Hotărârea nr. 131/2015

Hotărârea.nr. 131 - privind desemnarea domnului NEGOESCU PETRICĂ, Şef Biroul Administrativ, ca reprezentant al Judeţului Braşov în AGA S.C. COMPANIA APA Braşov SAConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.131

din data de 29.04.2015

- privind desemnarea domnului NEGOESCU PETRI CĂ, Șef Biroul Administrativ, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. COMPANIA APA Brașov SA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.678/20.01.2015 întocmit de Direcția Juridică și Relații Publice -Serviciul Juridic Contencios prin care se propune desemnarea unei persoane ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. COMPANIA APA Brașov SA și împuternicirea domnului Negoescu Petrică de a reprezenta interesele Județului Brașov în organismele de conducere al S.C. COMPANIA APA Brașov SA, precum și propunerea domnului consilier județean Claudiu Cornea formulată în plenul Consiliului Județean Brașov privind desemnarea domnului Negoescu Petrică;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318/28.10.2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 491/20.12.2007 s-a aprobat reorganizarea R.A.Compania Apa Brașov în societate comercială având ca acționar Județul Brașov și alte unități administrative din județ, conform actului constitutiv al S.C. Compania Apa Brașov SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 16/25.07.2008;

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l și alin.2 lit. d și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.94 alin 2 1 lit.b din Legea nr. 161/2003

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul NEGOESCU PETRICĂ, Șef Biroul Administrativ în cadrul Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. COMPANIA APA Brașov SA.

Art.2. - Se împuternicește domnul Negoescu Petrică, să reprezinte interesele Județului Brașov în organismul de conducere al S.C. Compania Apa Brașov SA .

Art.3. - Datele de indentificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - S.C. COMPANIA APA BRAȘOV SA, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

*Anexa are caracter confidențialContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu