Hotărârea nr. 133/2015

Hotărârea.nr. 133 - privind aprobarea statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de zi pentru nevăzători „Rază de Lumină” Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 133

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de zi pentru nevăzători „Rază de Lumină” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.739/30.03.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de zi pentru nevăzători „Rază de Lumină” Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”a” și alin. (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul de zi pentru nevăzători „Rază de Lumină” Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare,


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Q^entrul de zi pentru nevăzători

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Brașov, str. Marasesti nr.2 bis, 500046

Tel /fax: 0268/516.651 CUI 25454584


Aprobat Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.l. (1) Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” cu sediul in municipiul Brașov, strada Marasesti, nr. 2 Bis, instituție publica de asistenta sociala, este persoana juridica sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, fiind infiintat prin Hotararea Consiliului Județean Brașov si desfasoara activitati distincte, specializate, după cum vor fi descrise, in doua locații diferite:

Activitati educative pentru copii si tineri deficiente de vedere, cu sau fara afecțiuni asociate, la sediul principal, in municipiul Brașov, str. Marasesti nr. 2 Bis

Activitati educative pentru deficienti de vedere tardivi, la sediul Asociației Nevazatorilor, in municipiul Brașov, str. Castelului, nr. 106

 • (2) Actele emise de Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” vor avea următorul antet: Consiliul Județean Brașov, Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” date de contact și sediul acestuia.

 • (3) Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” dispune de cod fiscal, cont bancar propriu si de ștampilă proprie.

 • (4) Durata de funcționare a Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” este nelimitată.

Art.2. Activitatea Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” Brașov se desfasoara in baza acestui Regulament si a prevederilor legale in vigoare.

Capitolul II - Definiții

Centru - instituție de protecție sociala pentru persoane cu deficiente de vedere, cu sau fara afecțiuni asociate si pentru părinții/ reprezentanții legali ai copiilor si tinerilor nevazatori/ slab văzători cu sau fara afecțiuni asociate, denumiți in continuare beneficiari;

r

Persoana cu dizabilitati - acea persoana careia mediul social, neadaptat deficientelor ei senzoriale, ii împiedica total sau ii limitează accesul cu sanse egale la participare sociala, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitând masuri de protecție speciala in sprijinul integrării ei sociale si profesionale.

Capitolul III - Obiectul de activitate

Art.3. Obiectul de activitate al Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” il constituie, pe de o parte, protecția speciala a copiilor si tinerilor cu deficiente de vedere prin promovarea unui ansamblu de masuri si programe educaționale de insusire a deprinderilor de viata independenta, de abilitare si reabilitare, de socializare, de pregătire si suport in cadrul programelor naționale de integrare in invatamantul de masa si de tip “a doua sansa” in scopul combaterii marginalizarii si excluderii sociale iar pe de alta parte, având si responsabilitatea dezvoltării și diversificării prioritare a serviciilor pentru persoane cu deficiente de vedere, vizeaza Incluziunea socială și profesională a persoanelor adulte cu handicap vizual tardiv expuse riscului marginalizarii sociale, precum și creșterea calității vieții acestora, prin acordarea unui set de servicii sociale destinate adaptării acestor persoane la noul mod de viață pe care-1 impune lipsa vederii.

Art. 4. Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” oferă:

Suport in vederea prevenirii separării copilului nevazator de familia sa;

Intervenție timpurie pentru recuperarea si re/abilitarea copiilor cu dizabilitati de vedere;

Socializarea, educarea si pregătirea copiilor si tinerilor cu deficiente de vedere pentru integrarea in invatamantul de masa si in programe de tip “a doua sansa”, Asistenta educaționala pe parcursul efectuării studiilor școlare;

Invatarea scrisului si cititului in alfabetul Braille;

Formarea deprinderilor de orientare in spațiu, autoservire, viata independenta si autonoma; Egalitate de sanse si tratament nediscriminatoriu;

Informarea si consilierea părinților copiilor asistați;

Intervenție specializata personalizata;

Consiliere psihologica atat pentru beneficiari cat si pentru apartinatori.

Art.5. Obiectivele specifice ale Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” sunt:

 • a.  Socializarea si orientarea in spațiu;

 • b.  Formarea deprinderilor de autonomie si viata independenta;

 • c.  Invatarea scris-cititului in alfabetul Braille;

 • d. Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului cu voce sintetica;

 • e.  Pregătirea pentru integrarea in invatamantul de masa prin desfasurarea de programe educaționale;

 • f.  Integrarea sociala prin activitati educative si recreative;

 • g.  Inițierea de colaborări si dezvoltarea celor deja existente cu persoane fizice si juridice in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor sociale prestate;

 • h.  întocmirea unei baze de date a copiilor nevazatori din județul Brașov si extinderea serviciilor furnizate copiilor nevazatori din alte județe;

 • i.  Informare si sprijin in soluționarea situațiilor problematice socio-psiho-educationale;

 • j.  Instruirea deficienților de vedere tardivi în tehnicile de mobilitate și orientare spațială și de formare a deprinderilor de viață cotidiană și independentă;

 • k.  Deprinderea unor abilități practice cu valoare personală, incluzând învățarea cititului și scrisului în Braille, cursuri de inițierea în utilizarea computerlor cu sinteză vocală, etc;

 • l.  Instruirea și sprijinul deficienților de vedere tardivi pentru a-și maximaliza abilitățile;

 • m. Consilierea psihologică a persoanelor cu deficiențe de vedere în scopul dezvoltării încrederii în propria persoană și de a sprijini tranziția spre viață independentă, precum și oferirea de consultanță juridică;

 • n.  Asigurarea de programe de loisir, activități de divertisment, recreative, de socializare, etc;

 • o. Dezvoltarea unei rețele de voluntariat prin care să se asigure servicii de însoțirea ocazională pentru persoanele adulte cu deficiențe de vedere;

 • p. Facilitarea participării persoanelor cu deficiențe de vedere interesate la cursuri de reconversie profesională, precum și sprijinirea acestora în procesul de identificare, căutare și încadrare în muncă;

 • q. Promovarea imaginii Centrului in comunitate si informarea potențialilor beneficiari asupra serviciilor oferite.

Art.6. Principiile care stau la baza activitatilor Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” sunt:

 • a.  respectarea si garantarea drepturilor fundamentale ale copilului;

 • b.  egalitatea de sanse si nediscriminarea;

 • c.  optimizarea potențialului;

 • d.  solidaritatea sociala;

 • e.  unicitatea persoanei;

 • f.  abordarea centrata pe client in furnizarea de servicii;

 • g.  dreptul la intimitate si demnitate;

 • h.  dreptul la opinie si libertatea de opțiune;

 • i.  protecția împotriva neglijării, exploatării si abuzului;

 • j.  participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor sociale;

 • k.  accesul gratuit la serviciile sociale furnizate;

 • l.  cooperarea si parteneriatul public-privat;

 • m. complementaritate si abordare integrata;

 • n.  confidențialitate.

Capitolul IV — Informații despre beneficiari, servicii si prestații sociale

Art.7. Beneficiarii serviciilor speciale oferite de către Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de lumina” sunt copii si tineri nevazatori si slab văzători cu sau fara afecțiuni asociate din județul Brașov si din județele învecinate, părinții/ reprezentanții legali ai acestora si adultîi deficienti de vedere tardivi, cu sau fara afecțiuni asociate.

Art.8. Serviciile acordate prin intermediul Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina”, sunt distribuite in mod distinct in cadrul a doua compartimente de specialitate.

In cadrul Compartimentului de specialitate copii, serviciile constau in:

 • a.  informare si sprijin pentru părinți;

 • b.  activitati educaționale si de stimulare psiho-socio-motrica, adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularităților copiilor/ tinerilor beneficiari;

 • c.  consiliere si orientare școlara;

 • d.  consiliere psihologica;

 • e.  activitati necesare reducerii stării de dependenta familiala, cum sunt:

 • •  implicarea in activitati gospodărești in folosul familiei;

 • •  deprinderea unui mod de viata organizat;

 • •  oferirea de sprijin in vederea dezvoltării abilităților de relationare sociala funcționale;

 • f.  participarea la organizarea, pregătirea si desfasurarea unor activitati culturale dedicate sărbătorilor aniversare sau tradiționale;

 • g.  participarea la activitati recreative si sportive;

 • h.  activitati de informare si de cunoaștere a evenimentelor cotidiene;

 • i.  informare si sprijin in realizarea documentației necesare obținerii prestațiilor sociale, conform legii;

 • j.  formarea deprinderilor de autonomie si independenta personala;

 • k.  servirea mesei de prânz;

 • l.  asigurarea odihnei - somnului copiilor de varsta mica.

 • m. asigurarea transportului, in funcție de posibilități, la si de la Centru cu mijlocul de transport propriu, pentru copiii/ tinerii care domiciliază in afara municipiului Brașov si nu au alta posibilitate de transport pentru a frecventa centrul;

In cadrul Compartimentului de specialitate adulti, serviciile constau in:

 • a.  Servicii de instruire în tehnicile de mobilitate și orientare constând în tehnici și modele de căutare sistematica și folosirea punctului de reper, folosirea ghidului văzător, utilizarea corectă a bastonului lung pentru a facilita deplasarea independentă, etc. Unul din scopurile de bază al instruirii mobilității și orientării este acela de a-i face pe beneficiari să se miște cu încredere și siguranță în orice mediu familiar sau mai puțin familiar, în mod independent. Promovarea independenței prin orientare și mobilitate are un rol cert în dezvoltarea individului și funcționarea acestuia în lumea vizuală.

 • b.  Servicii de formare a abilităților practice cu valoare personală_constând în programe de deprindere a abilităților zilnice prin dezvoltarea capacității de a aduna informații prin intermediul simțului tactil, olfactiv și auditiv (incluzând îmbrăcatul, igienă și îngrijire personală, utilizarea obiectelor casnice în mod independent, prepararea mâncării, probleme minore de menaj, sortarea și etichetarea hainelor, cărților, precum și altor obiecte personale); învățarea cititului și scrisului în Braille; cursuri de inițiere în computere cu sinteză vocală.

 • c.  Stimularea integrării active pe piața muncii a persoanelor cu deficiențe de vedere prin facilitarea participării acestora la cursuri de reconversie profesională (cursuri de masaj, etc), precum și susținerea și sprijinirea acestora în procesul de identificare, căutare și încadrare în muncă.

 • d.  Informarea beneficiarilor asupra drepturilor legale

 • e.  învățarea cititului și scrisului în Braille și inițierea în cursuri de utilizare a computerelor cu sinteză vocală. Beneficiarii Centrului vor fi învățați să citească și să scrie în Braille și să utilizeze computerele cu sinteză vocală de către profesorul de inițiere în computere;

 • f.   Evaluare (testare) psihologica, consiliere psihologica, psihoterapie individuala si de grup. La admiterea in centru beneficiarii sunt testati din punct de vedere psihologic si li se intocmeste o fisa. In baza fisei individuale se incepe procesul de consiliere / psihoterapie individuala si/sau de grup. Beneficiarii Centrului și familiile acestora beneficiază de activități de consiliere psihologică, în vederea conștientizării necesității persoanelor adulte cu deficiențe vizuale de a obține independența de orientare și deplasare, și în formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață cotidiană. în același timp, persoanele adulte cu handicap vizual beneficiază de consiliere de grup și individuală, de spijin și susținere psihologică pentru a participa la activitățile și programele Centrului, sunt încurajați să-și manifeste inițiativa, să-și organizeze și să execute, pe cât posibil autonom, acțiuni și activități cotidiene, și sunt sprijiniți pentru a depăși teama de a ieși în spații deschise fără însoțitor;

 • g.  Consiliere juridică și asistență socială conține activități de informare asupra drepturilor persoanelor cu handicap, sprijin în relațiile cu instituțiile statului - contracte de închiriere/ acte/ plăți, sprijin în administrarea și contabilizarea cheltuielilor, etc;

 • h.  Servicii de acompaniere ocazională a beneficiarilor Centrului, pentru a facilita deplasarea acestora la diferite instituții sau servicii publice, cum ar fi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, medicul de familie sau medicii specialiști, etc, la evenimente sociale dezvoltate în comunitate, însoțire pentru efectuarea diferitelor cumpărături, etc. Aceste servicii sunt prestate de însoțitorii voluntari selecționați și afiați sub directa coordonare a asistentului social al Centrului;

 • i.  Integrarea socială_și participarea la activități de petrecere a timpului liber, programe de socializare, evenimente culturale, antrenarea la activități sociale, informare și consiliere cu privire la utilizarea serviciilor din comunitate, activități de grup, etc.

 • j.  Stimularea integrării active pe piața muncii a persoanelor cu deficiențe de vedere care doresc să obțină recalificarea profesională prin facilitarea participării acestora la cursuri de reconversie profesională (cursuri de masaj), precum și susținerea și sprijinirea acestora în procesul de identificare, căutare și încadrare în muncă

Art.9. Serviciile acordate respecta prevederile legale referitoare la drepturile si asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati, cat si standardele minime obligatorii cu privire la centrele de zi pentru copii cu dizabilitati prevăzute de Ordinul nr.25/ 2004 al A.N.P.C.A..

Art.10. In vederea furnizării serviciilor anterior menționate, Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” colaborează cu următoarele instituții:

 • a.  Consiliul Județean Brașov

 • b.  Asociația Nevazatorilor — Filiala Brașov

 • c.  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov prin Serviciul de Evaluare Complexa si Monitorizare a Copiilor cu Dizabilitati;

 • d.  Direcția de Sanatate Publica;

 • e.  Inspectoratul Școlar al județului Brașov;

 • f.  Casa de Asigurări de Sanatate Brașov;

 • g.  Direcția de Munca, Familie si Protecție Sociala;

 • h. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca;

 • i.  Policlinica si Spitalul de Copii Brașov;

 • j.  Organizații neguvemamentale;

 • k.  Medici specialiști oftalmologi;

 • l.   Alte instituții furnizoare de servicii sociale.

Capitolul V — Structura organizatorica

Art.ll. 25 Numărul de posturi, natura acestora, condițiile de încadrare și nivelul de salarizare sunt stabilite prin organigrama Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina”, aprobată de către Consiliul Județean Brașov. încadrarea personalului se face pe baza contractelor individuale de muncă sau a actului administrativ de numire.

Art. 26 Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” poate propune modificări ale structurii organizatorice; aceste modificări trebuie aprobate de Consiliul Județean Brașov pentru a deveni funcționale.

Art. 27 Activitatea din Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” este structurata in doua compartimente de specialitate si un Serviciu administrativ — contabil iar serviciile specializate funcționează in locații distincte, după cum urmeaza:

 • - pentru copii, la sediul Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina”, în Brașov, str. Marasesti nr.2Bis,

- pentru adulti, la sediul Asociației Nevazatorilor în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.106.

Structura personalului:

• Personal de conducere:

Director

Director adjunct

Sef serviciu

• Personal de execuție.

Compartiment de specialitate copii:

 • - Psihopedagogi - 4

 • - Educator specializat - 1

 • - Instructor de educație -1

 • - Ergoterapeut

Compartiment de specialitate adulti:

 • - Psiholog

 • - Instructor educație - 1

 • - Asistent social

 • - Asistent medical

Serviciul administrativ - contabil:

-Economist

 • - Inspector de specialitate. - 1

 • - Consilier juridic

 • - Referent

 • - Administrator - 1

 • - Ingrij itor clădire

 • - Șofer

Art.12. Conducerea Centrului este asigurata de Colegiul Director al cărui președinte este Directorul Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina”.

Art.13

Directorul Centrului impreuna cu Directorul Adjunct, indeplinesc, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a.  Reprezintă Centrul in relațiile cu autoritatile si instituțiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, precum si in justiție;

 • b.  Exercita atribuțiile ce revin Centrului in calitate de persoana juridica;

 • c.  Exercita funcția de ordonator de credite;

 • d.  întocmește proiectul bugetului propriu al Centrului si contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director;

 • e.  Numește si eliberează din funcție personalul din cadrul Centrului, in condițiile legii;

 • f.  Asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activitatilor desfășurate de personalul Centrului,

 • g.  Aplica sancțiunile disciplinare pentru salariatii care nu-si îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile;

 • h.  Elaborează proiectele generale privind activitatea Centrului si stadiul implementărilor strategiilor, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director;

 • i.  Prezintă informări cu privire la activitatea Centrului, la cererea autoritarilor publice si a Consiliului Județean Brașov - finanțatorul Centrului;

 • j.  Elaborează si propun Autoritarii Naționale pentru Persoanele cu Handicap, proiecte care au ca scop imbunatatirea activitatii de protecție speciala a persoanelor cu dizabilitati;

 • k.  Asigura formarea si perfecționarea continua a personalului de specialitate;

 • l.  Colaborează cu instituții publice si organizații neguvemamentale in organizarea unor acțiuni comune destinate persoanelor cu dizabilitati de vedere;

 • m. Initiaza parteneriate publice si private, interne si externe in vederea dezvoltării activitatilor Centrului;

 • n.  Elaborează proiectele, planul anual de acțiune si raportul de activitate semestrial al Centrului;

 • o.  întocmesc si actualizeaza baza de date privind copiii cu deficiente de vedere si deficientii de vedere tardivi, din județul Brașov;

 • p.  Permit accesul voluntarilor romani si străini si organizează activitatea desfasurata de aceștia in cadrul Centrului;

 • q. Propun masurile necesare pentru modernizarea mijloacelor din dotarea Centrului;

 • r.  întocmesc lunar fundamentarea cheltuielilor necesare achitării salariilor, taxelor si impozitelor aferente, achiziționării materialeleor necesare funcționarii Centrului si plătii facturilor furnizorilor;

 • s.  Desfasoara activitati pentru promovarea imaginii Centrului in comunitate;

 • t.  Asigura, in cadrul Centrului, promovarea principiilor si normelor prevăzute de legislația in vigoare, cu privire la drepturile copilului;

 • u.  Iau in considerare si analizeaza orice sesizare care ii este adresata referitoare la încălcări ale drepturilor copilului in cadrul Centrului;

 • v.  Supraveghează respectarea standardelor minime obligatorii de funcționare a Centrelor de zi pentru persoane cu dizabilitati;

 • w. îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege.

în absența Directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de către Directorul adjunct conform Fisei postului si prin dispoziție a Directorului de centru. în dispoziție va fi menționata perioada pentru care se face delegarea .

Art.14. Cerințele postului .

 • (1) Directorul/ Directorul adjunct al Centrului:

Are studii superioare socio-umane si/ sau de management si experiența minima de 5 ani in servicii pentru copil si familie;

Este angajat prin examen.

 • (2) Contabil:

Este absolvent de studii superioare economice si are experiența de lucru in contabilitatea instituțiilor bugetare;

- Este angajat prin examen.

 • (3) Administrator

Salariat al Centrului de zi cu atribuții de: casier, inspector resurse umane, secretar.

Este absolvent de invatamant mediu si formare specifica;

Este angajat prin examen.

 • (4) Referent

Este absolvent de studii superioare si formare specifica pentru atribuții de casier, inspector resurse umane, secretariat, consiliere, si are experiența in lucrul cu persoanele cu nevoi speciale.

Este angajat prin examen.

 • (5) Inspector de specialitate

Este absolvent de studii superioare economice, are experiența de lucru in contabilitatea instituțiilor bugetare si formare specifica pentru atribuții de inspector resurse umane

Este angajat prin examen.

 • (6) Consilier juridic

Este absolvent de studii superioare in drept si are experiența in aplicarea prevederilor legale referitoare la drepturile si asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati.

Este angajat prin examen.

 • (7) Asistent medical

Este absolvent de studii medii/postliceale sanitare; si formare specifica si are experiența in lucrul cu persoanele cu nevoi speciale.

Este angajat prin examen.

 • (8) Psiholog

Este absolvent de studii superioare de psihologie si are experiența in lucrul cu persoanele cu nevoi speciale; in termen de un an de la angajare dovedește participarea la formari postuniversitare in domeniul lucrului cu persoanele cu nevoi speciale;

Are experiența de lucru cu persoanele cu nevoi speciale;

Este angajat prin examen.

 • (9) Psihopedagog:

Este absolvent de studii superioare socio-umane: psihologie sau psihopedagogie; in termen de un an de la angajare dovedește participarea la formari postuniversitare in domeniul lucrului cu copilul cu nevoi speciale;

Are experiența de lucru cu copilul cu nevoi speciale;

Este angajat prin examen.

 • (10) Asistent social:

 • -  Este absolvent de studii superioare socio-umane, de specialitate;

Are experiența de lucru in domeniul protecției drepturilor copilului si familiei si ale persoanelor cu nevoi speciale;

 • -  Este angajat prin examen.

 • (11) Educator specializat:

Este absolvent de studii superioare si cu modul pedagogic;

Are abilitați de scris-citit in alfabet Braille si de folosire a instrumentelor de lucru specifice nevazatorilor: tablita si punctator, mașina dactilobraille, calculator cu sintetizator de voce;

Are experiența de lucru cu copilul deficient de vedere;

Este angajat prin examen.

 • (12) Instructor educație:

Este absolvent de studii medii;

Are abilitați de scris-citit in alfabet Braille si de folosire a instrumentelor de lucru specifice nevazatorilor: tablita si punctator, mașina dactilobraille, calculator cu sintetizator de voce;

Are experiența de lucru cu copilul deficient de vedere;

Este angajat prin examen.

 • (13) Ergoterapeut:

Este absolvent de studii medii;

Are cunoștințe medicale de baza si abilitați de lucru cu persoane cu nevoi speciale;

Are experiența de lucru cu persoane cu nevoi speciale;

Este angajat prin examen.

 • (14) Șofer:

Studii medii sau școala profesionala;

Posesor de permis de conducere categoria B;

Experiența in transportul persoanelor;

Este angajat prin examen.

 • (15) îngrijitor clădire:

Pregătire vocationala;

Experiența de lucru;

Este angajat prin examen.

Art.15. Activitatea Centrului este coordonata de Colegiul director, alcătuit din 10 membri, după cum urmeaza:

 • 1.  Directorul centrului, care este si președintele Colegiului director;

 • 2.  Directorul adjunct al centrului

 • 3.  Senator

 • 4.  Președintele Comisiei pentru Sanatate, Protecția Copilului si a Persoanelor Adulte din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • 5.  Președintele Asociației Nevazatorilor - Filiala Brașov;

 • 6.  Un reprezentant O.N.G.;

 • 7.  Un reprezentant al copiilor/ tinerilor (beneficiari directi ai Centrului);

 • 8.  Un reprezentant al adultilor deficient! de vedere tardivi (beneficiari directi ai Centrului);

 • 9.  Un reprezentant al părinților;

 • 10. Un reprezentant al personalului de specialitate, angajat al Centrului.

Art.16. Membrii Colegiului director nu beneficiază de indemnizație.

Art.17. Colegiul Director se întrunește in ședința ordinara, la convocarea Directorului Centrului, precum si in ședința extraordinara, ori de cate ori este necesar. La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, membrii ai Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, consilieri locali si județeni, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Art.18. Colegiul Director indeplineste următoarele atribuții principale:

 • a.  Analizează si propune programele de activitate, asigura managementul educațional;

 • b.  Propune directorului măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Centrului;

 • c.  Propune Consiliului Județean - finanțatorul Centrului - aprobarea organigramei si a statului de funcții, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității Centrului;

 • d.  Avizează strategia elaborata de directorul Centrului; Avizul este consultativ;

 • e.  Analizează trimestrial activitatea Centrului si propune programe de îmbunătățire a activitatii;

 • f.  Avizează proiectul bugetului propriu si contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • g.  Hotărăște asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul Centrului, altele decât bunurile imobile, in condițiile legii;

 • h.  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotarare a Consiliului Județean.

Capitolul VT — Dispoziții referitoare la personal

Art.19. Personalul se angajeaza prin concurs, in urma unui examen scris. Numirea si desfacerea contractului de munca se face de către Directorul Centrului.

Art.20. Personalul va beneficia de drepturile prevăzute in Codul Muncii. Sancțiunile se vor aplica, după caz, tot in funcție de Codul Muncii.

Art.21. Personalul indeplineste, obligatoriu, clauzele contractuale, precum si atribuțiile specificate in Fisa Postului.

Art.22. La angajare, este obligatorie prezentarea unui Certificat medical de la medicul de familie care sa ateste ca persoana este apta pentru postul menționat in Contractul Individual de Munca.

Obligativitatea prezentării actului exista si in următoarele cazuri:

 • a.       la angajarea in Centru

 • b.       la reînceperea activitatii după o întrerupere de cel puțin 6 luni

 • c.        la solicitarea Directorului Centrului.

Art.23. Fiecare angajat al Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” are un carnet de evidenta a stării de sanatate si, anual, are obligația de a-1 viza la un medic de Medicina Muncii, in baza analizelor medicale - in funcție de postul pe care il ocupa in cadrul Centrului.

Art.24. Angajatii Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” au obligația de a respecta:

Contractul Individual de Munca;

Atribuțiile inscrise in Fisa postului;

Manualul de proceduri;

Regulamentul de Organizare si Funcționare;

- Regulamentul de Ordine Interioara;

Codul de etica

Art.25. Centrul de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” asigura condiții pentru instruirea angajatilor in domeniul securității si sanatatea la locul de munca astfel :

 • 1. Directorul Centrului desemnează, prin decizie, un responsabil pentru instruirea periodica a personalului angajat in probleme de prevenire a riscurilor profesionale, situații de urgenta si protecția muncii; persoana desemnata completează fisa individuala de instructaj in domeniul situațiilor de urgenta si protecția muncii, pentru supravegherea, respectarea reglementarii cu privire la fumat si locul amenajat pentru fumat, emite permisul de lucru cu foc deschis.

 • 2.  Conform legii in vigoare, la un interval de 6 luni in centru se efectuează exerciții de alarmare si evacuare in caz de incendiu.

 • 3.  Trimestrial, o persoana desemnata efectuează un control intern de verificare.

Art.26. Sancțiunile disciplinare si modul lor de aplicare sunt cele prevăzute de Codul Muncii si stipulate in Regulamentul de Ordine Interioara.

Art.27. Modificarea si încetarea contractului individual de munca se supun regulilor stabilite de Codul Muncii.

Capitolul VII — Resurse si cheltuieli finaciare

Art.28. Resursele finaciare ale Centrului de zi pentru nevazatori “Raza de Lumina” sunt asigurate din:

 • a.  bugetul Consiliului Județean Brașov, conform H.C.J. nr.181/ 16.12.2008;

 • b.  alte surse prevăzute de legislația in vigoare.

Capitolul Vm - Drepturile si obligațiile beneficiarilor

Art. 29. Drepturile beneficiarilor:

 • a.  sa beneficieze de toate serviciile furnizate de Centru;

 • b.  sa participe la toate activitatile organizate de către Centru;

 • c.  sa folosesca baza tehnico-materiala existenta in condițiile prezentului regulament;

 • d.  sa fie tratati cu respect si sa nu fie supusi unor tratamente discriminatorii;

 • e.  sa li se asigure confidențialitatea datelor si informațiilor personale in condițiile legii;

 • f.  sa le fie luate in considerare, in limita posibilităților, propunerile cu privire la programul si activitatile desfășurate in cadrul Centrului.

Art. 30. Obligațiile beneficiarilor Centrului:

 • a.  sa respecte Regulamentul de Organizare si Funcționare a Centrului;

 • b.  sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Centrului;

 • c.  sa respecte orarul zilnic al Centrului;

 • d.  sa aiba un comportament civilizat si o atitudine decenta;

 • e.  sa respecte instrucțiunile cu privire la utilizarea dotărilor si materialelor Centrului si sa le mențină in bune condiții;

Capitolul IX — Dispoziții finale

Art.31. Evenimentele importante, abaterile de la dispozițiile prezentului Regulament sunt aduse imediat Ia cunoștința Directorului Centrului.

Art.32. Colegiul Director poate propune modificări ale structurii organizatorice iar aceste modificări trebuie aprobate de Consiliul Județean Brașov pentru a deveni funcționale. Modificările aduse prezentului Regulament produc efecte numai după aprobarea lor de către Consiliul Județean Brașov.

Membrii Colegiului director.

• Președintele Colegiului director, Directorul Centrului • Directorul adjunct al Centrului

Milena Popa


Corina Itigan


• Senator


Sebastian Grapa

• Președintele Comisiei pentru Sanatate, Protecția Copilului si a Persoanelor Adulte

din cadrul Consiliului Județean Brașov

• Președintele Asociației Nevazatorilor - Filiala Brașov

• Reprezentant O.N.G., Asociația Catharsis

Reprezentant al copiilor/ tinerilor

• Reprezentant al adultilor deficienti de vedere tardivi

Reprezentant al părinților • Reprezentant al personalului de specialitate

Mariana Câju


Virgil Lazar


Azota Popescu


Adina Popescu


Niculescu Sorin


Dan Suciu


Costica Marchidan


Art.33 în caz de accidente sau incidente la locul de muncă, în domeniul protecției muncii, pentru respectarea Legii nr. 90/1996 cu modificările și completările ulterioare precum și normele metodologice de aplicare, se va acționa astfel:

 • •  toate accidentele survenite, în timpul serviciului, mai ales cele cu consecințe grave, vor fi declarate imediat directorului de centru, care va informa în cel mai scurt timp Consiliul Județean Brașov

 • •  accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum și accidentul colectiv, vor fi comunicate de îndată directorului de centru, care va informa în cel mai scurt timp Consiliu Județean Brașov

Art.34 Obligațiile, responsabilitățile, drepturile și toate celelalate aspecte legate de activitatea centrului, sunt stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară.

Art.35 (1) Personalul implicat în acordarea serviciilor sociale, răspunde în condițiile legii, disciplinar, patrimonial sau penal, după caz.

(2) Măsurile de răspundere disciplinară și materială se aplică de către:

 • •  Consiliul Județean Brașov, în ceea ce privește directorul centrului;

 • •  Director de centru, pentru personalul din subordine.

Art.36 Prevederile prezentului Regulament se completează de drept, cu prevederile actelor normative noi, ce reglementează materia.

Art.37 Modificările făcute prezentului regulament, se vor aplica cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

întocmit:

Director

Milena Popa


STAT DE FUNCȚII ANUL 2015

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL DE ZI PENTRU NEVĂZĂTORI „RAZĂ DE LUMINĂ” BRAȘOV STR. MĂRĂȘEȘTI NR 2BIS

Nr crt

Funcția

Nivel studii

Nr. postu ri

Grad/ Treapta profesionala

Salariu de baza

Spor in afara salariului de baza

Salariu brut

Majorare cf.ord.70/2014

Total Salariu

1

Director

S

1

II

2,697

2,697

100

2797

2

Director adjunct

s

1

II

2,422

2.422

100

2522

3

Sef serviciu - economist

s

1

II

2,513

2,513

100

2613

4

Psihopedagog

s

4

principal

5,220

648

5,868

400

6268

5

Educator specializat

s

1

-

1,128

308

1,436

100

1536

6

Asistent social

s

1

principal

1,126

102

1,228

100

1328

7

Asistent medical

PL

1

principal

989

282

1,271

100

1371

8

Instructor de educație

M

2

principal

2,173

592

2,765

200

2965

9

Instructor ergoterapie

M

1

principal

1,235

296

1,531

100

1631

10

Psiholog

s

1

principal

1,240

298

1,538

100

1638

11

Economist

s

1

IA

1,865

1,865

100

1965

12

Consilier juridic

s

1

IA

1,568

178

1,746

100

1846

13

Inspector specialitate

s

1

I

1,518

97

1,615

100

1715

14

Administrator

M

1

I

1,242

1,242

100

1342

15

Referent

S

1

I

1,440

173

1,613

100

1713

16

Șofer

-

1

I

1,045

1,045

100

1145

17

îngrijitor

1

-

975

975

100

1075

TOTAL

21

30,396

2,974

33,370

2,100

35470

DIRECTORADJ.,

/ Itigan Conna < ,

'o              . r'