuri de instruire cu angajatii scolii pentru a putea tot personalul sa lucreze pe calculator;

 • •  participă la realizarea de negative pentru toate clasele de canto din scoală;

 • •  realizează afișe, invitații si material didactic pentru spectacolele organizate conform planului de activitati culturale aprobate de Consiliul Județean precum si pentru popularizarea scolii;

 • •  răspunde de transferul informațional de pe casete video pe CD-uri in vederea depunerii acestora la direcțiune;

 • •   colaborează la orele de grafică la solicitarea profesorilor în vederea realizării lucrărilor pe calculator

 • •  colaborează la orele de artă fotografică la solicitarea profesoarei în vederea îndrumării elevilor la procesare fotografiilor pe calculator;

 • •  colaborează cu secretariatul, contabilitatea și administrativul în vederea instalării programelor de salarii, fise fiscale, programelor de contabilitate, situații statistice, ajuta la executarea lucrărilor respective;

 • •  transmite electronic diferitele situații solicitate de instituțiile locale;

 • •  participă la redactarea unor lucrări de secretariat, contabilitate, ale conducerii scolii;

 • •  colaborează cu conducerea școlii la buna desfășurare a festivalurilor naționale de muzica, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare, festivaluri de muzica ușoara, expoziții de arte plastice, workshop-uri;

 • •  respecta regulile de protecție a muncii specifice postului;

 • •  se ocupa de organizarea unui punct de informare -documentare potrivit art.4 lit.(b) din Legea nr.544/2001 în colaborare cu Compartimentul informare relații cu publicul si secretariat A.T.O.P. din cadrul Consiliului Județean Brașov si de buna desfășurare a activitatii privind liberul acces la informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001.

 • •  asigura completarea blogului scolii cu datele curente in orice moment; si colaborează cu directorul in vederea actualizării lui.

 • •  verifica e-mailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • • verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în

vigoare si necesare instituției;

 • • Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • •  în funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ ,se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de directorul școlii în condițiile legii sau stipulate expres în acte normative;

Art.50(3) Funcția REFERENT de SPECIALITATE-îndeplinește următoarele sarcini

Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului’,

 • •  răspunde de organizarea și popularizarea activitatilor cultural artistice organizate de școala :spectacole,concursuri , aniversări școlare cu caracter metodic ;

 • •  promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei,precum si creația populara contemporana;

 • •  colaborează cu conducerea școlii la buna desfășurare a festivalurilor de

muzica,tradiții,obiceiuri  și meșteșuguri populare, festivaluri de muzica

ușoara,expoziții de arte plastice,workshop-uri;

 • •  se ocupă de înregistrările profesionale audio ale elevilor în studioul școlii;

 • •  promovează tinere talente din rindurile propriilor cursanti asigurînd participarea la concursuri si expoziții interjudetene, naționale si internaționale;

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru păstrarea prin programele de școlarizare a specificului zonal, conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național si universal;

 • •  urmărește cultivarea valorilor și autenticitatii creației populare contemporane și artei neprofesioniste în muzică populară;

 • •  se ocupă de dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean si național

 • •  se ocupa de organizarea unui punct de informare -documentare potrivit art.4 lit.(b) din Legea nr.544/2001 în colaborare cu Compartimentul informare relații cu publicul si secretariat A.T.O.P. din cadrul Consiliului Județean Brașov si de buna desfășurare a activitatii privind liberul acces la informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001.

 • •  asigura completarea blogului scolii cu datele curente in orice moment; si colaborează cu analistul programator in vederea actualăzării lui;

 • •  se ocupă de înregistrarea negativelor pentru elevii școlii în cadrul studioului de înregistări;

 • •   ia măsuri de popularizarea cursurilor organizare de școala în rîndul populației urbane și rurale in vederea bunei desfășurări a examenelor de admitere prin afișe,fluturași si MEDIA;

 • •  răspunde de filmarea spectacolelor care se organizează de școala conform listei activitatilor cultural artistice înaintată Comisiei de cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  atragerea și coordonarea proiectelor de finanțare din Fonduri Europene;

 • •  răspunde de activitățile de PR,de promovare a instituției în mass-media locală, națională și internet, inițiere în tehnica audio-video necesară secției de arte vizuale a școlii;

 • •  colaborează cu instituții de media la realizarea de clipuri și filme video pentru îmbunătățirea imaginii școlii;

 • •  inițiază relații profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate în cadrul așezămîntului cultural;

 • •  să le orienteze spre activitățile cele mai indicate, în funcție de domeniul de interes al acestora și aptitudinile demonstrate;

 • •  să elaboreze proiecte, și/ sau programe cultural-artistice și de educație permanentă;

 • •  să analizeze fezabilitatea acestora;

 • •  să pregătească implementarea lor;

 • •  să asigure derularea fiecărei etape în conformitate cu graficul prestabilit,având în vedere satisfacerea cerințelor beneficiarilor;

 • •  participa la identificarea programelor europene prin care se pot atrage fonduri

 • •  participa la seminarii de pregătire in vederea perfecționării profesionale

 • •  implementează proiectele cu finanțare din fonduri locale sau internaționale

 • •  tine o legătură directa cu Agenția Naționala de Tineret

 • •  Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

Art. 51 BIROUL FINANCIAR CONTABIL ADMINISTRATIV

 • (l)Funcția Contabil sef (Administrator Financiar) îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului*.

 • •  Angajează școala, alături de director, în orice acțiune patrimonială;

 • •  Reprezintă școala, alături de directorul acesteia, în relațiile cu agenții economici în cazul încheierii contractelor economice,în conformitate cu legislația în vigoare ;

 • •  Coordonează și îndrumă întreaga activitate financiar-contabilă a unității;

 • •  Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator

 • •  Organizează și exercită viza de control financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale și conform cadrului general al operațiunilor supuse C.F.P.P.în baza O.G. 119/1999 aprobată,modificată si completată cu Legea 84/2003 ,OMFP. 522/2003 , Adresa nr.7876/28.10.2009 a C.J.Brasov -Direcția Economică,Decizia nr.100/30.10.2009,întocmește registru CFFP și răspunde de ținerea lui la zi;

 • •  întocmește cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu conform cu O.M.F.P. 522/16.04.2003,OG.l 19/1999,OMFP.l792/2002 în scopul elaborării procedurii de control intern privind circuitului documentelor;

 • •  întocmește acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de întocmire si completare in vigoare;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator.

Conform Normelor aprobate prin OMFP nr.1792/2002 îndeplinește atribuții pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale si principalele atribuții ale acestora privesc:

 • •  întocmește declarațiile pentru datorii către bugetul de stat și și bugetul de asigurări sociale;

 • •  tine legătură cu casierul avînd în vedere ca achitarea taxelor de școlarizare(frecventa) este in concordanta cu norma, orarul si plata salariilor profesorilor;

 • •  claseaza si pastreaza fise si balanțe de verificare în arhiva scolii pe termene de păstrare si întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;

 • •  întocmește și răspunde de organizarea circuitului documentelor conform legislației;

 • •  Face parte din GRUPUL DE LUCRU în calitate de coordonator compartiment în vederea implementării sistemelor de control managerial avînd în vedere prevederile art.3 din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzînd standardele de control intern și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în conformitate cu prevederile art.3,4 din OG. Nr.l 19/1999 privind controlul intern;

 • •  întocmește registrele contabile obligatorii : registru jurnal, registru inventar, registru cartea mare (fișe pentru operațiuni diverse );

 • •  întocmește bugetul de venituri și cheltuieli bugetare, extrabugetare la termene și în condițiile stabilite de lege și le trimite spre aprobare ordonatorului principal de credite

 • •  Urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare

 • •  Organizează și conduce operațiunile contabile ale unității, atât sintetic cât și analitic și ia toate măsurile ca evidența să fie ținută la zi;

 • •  Se preocupă de pregătirea aplicării în școală începând cu anul 2006 a OMFP nr.1917/2005 cu normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice , planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestora;

 • •  Organizează inventarierea valorilor materiale si bănești,instruirea personalului în vederea efectuării corecte a operațiunii de inventariere;

 • •  Verifică centralizatorul de inventariere, documentația de transfer și casarea bunurilor,

 • •   Verifică și regularizează diferențele de inventar și le înregistrează în evidențele contabile;

 • •  Instruiește și controlează periodic personalul care gestionează valori materiale ;

 • •  Urmărește modul de aprovizionare și distribuire a materialelor în unitate ;

 • •  întocmește și fundamentează bugetul previzional de salarii al unității, în conformitate cu statul de funcții ;

 • •  Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară și administrativă a salariațiilor;

 • •  Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic;

 • •  întocmește situațiile financiar-contabile (bilanț)și cele statistice , precum și contul de execuție bugetară lunar, trimestrial și anual;

 • •  Constituie contracte de garanții pentru gestionari și urmărește modul de formare a garanțiilor material;

 • •  Verifică aplicarea respectării dispozițiilor legale privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic si verifică statele de plată, indemnizațiile de concediu de odihnă, indemnizațiile de concediu medical, legalitatea reținerilor privind impozitul pe salarii, contribuția la fondul de asigurări sociale, contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate, contribuția la fondul de șomaj, declarațiile privind contribuția de mai sus si viramentele instituției aferente drepturilor salariale(CAS,CASS,ȘOMAJ)

 • •  întocmește referat și-l supune aprobării directorului privind componența comisiilor de recepție pentru toate bunurile intrate în unitate, prin dotări de la buget, din autofinanțare, donații, etc.;

 • •  Fundamentează necesarul de credite anual si trimestrial;

 • •  Efectuează demersurile pentru fondurile necesare plății salariilor și pentru celelate acțiuni finanțate de la buget de stat sau local;

 • •  Primește și execută formele de poprire și asigură realizarea titlurilor executorii în condițiile legale;

 • •  Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competență stabilite de lege ;

 • •  întocmește lunar balanțe de verificare pe rulaje și solduri și execuția bugetară lunară;

 • •  întocmește balanța analitică trimestriala pentru mijloace fixe,obiecte de inventar si materiale ,lunar pentru materiale de curățenie și anual pentru mijloacele fixe;

 • •  Cooperează cu secretarul șef la întocmirea și depunerea fișelor fiscale la Administrația Finanțelor Publice Fișele fiscale pentru impozitarea globala;

 • •  Răspunde de securitatea datelor financiar-contabile din calculator și arhivarea lor pe discheta sau CD

 • •  Claseaza si pastreaza toate actele justificative de cheltuieli,documente contabile,fise,balanțe de verificare in arhiva scolii pe termene de păstrare si întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhiva;

 • •  Răspunde de adunarea taxelor de școlarizare si verifică registrul de taxe;

 • •  Răspunde si controlează direct activitatea casierului-magazinerului și administratorului financiar cu atribuții de contabil;

 • •  Conform Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, controlează ordonanțarea plăților;

 • •  Supraveghează organizarea și ținerea evidenței , actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • •  întocmește situația privind execuția cheltuielilor angajate ( anexa 7) , situație care este parte componentă din structura “ Situațiilor financiare “ trimestriale și anuale ;

 • •  Rezolvă prin consultare cu conducerea unității toate problemele ce revin compartimentului financiar-contabil;

 • •  Semnează fișele de lichidare a celor ce părăsesc instituția , numai după o atentă verificare , răspunde pecuniar de respectarea acestei îndatoriri;

 • •  întocmește adeverințele solicitate de salariații cu veniturile realizate de aceștia în cadrul instituției, necesare băncilor în vederea acordării împrumuturilor bancare;

 • •  Elaborează împreună cu conducerea instituției fișa postului pentru personalul din subordine;

 • •  Asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;

 • •  Respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare al școlii, aducându-l și la cunoștința personalului din subordine ;

 • •  Elaborează proceduri de lucru pentru activitatea financiar-contabilă specifice școlii și le supune aprobării ordonatorului de credite;

 • •  întocmește liste de control intern, realizând supervizarea activității financiar contabile și asigură controlul respectării procedurilor prin supervizare și formalizare

( data și semnătura );

 • •  Se preocupă de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale de specialitate și a persoanelor din subordine;

 • •  Avizează programul anual de achiziții publice;

 • •  Face propuneri conducătorului școlii privind îmbunătățirea activității economico-financiare, ori de câte ori este necesar;

 • •  Respectă normele PSI și PM;

 • •  Respectă disciplina la locul de muncă - Codul Muncii;

 • •  Orice nereguli privind unele sustrageri din patrimoniul școlii ,vor fi semnalate direcțiunii;

 • •  Analizează fișele posturilor aferente personalului din subordine;

 • •  întocmește în două exemplare o listă cu activitățile desfășurate de personalul din subordine , conform modelului din Anexa 3( la registrul de riscuri);

 • •  Identifică în funcție de specificul și particularitățile acestuia , împreună cu personalul din subordine, obiectivele corespunzătoare activităților înscrise în Anexa 3;

 • •  Analizează obiectivele cuprinse în ROF al școlii, stabilite pentru domeniul de activitate de care răspunde;

 • •  Identifică împreună cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta desfășurarea activităților din domeniul de activitate de care răspunde și implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, având în vedere faptul că fiecare activitate este supusă unor evenimente , acțiuni sau amenințări din interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este adus la îndeplinire prin desfășurarea uneia sau mai multor activități;

 • •  Elaborează în două exemplare un Tabel cuprinzând obiectivele specifice și riscurile acestora, conform modelului din Anexa 4( la registrul de riscuri);

 • •  Ajută directorul în exercitarea atribuțiilor acestuia;

 • •  Respecta Regulamentul Intern

 • •  îndeplinește orice sarcini cu caracter contabil-financiar date de directorul școlii sau stipulate expres în acte normative;

 • •  în lipsa acesteia va fi înlocuită de administratorul financiar (contabil) care va acorda și viza de CFPP cu numărul 2;

 • • Verifica e-mailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • •   Verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • •   Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • (2).Functia Administrator financiar(contabil) îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •   întocmește acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de întocmire si completare in vigoare;

W • întocmește documentele pentru efectuarea încasărilor si plăților in numerar sau prin conturi bancare si pentru urmărirea debitorilor si creditorilor;

 • •   efectuează înregistrările contabile în fisele de cont analitice la evidenta materialelor si furnizori.

 • •   claseaza si pastreaza fise si balanțe de verificare în arhiva scolii pe termene de păstrare si intocmeste liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;

 • •   răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator.

 • •   folosește programul de contabilitate parolat SICO,WORD,EXCEL;

 • •   efectuează controlul de gestiune lunar prin puncaj cu fișele de magazie alegestionarului școlii;

 • •   valorifică inventarele anuale și cele inopinante,trecînd stocul pe listele de inventar prezentate de comisia de inventariere pentru materiale,obiecte de inventar,mijloace fixe și alte valori;

 • •   participă la centralizarea planului anual de achiziții în urma necesarelor primite de la compartimentele de specialitate pe bunuri,lucrări și servicii;

 • •   înlocuiește administratorul financiar (contabilul șef) în lipsa acestuia și acordă viza de CFPP cu numărul 2:

 • •  ține evidența garanțiilor material ale gestionarilor;

Conform Normelor aprobate prin OMFP nr. 1792/2002 îndeplinește atribuții pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale si principalele atribuții ale acestora privesc:

 • •  întocmește Anexa 3 = ORDONANTARE DE PLATA

 • •   tine registrul la zi cu operațiunile din notele de mai sus

 • •  tine la zi evidenta conturilor din afara bilanțului 8060-credite bugetare aprobate,8066-angajamente bugetare ,8067-angajamente legale ,8071-credite de angajament aprobate;8072-credite de angajament angajate;

 • •   Stabilește măsuri privind implementarea Codului controlului intern, cuprinzînd standardele de managainent/control intern pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial conform OMFP nr.946/04.07.2005 completat cu OMFP. Nr. 1389/22.08.2006 în cadrul GRUPULUI DE LUCRU;

 • •  monitorizează,coordonează și îndrumă membrii GRUPULUI DE LUCRU cu privire la sistemul de control managerial al riscului,întocmește și actualizează ''Registrul de riscuri'';

• păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • •   Respecta Regulamentul Intern

 • •  se ocupă și răspunde de organizarea, arhivarea tuturor documentelor școlare și contabile conform legislației în vigoare, de evidența, inventarierea, selecționarea ,păstrarea și depunerea documentelor școlare și contabile la Arhivele Naționale,după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare,aprobat de Arhivele Naționale( Legea 16/1996-Legea Arhivelor Naționale);

 • • verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • • verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

• verifica monitoarele oficiale si le repartizează pe compartimente

• păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

• Respecta Regulamentul Intern

 • (3).Functia Casier-magaziner școala îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii medii

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  efectuează încasările si plățile necesare legate de activitatea scolii

 • •   răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de încasări taxe pe calculator.

 • •   depune zilnic sumele încasate la băncile cu care instituția lucrează:

 • •   ridică permanent de la băncile cu care instituția lucrează documentele de decontare privind institutia(extrasul de cont împreuna cu anexele):

 • •   nu are voie sa păstreze în casa de bani a instituției numerar si valori străine fără precizări scrise si semnate de director;

 • •   efectuează plata în numerar pe baza documentelor aprobate(dispoziție de plată);

 • •   toate plățile sunt personale si confidențiale,astfel încit nu are voie să comunice nimănui informații profesionale fără aprobarea directorului;

 • •   tine evidenta încasărilor si plăților efectuate;

 • •   colaborează cu profesorii în vederea încasării taxelor de la elevi si tine la zi Registrul de taxe;

 • •   operează în Registrul de taxe in urma consultării cu profesorii a elevilor neprezentati sau retrași din diferite motive;

 • •   colaborează cu administratorul patrimoniu în vederea întocmirii orarului ,a evidenței elevilor plătitori pe profesori și specialități;

 • •   respectă disciplina de casa,înregistrind zilnic încasările si plățile în Registrul de casa fără corecturi, Ștersături sau tăieturi, iar daca se fac totuși, din greșeala, suma greșit trecuta se bareaza cu o linie si se semnează de către casierul care a efectuat corectura și întocmește desfășurătorul de casa

 • •   preda zilnic in contabilitate al doilea exemplar din Registrul de casa, pentru operarea încasărilor in programul de contabilitate, împreuna cu documentele de casa.

 • •   răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite

 • •   are obligația de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, in vederea cunoașterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile.

 • •   in urma facturilor intrate întocmește NIR-uri conform facturilor, bonuri de consum si întocmește fise de magazie cu materialele intrate in gestiune;

 • •   primește si eliberează materiale ce le pastreaza în magazie;

• sesizează instituția în momentele în care nu sunt condiții suficiente de securitate pentru materialele aflate in gestiune:

 • •   răspunde direct de pagubele produse în cazul receptionarii unor materiale degradate:

 • •   înregistrează si tine evidenta la zi ,în fisele de magazie,a materialelor pe baza documentelor de evidenta primară si a bonurilor de ieșire:

 • •   eliberarea materialelor din magazie se face prin cîntarire,măsurare,numărare,în raport de natura valorilor ce se elibereaza.La eliberare se completează bonul de materiale întocmit în două exemplare din care: originalul bonului se predă la contabilitate,al doilea exemplar rămîne la bonier;

 • •   nu admite intrarea in gestiune a unor persoane străine sau neautorizate de director sau de contabilul sef ;

 • •   în lipsa acesteia va fi înlocuită de administratorul patrimoniu ;

 • II.SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII PENTRU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE SECRETAR

 • •  scrie condicile de prezenta ale personalului didactic,personalului de conducere,didactic auxiliar și nedidactic , operează concediile medicale,învoirile ,suplinirile întâmplătoare și răspunde de completarea și de semnarea acestora la zi;

 • •  urmărește orarul profesorilor tinind legătură permanent cu aceștia si operează modificările in condică;

 • •  întocmește pontajele personalului didactic ,de conducere,didactic auxiliar și nedidactic;

 • •  tine evidenta plătii cu ora a profesorilor si a orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar si nedidactic,

o prezintă secretarului sef prezența lunară in vederea întocmirii statelor de salarii ale personalului instituției;

 • • verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • • verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

• păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

Art. 52 .(l)Funcția Administrator patrimoniu îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  întocmește nota pentru propunerea unui proiect de angajament legal individual (MODEL 1)

 • •  se ocupă de achiziții directe conform OUG34/19.04.2006;

 • •  întocmește procedurile de achiziții publice ;

 • •  centralizează necesarul anual pentru fundamentarea planului anual de achiziții publice;

 • • întocmește Anexa 1 = PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI;

 • • întocmește Anexa 2= ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL;

 • •  întocmește planul anual de achiziții;

 • •  face parte din GRUPUL DE LUCRU în calitate de coordonator compartiment în vederea implementării sistemelor de control managerial avînd în vedere prevederile art.3 din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzînd standardele de control intern si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în conformitate cu prevederile art.3,4 din OG. Nr.l 19/1999 privind controlul intern;

 • •  se ocupă de realizarea achizițiilor prin cumpărare directă în conformitate cu prevederile OUG

nr.34/2006                 privind achizițiile publice si prevederile art.19 normele de aplicare

aprobate prin HG.nr.925/2006,folisind sistemul electronic de achiziții publice(SEAP);

 • •  completează cele doua registre cu numărul de intrare pentru propuneri de angajare a cheltuielilor si angajamente bugetare;

 • •  certifică realitatea,regularitatea și legalitatea si BUN DE PLATA a documentelor justificative pe care le întocmește(legate de achiziții de bunuri,servicii și lucrări) și care se supun CFPP conform OMFP 522/2003 și a dispoziției interne;

 • •   gestionează și răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare și de inventar ale instituției pe care le repartizează pe subgestiuni și tine evidenta acestora;

• predă la începutul anului școlar,pe bază de proces verbal,inventarul cu obiecte de inventar fiecărui profesor;

 • •   asigură întreținerea clădirii,depozitelor,atelierelor etc. în condiții de folosință,curățenie,iluminat și încălzire adecvate;

 • •   întocmește formularul de comandă pentru orice cheltuială care reprezintă orice achiziție de materiale sau prestări servicii;

 • •  se preocupă de asigurarea corespunzătoare a condițiilor de muncă ale salariaților:

 • •  stabilește cheltuielile administrativ-gospodarești și obține aprobarea pentru a le efectua: urmărește asigurarea bunei întrețineri a mobilierului, echipamentului de protecție,

și a întregului inventar administrativ al instituției:

 • •   controlează modul în care se asigură paza și sigurantța instituției ziua și noaptea,semnalînd cu promptitudine direcțiunii orice nereguli:

 • •   este reprezentantul instituției fată de controalele PS1, întocmește formele necesare pentru autorizație organizează și controlează masurile PSI;

 • •  înaintează documentația pentru eliberarea autorizației sanitare;

 • •   instruiește personalul conform normelor în vigoare și întocmește fișele individuale de protecția muncii:

 • •   se îngrijește de procurarea și ridicarea la timp a materialelor necesare diferitelor activități ale școlii:aprovizionarea cu material gospodăresc:

 • •   ține evidența reparațiilor,contractelor și livrărilor:

 • •   ține evidența comenzilor către furnizori și completează toate actele necesare aprovizionării cu materiale:

 • •   urmărește dotarea punctelor de prim ajutor în caz de accident cu toate articolele sanitare necesare:

 • •   întocmește planul de reparații pentru mijloacele fixe care nu sunt bunuri clasate și răspunde de executarea acestora:

 • •   controlează periodic prezenta și starea de conservare a mijloacelor fixe depozitate în diferite locuri sau predate în subgestiuni:

 • •   asigura evidenta operativă scriptica si faptica a mijloacelor fixe(este interzis cu desavirsire a se introduce si depozita mijloace fixe achiziționate sau transferate la școala fără înregistrarea lor,în gestiunea mijloacelor fixe;

 • •   înregistrează mijloacele fixe pe baza documentației legale:

 • •   ține la zi evidența registrului de inventar al mijloacelor fixe și verfică inscripționarea numărului de inventar pe fiecare mijloc fix ,având obligația de a marca fiecare valoare în situațiile de împrumut de mijloace fixe,predarea se face numai cu aprobarea directorului(în procesul verbal ce se va încheia la efectuarea mișcărilor în cadrul inventarului se vor specifica denumirea cantitativă,valoarea și starea în care se afla mijloacele fixe ,precum și durata pentru care se împrumută . La restituire, verificarea mijloacelor fixe va fi făcută de o comisie din care va face parte și gestionarul.)

 • •   răspunde de instinctoarele instituției,sa fie funcționabile pe perioada de vara si iarnă

 • •   răspunde de funcționarea instalațiilor de la hidranti,electrice,gaz,apa si scurgere.

 • •   răspunde de instalațiile de avertizare anti- furt;

 • •  colaborează cu profesorii pentru asigurarea materialelor necesare pentru producțiile și

examenele elevilor școlii;

 • •       face propuneri de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ieșite din uz și depășite ca termen de folosință;

 • • răspunde și controlează direct activitatea personalului de întreținere;

II.SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII PENTRU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE SECRETAR

 • •       se ocupă de operațiunile de înscriere , reînscriere ale elevilor verificînd actele acestora (fisa de înscriere-reînscriere,copia actului de identitate,contractul de școlarizare);

 • •  este secretara comisiei de admitere asigurînd cu imprimatele corespunzătoare buna desfășurare a acestor activitati;

 • •       completează cataloagele de admitere și afișează rezultatele ;

 • •       dă profesorilor pe specialități la începutul anului școlar tabele nominale cu numele,prenumele elevilor și anul de studii specialitatea pentru definitivarea orarului;

 • •        păstrează și actualizează dosarele cu actele elevilor și ține la zi mișcarea elevilor;

 • •       verifică corectitudinea completării registrelor matricole cu datele personale și mediile elevilor,participa alaturi de director la preluarea documentelor școlare de la profesori la sfirșitul anului școlar;

 • •      se ocupă și răspunde de organizarea, arhivarea tuturor documentelor școlare, conform legislației în vigoare,de evidența,inventarierea,selecționarea ,păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale,după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare,aprobat de Arhivele Naționale( Legea 16/1996-Legea Arhivelor Naționale);

 • •      colaborează cu conducerea școlii și profesorii coordonatori în vederea bunei desfășurări a festivalurilor,concursurilor si acțiunilor culturale organizate de școală (primește fișele de înscriere,ține legătură cu participanții la manifestările organizate de școala și se preocupă de asigurarea cazarii ....etc;)

III.SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII PENTRU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE BIBLIOTECAR

 • •  organizează activitatea bibliotecii și asigură funcționarea acesteia în cadrul programului stabilit de directorul școlii;

 • •  se îngrijește de completarea rațională a fondului de publicații, respectând normele elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Culturii

 • •  pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare care să înlesnească orientarea rapidă în colecțiile bibliotecii;

 • •  întocmește necesarul de cărți ,publicații,obiecte de inventar pentru întocmirea programului anual de achiziții publice;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de bibliotecă pe calculator și evidentă elevi

 • •  înregistrează în programul de bibliotecă fondul de carte pe specialități cu numere de inventar conform programului;

 • •  sprijină informarea și documentarea cadrelor didactice;

 • •  se îngrijește de legislația scolii(monitoare oficiale,colecția de legi si decrete si le pune la dispoziția direcțiunii ori de cite ori e nevoie;

 • •  tine evidenta împrumuturilor la bibliotecă si ia masuri pentru recuperarea obiectelor împrumutate;

 • •  verifică cu atentie locul de munca înainte de părăsirea acestuia, si ia toate măsurile pentru eliminarea cauzelor de incendiu.

tine la zi registrul de mișcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele

 • • verifica e-mail-ul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

o verifică Legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • • redactează lucrările privind activitatea secretariatului si administrației scolii;

 • • utilizează produsele software din dotarea unitatii ,întocmnind diverse situații necesare procesului instructiv educativ și activităților de secretariat;

 • •  se preocupă permanent de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii profesionale;

 • • păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

(2)Funcția muncitor calificat îndeplinește următoarele sarcini:

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  își desfășoară activitatea conform programului stabilit de responsabilul compartimentului administrativ și aprobat de director;

 • • efectuează lucrări de întreținere, reparații și modernizare a bazei materiale a școlii;

 • controlează zilnic spațiul scolii, constată defecțiunile apărute și propune responsabilului de compartiment măsurile corespunzătoare de remediere, conform mijloacelor existente.

 • • execută lucrări de igienizare la nivelul școlii, în perioada vacanțelor sau când este solicitat de responsabilul compartimentului administrativ.

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă.

 • •  se îngrijește de afișarea, păstrarea și respectarea întocmai a instrucțiunilor privind protecția muncii și a celor privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 • • asigură buna funcționare a instalațiilor din centrala termică;

 • • ține permanent sub observație aparatura de control aferentă centralei termice;

 • • în cazul apariției unor dereglări în funcționarea instalațiilor ia urgent măsurile prevăzute de normele legale;

 • • efectuează lucrări de întreținere și mici reparații la nivelul centralei;

 • • efectuează zilnic curățenie în spațiul destinat centralei;

 • • în perioadele în care centrala termică nu este în funcțiune îndeplinește atribuțiile muncitorilor de întreținere

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă

 • • va respecta normele P.M. și P.S.I. specifice locului de muncă

 • •  se va îngriji de afișarea și păstrarea instrucțiunilor de P.M. și P.S.I. specifice Centralelor Termice pe gaz metan

 • • se va indica traseul de alimentare cu gaz metan prin culoarea galbenă,traseul de apa rece-caldă prin săgeți;


 • • prin tăblite se va marca robineți principali ,gaz metan,apa rece,apa caldă

 • • nu va putea părăsi locul de muncă decit numai cu avizul șefului de compartiment

 • • îndeplinește orice alte sarcini date de administrator și direcțiune;

3)Funcția Personal de îngrijire (curățenie) îndeplinește următoarele sarcini:

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului*.

 • • își desfășoară activitatea conform programului stabilit de responsabilul compartimentului administrativ și aprobat de director;

 • • asigură curățenia localurilor și curții școlii în conformitate cu repartiția făcută de responsabilul compartimentului administrativ;

 • • Activitatea zilnică cuprinde:

 • • verificarea stării generale de curățenie - înainte de începerea orelor de curs;

 • • curățirea grupurilor sanitare, a coridoarelor și scărilor - după fiecare pauză;

 • • golirea coșurilor și îndepărtarea gunoaielor mari din sălile de curs - la sfârșitul primului schimb al elevilor

 • • curățirea tuturor sălilor, a căilor de acces și a grupurilor sanitare - la sfârșitul orelor;

 • • urmărește starea bunurilor aflate în sălile de clasă, cabinete, laboratoare și informează responsabilul compartimentului sau profesorul de serviciu pe școală asupra stricăciunilor constatate;

 • • când este necesar în timpul zilei aprind și sting focul în sălile de curs și cancelarii, respectând normele de protecția muncii și P.S.I:

 • • în perioada vacanțelor sau la solicitarea responsabilului de compartiment, conducerii școlii, efectuează curățenie generală;

 • • încuie / verifică încuierea sălilor de curs și a școlii la terminarea programului elevilor, în timpul zilei sălile neocupate conform graficului se păstrează încuiate. în caz de necesitate sala se descuie numai în prezența profesorului.

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă

 • • răspunde de activarea alarmei la plecarea din școala după terminarea programului;

• îndeplinește orice alte sarcini date de administrator și direcțiune;

CAP.V.5 .Drepturile și obligațiile angajatorului

Art.53 Angajatorul are dreptul să-și stabilească strategia de dezvoltare în concordantă cu obiectivele de dezvoltare stabilite de organele de conducere

Art.54 Angajatorul are dreptul să-și stabilească schema de personal,cu respectarea prevederilor legale și în concordanță cu obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare.

Art. 55 Angajatorul are dreptul să controleze felul în care angajatul respectă programul de muncă își îndeplinește sarcinile de serviciu și respectă disciplina în muncă.

Art.56 Angajatorul are dreptul să sancționeze angajații pentru nerespectarea programului de lucru,neîndeplinirea sarcinilor de serviciu,pentru abateri disciplinare,precum și în alte situații prevăzute de reglemantările în vigoare.

Art.57 Angajatorul are dreptul să modifice fișa postului,în funcție de strategia de dezvoltare și necesitățile instituției,cu respectarea prevederilor legale.

Art.58 Angajatorul are obligația să aducă la cunoștința angajaților ce le revin,condițiile cerute de îndeplinirea acestora,sancțiunile pentru abaterile constatate precum și căile de contestare a acestor sancțiuni.

Art.59 Angajatorul are obligația de a stabili clar sarcinile fiecărui angajat,de a dota corespunzător locurile de muncă,de a asigura echipamentul de lucru conform prescripțiilor legale,precum și de a asigura condițiile impuse de reglementările privind respectarea normelor de protecția și igiena muncii.

Art.60 Angajatorul are obligația să acorde angajatului toate drepturile prevăzute de lege,de contractul colectiv de muncă și de contractul individual de muncă.

Art.61 Angajatorul are obligația să asigure confidențialitatea datelor personale ale angajaților,cu excepțiile prevăzute de lege.

Art.62 Angajatorul are obligația de a soluționa și înștiința petenții,în termenul prevăzut de lege,asupra modului de rezolvare a sesizărilor,reclamațiilor și contestațiilor depuse de angajat.Cererile depuse de angajați,cu respectarea prevederilor legale,se vor soluționa în termen de 30 zile calendaristice.Pentru situații de urgență cererile se vor soluționa în termen de 14 zile calendaristice.

CAP.V.5.a Regulile privind respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricăror forme de încălcare a demnității

Art. 63 în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”Brașov relațiile de muncă dintre angajator și angajați,precum și relațiile dintre angajați funcționează pe principiul egalității de tratament,cu respectarea autorității conferite de lege structurilor administrative și de conducerea școlii.

Art.64 Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei,meseriei sau activității pe care urmează să o presteze.Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau sa nu muncească într-un anumit loc de munca ori într-o anumită profesie oricare ar fi aceasta.

Art. 65 Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat ,legată pe criterii de sex,orientare sexuala,caracteristici genetice, vărstă,apartenență națională ,rasă , culoare ,etnie,religie,opțiune politică,origine socială,handicap,situație sau responsabilitate familială,apartenență ori activitate sindicală este interzisă.

Art. 66 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurare,de protecție socială,de securitate și sănătate în muncă,precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale,fără nici o discriminare.

CAP.V.5.b Reguli privind protecția ,igiena și securitatea în muncă

Art.67 Școala populară de Arte și Meserii va lua măsuri pentru asigurarea securității și sănătății salariaților în toate aspectele legate de muncă,inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale,de informare și pregătire precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacele necesare acesteia

 • (1) Este strict interzisă atingerea firelor și conductorilor electrici. Pentru orice reparații vă

veți                    adresa                    administratorului                   școlii.

 • (2) La nici un loc de muncă nu se va începe activitatea până când fiecare angajat nu a fost instruit pe linia protecției muncii de către șeful ierarhic și nu a semnat fișa de instructaj. Angajatul trebuie să aplice întocmai normele de tehnică a securității muncii.

 • (3) La locul de muncă, angajatul trebuie să fie disciplinat și atent în timpul lucrului; el este obligat să folosească dispozitivele, materialele și echipamentul de protecție sau de lucru din dotare.

 • (4)    Ordinea și curățenia la locul de muncă sunt obligatorii.

 • (5) Este interzis dormitul, fumatul în timpul serviciului , introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta unității. Persoanele în stare de ebrietate nu vor fi primite la serviciu.

 • (6) Fiecare angajat trebuie să cunoască modul de a proceda în cazul accidentării lui sau al colegilor de muncă (primul ajutor, anunțarea șefilor ierarhici etc.)

Activitățile privind protecția,igiena și securitatea în muncă sunt coordonate de Administratorul școlii care va avea următoarele atribuții:

 • •  Organizează controlul permanent al stării materialelor,echipamentelor și substanțelor folosite în procesul muncii ,în scopul asigurării sănătății și securității salariaților.

 • •  Urmărește modul în care se aplică reglementările legislative privind protecția muncii

 • •  Analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională existenti la locurile de muncă.

 • •  Promovează inițiative proprii sau ale celorlati angajați vizînd prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale,precum și pe cele privind îmbunătățirea condițiilor de muncă.

 • •  Efectuează cercetări proprii în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariției de îmbolnăviri profesionale.

 • •  Realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotariri care vizează schimbări ale procesului organizatoric cu implicații în domeniul protecției muncii.

CAP.V.6.Drepturile și obligațiile angajaților

Art.68 Angajarea tuturor categoriilor de personal se face în baza unei metodologii elaborate de conducerea școlii conform Legii 53/2003-Codul Muncii, OUG. 118/28 decembrie 2006-

Ordonanța de urgentă privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale, Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,Ordinului nr.5559/7 octombrie 201 l-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ, Hotărârii nr.1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară în anul 2015, Regulamentului de organizare și funcționare al instituțieijlotarărilor Consiliului Județean și în condițiile specifice postului vacant,cu respectarea prevederilor legale.

Art.69 Angajatul are toate drepturile salariate,profesionale și personale ce decurg din prevederile legale,Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității, contractul individual de muncă și prezentul regulament.

Art.70 Angajatul are dreptul la concedii,repaus zilnic și săptămânal,zi te libere plătite pentru evenimente familiare deosebite,precum și la zile libere de sărbători legale conform reglementărilor în vigoare contractului colectiv de muncă de muncă și contractului individual de muncă.

Art71 Angajatul poate beneficia la cerere,de concediu fără plată,conform legii și prevederilor contractului colectiv de muncă

Art.72 Angajatului i se asigură toate drepturile legale impuse de respectarea normelor de protecția muncii și igiena muncii.

Art.73 Angajatul are dreptul de a fi informat,consultat și cooptat,direct sau indirect,în stabilirea deciziilor importante privind activitatea societății în care iși desfășoară activitatea

Art.74 Angajatii au dreptul la libera asociere cu respectarea prevederilor legale.

Art.75 Angajatii au dreptul sa-si apere interesele individuale și colective, în raporturile cu angajatorul,cu respectarea prevederilor legale,a normelor interne,precum și a condițiilor înscrise în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învatamant precum si a celor înscrise în contractul individual de muncă.

Art.76 Angajatii au dreptul de a sesiza,reclama sau contesta faptele sau deciziile conducerii școlii care te încalca demnitatea,drepturile sau autoritatea.

Art.77 Angajații au obligația de a respecta programul de lucru,normele de protecție și igiena muncii,de a-și îndeplinii sarcinile ce te revin și de a respecta normele de disciplina muncii.

Art.78 Angajații au obligația de a respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al unității regulamentului intern ,contractului colectiv de munca unic pe ramura învățământ,contractului individual de muncă,precum și dacă este cazul,prevederile din regulamente sau instrucțiuni specifice unor locuri de muncă.

Art.79 Angajații au obligația de a respecta secretul de serviciu și normele de fidelitate față de angajator.

CAP.V.6.a Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților

Art.80 Fiecare salariat are dreptul de a adresa conducerii școlii petiții formulate în nume propriu.Pentru soluționarea legală a petițiilor ce sunt adresate,conducerea școlii va dispune măsuri de cercetare și analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

Art.81 Școala are obligația să comunice petiționarului în termenul de 30 zile de la data înregistrării petiției răspunsul,indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.Cînd aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită conducătorul unității poate prelungi termenul de soluționare cu încă 15 zile.

Art.82 Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut,aceasta se clasează la numărul inițial,facându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.

Art. 83 Petițiile anonime sau cele care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate.

Art.84 în cazul în care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane,aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

CAP.V.6.b Reguli privind protecția maternității la locul de muncă

Art.85 în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame,lăuze sau care alăptează,angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena,protecția sănătății și securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale.

Art.86 Salariatele gravide și/sau mamele.lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri trebuie să informeze în scris angajatorului asupra stării lor fiziologice astfel

 • a) salariata gravidă va anunța în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și va anexa un document medical eliberat de medicul de familie sau de medical specialist care să îi ateste această stare

 • b) salariata lăuză,care și-a realuat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie va solicita angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexînd un document medical eliberat de medical de familie,dar nu mai tirziu de 6 luni de la data la care a născut.

 • c) salariata care alăpteazăja reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie,va anunța angajatorul în scris cu privire la începutul și sfîrsitul prezumat al perioadei de alăptare,anexînd documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

Art. 87 Salariatele prevăzute în OUG.96/2003 au următoarele obligații;

 • a) salariata mamă are obligația să efectueze ,în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie cu durata totală de 126 zile,concediul postnatal obligatoriu de 42 de zile,după naștere

 • b) Salariatele gravide și /sau mamele,lăuzele sau care alăptează au obligația de a se prezenta la medical de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

Art.88 Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenți,procedee și condiții de muncă,a căror listă este prevăzută în anexa nr.l din OUG 96/2003, angajatorul este obligat să evalueze anual și să întocmească rapoarte scrise,cu participarea medicului de medicina muncii,cu privire la natura,gradul și durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc pentru sănătatea și securitatea angajatelor și orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării și pentru a stabili măsurile care trebuie luate.

Art.89 (l)Angajatorii sunt obligate ca,în termen de 5 zile lucratoare de la data întocmirii raportului,să înmîneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanților salariaților.

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă,precum și asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanță de urgență.

Art.90 în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scris de către o salariată că se află în una dintre situațiile prevăzute în OUG.96/2003,acesta are obligația să înștiințeze medical de medicina muncii,precum și inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea.

Art.91 Angajatorului îi revin următoarele obligații:

 • a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute în OUG.96/2003 la riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea,în situația în care rezultatele evaluării evidențiează astfel de riscuri.

 • b) să nu constrîngă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori copilului nou -născut,după caz.

 • c) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajați decît cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă,cănd starea de graviditate nu este vizibilă.

 • d) să modifice locul de muncă al salariatelor prevăzute în OUG.96/2003 care își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat, astfel încît să li se asigure,la intervale regulate de timp,pause și amenajări pentru repaus în poziție șezîndă sau,respective,pentru mișcare,la recomandarea medicului de medicina muncii.

 • e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale, constînd în ore libere plătite salariatei,în cazul în care investigațiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru.

 • f) să acorde salariatelor care alăptează pause de alăptare de cite o oră fiecare,în timpul programului de lucru/să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic,fără diminuarea drepturilor salariale.

 • g) să transfere la un alt loc de muncă,cu menținerea salariului de bază brut lunar, salariatele prevăzute în OUG.96/2003 care desfășoară în mod current muncă cu caracter insalubru sau penibil.

Art.92 Pentru salariatele prevăzute în OUG.96/2003 care desfășoară activitate care prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu repercursiuni asupra sarcinii și alăptării,angajatorul trebuie să modifice în mod corespunzător condițiile și/ sau orarul de muncă ori,să repartizeze la alt loc de muncă,conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie ,cu menținerea veniturilor salariale.

Art.93 (l)în cazul în care angajatorul,din motive justificate în mod obiectiv,nu poate să îndeplinească obligația prevăzută în OUG.96/2003,salariatele prevăzute în OUG.96/2003 au dreptul la concediu de risc matemal,după cum urmează:

 • •  înainte de data solicitării concediului de maternitate,stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale,salariatele prevăzute în OUG.96/2003;

 • •  după data revenirii din concediul postnatal obligatori,salariatele prevăzute în OUG.96/2003, în cazul în care nu solicită concediul și indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau,în cazul copilului cu handicap,până la 3 ani.

(2)Concediul de risc matemal se poate acorda,în întregime sau fracționat,pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile,de către medical de familie sau de medicul specialist,care va elibera un certificate medical în acest sens,dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art.94 (1) Pe durata concediului de risc matemal salariata are dreptul la indemnizația de risc matemal,care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare în cele 10 luni anterioare solicitării ,pe baza cărora s-a achitat contribuția de asigurări sociale de stat și se achită la lichidarea drepturilor salariale.

CAP.V.6.C Abateri disciplinare și sancțiuni

Art.95 încălcarea cu vinovăție a obligațiilor de muncă,inclusiv a normelor de comportare,constituie abatere disciplinară sancționată ca atare,indiferent de funcția pe care o are

angajatul care a savirșit-o.

Art. 96 .Se consideră abatere disciplinară săvărsită de un angajat o faptă în legătură cu munca care constă din încălcarea normelor referitoare la îndeplinirea sarcinilor de serviciu,disciplina în muncă și la locul de muncă,prevăzute de reglementările în vigoare și contractul individual de muncă,precum și nerespectarea ordinelor și dispozițiilor legale ale șefilor ierarhic superiori.

Art. 97 încălcarea cu vinovăție a obligațiilor înscrise atrage după sine sancțiuni disciplinare sau profesionale.

Art. 98 Sancțiunea disciplinară se stabilește de conducerea școlii pe baza constatărilor făcute de acesta,sancțiunile disciplinare care se pot aplica salariaților în conformitate cu prevederile Codului Muncii sunt.

 • a) avertisnient scris;

 • b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucratoare;

 • c) retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a depus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile.

 • d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5%-l0%;

 • e) )reducerea salariului de bază și/sau ,după caz ,și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

 • f) des face rea disciplinară a contractului individual de muncă;

Art.99 împotriva sancțiunilor disciplinare se poate face plîngere la instanța judecătorească în termen de 30 zile calendaristice de ia comunicarea deciziei de sancționare.

Art.100 Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face gradat cu excepția abaterilor grave pentru care se vor lua măsuri deosebite.

 • •  angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

 • •  la stabilirea sancțiunii se vor avea în vedere cauzele,gravitatea faptei comise,împrejurările în care a fost săvârșită ,gradul de vinovăție,antecedentele disciplinare,precum și consecințele acestei abateri.

Art.101.Recompensele și sancțiunile disciplinare se stabilesc de Consiliul de administrație al școlii;

CAPITOLUL VI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art.l02-(l) Școala populară este finanțată din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

(2) Școala populară are un plan propriu de venituri și cheltuieli, care se elaborează anual și se aprobă de către Consiliul Județean.

Art.103.- Veniturile extrabugetare se pot obține din activități realizate direct de Școala populară, și anume din :

 • •  taxele de înscriere și de școlarizare ce se percep pentru frecventarea cursurilor Școlii populare de arte și meserii;

 • •  difuzarea unor publicații, din domeniul culturii populare,educației permanente,științei, și literaturii,cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  editarea și comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative și a înregistrărilor celor mai talentați elevi ai școlii populare;

 • •  încasări de spectacole,festivaluri și concursuri cultural-stiintifice,expoziții,prezentări de filme, videoteci prezentate de elevii școlii etc.

 • •  valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cursurilor de elevii școlii ;

• procente din beneficii în urma organizării în comun a unor manifestări cu diverși agenți economici,instituții de spectacole și concerte,cinematografice,fundații,asociații,ligi și societăți culturale etc.în condițiile legii;

 • •  închirieri de spații și bunuri,contracte de asociere etc.în condițiile legii;

 • •  editarea și difuzarea unor publicații,casete etc.cu profil cultural-artistic,în condițiile legii;

 • •  prestarea altor servicii ori activități , servicii culturale,publicitate,tipărituri,multiplicări etc.în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • •  încasări valutare și în lei realizate din turnee cultural-artistice organizate în tară și peste hotare.

Art.lO4.Bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii populare de arte și meserii se verifică și se aprobă potrivit legii finanțelor publice,de către organele ierarhic superioare respectiv Consiliul Județean Brașov.

Consiliul Județean va aproba prin Hotărâri efectuarea unor cheltuieli de funcționare pentru Școala populară de arte și meserii ca și pentru celelalte instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov,cheltuieli care vor fi cuprinse în condițiile identificării de economii la Cap.Cheltuieli materiale.

Art.105 Taxele de școlarizare(frecvență) sunt propuse de Consiliul de administrație al școlii avizate de Consiliul profesoral urmînd a fi aprobate de către Consiliul Județean Brașov.

Artl06 Fondurile extrabugetare realizate de Școala populară de arte și meserii aparțin în exclusivitate acesteia și pot fi folosite pentru întreținerea și dezvoltarea bazei materiale în urma aprobării planului de venituri și cheltuieli aprobate de Consiliul Județean (reparații,întreținerea sediului,achiziții de mobilier,aparatură tehnică,obiecte de practică culturală,instrumente,costume adecvate formațiunilor artistice,mijloace de transport etc.)în condițiile legii.

Art,107.Școlile populare de arte și meserii pot primii donații, și pot fi sponsorizate,în condițiile legii.

Art.108 Se interzice schimbarea destinației spațiilor aflate în administrarea școlii populare de arte și meserii;

CAPITOLUL VII CURS ANȚI -ELEVI

Art. 109.Are calitatea de cursant orice persoană indiferent de sex,rasă,naționalitate apartenență politică sau religioasă care este înscrisă în unitatea de învatamînt și participă la activitățile organizate de aceasta.

în Școala populară de arte și meserii, cursantul se va înscrie în primul an conform regulamentului de admitere,în limita numărului de locuri din planul de școlarizare.

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu.

Elevii retrași sau exmatriculați au drept de reînscriere la cerere în următorii doi ani redobîndind calitatea de elev.Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile existente în programul fiecărei unităti de învățământ.

Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care consemnează obligatoriu fiecare absență-Absențele motivate cu certificat medical sunt considerate motivate.

Art.110 Calitatea de cursant în Școala populară de arte și meserii este strîns legată de obligativitatea achitării taxei școlare

Art.111 .Plata taxelor de școlarizare(frecvență) se face integral la începutul anului școlar. Cu aprobarea conducerii școlii plata se poate face și eșalonat în două tranșe una pînă la data de 21 septembrie și cealaltă pînă la data de 27 ianuarie Conducerea școlii poate aproba reducerea parțială sau totală a taxelor de școlarizare(frecvență) (la valoarea

cea mai mică) pentru următoarele categorii de elevi:

 • • elevii minori aflați în întreținerea părinților care frecventează două specialități (în cuantum de 25% -pentru un singur curs);

 • •  elevi minori - 2 frați aflați în întreținerea părinților (în cuantum de 25 %-pentru un singur curs);

 • •  elevi minori- 3 frați aflați în întreținerea părinților (la al doilea reducere de taxa de 25 %-pentru un curs, iar la al treilea de 50 %-pentru un curs).

Reducerea se aplică ori pentru doi frați minori aflați în întreținere ori pentru un cursant minor aflat în întreținerea părinților care urmează două specialități.în nici un caz nu se aplică reducerea de doua ori.

Salariații școlii cu carte de muncă precum și copii lor minori aflați în întreținere pot fi scutiți de taxe de școlarizare (frecventă) pentru un curs .

Salariații școlii cu carte de muncă dar care s-au pensionat din cadrul școlii pot fi scutiți de taxe de școlarizare(frecvență) pentru un curs.

Pot fi scutiti de taxe de frecvență elevii școlii care sunt în evidenta Inspectoratului de handicapați precum și cei cuprinși în casele de copii

în situația în care unii cursanti urmează la mai mult de 3 specialități conducerea școlii va aproba după caz o reducere de 25% la una din specialități.

Art.112 Elevii care săvirșesc fapte prin care încalcă dispozițiile legale în vigoare,inclusiv regulamentele școlare în vigoare ,vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora .

Sancțiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate elevilor,în cazul în care nu-și îndeplinesc obligațiile sau pentru abateri disciplinare,sunt următoarele:

 • •  mustrare

 • •  avertisment

 • •  exmatriculare

(1) EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art.113 Evaluarea rezultatelor se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrelor cît si la examenele (producțiile)semestriale sau de sfîrșit de an.

Art. 114 Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și evaluare a competențelor dobindite de elevi stabilite de directorul școlii în consiliul profesoral.

Art.115 Evaluările în cadrul școlii de arte se stabilesc în funcție de vârsta și aptitudinile artistice ale elevilor și de specificul fiecărei discipline.

Art. 116. în învătămîntul școlii de arte evaluările se concretizează de regulă prin note de la 10 la l.Nota minimă de promovare la fiecare disciplină este 6.Elevii sunt notati la fiecare obiect cu cel puțin 2 note pe semestru,exprimînd nivelul cunoștințelor teoretice și deprinderile practice dobindite.

Nota examenului final reprezintă media dintre notele examenelor de verificare semestrială

Mediile semestriale și anuale se încheie prin rotunjire.

Media finală ,este media dintre media anuală și media examenului ,care se face cu zecimale

Notele acordate se comunică elevilor,se trec în catalog și în foaia matricolă de către profesorul care le acordă.

(2 JÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

Art.117 La sfîrsitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar profesorii au obligația să încheie situația școlară a elevilor care au frecventat cursurile.

Art.118 Diploma de absolvire se eliberează de către Școala populara de arte si meserii prin secretariatul acesteia.

(3). EXAMENE

Art.ll9(l) Promovarea în anul superior de studii se face pe baza mediei examenelor de verificare semestrială prin care s-a verificat însușirea de către elevi a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice.Elevii care în urma rezultatelor examenului de sfîrșit de an obțin la specialitate,media sub 6,00 sunt considerați necorespunzatori neavând dreptul să repete anul. Consiliul de administrație al școlii poate aproba pentru motive întemeiate (boală,deplasare în interes de serviciu etc,)amînări de examene.

 • (2) Elevii având virsta de până la 13 ani în momentul începerii cursurilor, (corespunzător claselor I-VI ale învatamantului primar și gimnazial), vor urma în cadrul Școlii Populare de Arte doar cursuri de Teoria muzicii (1 ora /saptamina) timp de 2 ani.

Peste această limită de vârstă, respectiv începînd cu ciclul gimnazial (clasa a Vll-a vîrsta de 14 ani) al învatamantului de stat, elevii Scolii Populare de Arte vor urma obligatoriu cursuri de Teoria muzicii (1 ora /saptamana) timp de 3 ani și Istoria muzicii (1 ora /saptamana) timp de 2 ani.

 • (3) în ceea ce privește orele de Istoria artelor, elevii având virsta de până la 13 ani în momentul începerii cursurilor, (corespunzător claselor I-VI ale învatamantului primar și gimnazial) nu vor urma cursurile de istoria artelor. Peste această limită de vârsta respectiv începînd cu ciclul gimnazial (clasa a Vll-a vîrsta de 14 ani) al învatamantului de stat, elevii Școlii Populare de Arte vor urma obligatoriu cursuri de Istoria artei (1 ora /saptamana) timp de 3 ani.

Art.l20.Elevii care au absolvit cursurile teoretice și practice ale ultimului an de școlarizare susțin în termen de cel mult doi ani de la absolvire, examenul de diplomă. Examenul de diplomă constă dintr-o probă practică la specialitatea respectivă,susținută în concert,spectacol,recital sau expoziție în cadrul școlii.

Art.121 Comisiile de examinare (admitere,promovare,diplomă)sunt propuse de directorul școlii și aprobate de Consiliul de administrație.

Comisia de examinare pentru admitere și diplomă se compune din 3-5 membrii și anume :directorul scolii -președinte,profesori de specialitate.

Comisia de examinare pentru promovare se compune din 3 profesori de specialitate sau specialități apropiate,președinte fiind directorul scolii.

Art.122 . Perioada examenelor de restanță se stabilește de către directorul școlii în consiliul profesoral la propunerea profesorilor de specialitate înaintea începerii noului an școlar

Art.123 La cursurile școlilor populare de arte și meserii se pot înscrie cetățeni din toate categoriile sociale,fără deosebire de naționalitate,care au evidente calități sau predispoziții pentru opțiunea făcută la o disciplină artistică.

Art.l24.Vîrstele candidaților pentru concursul de admitere la cursuri permanente ale școlilor populare de arte si meserii sunt în funcție de specificul disciplinelor de studiu,următoarele:

Muzică:

 • •  canto :5-6 ani;

 • •  acordeon,instrumente de suflat,chitară,instrumente de percutie(baterie),nai:10- ani

 • •  pian,vioară,orga electronic,instrumente populare:7- ani

 • •  contrabas: 14 ani

 • •  improvizație jazz: 14 ani

 • •  Actorie :12- ani

 • •  Teatru păpuși: 14 ani

Arte plastice:

 • •  toate disciplinele: de la 8 ani

 • •  Design vestimentar: 15 ani

  • Artă decorativă:

  14 ani

  Coregrafie:

  • balet

  6-12 ani

  • dans modem

  11-25 ani

  • dans popular

  6-12 ani

  Arte vizuale:

  • artă fotografică

  14- ani

  • artă cinematografică

  14- ani


Artă populară(cusut~țesut,ceramică,cioplit în lemn,cojocărit,arta metalului,pictură populară) 14-ani

La toate disciplinele prevăzute în planul de școlarizare pot fi primiți candidați ce depășesc sau nu împlinesc limitele de vârstă de mai sus numai în cazul în care aceștia posedă o tehnică interpretativă și de creație avansată,tinîndu-se seama de posibilitățile lor de dezvoltare.Dispensele de vârstă se acordă de conducerea scolii și comisia de admitere .

Școala populară de arte și meserii poate organiza cursuri de “an pregătitor” pentru elevii solicitanți sau “an de perfecționare” pentru absolvenți.

Elevii din anul pregătitor vor fi reînscriși în anul I fără susținerea testelor de aptitudini. Art.l25.Sesiunea concursurilor de admitere pentru cursurile permanente au loc între 16 și 18 Iulie cu posibilitatea organizării unei noi sesiuni între 26 septembrie-1 octombrie. Cererile de înscriere se depun la Comisia de înscriere în perioada 25 Iunie - 13 Iulie .

Art.126. Candidații înscriși la concursul de admitere sunt supuși următoarelor probe de specialitate:

TESTE DE ADMITERE

CLASELE CANTO (CLASIC ,POPULAR ȘI MUZICA UȘOARA)

Test de aptitudini melodico-ritmice(VOCE,testarea auzului muzical, a simțului ritmic,memorie muzicală)

Candidații vor prezenta: 2 piese :una lentă și una rapidă

1 poezie

INSTRUMENTE : Test de aptitudini melodico-ritmice(testarea auzului muzical a simțului ritmic,memorie muzicală)

ARTE VIZUALE(artă fotografică,cinematografică)-Chestionar cultura generală ,proba practică de aptitudini în domeniul artelor vizuale.

COREGRAFIE- Test de auz muzical și ritm -calitati fizice.

ARTE PLASTICE- Test care constă în desen de redare a unor obiecte

(memorie vizuală,imaginație,culoare,percepție tridimensională).

DESIGN VESTIMENTAR-Crochiuri( după model viu) și probă desen (testarea aptitudinilor)

ACTORIE- Test care constă din recitarea unei poezii și o improvizație

ARTĂ POPULARÂ-Test de îndemînare

Pentru examenul de la secțiile :

ARTE PLASTICE SI DESIGN VESTIMENTAR candidații au nevoie de un creion,o planșă de desen mare și o gumă.

Art.127 Admiterea în școala se face în ordinea mediilor obținute la concurs,în limita locurilor prevăzute în planul de școlarizare.

în cazul în care candidații care dovedesc cunoștințe teoretice și practice avansate în specialitatea în care concurează,comisia de examen îi va putea înscrie direct în anul II.

Rezultatele concursului de admitere se afișează în termen de cel mult 3 zile de la terminarea examenului, iar listele cu rezultatele vor cuprinde candidații admișii în ordinea mediilor obținute.

CAPITOLUL VIII :ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU DIN ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII “Tiberiu Brediceanu” BRAȘOV Art. 128.Programul personalului de conducere ,didactic auxiliar si nedidactic(director , contabil șef,secretar șef,administrator financiar,administrator patrimoniu,analist programator ajutor,casier -magaziner,personal de întreținere )este de 8 ore pe zi.

Art.129 Programul de lucru al instituției începe la orele 7,00 și se termină la orele 21,oo ,conform programului stabilit de conducerea școlii.

Art.130 Evidența prezenței personalului,în cadrul programului de activitate,se ține cu condica de prezență.

CAPITOLUL IX: RECOMPENSE

Art.131 Angajații care își îndeplinesc la timp și în bune condiții sarcinile ce le revin pot fi propuși să li se acorde,potrivit dispozițiilor legale,următoarele recompense:

 • •  mulțumire verbală sau în scris din partea organelor de conducere;

 • •  acordarea de trepte sau gradații superioare Ia salarizarea tarifară;

 • •  premii:

o trimestriale(care vor fi pierdute în cazul absențelor nemotivate în cadrul trimestrului), o anuale

 • •  salariu de merit

Recompensele acordate sunt cuprinse în dosarul personal al angajatului.

CAPITOLUL X -DISPOZIȚII FINALE

Art.132 în raporturile de muncă stabilite între Școala Populară de Arte și Meserii și angajații săi se aplică dispozițiile Legii 53/2003-Codul Muncii, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației Naționale, Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ; Hotărârii nr.1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară pe anul 2015, H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,Ordinului nr.5559/7 octombrie 201 l-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ,care se întregesc cu celelalte dispoziții cuprinse în legislația muncii și în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod,cu dispozițiile legislației civile.

Art.133. Prezentul Regulament va fi actualizat în funcție de reglementările legale ulterioare datei adoptării.

Art.134. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Nr.______din data de_________________________.

DIRECTOR, CARMEN MORUZȘCOALA

) POPULARĂ f' DE APTE Șl MESERII

T1BERIU BFEDICEANU “ BRAȘOV //

*


Anexa I

CONSILIUL JUDEȚEAN ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN CADRUL SCOLII POPULARE BRAȘOV

DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BREDICEANU”


Președinte:

Carmen MORUZ-director

Secretar: Membrii:

SuciuManuela - secretar șef Boitan Valeria -Contabil șef Abraham Iacob-profesor grafică Năfureanu Alexandra-profesor

DIRECTOR, CARMEN MORUZ


//O' ȘCOALA //° POPULARĂ I CE ARTE ii Șl MESERII

TIBERIU BREDICEANU

\ BRAȘOV

Anexa II


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU”


CRITERIILE ȘI PUNCTAJELE PENTRU EVALUAREA DOSARELOR PERSONALULUI DIDACTIC ÎNSCRIS LA CONCURSUL SPECIFIC(DE DOSARE) ÎN VEDEREA OCUPĂRII CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII BRAȘOV

1 .NIVELUL STUDIILOR

A.Absolvenți ai școlii normale(liceu) sau ai școlilor postliceale cu diplomă/certificat de absolvire


B.Absolvenți în specialitate,ai învățământului superior sistem BOLOGNA.

6p

8p

C.Absolvenți în specialitate,ai învățământului superior de lungă durata,cu diplomă de licență.

10 p

D. Studenți în specialitate cu adeverința de la facultate

7P

E. Maiștrii instructori,absolvenți de :liceu + școala de maiștrii cu diplomă

certificat de absolvire/certifîcat de competențe profesionale

5p

2.GRADUL DIDACTIC

a) Definitivat

6p

b)Gradul didactic II

10 p

c)Gradul didactic I

12 p

3.MEDIA ABSOLVIRE DIPLOMĂ

• Media 10

5p

• Media 9-9,99

4p

• Media 8-8,99

3p

• Media 7-7,99

2p

• Media 6-6,99

1 P

4. Masterat,Studii postuniversitare,Doctorat

5p

5. Rezultatele obținute în activitatea didactică(califîcative & rezultatul examenului)

• FOARTE BINE

10p

• BINE

7p

• SATISFĂCĂTOR

2p

• NESATISFACATOR

Op

6.Criterii de vechime

• vechime recunoscută în învățământ                                    0,1 p/an

• vechime învățământ pensionari(personal din alte instituții de cultură)

Op

7.Continuitate în Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu„Bv.

• an de activitate

0,5p


Profesorii cu continuitate în Școala Populară de Arte și Meserii au prioritate la angajare. Nota: Criteriile și punctajele au fost adaptate la specificul Școlii Populare de Arte și Meserii „TIBERIU BREDICEANU”Brașov la Consiliul de administrație.

DIRECTOR, CARJ^iMțWZ

școala/ȘX A

//O POPULARA DE ARTE

U Și MESERII W

TIBERIU BREDICEANU TA,

V BRAȘOV


ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII “TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

ANEXAm


COMISIILE DE SPECIALITATE ÎN VIGOARE


LComisia de încadrare și promovare în grade și trepte profesionale Președinte: Moruz Carmen- Director

Secretar Membrii

Suciu Manuela      - Secretar Șef

Boitan Valeria       - Contabil sef

Abraham Iacob      - Profesor

Năfureanu Alexandra - Profesor


II. Comisia de recepție a lucrărilor de reparații capitale, reparații curente și mijloace fixe.


1.Președinte

Membrii

BOITAN VALERIA -Contabil Șef

-Ciocodeică Cecilia -Administrator patrimoniu -Olteanu Dorin      -Muncitor


m.Comisia de casare a obiectelor de inventar.

Președinte   Boitan Valeria

Membrii     Suciu Manuela

Ciocodeică Cecilia


- Contabil șef

-Secretar șef

-Administrator patrimoniu


IV.Comisia pentru achiziționarea bunurilor materiale Președinte:       MIRCEA ANGELA

Membrii : Ciocodeică Cecilia-

Suciu Manuela


- Administrator financiar -Administrator patrimoniu -Secretar șef


V. Comisia de recepție rechizite, materiale didactice, obiecte de inventar, material de curățenie, materiale pentru reparații.

Președinte: Muraru George

Membrii : Suciu Manuela

Năfureanu Alexandra


-Profesor -Secretar șef -Profesor


Sohodoleanu Ecaterina

Personal de întreținere


VI.Comisia de selectare a ofertelor privind achizițiile publice Președinte: MIRCEA ANGELA Membrii : Suciu Manuela

Ciocodeica Cecilia


- Administrator financiar -Secretar șef -Admministrator patrimoniu.


Vn.Comitetul de securitate si sănătate în muncă

Responsabil comitet -Carmen Moruz Responsabil cu protecția muncii -Ciocodeică Cecilia- Administrator patrimoniu Secretar-          Suciu Manuela

Membrii          Ciocalau Monica

Muraru George


-Director


-Secretar șef -Profesor -Profesor


VlII.Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor.


Președinte: Carmen Moruz-Membrii : Boitan Valeria

Ciocodeică Cecilia Olteanu Dorin


Director

-Contabil sef.

-Administrator patrimoniu -Muncitor


DIRECTOR

CARMEN MORUZ

^•'școala Q POPULARA DE ARTF și meseaii “TIBERIU BREDICEANU “ BRAȘOV /
Anexa IV

PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Pentru disciplinele care se predau în Școala Populara de Arte si Meserii ”TIBERIU BREDICEANU” Brașov,

I Disciplinele cu predare individuala

Nr Crt

DISCIPLINA

Durata cursului (ani)

Număr ore /săptămână

Număr săptaman i/an școlar

Număr ore/an școlar

Număr minim De elevi Pe norma didactică

An I

An II

An ni

An IV

An

V

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Canto clasic

3

1

1

1

36

36-36

16-18

2

Canto muzica ușoara

3

1

1

1

36

36-36

16-18

3

Canto muzica populara

3

1

1

1

36

36-36

16-18

4

Pian

5

1

1

1

1

1

36

36-36

16-18

5

Vioara

5

1

1

1

1

1

36

36-36

16-18

6

Violă

5

1

1

1

1

1

36

36-36

16-18

7

Violoncel

4

1

1

1

1

36

36-36

16-18

8

Acordeon

3

1

1

1

36

36-36

16-18

9

Chitara

3

1

1

1

36

36-36

16-18

10

Mandolină

3

1

1

1

36

36-36

16-18

11

Contrabas

3

1

1

1

36

36-36

16-18

12

Țambal

3

1

1

1

36

36-36

16-18

13

Nai

3

1

1

1

36

36-36

16-18

14

Flaut

3

1

1

1

36

36-36

16-18

15

Blockflote

3

1

1

1

36

36-36

16-18

16

Clarinet

3

1

1

1

36

36-36

16-18

18

Oboi

3

1

1

1

36

36-36

16-18

19

Trompeta

3

1

1

1

36

36-36

16-18

20

Trombon

3

1

1

1

36

36-36

16-18

21

Saxofon

3

1

1

1

36

36-36

16-18

22

Taragot

3

1

1

1

36

36-36

16-18

23

Orgă

3

1

1

1

36

36-36

16-18

24

Orgă electronică

3

1

1

1

36

36-36

16-18

25

Instrumente         de

percutie(baterie)

2

1

1

36

36-36

16-18

26

Instrumente populare(fluier,caval,cob ză, cimpoi,bucium,ocarină etc.).

2

1

1

36

36-36

16-18

27

Improvizație jazz

3

1

1

1

36

36-36

16-18

28

Corepetitie

2-3

Vi

Vi

Vi

36

18

32-36

II Disciplinele cu predare colectiva

Nr. Crt

DISCIPLINA

Durata cursului (ani)

Număr ore /săptămână

Număr sâptamani/an școlar

Număr ore /an școlar

Număr grupe de studiu

Număr elevi pe grupa de studiu

Număr Minim de elevi pe norma didactică

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Artevizuale (artă fotografică,artă cinematografică)

2

6

36

216

3

8-10

24

2

Dans        clasic

interpreti(Balet)

5

3

36

108

6

8-10

48

3

Dans popular

2

4

36

144

5

5-7

25

4

Dans modern

2

4

36

144

5

5-7

25

5

Dans contemporan

2

4

36

144

5

5-7

25

6

Dans de societate

2

4

36

144

5

8-10

40

7

Balet contemporan

2

4

36

144

5

5-7

25

8

Stepp-ritm

2

4

36

144

5

5-7

25

9

Arta mișcării

1

4

36

144

5

7-10

35

10

Pictură

3

5

36

180

4

6-8

24

11

Sculptura

3

5

36

180

4

6-8

24

12

Grafică

3

5

36

180

4

6-8

24

13

Grafică și design WEB

3

5

36

180

4

6-8

24

14

Scenografie

3

5

36

180

4

6-8

24

15

Butaforie

2

4

36

144

5

5-7

25

16

Ipsoserie

2

4

36

144

5

5-7

25

17

Artă decorativă

3

5

36

180

4

6-8

24

18

Pictura decorativă

3

5

36

180

4

6-8

24

19

Iconografie

3

5

36

180

4

6-8

24

20

Ceramica

3

5

36

180

4

6-8

24

21

Arta lemnului

3

5

36

180

4

6-8

24

22

Arta sticlei

3

5

36

180

4

6-8

24

23

Desing vestimentar

3

4

36

144

5

5-7

25

24

Desing arhitectural

2

4

36

144

5

5-7

25

25

Sculptura decorativă(lemn,met al,

Piatra)

3

4

36

144

5

5-7

25

26

Imprimerie textile

3

4

36

144

5

5-7

25

27

Confecții artistice

3

4

36

144

5

5-7

25

28

împletituri      din

diferite materiale

3

4

36

144

5

5-7

25

29

Turnătorie metal

3

4

36

144

5

5-7

25

30

Tapiserie

3

4

36

144

5

5-7

25

31

Compactorie artistica

2

4

36

144

5

5-7

25

32

Vitrinierie

2

4

36

144

5

5-7

25

33

Machiaj

2

4

36

144

5

5-7

25

34

Reparații

2

4

36

144

5

5-7

25

instrumentale

35

Actorie

2

5

36

180

4

5-7

20

36

Teatru păpuși

2

5

36

180

4

5-7

20

37

Teatru folcloric

2

4

36

144

5

5-7

25

38

Pantomimă

2

4

36

144

5

5-7

25

39

Inițiere corală

2

5

36

180

4

10-12

40

40

Inițiere fanfară

3

5

36

180

4

8-10

32

41

Ansamblul instrumental(muzică usoară,muzică populară,cameră)

3

3

36

108

6

4-6

24

42

Ansamblul coral

2

3

36

108

6

6-8

36

43

Inițiere folclor

2

4

36

144

5

5-7

25

44

Artă populară(cusut-tesut,ceramică,ciopli t                     în

lemn,coj ocărit,arta metalului,pictură populară)

2

3

36

108

8

3-5

24

45

Artizanat(confecti i,c usături artistice,obiecte decorative,ceramică, împletituri)

2

3

36

108

8

3-5

24

46

Teorie si solfegii

3

1

36

36

18

8-10

144

47

Istoria muzicii

2

1

36

36

18

8-10

144

48

Istoria teatrului

2

1

36

36

18

8-10

144

49

Istoria artelor

3

1

36

36

18

8-10

144

50

Cultură cinematografică

2

4

36

144

5

5-7

25

51

Estetică

2

3

36

108

5

5-7

25

52

Retorică

2

3

36

108

5

5-7

25

53

Tehnică      literar

artistică(proză,poezi e,artă dramatică)

2

3

36

108

5

5-7

25

54

Corepetitie

5

4

36

144

5

8-10

40

III Cursuri pentru pregătirea instructorilor de formații artistice si conducători de cercuri de creație.

l.Cursuri permanente pentru pregătirea instructorilor de la casele de cultură și cluburi

| Nr.

Crt

DISCIPLINA

Durata cursului (ani)

Număr ore /săptămână

Număr săptamani/a n școlar

Număr ore /an școlar

Număr grupe de studiu

Număr elevi pe grupa de studiu

Număr Minim de elevi pe norma didactică

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dirijat cor

2

6

36

216

3

8-10

24

2

Regie teatru

2

6

36

216

3

8-10

24

3

Regie formații de satiră si umor

2

6

36

216

3

8-10

24

4

Dans popular

2

6

36

216

3

8-10

24

5

Dans contemporan

2

6

36

216

3

8-10

24

6

Corepetiție

2

6

36

216

3

8-10

24

2.Cursuri periodice pentru instructorii de formații artistice de la sate.

N r. C rt

DISCIPLINA

Durata cursului (zile)

Număr ore /zi

Număr ore/curs

Număr Grupe de studiu

Număr Elevi pe grupe de studiu

Număr x(minim de elevi pe curs

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Dirijat cor

30

8

240

1

12-15

12

2

Regie teatru

30

8

240

1

12-15

12

3

Regie formații de satiră si umor

30

8

240

1

12-15

12

4

Coregrafie

30

8

240

1

12-15

12

5

Artă păpușerească

30

8

240

1

12-15

12

6

Artă cine-foto

30

8

240

1

12-15

12

7

Inițiere           muzică

instrumentală

30

8

240

1

12-15

12

8

Inițiere folclor

30

8

240

1

12-15

12

9. Corepetiție              după normarea de la disciplinele cu predare colectivă.

x)Cifra de la acestă rubrică reprezintă numărul minim,obligatoriu,de elevi pe norma didactică.

Consiliul de administrație al scolii de arte poate stabili,în vederea creșterii veniturilor pentru autofinanțare,majorarea numărului de elevi la clasele colective pe norma didactică. In cazul maiștrilor instructori:mesteri,meșteșugari,interpreti etc.fara studii liceale norma didactică pentru aceștia este :

 • •  Durata cursului de la specialitatea respectivă

 • •  Număr ore / săptamana 24

 • •  Număr săptămâni an școlar 36

 • •  Număr ore an școlar 864

 • •  Număr elevi pe grupă de studiu: 3-5

 • •  Număr minim de elevi /normă didactică:24

PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

A. PROFESORUL:

 • • 18 ORE PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE CUPRINSE ÎN PLANUL DE SCOLARIZARE(TEORETICE SI PRACTICE);

B. PROFESORUL COREPETITOR

 • • 18 ORE PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE DIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CARE SUNT PREVĂZUTE ORE DE COREPETITIE.

PERSONALUL DE INSTRUIRE PRACTICA:

A.MAISTRUL INSTRUCTOR:

 • • 24 ORE DE INSTRUIRE PRACTICA,PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE

DE ARTA     POPULARA(TESUT-CUSUT,CERAMICA,CIOPLIT     ÎN

LEMN,COJOCAR1T,        ETC.)DANS        POPULAR,INSTRUMENTE

POPULARE(FLUIER,COBZA,TITERA,CIMPOI,OCARINA,S.A         RAPSOZI

POPULARI,ARTE       VIZUALE(ARTA       CINEMATOGRAFICA,ARTA

FOTOGRAFICA),DESIGN VESTIMENTAR

DIRECTOR CARMEN MORUZ

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BRED1CEANU” BRAȘOV


APROBAT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV p.Presedinte Vicepreședinte CLAUDIU COMAN


PERSONAL DIDACTIC


STAT DE FUNCȚIICategoriale personal

Nr. Posturi

Salar de Baza

Plata cu ora

TOTAL

Personal didactic

39

55082

6794

61876

PERSONAL DE CONDUCERE ,DIDACT1

CAUXILIAR și NEDIDACTIC

Categoria de Personal" —----

Nr. Posturi

Nivelul studiilor

Grad/ Treaptă

Total Salariu de bază

Personal de conducere,didactic auxiliar si nedidactic

13

2.1877

Manager(Director)

1

S

11

2796

Contabil sef-(administrator financiar)

1

S

I

3352

Secretar sef

1

s

I

2641

Administrator patrimoniu

1

s

II

2056

Administrator financiar

1

s

III

1894

Analist

1

s

IV

1319

Referent de specialitate

2

s

II

2882

Referent

1

s

debutant

975

Casier- magaziner

1

M

1037

îngrijitor

2

1950

Muncitor calificat IV

1

---------- /TcT bUJJ

_

J-A

975

CONTABIL SEF

BOIT^VALERIA

1

CAI^MEN'MORUZ /

IBERIU B3EDICE ANII 7' •BRAȘOV •A