Hotărârea nr. 132/2015

Hotărârea.nr. 132 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov(Zosiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 132

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2015;

Analizând referatul nr. 184/16.01.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Salvamont Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către comisiile de specialitate ale consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ”a” și alin. (2), lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A.

In temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare și Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

p. PREȘEDINTE^ v Vicepreședinte^ Coman Claudițî z

V-."/ "

xZ

Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu MariaAprobat Consiliul Județean Brașov:


Stat de funcții

*

al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Cu aplicarea prevederilor Legii - cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice


Nr. crt

Funcția

Studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi

Salariu de bază

1.

Director

s

n

1

2.581

2.

Contabil șef

s

n

1

2.966

3.

Inspector de specialitate

s

IA

2

3.276

4.

Salvator montan

I

7

12.177

5.

Salvator montan

ni

4

4.334

6.

Referent (contabil)

M

IA

1

975

7.

Magaziner

M;G

1

975

Total

17

27.284

-A

J’JDv.TEAN <’• SALvAMOr.’ 1 *

Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Salvamont

Str. Ecaterina Varga nr.23, Brașov- - 500003

Telefon -fax: 0268 471517 C.F.:14008586

Nr. 14 din data 08.01.2015
Aprobat Consiliul Județean Brașov

Ooman Ql&ucliu


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE alȘemciului Publjc

CAPITOLUL I - Date de identificare

Art.l. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov a fost înființat în baza Hotărârii Guvernamentale 1269/1996, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/31.mai 2001, ca serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică. Codul fiscal al serviciului este 14008586.

Art.2. Sediul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov este în Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23, cod postai 500003.

CAPITOLUL II-Organizare

Art.3. Serviciul Public Județean Salvamont cuprinde în organigramă (fig.l) un număr de 17 de posturi, din care două de conducere și 15 de execuție și este coordonat de către Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.4. Conducerea Serviciului Public Județean Salvamont Brașov este asigurată de către un director și un contabil șef.

Fig. 1 - Organigrama Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Organigrama

Serviciului Public Județean Salvamont Brașov


Contabil șef

Compartiment financiar - contabil


Compartiment administrativ


Compartiment Salvamont


11


Compartiment SalvHsneo


Compartiment Resurse umane - salarizare


Total posturi: 17


din care: J Posturi de conducere: 2 [Posturi de execuție: 15

Art. 5. Fișele posturilor din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov se regăsesc în anexa de la prezentul regulament.

Art.6. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov va funcționa cu personal angajat permanent și cu personal cu care se încheie contracte de voluntariat.

CAPITOLUL HI

Obiectivele si atribuțiile principale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Art.7. (1) Salvamontul este o activitate cu caracter permanent, desfășurată de personal angajat sau de voluntari. Voluntarii pot fi salvatori montani sau pot sprijini activitățile de patrulare, căutare turiști, transport accidentați sau refacere, reparare, reamenajare baze Salvamont, refugii și trasee montane turistice. Salvatorii montani trebuie să dețină atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, având cunoștințe, experiență și pregătire în:

 • -   căutarea și salvarea turiștilor rătăciți în munți;

 • -   salvarea și transportul turiștilor accidentați în munți;

 • -   activități de prevenire a accidentelor montane.

  (2) Serviciul Public Județean Salvamont Brașov asigură asistență și prevenire


Salvamont în masivii: Postăvarul, Piatra Mare, Ciucaș și Făgăraș. în caz de calamități sau urgențe diverse, participă, împreună cu alte formații din țară, în orice masiv în care îi este solicitată prezența de către instituțiile abilitate, prin metode de comunicație legal acceptate.

Art.8. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov coordonează din punct de vedere administrativ și organizatoric activitatea Salvamont la nivelul județului Brașov, activitate care se desfășoară local prin formațiile Salvamont existente în localitățile: Brașov, Râșnov, Predeal, Zămești și comuna Bran, acoperind în totalitate teritoriul montan existent în județul Brașov.

Art.9. Obiectivele principale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov sunt:

1. Prevenirea accidentelor montane

în vederea realizării acestui obiectiv este important să fie asigurată patrularea preventivă pe cât mai multe trasee turistice, mai ales pe cele intens frecventate de turiști. Patrularea preventivă conduce la verificarea stării traseelor și marcajelor, lucru important atât la reducerea pericolelor cât și la informarea corectă a turiștilor. Mai mult, răspândirea personalului în cât mai multe zone cu frecvență ridicată de turiști, conduce la reducerea timpului de intervenție în caz de rătăciri sau accidentări ale acestora și, implicit, la salvarea optimă a turiștilor, la reducerea riscului de accidente grave. în sprijinul acestei activități este importantă colaborarea cu voluntarii, cu Jandarmeria Montană, cu Inspectoratul de Urgență și cu Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România. Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România coordonează activitatea de salvare montană, înlesnește modificările legislative din domeniul Salvamont și ajută la colaborarea serviciilor de salvare montană, atât între ele precum și cu alte instituții. Inspectoratul de Urgență întrunește în ședințe de lucru toate instituțiile care trebuie să se implice în situațiile de urgențe, propune planuri de măsuri și intervine efectiv în situațiile de urgență. Jandarmeria Montană, pe lângă sprijinul efectiv acordat la patrulări, căutări și salvări, are o importanță deosebită prin atribuțiile privind aplicarea legii, respectiv în aplicarea de sancțiuni, dacă legea le prevede, în cazul nerespectării legislației în vigoare, în ceea ce privește comportamentul turiștilor din zona montană - nerespectarea de interdicții privind utilizarea unor trasee în sezonul de iarnă sau interdicția utilizării pârtiilor de schi cu alte mijloace de deplasare decât schiurile etc.

2. Căutarea și salvarea turiștilor rătăciți în munți, în condiții optime

în vederea realizării acestui obiectiv este importantă implicarea unui număr cât mai larg de participând, deoarece, în cele mai multe dintre cazuri, reducerea timpului de căutare conduce la reducerea riscurilor de accidentare a turiștilor rătăciți sau chiar a riscului de deces al acestora.

Colaborarea cu A.N.S.M.R., din punct de vedere al activității de căutare și salvare a turiștilor rătăciți în zona montană este foarte importantă deoarece A.N.S.M.R., prin comisia tehnică, trebuie să întocmească proceduri, la nivel național, de intervenție în astfel de situații, în acest moment, cursurile din Manualul Salvatorului Montan țin loc de proceduri pentru această activitate. După apariția procedurilor la nivel național, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov trebuie să întocmească procedura specifică serviciului, cu tot ce implică aceasta, responsabilități etc.

In activitatea de căutare și salvare a turiștilor rătăciți în zona montană este foarte importantă dotarea cu echipamente și materiale individuale și de echipă, în funcție de condițiile climatice și de teren. In acest sens, A.N.S.M.R a întocmit un barem de materiale și echipamente care este publicat în HG 77/2003. Totuși, în anii care au trecut de la publicarea baremului, până la aducerea la zi a acestuia, experiența din teren și dezvoltarea tehnicilor de căutare și salvare, spun că se impune achiziționarea de echipamente și materiale suplimentare.

In vederea optimizării căutărilor de salvare și pentru reducerea riscurilor de producere a altor accidente pe durata căutărilor, personalul participant trebuie să fie odihnit, să aibă condiție fizică extrem de bună, să fie echipat adecvat, să fie motivat.

3. Salvarea și transportul turiștilor accidentați în munți, în condiții optime

în vederea realizării acestui obiectiv sunt importante, exact ca și pentru realizarea, celor două obiective anterioare, următoarele:

- numărul de participanți la salvare și transport. în zona montană, datorită terenului dificil (denivelat, în pantă, alunecos, cu grohotiș etc.) transportul persoanelor accidentate poate fi extrem de solicitant, chiar și pentru o persoană extrem de bine antrenată din punct de vedere fizic. Din acest motiv, este important să fie prezenți la salvare mai multe persoane, antrenate și odihnite, pentru a se schimba la transportul accidentaților și pentru a reduce, astfel, timpul acțiunii de salvare, lucru extrem de important în unele cazuri;

dotarea cu echipamente și materiale individuale și de echipă. Dotarea cu echipamente și materiale performante sporește siguranța în transportul persoanelor accidentate și reduce riscul apariției altor accidentări pe parcursul salvării și transportului accidentațiior din zona montană;

 • -  colaborarea cu alte instituții este, de asemenea importantă. Existența protocoalelor de colaborare cu Jandarmeria Montană, cu I.S.U., cu A.N.S.M.R. ușurează activitatea de salvare și transport din mai multe puncte de vedere: prezența mai multor persoane, clarificarea modului de alertare în vederea reducerii timpului acțiunilor de salvare, introducerea unor proceduri pentru această activitate;

 • -  la fel de important este ca personalul participant să fie motivat și să nu se simtă discriminat. Existența oricăror tensiuni între participanții la un astfel de eveniment precum salvarea și transportul accidentaților din zona montană, oboseala, stresul etc. pot conduce la creșterea riscurilor de accidentări, deoarece sunt absolut necesare colaborarea și concentrarea tuturor salvatorilor, atât pentru siguranța salvării cât și pentru salvarea în timp optim.

4. Asigurarea unui management al resurselor umane adecvat și conform cu legislația în vigoare

în vederea realizării acestui obiectiv este importantă aplicarea unor politici de resurse umane nediscriminatorii, motivante, care să răspundă nevoilor fiziologice, de securitate, de apartenență, de recunoaștere și de autodepășire ale angajaților și ale voluntarilor, cu respectarea legislației în vigoare, respectiv a codului muncii, a salarizării personalului bugetar, a sănătății și securității în muncă, a prevenirii tuturor formelor de discriminare, a protecției, sănătății și securității în muncă a salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau care alăptează, a legii voluntariatului etc.

5. Asigurarea unui management financiar - contabil de calitate și conform cu legislația în vigoare

Compartimentul fmanciar-contabil desfășoară activități specifice în următoarele domenii:

 • -  elaborarea, aprobarea și actualizarea bugetelor (în colaborare cu conducătorul instituției și cu compartimentul resurse umane - salarizare);

 • -   organizarea și conducerea contabilității, potrivit legii;

 • -  întocmirea ordinelor de plată privind achizițiile publice;

 • -  inventarierea, evaluarea și reevaluarea elementelor de natura mijloacelor fixe;

 • -  inventarierea elementelor precum obiectele de inventar și materialele consumabile;

 • -   întocmirea situațiilor financiare;

 • -  întocmirea ordinelor de plată privind achitarea drepturilor de natură salarială ale personalului și plata contribuțiilor aferente acestora;

 • -  organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

 • -  organizarea modului de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor bugetare suportate din bugetul serviciului;

 • -  organizarea și exercitarea controlului intern în domeniul fmanciar-contabil.

Având în vedere că la Serviciul Public Județean Salvamont Brașov compartimentul financiar - contabil are în componența sa un singur post ocupat, cel de contabil șef, asigurarea acestui obiectiv necesită achiziționarea de programe de contabilitate performante, necesită sprijinul conducătorului instituției și necesită asigurarea de proceduri precum și delegarea de sarcini, acestea din urmă necesare continuității activității.

 • 6. Asigurarea unui management general de calitate, adecvat, care să contribuie la organizarea și coordonarea activităților și angajaților în vederea îndeplinirii obiectivelor instituției, într-un mod eficace și cu maxim de eficiență.

Realizarea acestui obiectiv presupune îndeplinirea cu rigurozitate a tuturor funcțiilor de management (planificare, organizare, coordonare, antrenare, evaluare și control), conform O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, actualizat.

Art.10. în domeniul pregătirii și instruirii membrilor echipelor Salvamont, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov poate organiza, în limita fondurilor aprobate pentru pregătirea personalului, la nivelul județului Brașov:

 • -  pregătire tehnico - medicală de vară;

 • -  pregătire tehnico - medicală de iarnă;

 • -   alte pregătiri și simulări, în afara celor organizate de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Art.ll. Pentru pregătirea și perfecționarea salvatorilor montani, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov poate participa la planificarea membrilor formațiilor Salvamont din județ care să urmeze etapele de vară și de iarnă ale cursurilor organizate la nivel național, dacă acest lucru îi este solicitat de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România sau de către serviciile locale de Salvamont.

Art.12. Pentru testarea pregătirii profesionale a echipelor Salvamont, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov poate participa la planificarea membrilor formațiilor Salvamont din județ care să formeze echipele participante la concursurile de salvare montană organizate la nivel național.

Art.13. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov administrează baza materială Salvamont existentă:

 • -  Baza de salvare Sâmbăta, primită în folosința echipei Salvamont Victoria;

 • -  mijloacele de transport din dotare și cele primite în folosință;

 • -  materialele și echipamentele din dotare;

 • -  rețeaua de stații de emisie - recepție și de radio - telefoane.

Art.14. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov va mobiliza toate formațiile Salvamont din județ în cazul accidentelor colective deosebit de grave (avalanșe, alunecări de teren, furtuni, etc.).

Art.15. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov are în atribuții activitatea de salvare din mediul subteran speologic, denumită în continuare salvaspeo.

Art. 16. Activitatea salvaspeo, cuprinde patrularea preventivă, căutarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentărilor și persoanelor decedate sau a celor dispărute și găsite până la suprafață ori la intrarea în cavitate. Această activitate este desfășurată de speologi care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic.

Art. 17. în ceea ce privește activitatea salvaspeo, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov are următoarele atribuții:

 • -  efectuează și coordonează activitățile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;

 • -  coordonează din punct de vedere administrativ și organizatoric activitatea de salvare din mediul subteran speologic;

 • -  coordonează și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniția activități comune cu persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;

 • -  asigură preluarea apelurilor de urgență privind accidentele din mediul subteran speologic;

 • -  organizează activitatea de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo;

 • -  îndeplinesc orice alte atribuții legate de activitatea de salvare din mediul subteran speologic, prevăzute de legislația în vigoare sau stabilite de consiliul județean;

 • -   colaborează cu alte instituții similare atât pe plan național, cât și internațional.

Art. 18. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov elaborează proiectul bugetului anual privind cheltuielile necesare activităților Salvamont și Salvaspeo ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, stabilind sumele ce urmează a fi alocate din bugetul județean pentru:

 • -  întreținerea, repararea, reamenajarea și marcarea traseelor turistice montane;

 • -  întreținerea, repararea, reamenajarea și dotarea refugiilor, bazelor Salvamont;

 • -  dotarea cu echipamente, materiale sportive și sanitare, mijloace de comunicație, etc.;

 • -  drepturi bănești și indemnizații acordate membrilor Salvamont, participanți la acțiunile de salvare montană;

 • -  dotarea cu materiale de intervenție, salvare, evacuare și transport al persoanelor accidentate, rătăcite sau având probleme tehnice în mediul subteran speologic;

 • -  dotarea cu materiale și echipamente individuale pentru echipele Salvamont și Salvaspeo, conform haremurilor din HG 77/2003 și Legea 402/2006;

 • -   sume necesare participării la acțiuni de interoperabilitate, la antrenamente, pregătiri și intruiri periodice organizate de către Corpul Român Salvaspeo - CORSA și de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, la cursuri și stagii de perfecționare tehnică etc.

 • -   editarea, tipărirea unor materiale specifice activităților Salvamont și Salvaspeo, pe care le va difuza și afișa în locurile cu afluență de turiști (cabane, pârtii de schi, refugii alpine, puncte sanitare Salvamont, etc.).

Art. 19. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov va colabora cu: Asociația Națională a Salvatorilor Montani - ANSMR, Corpul Roman Salvaspeo - CORSA, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov - ISU Brașov, Jandarmeria Montană, Regia Romsilva și alte instituții abilitate, pentru o mai bună desfășurare a activităților de prevenire a accidentelor, de salvare montană și salvaspeo.

CAPITOLUL IV

Descrierea structurii funcționale a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Art.20. Directorul serviciului conduce și coordonează activitățile serviciului, având în subordine întregul personal al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

Art.21. Contabilul șef conduce și coordonează activitățile financiar - contabile, de salarizare și de resurse umane iar, în lipsa directorului are obligația de a lua decizii cu caracter general pentru buna desfășurare a activităților serviciului.

Art.22. Salvatorii montani coordonatori de echipe Salvamont conduc și coordonează activitatea de salvare montană din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea. Totuși, în situații deosebite, în care deciziile necesare pot conduce la complicații, aceștia au obligația de a informa imediat conducerea serviciului.

Art.23. Inspectorul de specialitate salvaspeo mobilizează echipele salvaspeo, coordonează și gestionează operațiunea de salvare subterană. Totuși, în situații deosebite, în care deciziile necesare pot conduce la complicații, acesta are obligația de a informa imediat conducerea serviciului.

Art.25. Structura organizatorică a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform organigramei, este alcătuită după cum urmează:

 • 1. Compatiment Resurse umane - salarizare

 • 2. Compartiment financiar - contabil

 • 3. Compartiment administrativ

 • 4. Compartiment Salvamont

 • 5. Compartiment salvaspeo

Art.26. Coordonarea compartimentelor se realizează de către conducerea Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, respectiv de director și de contabilul șef.

Art.27. Directorul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • •  planifică, coordonează și controlează întreaga activitate a serviciului;

 • •  decide măsurile necesare punerii în aplicare a actelor normative în domeniul salvatorilor montani și în domeniul managementului serviciilor publice de interes județean;

 • •  planifică și asigură elaborarea strategiilor, analizelor, statisticilor și a documentației necesare executării legilor, în realizarea competenței instituției publice;

 • •   reprezintă interesele instituției în relațiile cu celelalte autorități și instituții publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție;

 • •  asigură desfășurarea cu caracter permanent a activității de control, sprijin și îndrumare a formațiilor salvamont din județul Brașov, în legătură cu aplicarea strategiilor de salvare montană, aprobate prin HG nr. 77/2003;

 • •  analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, cu șefii formațiilor salvamont din județ, stadiul rezolvării problemelor de muncă și stabilește măsuri de eficientizare a întregii activități;

 • •  asigură analizarea, sintetizarea și corelarea propunerilor făcute de Autoritatea Națională pentru Turism privind înzestrarea, investițiile necesare formațiilor de salvare montană din județ;

 • •  organizează și coordonează acțiunile de salvare și participă efectiv la acestea;

 • •  exercită funcția de ordonator terțiar de credite și în această calitate întocmește proiectul bugetului serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, verifică și aprobă propunerea, angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare;

 • •  numește comisia de inventariere și comisia pentru licitații publice, participă în comisia de licitații pentru achiziții publice și decide planul anual de achiziții al serviciului.

 • •  analizează și coordonează întocmirea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean Salvamont și le înaintează spre aprobare Consiliului Județean Brașov;

 • •  asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern, respectând prevederile legale, conform anexei nr. 1 la Decizia Serviciului Pubic Județean Salvamont privind controlul intern;

 • •  coordonează și controlează activitatea specifică de management al resurselor umane, respectiv analiza muncii, planificarea resurselor umane, asigurarea cu personal, dezvoltarea performanțelor profesionale, recompensarea salariaților;

 • •  numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din subordine;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz;

 • •  stabilește măsuri și coordonează instruirea salariaților și a voluntarilor în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și în domeniul P.S.I.

Art.28. Contabilul șef al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • •  Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • •  Urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).

 • •  Organizează și conduce controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv, conform deciziei directorului serviciului, aprobată de Consiliul Județean Brașov.

 • •  Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin odata pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori directorul instituției o cere.

 • •  Asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor instituției față de bugetul statului și terți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • •  Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional.

 • •  Supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor.

 • •  Asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare.

 • •  întocmește bugetul anual, pe baza programului anual de achiziții, și alte documente și adrese necesare pentru buget.

 • •  Exercită controlul intern conform anexei nr.2 la Decizia Serviciului Pubic Județean Salvamont privind controlul intern;

 • •  în lipsa directorului preia atribuțiile acestuia, conform delegării menționate în fișa postului directorului

Art.29. Compartimentul resurse umane - salarizare are următoarele atribuții:

 • •  întocmește analizele, statisticile și documentația necesară executării legilor, în realizarea competenței instituției publice privind gestionarea resurselor umane;

 • •  pune în aplicare măsurile stabilite de directorul instituției necesare punerii în aplicare a actelor normative în domeniul salvatorilor montani și în domeniul serviciilor publice de interes județean;

 • •  în elaborarea și dezvoltarea sistemului de control managerial al instituției, răspunde de întocmirea și aplicarea procedurilor formalizate pe activitățile privind gestiunea resurselor umane;

 • •  întocmește statul de funcții și organigrama instituției astfel încât să se asigure atât respectarea prevederilor legale cât și necesitățile reale ale instituției și urmărește respectarea structurii organizatorice și a prevederilor legale cu privire la stabilirea tuturor fișelor de post;

 • •  ține evidența aplicării prevederilor legale privind planificarea carierei angajaților și posibilitățile de promovare în grad profesional a personalului;

 • •  participă la lucrările premergătoare stabilirii sistemului de motivare pe bază de performanță (salarii de merit anuale, prime lunare, trimestriale sau anuale), în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare;

 • •  întocmește raportările și statisticile privind numărul, structura și alte date grupate pe toate categoriile de personal, solicitate de către superiorii ierarhici din instituție sau de către instituții centrale cu atribuții în acest sens;

 • •  participă la întocmirea și urmărirea strategiei de perfecționare a personalului;

 • •  organizează și asigură desfășurarea, în condițiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din instituție;

 • •  asigură gestionarea dosarelor profesionale ale salariaților;

 • •  întocmește, completează și asigură păstrarea carnetelor de muncă ale angajațiilor serviciului;

 • •  întocmește, spre a fi eliberate, adeverințe necesare salariaților;

 • •  completează registrul de evidență al salariaților;

 • •  întocmește listele privind plata indemnizațiilor de periculozitate;

 • •  întocmește statele de plată și le prezintă pentru aplicarea vizei CFPP, domnului contabil șef și domnului director pentru aprobare.

Art.29. Compartimentul financiar - contabil are următoarele atribuții:

 • •  desfășoară activitatea financiar-contabilă a instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • •  respectă principiile contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).

 • •  răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin odata pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori directorul instituției o cere.

 • •  asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor instituției față de bugetul statului și terți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • •  implementează procedurile de contabilitate cu ajutorul programului informațional.

 • •  asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare.

 • •  întocmește bugetul anual, pe baza programului anual de achiziții, și alte documente și adrese necesare pentru buget.

 • •  întocmește notele de recepție și bonurile de consum;

 • •  întocmește procesul verbal de recepție al mijloacelor fixe și ține evidența acestora (fișele și bonurile de mișcare ale mijloacelor fixe);

 • •  întocmește registrul de casă și alte documente specifice activității de caserie;

 • •  întocmește și ține evidența privind propunerea, angajarea și ordonanțarea cheltuielilor;

 • •  urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe articole de buget;

 • •  întocmește, urmărește și verifică gestiunea magaziei;

 • •  întocmește registrele contabile;

 • •  întocmește documente privind evidențe de contabilitate solicitate de către terți;

 • •  răspunde de depunerea ordinelor de plată, cecurilor de numerar, foilor de vărsământ și a altor documente în raport cu instituțiile financiare;

 • •  răspunde de ridicarea extraselor de cont și a numerarului;

 • •  răspunde de întocmirea procesului verbal de recepție a lucrărilor și serviciilor executate de către terți.

Art.30. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:

 • •  răspunde de recepțiile la materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • •  răspunde de documentele justificative specifice gestiunii (proces verbal de predare -primire, fișe de magazie, fișe de evidență a obiectelor de inventar în folosință) - conform OMF nr. 1850/2004 - Monitorul Oficial nr.23 bis/07.01.2005 privind registrele și formularele financiar contabile.

 • •  răspunde de evidența cantitativă a bunurilor aflate în gestiune precum și mișcarea acestora (consum sau dare în folosință pe locuri);

 • •  răspunde de confruntarea lunară a evidențelor gestiunii magaziei cu evidențele contabile;

 • •  răspunde de studierea pieței și de procurarea ofertelor de preț pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate și întocmește procesul verbal de ofertă și comanda pentru respectivele bunuri;

 • •  întocmește, completează și păstrează registrul numerelor obiectelor de inventar;

 • •  răspunde de aprovizionarea cu bunuri a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform referatelor de necesitate aprobate.

Art.31. Compartimentul Salvamont are următoarele atribuții:

 • •  întocmește și predă lunar programarea salvatorilor montani, programare care să asigure desfășurarea activității de prevenire a accidentelor și salvare montană atât în zilele lucrătoare cât și în zilele libere sau de sărbătoare.

 • •  răspunde de pregătirea tehnică și fizică a salvatorilor montani și planifică anual, pentru anul care urmează, până la data de 01 decembrie, participarea acestuia la cursuri de pregătire, specializare, la teste de verificare a aptitudinilor profesionale și, după caz, la reatestări în meseria de salvator montan. Predă aceste planificări directorului și contabilului șef pentru includerea sumelor necesare în bugetul pe anul următor.

 • •  participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea

 • •  participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și, în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • •  planifică și execută lucrări de întreținere și reparații la bazele de salvare ale serviciului situate în zona de care răspunde, cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

 • •  execută lucrări de întreținere și reparații la refugiile și bazele de salvare din județul Brașov.

 • •  participă la lucrările de întreținere a marcajelor traseelor turistice din zonele aparținătoare serviciului.

 • •  răspunde de întreținerea și amenjarea traseelor turistice din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •  răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • •  participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

 • •  întocmește referatele de necesitate privind materialele, echipamentele și reparațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității Salvamont din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •  întocmește și predă serviciului de resurse umane, în maxim cinci zile de la efectuarea patrulărilor, fișele de patrulare pentru acțiunile de patrulare la care a participat.

 • •  răspunde de întocmirea și predarea lunară (în ultima zi a fiecărei luni), compartimentului de resurse umane, pontajul salvatorilor montani, pontaj aprobat în prealabil de către directorul serviciului.

 • •  participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont.

 • •  răspunde de completarea registrului de asistență Salvamont și a fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanelor, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte date privind acțiunea de salvare.

 • •  răspunde de coordonarea și administrarea activității voluntarilor care au încheiat contract de voluntariat cu Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

Art.32. Compartimentul salvaspeo are următoarele atribuții:

 • •  întocmește planul de prevenire a accidentelor și de intervenție în cazul producerii unor accidente în mediul subteran speologic, pentru arealul pe care acționează (județul Brașov);

 • •  răspunde de relaționarea cu echipele de salvatori speologi constituite din salvatori cu contracte de colaborare sau de voluntariat;

 • •  răspunde de relaționarea cu administrația publică locală;

 • •  răspunde de mobilizarea echipei pentru intervenție la accidentele din mediul subteran speologic;

 • •  coordonează și gestionează operațiunea de salvare subterană;

 • •  coordonează antrenamentul echipelor din centrul județean salvaspeo Brașov;

 • •  se ocupă de achiziția de materiale de intervenție, salvare, evacuare și transport, conform haremurilor prevăzute în anexele 1 și 2 din Legea 402/ 2006;

 • •  întocmește acordul de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art.33. Datele instituției (contabile, salarii) nu vor fi scoase din instituție pe nici un fel de suport, fără acordul conducerii. Excepție fac datele solicitate de instituții abilitate în colectarea datelor unor entități (Administrația Financiară, Curtea de Conturi, AJOFM, Statistica Județeană, ministere etc.).

Art.34. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare se completează cu dispozițiile legale referitoare la prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, a activității salvaspeo și a altor noi acte normative din domeniile menționate.

Anexă la Regulamentul de organizare și runcponare ai berviciui runnc juue|ean auivarriuni ntațov

 • •   Răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont și a tuturor obiectelor de inventar pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • •   Este obligat să utilizeze la acțiunile de căutare, salvare, pregătire tehnică, simulare etc. echipamentul individual de lucru și echipamentul de protecție.

 • •   întocmește și predă, serviciului de resurse umane, în maxim cinci zile de la efectuarea patrulărilor, fișele de patrulare pentru acțiunile de patrulare la care a participat

 • •   Răspunde, împreună cu salvatorii montani cu care lucrează, de curățenia interioară și exterioară a Bazelor de salvare unde își efectuează activitatea.

 • •   Are obligația de a completa registrul de asistență Salvamont și fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanelor, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte date privind acțiunea de salvare.

 • •   Are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale Regulamentului intern (ultima ediție), ale deciziilor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov' și ale fișei postului.

 • •   îndeplinește și alte sarcini, conform legii și pregătirii profesionale, stabilite prin decizie de către directorul serviciului

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din fișa postului cu promptitudine',

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz. cât mai repede cu puntință. fără a afecta calitatea executării sarcinilor,

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: -

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef și coordonatorul echipei Salvamont. superior pentru: -

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol

 • d)  Relații de reprezentare: -

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: -

 • b)  Cu organizații internaționale: -

 • c)  Cu persoane juridice private: -

.Allexa la ItegUltuilMliui uc vrigtuuztuc 51 luncpuiuui: <u oci viuiui r ulii ic juuc|uui oai vuuivin jjki^u»

 • (6) Fisele posturilor pentru Salvatorii montani gradul III, angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘELE POSTURILOR Nr. 11,12,13,14

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor montane și salvare montană

Identificarea funcției: salvator montan

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul III

Vechimea în specialitate necesară: -

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii generale, medii sau superioare

Perfecționări (specializări): atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -

Limbi străine (necesitate și grad de cunoștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: condiție fizică bună, spirit de echipă

Cerințe specifice: lucru în zonă înalta

Competența managerială: -

Atribuții'.

 • •   Se subordonează directorului serviciului și salvatorului montan numit responsabil cu organizarea și conducerea activității Salvamont a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și, în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • •   Participă la acțiunile privind verificarea, amenajarea și întreținerea marcajelor traseelor turistice din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea sau, în caz de urgențe, din județul Brașov.

 • •   Participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

 • •   Răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont și a tuturor obiectelor de inventar pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • •   Este obligat să utilizeze la acțiunile de căutare, salvare, pregătire tehnică, simulare etc. echipamentul individual de lucru și echipamentul de protecție.

 • •   întocmește și predă, serviciului de resurse umane, în maxim cinci zile de la efectuarea patrulărilor, fișele de patrulare pentru acțiunile de patrulare la care a participat

 • •   Răspunde, împreună cu salvatorii montani cu care lucrează, de curățenia interioară și exterioară a Bazelor de salvare unde își efectuează activitatea.

 • •   Are obligația de a completa registrul de asistență Salvamont și fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanelor, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte date privind acțiunea de salvare.

 • •   Are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale Regulamentului intern (ultima ediție), ale deciziilor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și ale fișei postului.

 • •   îndeplinește și alte sarcini, conform legii și pregătirii profesionale, stabilite prin decizie de către directorul serviciului.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din fișa postului cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință. fără a afecta calitatea executării sarcinilor,

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public

Anexa la Regulamentul oe organizare și runcponare ai oerviuiui ruunu juu«|ean oaivainum umțuv

Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului. Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: -

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef și coordonator de echipă Salvamont superior pentru: -

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol

 • d)  Relații de reprezentare: -

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: -

 • b)  Cu organizații internaționale: -

 • c)  Cu persoane juridice private: -

 • (7) Fisa postului pentru Inspectorul de specialitate - Salvaspeo - al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI

Nr. 15

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic și organizarea acțiunilor de salvare din mediul subteran speologic, în caz de accidente

Identificarea funcției: inspector de specialitate

Gradul profesional/treaptă profesională: IA

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni în specialitate

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare

Perfecționări (specializări): -

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, nivel ridicat

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență; capacitate de organizare; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica, prin furnizarea de date prelucrate factorilor decizionali; corectitudine; seriozitate; atitudine condescendentă în relațiile cu oamenii

Cerințe specifice: -

Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   întocmește planul de prevenire a accidentelor și de intervenție în cazul producerii unor accidente în mediul subteran speologic, pentru arealul pe care acționează (județul Brașov);

 • •   relaționează cu echipele de salvatori speologi constituite din salvatori cu contracte de colaborare sau de voluntariat;

 • •   relaționează cu administrația publică locală;

 • •   mobilizează echipa pentru intervenție la accidentele din mediul subteran speologic;

 • •   coordonează și gestionează operațiunea de salvare subterană;

 • •   coordonează antrenamentul echipelor din centrul județean salvaspeo Brașov;

.Anexa ia neguiuinemui ue vngutuz^uc ți i-uuupuiuuc ai oci viuiui ruunv .iuucjmii omvaiiiuiu uiațvv

 • •   se ocupă de achiziția de materiale de intervenție, salvare, evacuare și transport conform haremurilor prevăzute în anexele 1 și 2 din Legea 402/ 2006:

 • •   întocmește acordul de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov;

 • •   răspunde de întreținerea bunurilor pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale Regulamentului intern (ultima ediție), ale deciziilor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și ale fișei postului.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din fișa postului cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor,

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse (te situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov7, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov1, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: în lipsă, atribuțiile îi sunt preluate conform deciziilor directorului

Sfera relațională:

Intern:

 • e)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef superior pentru: -

 • f)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • g)  Relații de control: autocontrol și control intern

 • h)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • d)  Cu autorități și instituții publice: conform delegării

 • e)  Cu organizații internaționale: conform delegării

 • f)  Cu persoane juridice private: conform delegării

 • (8) Fisa postului pentru Inspectorul (contabil) - al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI Nr. 16

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: întocmirea contabilității primare și evidența contabilității de gestiune Identificarea funcției: inspector

Gradul profesional/treaptă profesională: IA

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni în specialitate

zUlUAa ia i\.cguiatn


VlgUIUZX4lV   * WKVțJVii


Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii medii

Perfecționări (specializări): -

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): noțiuni de contabilitate, word, excel, internet, nivel ridicat

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: corectitudine; seriozitate; punctualitate, capacitate de a lucra în echipă, capacitate de organizare, capacitate de prelucrare informații.

Cerințe specifice: școală sau curs de contabilitate

Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   întocmește notele de recepție și bonurile de consum;

 • •   întocmește procesul verbal de recepție al mijloacelor fixe și ține evidența acestora (fișele și bonurile de mișcare ale mijloacelor fixe);

 • •   întocmește registrul de casă și alte documente specifice activității de caserie;

 • •   întocmește și ține evidența privind propunerea, angajarea și ordonanțarea cheltuielilor;

 • •   urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe articole de buget;

 • •   întocmește, urmărește și verifică gestiunea magaziei;

 • •   întocmește registrele contabile;

 • •   întocmește documente privind evidențe de contabilitate solicitate de către terți;

 • •   răspunde de depunerea ordinelor de plată, cecurilor de numerar, foilor de vărsământ și a altor documente în raport cu instituțiile financiare;

 • •   răspunde de ridicarea extraselor de cont și a numerarului;

 • •   răspunde de întocmirea procesului verbal de recepție a lucrărilor și serviciilor executate de către terți;

 • •   răspunde de întreținerea bunurilor pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale Regulamentului intern (ultima ediție), ale deciziilor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și ale fișei postului;

 • •   îndeplinește și alte sarcini, conform legii și pregătirii profesionale, stabilite prin decizie de către directorul serviciului.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din fișa postului cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor,

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: în lipsă, atribuțiile îi sunt preluate conform deciziilor directorului

Sfera relațională:

Intern:

 • i) Relații ierarhice: subordonat față de: director, contabil șef

.“MJCAa la iviguiunIVUIUI uv viguiuLuiv -ț» * wuv^viiuiv ui

superior pentru: -

 • j)   Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • k)  Relații de control: autocontrol și control intern

 • l)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • g)  Cu autorități și instituții publice: conform delegării

 • h)  Cu organizații internaționale: conform delegării

 • i)  Cu persoane juridice private: conform delegării

 • (9) Fisa postului pentru Magaziner - al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI

Nr. 17

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: recepția, evidența, păstrarea și distribuirea stocurilor de materiale, echipamente, obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în gestiunea magaziei, în folosința personalului și în folosința terților Identificarea funcției: magaziner

Gradul profesional/treaptă profesională: -

Vechimea în specialitate necesară: 6 luni

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: generale sau medii

Perfecționări (specializări): -

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, nivel ridicat

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de organizare; corectitudine; seriozitate; punctualitate, capacitate de a lucra în echipă.

Cerințe specifice: școală sau curs de lucrător comercial - gestionar și permis de conducere categoria B Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   verifică și semnează recepțiile la materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • •   întocmește, verifică și semnează documentele justificative specifice gestiunii (proces verbal de predare -primire, fișe de magazie, fișe de evidență a obiectelor de inventar în folosință) - conform OMF nr. 1850/2004 - Monitorul Oficial nr.23 bis/07.01.2005 privind registrele și formularele financiar contabile.

 • •   ține evidența cantitativă a bunurilor aflate în gestiune precum și mișcarea acestora (consum sau dare în folosință pe locuri);

 • •   are obligația de a confrunta lunar evidențele gestiunii pe care o are în primire cu evidențele contabile;

 • •   răspunde de gestiunea pe care o are în primire conform Codului Muncii, Legii nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor unităților de stat și a altor legi ce vor reglementa activitatea gestionarilor,

 • •   răspunde de studierea pieței și de procurarea ofertelor (te preț pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate și întocmește procesul verbal de ofertă și comanda pentru respectivele bunuri;

 • •   întocmește, completează și păstrează registrul numerelor obiectelor de inventar;

 • •   răspunde de aprovizionarea cu bunuri a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform referatelor de necesitate aprobate;

 • •   răspunde de întreținerea bunurilor pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale Regulamentului intern (ultima ediție), ale deciziilor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și ale fișei postului;

 • •   îndeplinește și alte sarcini, conform legii și pregătirii profesionale, stabilite prin decizie de către directorul serviciului.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din fișa postului cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor,

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

Anexa ia Keguianieiiiui ue Migamzaic ruiiupuinuc ai oci viviui i uunv .^uv^un

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: în lipsă, atribuțiile îi sunt preluate conform deciziilor directorului

Sfera relațională:

Intern:

 • m) Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef superior pentru: -

 • n)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • o)  Relații de control: autocontrol și control intern

 • p)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • j)   Cu autorități și instituții publice: conform delegării

 • k)  Cu organizații internaționale: conform delegării

 • l)  Cu persoane juridice private: conform delegării

.TJIVAU M*


W&’


Anexă

la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

APROBAT

Director Serviciul Public Județean Salvamont Brașov


FIȘE DE POST


pentru posturile din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

 • (1) Fisa postului pentru Directorul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către președintele Consiliului Județean Brașov

FIȘA POSTULUI

Nr. 1

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de conducere

Scopul principal al postului: planificarea, coordonarea și controlarea desfășurării în mod eficient a activității instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

Identificarea funcției: director (inspector de specialitate LA)

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul II

Vechimea în specialitate necesară: minim 5 ani în specialitatea studiilor

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare

Perfecționări (specializări): -

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, nivel ridicat

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză): capacitate de organizare și conducere; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii; corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii.

Cerințe specifice: -

Competența managerială: calități și aptitudini manageriale

Atribuții:

 • •   planifică, coordonează și controlează întreaga activitate a serviciului;

 • •   decide măsurile necesare punerii în aplicare a actelor normative în domeniul salvatorilor montani și în domeniul managementului serviciilor publice de interes județean;

 • •   planifică și asigură elaborarea strategiilor, analizelor, statisticilor și a documentației necesare executării legilor, în realizarea competenței instituției publice;

 • •   reprezintă interesele instituției în relațiile cu celelalte autorități și instituții publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și injustiție;

 • •   asigură desfășurarea cu caracter permanent a activității de control, sprijin și îndrumare a formațiilor salvamont din județul Brașov, în legătură cu aplicarea strategiilor de salvare montană, aprobate prin HG nr.77/2003;

 • •   analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, cu șefii formațiilor salvamont din județ, stadiul rezolvării problemelor de muncă și stabilește măsuri de efîcientizare a întregii activități;

 • •   asigură analizarea, sintetizarea și corelarea propunerilor făcute de Autoritatea Națională pentru Turism privind înzestrarea, investițiile necesare formațiilor de salvare montană din județ;

  .Anexa ia rteguiunicinui uc vn goni zoi v $i lunupviiaiv ai a


  «IVIUI A


  «v juuv^vaii


  * untwiu


 • •   organizează și coordonează acțiunile de salvare și participă efectiv la acestea;

 • •   exercită funcția de ordonator terțiar de credite și în această calitate întocmește proiectul bugetului serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, verifică și aprobă propunerea, angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare;

 • •   numește comisia de inventariere și comisia pentru licitații publice, participă în comisia de licitații pentru achiziții publice și decide planul anual de achiziții al serviciului.

 • •   analizează și coordonează întocmirea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean Salvamonl și le înaintează spre aprobare Consiliului Județean Brașov;

 • •   asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern, respectând prevederile legale, conform anexei nr.l la Decizia Serviciului Pubic Județean Salvamonl privind controlul intern;

 • •   coordonează și controlează activitatea specifică de management al resurselor umane, respectiv analiza muncii, planificarea resurselor umane, asigurarea cu personal, dezvoltarea performanțelor profesionale, recompensarea salariaților;

 • •   numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din subordine;

 • •   în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz;

 • •   stabilește măsuri și coordonează instruirea salariaților și a voluntarilor în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și în domeniul P.S.I.

Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: în lipsa directorului, atribuțiile acestuia sunt preluate de către contabilul șef, conform fișei postului nr.2, și, la nivel de activitate de salvare montană, organizarea și coordonarea acțiunilor de căutare a accidentaților și de salvare a turiștilor, se execută de către coordonatorii de echipe Salvamonl sau de către înlocuitorii acestora, conform fișelor de post ale coordonatorilor de echipe Salvamont

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: -

superior pentru: contabilul șef și personalul de execuție al serviciului.

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și control asupra întregii activități a serviciului, prin controlul intern

 • d)  Relații de reprezentare: la toate nivelurile

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: reprezintă serviciul

 • b)  Cu organizații internaționale: reprezintă serviciul

 • c)  Cu persoane juridice private: reprezintă serviciul

 • (2) Fisa postului pentru Contabilul șef al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI

Nr.2

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de conducere

Scopul principal al postului: organizarea, îndrumarea, conducerea și controlarea desfășurării în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

Identificarea funcției: contabil șef (inspector de specialitate IA)

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul n

Vechimea în specialitate necesară: minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare (economice)

Perfecționări (specializări): contabilitate

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, operare programe de contabilitate și de gestiune, nivel ridicat

.Anexa ia Keguiameniui ae organizare și runcpunarc ai oct viciul ruinic juuujcoii oaivauium juiațuv

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză): capacitate de organizare și conducere; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizional; corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii.

Cerințe specifice: -

Competența managerială: calități și aptitudini manageriale

Atribuții:

 • •   Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității fînanciar-contabile a instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • •   Urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).

 • •   Organizează și conduce controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv, conform deciziei directorului serviciului, aprobată de Consiliul Județean Brașov.

 • •   Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin odata pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori directorul instituției o cere.

 • •   Asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor instituției față de bugetul statului și terți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • •   Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional.

 • •   Supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor.

 • •   Asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare.

 • •   întocmește bugetul anual, pe baza programului anual de achiziții, și alte documente și adrese necesare pentru buget.

 • •   Exercită controlul intern conform anexei nr.2 la Decizia Serviciului Pubic Județean Salvamont privind controlul intern;

 • •   în lipsa directorului preia atribuțiile acestuia.

Obiective de performanță:

 • •   să demonstreze că deține capacitatea de a identifica activitățile ce trebuie desfășurate de structura condusă și că are capacitatea de a le delimita în atribuții;

 • •   să aibă abilitatea de a repartiza atribuțiile personalului din subordine în mod echitabil;

 • •   să dețină capacitatea de a armoniza deciziile și acțiunile personalului sau ale unui compartiment, cu scopul realizării obiectivelor propuse;

 • •   să demonstreze abilitatea de a supraveghea modul de transformare a deciziilor în soluții reale;

 • •   să fie capabil să depisteze deficiențele unei activități și să demostreze că deține capacitatea de a lua măsuri corective în timp util;

 • •   să dețină capacitatea de a lua hotărâri rapide, cu simț de răspundere;

 • •   să demostreze capacitatea de a cunoaște și stimula personalul din subordine;

 • •   să aibă abilități în ceea ce privește identificarea nevoilor de instruire a personalului din subordine și să poată formula propuneri clare în acest sens;

 • •   să demostreze că deține capacitatea de a interpreta un volum mare de informații, reușind să identifice elementele noi și aspectele esențiale;

 • •   să demonstreze o atitudine activă în soluționarea problemelor și în realizarea obiectivelor serviciului;

 • •   să aibă o atitudine pozitivă, deschisă ideilor noi și să demonstreze inventivitate în găsirea de căi în vederea optimizării activității conduse.

Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: în lipsa contabilului șef, semnează pentru acesta inspectorul de specialitate responsabil cu resursele umane.

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director superior pentru: personalul de execuție al serviciului

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și control asupra întregii activități a serviciului, prin controlul intern

 • d)  Relații de reprezentare: la toate nivelurile

Extern:

 • a) Cu autorități și instituții publice: reprezintă serviciul

 • b)  Cu organizații internaționale: reprezintă serviciul

 • c)  Cu persoane juridice private: reprezintă serviciul

 • (3) Fisa postului pentru Inspectorul de specialitate - Resurse Umane - al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI

Nr.3

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov'

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: gestionarea resurselor umane și întocmirea statelor de plată

Identificarea funcției' inspector de specialitate

Gradul profesional/treaptă profesională: IA

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni în specialitate

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare

Perfecționări (specializări): curs de inspector de resurse umane

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word. excel, internet, nivel ridicat.

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență; capacitate de organizare; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica, prin furnizarea de date prelucrate factorilor decizionali; corectitudine; seriozitate; atitudine condescendentă în relațiile cu oamenii.

Cerințe specifice: -

Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   întocmește analizele, statisticile și documentația necesară executării legilor, în realizarea competenței instituției publice privind gestionarea resurselor umane;

 • •   pune în aplicare măsurile stabilite de directorul instituției necesare punerii în aplicare a actelor normative în domeniul salvatorilor montam și în domeniul serviciilor publice de interes județean;

 • •   în elaborarea și dezvoltarea sistemului de control managerial al instituției, răspunde de întocmirea și aplicarea procedurilor formalizate pe activitățile privind gestiunea resurselor umane;

 • •   întocmește statul de funcții și organigrama instituției astfel încât să se asigure atât respectarea prevederilor legale cât și necesitățile reale ale instituției și urmărește respectarea structurii organizatorice și a prevederilor legale cu privire la stabilirea tuturor fișelor de post;

 • •   ține evidența aplicării prevederilor legale privind planificarea carierei angajaților și posibilitățile de promovare în grad profesional a personalului;

 • •   participă la lucrările premergătoare stabilirii sistemului (te motivare pe bază de performanță (salarii de merit anuale, prime lunare, trimestriale sau anuale), în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare*,.

 • •   întocmește raportările și statisticile privind numărul, structura și alte date grupate pe toate categoriile de personal, solicitate de către superiorii ierarhici din instituție sau de către instituții centrale cu atribuții în acest sens;

 • •   participă la întocmirea și urmărirea strategiei de perfecționare a personalului;

 • •   organizează și asigură desfășurarea, în condițiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din instituție;

 • •   asigură gestionarea dosarelor profesionale ale salariaților;

 • •   întocmește, completează și asigură păstrarea carnetelor de muncă ale angajațiilor serviciului;

 • •   întocmește, spre a fi eliberate, adeverințe necesare salariaților,

 • •   completează registrul de evidență al salariaților,

 • •   întocmește listele privind plata indemnizațiilor de periculozitate;

 • •   întocmește statele de plată și le prezintă pentru aplicarea vizei CFPP, domnului contabil șef și domnului director pentru aprobare;

 • •   este responsabilă cu aplicarea vizei RRL (realității, regularității și legalității) pe statele de salarii.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din fișa postului cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor,

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

•AJIUXU ia fSXgUlilitttflltUl UC VlgOllIttUt 1 uwcpuiiai v ai ovt vjvjui 3 umiu juuvp.au uai kuuivm       »

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să e^ite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: în lipsă, atribuțiile îi sunt preluate de către contabilul șef Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef superior pentru: -

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și control intern

 • d)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: conform delegării

 • b)  Cu organizații internaționale: conform delegării

 • c)  Cu persoane juridice private: conform delegării

 • (4) Fisele posturilor pentru Salvatorii montani gradul I, numiți, prin decizie a directorului, coordonatori de echipe de salvare montană si coordonatori de voluntari, la Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘELE POSTURILOR Nr. 4,5,6

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor montane și salvare montană

Identificarea funcției: salvator montan

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul I

Vechimea in specialitate necesară: minim 6 ani vechime, ca salvator montan atestat

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: medii sau universitare

Perfecționări (specializări): atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -

Limbi străine (necesitate și grad de cunoștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: condiție fizică bună, spirit de echipă

Cerințe specifice: lucru în zonă înaltă

Competența managerială: -

Atribuții'.

 • •   Organizează, conduce și controlează, în absența directorului, activitatea Salvamont din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea, având în subordine, în această situație, personalul operativ desemnat să-și desfășoare activitatea în masivul/masivii menționați.

 • •   întocmește și predă lunar programarea salvatorilor montani din subordine, programare care să asigure desfășurarea activității de prevenire a accidentelor și salvare montană atât în zilele lucrătoare cât și în zilele libere sau de sărbătoare.

 • •   Urmărește pregătirea tehnică și fizică a personalului din subordine și planifică anual, pentru anul care urmează, până la data de 01 decembrie, participarea acestuia la cursuri de pregătire, specializare, la teste de verificare a aptitudinilor profesionale și, după caz, la reatestări în meseria de salvator montan. Predă aceste planificări directorului și contabilului șef pentru includerea sumelor necesare în bugetul pe anul următor.

AHCX3 13 KegUlUnitflHUl UC VM giUilAitic Și l'UHUțJuiiaic <ij oct vjctuj 1 uvtii»/ Jiiucțctui oui vaiuviii Uia^n

 • •   Coordonează și participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și. în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • •   Planifică și execută lucrări de întreținere și reparații la bazele de salvare ale serviciului situate în zona de care răspunde, cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

 • •   Execută lucrări de întreținere și reparații la refugiile și bazele de salvare din județul Brașov.

 • •   Participă la lucrările de întreținere a marcajelor traseelor turistice din zonele aparținătoare serviciului.

 • •   Răspunde de întreținerea și amenjarea traseelor turistice din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Planifică anual, până la data de 30 iunie, lucrările necesare pentru întreținerea traseelor turistice din masivul menționat, și stabilește programul de lucru pentru personalul din subordine în vederea efectuării lucrărilor specificate. Planificările respective se prezintă directorului pentru aprobare, până la data amintită anterior.

 • •   Răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont și a tuturor obiectelor de inventar pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • •   Participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

 • •   întocmește referatele de necesitate privind materialele, echipamentele și reparațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității Salvamont din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Respectă și verifică respectarea normelor PS1 la Baza de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Este obligat să utilizeze la acțiunile de căutare, salvare, pregătire tehnică, simulare etc. echipamentul individual de lucru și echipamentul de protecție.

 • •   Verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și folosirea corectă de către subordonați a echipamentului individual de lucru și a echipamentului de protecție.

 • •   întocmește și predă, serviciului de resurse umane, în maxim cinci zile de la efectuarea patrulărilor, fișele de patrulare pentru acțiunile de patrulare la care a participat

 • •   Având în vedere condica de prezență, întocmește și predă lunar (în ultima zi a fiecărei luni), compartimentului de resurse umane, pontajul salvatorilor montani din subordine, pontaj aprobat în prealabil de către directorul serviciului.

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont.

 • •   Are obligația de a completa registrul de asistență Salvamont și fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanelor, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte dale privind acțiunea de salvare.

 • •   Lunar, până în data de 15 ale lunii următoare, are obligația de a prezenta la control, inspectorului de resurse umane, fișele de indemnizații completate de către toți salvatorii montani, din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea, aprobate de directorul serviciului și vizate de către medic, împreună cu registrul de asistență Salvamont.

 • •   Are obligația de a îndeplini, conform deciziei directorului, sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor care au încheiat contract de voluntariat cu Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, voluntari care prestează activități în masivul/ masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului intern (ultima ediție) al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale fișei postului și ale deciziilor directorului serviciului.

 • •   Răspunde, împreună cu toți salvatorii montani din subordine de curățenia interioară și exterioară a Bazei de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Are obligația, împreună cu ceilalți salvatori montani angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont, de a colecta și transporta gunoaiele menajere de la și din jurul Bazei de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea. Termen: săptămânal.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din fișa postului cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor;

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, uigente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici:

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență:

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară:

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale:

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului. Limite de competență: conform atribuțiilor din fișa postului

Delegarea de atribuții: atribuțiile de coordonator de echipă se preiau conform deciziilor directorului serviciului Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef. superior pentru: membri, angajați sau voluntari, ai echipei pe care o coordonează

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și asupra activității de Salvamont desfășurată de echipa Salvamont coordonată conform deciziei directorului și prezentei

 • d)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: -

 • b)  Cu organizații internaționale: -

 • c)  Cu persoane juridice private: -

 • (5) Fisele posturilor pentru Salvatorii montani gradul L angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘELE POSTURILOR

Nr. 7,8,9,10

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor montane și salvare montană

Identificarea funcției: salvator montan

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul I

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani vechime, ca salvator montan atestat

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: medii sau superioare

Perfecționări (specializări): atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -

Limbi străine (necesitate și grad de cunoștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: condiție fizică bună, spirit de echipă

Cerințe specifice: lucru în zonă înaltă

Competența managerială: -

Atribuții'.

 • •   Se subordonează directorului serviciului și salvatorului montan numit responsabil cu organizarea și conducerea activității Salvamont a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și, în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • •   Participă la acțiunile privind verificarea, amenajarea și întreținerea marcajelor traseelor turistice din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea sau, în caz de urgențe, din județul Brașov.

 • •   Participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean Salvamont

Str. Ecaterina Varga nr.23, Brașov - 500003

Telefon - fax: 0268 471517; C.F. 14008586


Aprobat Consiliul Județean Brașov: T^rese.dtn/e-care:


Total posturi: 17

Posturi de conducere: 2

Posturi de execute: 15


Director


iiZ- P’JBi

Ițw .i'JP’p'